Atès el que disposen els articles 73, 74, 75 i 76 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, els articles 30 i 46 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, del text refós en matèria de funció pública a Catalunya, el Conveni Col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes i l'article 112 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

Atès que el Comitè d'Empresa ha estat informat, en compliment del que preveu l'article 64 de l'Estatut dels Treballadors,

En ús de les atribucions que em confereix l'article 54 en relació amb la competència prevista a l'article 5.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

RESOLC:

Primer
Aprovar les bases generals dels concursos de nou ingrés per a la provisió de les places en règim de contractació laboral indefinida, del personal laboral d'aquesta Universitat segons es detallen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon
Aprovar les bases generals dels concursos de trasllat i promoció interna per a la provisió de les places en règim de contractació laboral indefinida, del personal laboral d'aquesta Universitat segons es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Tercer
Fer públic el model normalitzat de sol·licitud d'admissió a concursos de nou ingrés per a la provisió de places de personal laboral en règim de contractació laboral indefinida segons s'indica a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

Quart
Fer públic el model normalitzat de sol·licitud d'admissió a concursos de trasllat i promoció interna per a la provisió de places de personal laboral en règim de contractació laboral indefinida segons s'indica a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, o el que correspongui al domicili de l'interessat, en el termini de dos mesos.

Les persones interessades també poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la rectora en el termini d'un mes, cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Barcelona, 8 d'abril del 2002

 

M. Rosa Virós i Galtier
Rectora

 

ANNEX 1. BASES GENERALS DELS CONCURSOS DE NOU INGRÉS DE PERSONAL LABORAL

1. Normes generals

La convocatòria dels concursos de nou ingrés per a la provisió de places de personal laboral correspondrà al gerent de la Universitat Pompeu Fabra.

2. Condicions de participació

2.1 Per prendre part en les convocatòries els aspirants han de complir els requisits següents:
a) Tenir complerts els 18 anys i no haver complert els 65.
b) Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels altres estats membres de la Unió Europea o la d'algun dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
c) Posseir algun dels títols que es determinin a les bases específiques de cada convocatòria.
d) No estar separat, per causes d'expedient disciplinari, del servei de l'Administració pública i no trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
e) No patir cap malaltia ni tenir cap defecte físic o psíquic que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions pròpies de les places objecte de la convocatòria.
f) Acreditar el coneixement oral i escrit de la llengua catalana mitjançant la presentació del certificat del nivell C de la Junta Permanent de Català o equivalent o el certificat d'haver superat el curs de català C2 de la Universitat Pompeu Fabra. Si no es posseeix la certificació esmentada, el tribunal avaluarà aquests coneixements en relació amb el lloc de treball mitjançant una prova, la qual es qualificarà d'apte o no apte.

2.2 Els requisits esmentats s'hauran de complir el darrer dia del termini de presentació de les sol·licituds i s'han de continuar complint en la data de signatura del contracte.

3. Sol·licituds

3.1 Les sol·licituds per prendre part en les convocatòries s'han d'adreçar al gerent de la Universitat Pompeu Fabra i s'han de formalitzar segons el model normalitzat d'instància que s'especifica a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

3.2 Les sol·licituds es poden presentar al Registre de la Universitat Pompeu Fabra, plaça de la Mercè, 12, de Barcelona, de dilluns a dijous de 9 a 14 h. i de 15.30 a 17 h, divendres de 9 a 14 h., o durant el període de jornada intensiva de 9 a 14 h, o bé es poden trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els impresos de sol·licitud estaran publicats a la web (http://www.upf.edu/organitzacio/treballar/pas) i també es facilitaran al Registre de la Universitat esmentat al paràgraf anterior.

 

3.3 Juntament amb la sol·licitud i dins el termini establert a l'apartat anterior, els aspirants han d'aportar els documents següents:
a) Fotocòpia compulsada d'un dels certificats que especifica la base 2.1.f).
b) Els aspirants en situació d'atur que s'acullin al que estableix l'article 34 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, als efectes de restar exempt de l'abonament de la taxa d'inscripció que preveu la base 3.4, han d'aportar un certificat de la corresponent oficina de treball de la Generalitat (INEM) del Departament de Treball, conforme es troben en aquesta situació i no perceben cap prestació econòmica, i en el cas dels jubilats que no hagin complert els 65, un certificat de l'organisme competent.
c) Els aspirants discapacitats que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït, una fotocòpia compulsada de la Resolució de la qualificació de la disminució i el certificat de l'equip oficial de valoració de disminucions de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti la compatibilitat per a l'exercici de les tasques i funcions corresponents a la plaça a cobrir i determini, si s'escau, les adaptacions que l'aspirant necessiti per a la realització de proves i, en el cas de superar-les, en el lloc de treball.
Als efectes de l'obtenció del certificat esmentat, a la demarcació de Barcelona els interessats poden adreçar-se al centre EVO-Laboral, Av. Paral·lel, 147, 08004 Barcelona; telèfon 93.425.22.44, fax 93.425.39.06.
d) Currículum vitae

