Acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2002

1. Podran accedir als estudis de la diplomatura en Ciències Empresarials els estudiants del Graduat Superior en Comerç Internacional de l'Escola Superior en Comerç Internacional que ho sol·licitin formalment sempre que compleixin els requisits següents:

a) Tenir superats tots els crèdits corresponents a les assignatures del primer, segon i tercer curs del Graduat Superior en Comerç Internacional i matricular-se simultàniament al quart curs del Graduat Superior en Comerç Internacional.

b) Tenir una mitjana d'expedient (ponderada per crèdits) de com a mínim 1,5 punts d'acord amb la puntuació següent:

- Matrícula d'Honor = 4 punts
- Excel·lent = 3 punts
- Notable = 2 punts
- Aprovat / convalidat = 1 punt

Aquesta puntuació s'ha d'acreditar, en el moment de la sol·licitud d'admissió, mitjançant un certificat acadèmic expedit per l'Escola Superior de Comerç Internacional, en el qual haurà de figurar també la qualificació definitiva de les PAU i les qualificacions acadèmiques obtingudes en el Graduat Superior en Comerç Internacional.

2. La gestió del procés d'admissió correspon a una comissió integrada per l'equip de direcció de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, la qual formularà la proposta d'admissió definitiva a la Rectora de la Universitat i resoldrà aquelles qüestions no previstes en aquesta normativa.