Acord de de la Junta de Govern de 25 d'abril del 2001, modificat per acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2002

Article 1. Admissió

1.1 Les persones que vulguin acollir-se a aquest programa d'estudis de doble diplomatura en Ciències Empresarials i en Relacions Laborals hauran d'obtenir plaça en aquests estudis mitjançant la preinscripció universitària, formalitzant la sol·licitud específica a aquest programa d'estudis conjunt.

1.2 Amb la sola admissió a aquest programa d'estudis conjunt s'obté plaça en els dos ensenyaments en què és basa el programa, sense que calgui cap sol·licitud de simultaneïtat d'estudis amb caràcter addicional.

1.3. Els estudiants que hagin iniciat estudis de Relacions Laborals o Ciències Empresarials i sol·licitin iniciar el programa d'estudis conjunt en Ciències Empresarials i Relacions Laborals de la Universitat Pompeu Fabra únicament podran tramitar aquesta petició per mitjà dels mecanismes de la Preinscripció Universitària que coordina el Consell Interuniversitari de Catalunya.


Article 2. Matriculació i qualificació

2.1 Els estudiants que cursin aquest programa estan subjectes a les mateixes normes acadèmiques (matriculació, qualificació, etc.) establertes amb caràcter general per a qualsevol alumne de primer i segon cicle de la Universitat Pompeu Fabra, però l'ordenació acadèmica (organització en anys acadèmics, temporalització de les optatives, etc.) a la qual estan sotmesos és la que fixa el programa d'estudis conjunt, la qual no coincideix necessàriament amb la de cada un dels dos estudis considerats independentment. En particular, cal tenir en compte els aspectes següents.

2.2 Assignatures que cal matricular obligatòriament

El primer curs l'estudiant s'ha de matricular obligatòriament de totes les assignatures adscrites al primer curs del programa d'estudis conjunt. En els cursos següents, d'acord amb la normativa general, l'estudiant s'ha de matricular obligatòriament, juntament amb els crèdits dels quals es matriculi per primer cop, de tots els crèdits troncals i obligatoris que no hagi aprovat anteriorment o que tingui convalidats.

2.3 Assignatures anàlogues

a) Són assignatures anàlogues aquelles assignatures que presenten identitat de continguts entre les dues titulacions d'origen del programa i de les quals l'estudiant només cursarà la que tingui el major nombre de crèdits, d'acord amb el que es preveu en l'annex.

b) L'estudiant cada curs es matricularà de les assignatures anàlogues necessàries per obtenir la doble diplomatura en Ciències Empresarials i en Relacions Laborals i n'abonarà l'import íntegre.

c) La Universitat traslladarà d'ofici la qualificació que l'estudiant obtingui en l'assignatura cursada a l'assignatura anàloga corresponent amb el mateix valor. Les actes de les assignatures anàlogues seran signades per la persona que exerceixi la direcció acadèmica del programa d'estudis conjunt.

2.4 Assignatures optatives i de lliure elecció

a) L'estudiant pot matricular-se al llarg de la carrera com a màxim del 140% dels crèdits d'optatives necessaris per obtenir el títol. El mateix percentatge s'aplica als crèdits de lliure elecció fixats en el programa d'estudis conjunt.

D'acord amb la normativa general, dins les previsions del programa d'estudis conjunt, l'estudiant podrà atorgar el caràcter de lliure elecció a assignatures cursades inicialment com a optatives, i a l'inrevés.

b) En les assignatures que puguin ser impartides sols a un nombre limitat d'alumnes, l'estudiant tindrà prioritat per matricular-se en aquelles assignatures corresponents a aquest programa d'estudis. No gaudirà d'aquesta prioritat per matricular-se com a lliure elecció en d'altres assignatures.

c) Un cop superats els requisits mínims per obtenir els títols no s'incorporaran a l'expedient de l'estudiant aquelles assignatures optatives o de lliure elecció abandonades, és a dir, aquelles de les quals l'estudiant no hagi superat cap convocatòria.

2.5. Els estudiants admesos al programa conjunt podran sol·licitar les convalidacions de les assignatures cursades i superades en estudis previs per a les dues titulacions que integren el programa. Per fer-ho, hauran d'indicar expressament la titulació o, si escau, titulacions per a les quals sol·licitin la convalidació. En el cas de les assignatures anàlogues, aquesta convalidació s'estudiarà i resoldrà separadament per a cada assignatura de cada titulació.


Article 3. Règim de permanència i progressió

3.1 D'acord amb la normativa general aprovada pel Consell Social, mentre no hagi perdut el dret a continuar els estudis, l'estudiant disposa de 4 convocatòries d'examen per assignatura. Així mateix, per poder continuar els mateixos estudis l'estudiant de primer curs ha d'haver superat en el primer any el 50% dels crèdits de què consta el curs. Per accedir al segon curs haurà d'haver superat el 66% de les assignatures del primer curs.

3.2 Per accedir al tercer i al quart curs, l'estudiant ha d'haver superat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents al curs immediatament anterior d'aquest programa d'estudis conjunt, i haver superat completament els crèdits corresponents a cursos anteriors a aquest.

3.3 Per al càlcul dels percentatges previstos en aquest article no es computaran els crèdits corresponents a les considerades assignatures anàlogues d'acord amb el que es preveu en l'annex.


Article 4. Sol·licitud de beques

Els estudiants d'aquest programa d'estudis conjunt tenen el dret a sol·licitar beques i ajuts en les mateixes condicions que qualsevol estudiant de la Universitat. Els requisits acadèmics que fixin les convocatòries de beques corresponents, especialment pel que fa als percentatges mínims de matriculació i de superació d'assignatures, hauran de referir-se a ordenació acadèmica del programa conjunt.


Article 5. Obtenció dels títols

Un cop superats la totalitat dels crèdits de què consta aquest programa d'estudis conjunt l'alumne té dret a obtenir els títols oficials de diplomat/ada en Ciències Empresarials i de diplomat/ada en Relacions Laborals. En cas d'abandonament, l'alumne té dret que se li certifiquin les assignatures de les que s'ha matriculat i la qualificació obtinguda.


Article 6. Formalització de la matrícula

En el moment de formalitzar la matrícula, l'alumne signarà un document acceptant les condicions expressades en la present normativa acadèmica i declarant conèixer el programa d'estudis conjunt de doble diplomatura en Ciències Empresarials i en Relacions Laborals que figura a l'annex.


Disposició final

En tot allò que no prevegin expressament els apartats anteriors són d'aplicació les normes acadèmiques que regulen els estudis a la Universitat Pompeu Fabra.