Els documents justificants que es presentin en fotocòpia han de ser compulsats per la qual cosa s'hauran de presentar al registre de la Universitat els documents originals i una fotocòpia, la qual es compulsarà per a l'expedient de la convocatòria i es retornaran els originals a la persona interessada.

3.4 D'acord amb el que preveu la Llei 15/1997, per prendre part en la convocatòria, els aspirants han d'abonar la taxa corresponent al grup al qual pertany la plaça i que s'indica a les bases específiques de la convocatòria.

Estan exempts de realitzar el pagament de la taxa els aspirants que acreditin documentalment, de conformitat amb el que estableix la base 3.3.c), dins el termini de presentació de sol·licituds, que es troben en situació d'atur i no perceben cap prestació econòmica, i els jubilats.

El pagament s'ha d'efectuar en qualsevol de les oficines de la Caixa de Catalunya, mitjançant ingrés en caixa, o bé per gir postal o telegràfic, en el compte corrent núm. 2013-0229-42-0200452768 "Universitat Pompeu Fabra. Compte restringit d'ingressos PAS". Quan el pagament s'efectuï per gir postal o telegràfic, cal que, com a nom del remitent hi consti el del mateix aspirant, el quan ha d'adjuntar a la sol·licitud el resguard de la imposició.

A la sol·licitud hi ha de figurar el segell de l'entitat bancària a l'apartat reservat per a aquesta finalitat i l'import total de la taxa, la qual cosa és acreditativa del seu abonament. La seva mancança determina l'exclusió de l'aspirant, llevat que el pagament s'efectuï per gir postal o telegràfic i s'hagi adjuntat el resguard.

En cap cas el pagament de la taxa no substituirà el tràmit de presentació de la sol·licitud davant la Universitat dins el termini i en la forma que preveu la base 3.2.

4. Admissió dels aspirants

4.1 Dins el termini de deu dies després de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, s'exposarà a la web de la Universitat (http://www.upf.edu/organitzacio/treballar/pas) i a la seu de la Universitat, plaça de la Mercè, 12, 08002 Barcelona, la llista provisional dels aspirants admesos i dels exclosos de la convocatòria amb els motius d'exclusió, la qual indicarà els aspirants que, en compliment del que preveu la base 2.1.f), han de realitzar la prova de llengua catalana i també l'adaptació que s'hagi reconegut als aspirants amb disminució legal, d'acord amb el certificat del Centre d'Atenció als Disminuïts (CAD).

Així mateix indicarà les característiques de les proves a què fa referència la base 6.2, la puntuació mínima per superar cada prova, i la data, l'hora i el lloc de la seva realització i l'ordre d'actuació dels aspirants.

4.2 Els aspirants disposaran del termini de deu dies, comptats a partir de l'endemà de l'exposició de les llistes, per presentar possibles reclamacions per tal d'esmenar els defectes que s'hagin pogut produir en la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, o per adjuntar la documentació requerida per la convocatòria.

En el cas que els aspirants exclosos no esmenin dins d'aquest termini els defectes a ells imputables o no adjuntin la documentació preceptiva que hagi motivat la seva exclusió, s'arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit.

No es procedirà a la devolució de les taxes quan l'exclusió es produeixi per causes imputables a l'interessat.

4.3 Dins del termini de deu dies a comptar des de la finalització del termini establert per presentar reclamacions que s'estableix a la base 4.2, es farà pública a la web de la Universitat (http://www.upf.edu/organitzacio/treballar/pas) així com a la seu de la Universitat que s'indica a la base 4.1 la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria.

4.4 D'acord amb el que disposa l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb l'exposició de les resolucions indicades a la web i al tauler d'anuncis de la Universitat es considerarà realitzada l'oportuna notificació als interessats, i s'indicaran els terminis a efectes de possibles reclamacions o recursos.

4.5 Els errors materials es poden esmenar en qualsevol moment.

5. Tribunal

5.1 D'acord amb el que preveu l'article 20 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral de les universitats públiques catalanes, el tribunal del procés selectiu està composat pels membres que s'indiquen als annexos específics de cada convocatòria.

5.2 L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992.

5.3 El règim jurídic aplicable a l'actuació del tribunal és el que es preveu al capítol II del títol II de la Llei 30/1992.

5.4 El tribunal pot disposar la incorporació d'assessors especialistes perquè col·laborin amb els seus membres en la valoració de les proves. L'avaluació definitiva dels aspirants és competència del tribunal.

5.5 Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seva seu a l'edifici de la Universitat, plaça de la Mercè, 12, de Barcelona.

5.6 L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot demanar l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, que podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol moment el tribunal pot requerir als aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació del document d'identitat.

5.7 El Tribunal està classificat en les categories següents de les que estableix el Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 201/1993, de 27 de juliol:

Categoria primera per a les places de Grup I
Categoria segona per a les places de Grup II 
Categoria tercera per a les places de Grup III 
Categoria quarta per a les places de Grup IV

6 Selecció

6.1 La realització de les proves selectives s'ajustarà als principis establerts per l'article 103.3 de la Constitució, l'article 42 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, del text refós en matèria de funció pública a Catalunya, el Conveni Col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes i l'article 112 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

6.2 Les proves seran obligatòries, eliminatòries i seguiran l'estructura següent:

6.2.1 Prova de coneixement: pot constar de diversos exercicis i, si és necessari, prova per valorar les característiques d'adequació a les funcions de la plaça.

6.2.2 Entrevista: es realitzarà una entrevista amb els candidats que tractarà sobre aquells aspectes de l'experiència curricular que el candidat aporti en relació a les funcions de la plaça a cobrir.

6.2.3 Aquestes proves es valoraran globalment de 0 a 10 punts i la puntuació mínima per superar cada prova serà establerta pel tribunal.

6.3 Les qualificacions parcials i total de les proves es faran públiques a la web (http://www.upf.edu/organitzacio/treballar/pas) i a la seu de la Universitat, plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona, i en les qualificacions de la prova s'inclourà la convocatòria dels aspirants que l'hagin superada per a la realització de l'entrevista tot indicant la data, l'hora i el lloc de la seva realització.


6.4 La qualificació final es determinarà per la suma de les puntuacions obtingudes en la prova i l'entrevista.

7 Llista d'aprovats i presentació de documents

7.1 Un cop finalitzades les proves, el tribunal farà pública la llista amb la qualificació final de les proves i proposarà al gerent de la Universitat la contractació dels aspirants que hagin obtingut la puntuació més alta en la qualificació total de les proves sempre que hagin obtingut la puntuació mínima establerta pel tribunal per superar cada prova i hagin demostrat els coneixements de llengua catalana.

En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'establirà en favor de l'aspirant de més edat.

En cap cas el nombre d'aspirants proposats pel tribunal no pot excedir del nombre de places objecte de la convocatòria.

7.2 Els aspirants proposats hauran de presentar al Servei de Personal, dins del termini de quinze dies naturals comptadors des de la data de publicació de les qualificacions totals, la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial equivalent.
b) Fotocòpia compulsada del títol a què fa referència la base 2.1.c).
c) Declaració de no estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat per resolució ferma d'expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
d) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitats que preveu la legislació vigent, o d'exercir, dins el termini per a la signatura del contracte, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
e) Certificat mèdic oficial que acrediti la possessió de la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les tasques pròpies de la plaça a cobrir. Aquest certificat ha d'haver estat expedit dins els tres mesos anteriors a la seva presentació. Queda exempt d'aportar el certificat esmentat l'aspirant proposat que tingui la condició legal de disminuït i hagi aportat prèviament el certificat que preveu la base 3.3.d).

7.3 Si els aspirants no presenten la documentació necessària dins el termini a què fa referència la base 7.2, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats per l'autoritat convocant, o si no compleixen els requisits necessaris no podran ser contractats i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

7.4 Si algun aspirant proposat es trobés en la situació que descriu la base 7.3, el tribunal podrà proposar l'aspirant següent en ordre de puntuació dins de la plaça, sempre que compleixi les condicions que s'estableixen a la base 7.1.

8 Resolució del concurs

8.1 Un cop comprovada la documentació a què es refereix la base anterior, el gerent de la Universitat Pompeu Fabra emetrà la corresponent resolució del concurs, que es publicarà al DOGC.

8.2 En el termini màxim de quinze dies des de la publicació de la resolució anterior, la Universitat Pompeu Fabra subscriurà els contractes laborals de durada indefinida amb els aspirants, en els quals s'hi farà constar un període de prova, d'acord amb l'article 24 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral de les universitats públiques catalanes, en relació amb l'article 14 de l'Estatut dels Treballadors.

 

ANNEX 2. BASES  GENERALS DELS CONCURSOS DE TRASLLAT I PROMOCIÓ INTERNA DE PERSONAL LABORAL

1. Normes generals

La convocatòria dels concursos de trasllat i promoció interna per a la provisió de places de personal laboral correspondrà al gerent de la Universitat Pompeu Fabra.

2. Condicions de participació

2.1 Per prendre part en les convocatòries els aspirants han de complir els requisits següents:

Ø  Primer Torn:  Trasllat

Podrà prendre part en el torn de trasllat el personal que pertany al mateix grup i reuneixi els requisits de la plaça per a la qual es concursa i es trobi en alguna de les situacions següents:

1. El personal laboral fix en actiu de la Universitat Pompeu Fabra.
2. El personal laboral que estigui en situació d'excedència voluntària i en altres situacions, sempre que tinguin els requisits per al reingrés.

Ø  Segon Torn:  Promoció Interna

Podrà prendre part en el torn de promoció interna:

1. El personal laboral fix en actiu de la Universitat Pompeu Fabra que reuneixi els requisits establerts per a cada plaça.
2. El personal laboral que estigui en situació d'excedència voluntària i en altres situacions, sempre que tinguin els requisits per al reingrés.
3. El personal laboral fix de la resta de les universitats públiques catalanes.

3. Sol·licituds

3.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar al gerent de la Universitat Pompeu Fabra i s'han de formalitzar segons el model normalitzat d'instància que s'especifica a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

3.2 Les sol·licituds es poden presentar al Registre de la Universitat Pompeu Fabra, plaça de la Mercè, 12, de Barcelona, de dilluns a dijous de 9 a 14 h. i 15.30 a 17 h, divendres de 9 a 14 h, o durant el període de jornada intensiva de 9 a 14 h, o bé es poden trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria a la web (http://www.upf.edu/organitzacio/treballar/pas).

Els impresos de sol·licitud estaran publicats a la web (http://www.upf.edu/organitzacio/treballar/pas) i també es facilitaran al Registre de la Universitat, plaça de la Mercè, 12, de Barcelona.

3.3 Juntament amb la sol·licitud i dins el termini establert a l'apartat anterior, els aspirants han d'aportar tots la documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen.

Si la sol·licitud o els documents i les certificacions no reuneixen els requisits exigits, es requerirà l'aspirant perquè en el termini de 10 dies esmeni el defecte.

En el cas de mèrits que ja constin en el seu expedient personal no caldrà aportar documentació acreditativa però sí caldrà esmentar-los a la declaració de mèrits.

4. Tribunal

4.1 D'acord amb el que preveu l'article 20 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral de les universitats públiques catalanes, el tribunal del present procés selectiu està composat pels membres que s'indiquen als annexos específics de la convocatòria.

5. Desenvolupament del concurs

5.1 Torn de Trasllat:

5.1.1  Torn de trasllat dintre del mateix grup i la mateixa categoria i especialitat.
Valoració dels mèrits: fins a 5 punts:
1. fins a 3 punts per l'antiguitat, a raó de 0.2 punts per any complert de servei a la Universitat.
2. fins a 1 punt per formació adient al lloc de treball
3. fins a 1 punt per fills en edat escolar i altres circumstàncies familiars

Puntuació mínima: es considera que tenen la puntuació mínima els aspirants que compleixin les condicions exigides per participar en el concurs.

El candidat seleccionat serà el que assoleixi la puntuació més alta.

Cas que hi hagi un empat, tindrà prioritat el candidat amb més antiguitat a la Universitat.

En cas que només existeixi un candidat per a la plaça convocada, el trasllat serà automàtic.

5.1.2. Torn de trasllat dintre del mateix grup i la mateixa categoria, però de diferent especialitat.

El sistema de valoració dels candidats i la puntuació mínima seran els mateixos que es preveu a l'apartat 5.2 del torn de promoció interna.

5.2. Torn de Promoció interna

La selecció es realitzarà segons el barem següent:

5.2.1. Prova de coneixement i entrevista: fins a 6 punts:

Ø  Fins a 4 punts  per la prova de coneixements o d'adequació a les funcions del lloc  de treball, llevat del grup V en el qual es valoraran únicament els mèrits. 
Ø  Fins a 2 punts per l'entrevista personal. La puntuació mínima per superar l'entrevista serà com a mínim de 0,5 punts.

5.2.2. Valoració dels mèrits: fins a 4 punts:

 

 

 

GRUPS I, II i III

a. Antiguitat: fins a 0.5 punts
b. Experiència: fins a 0.5 punt
c. Titulació: fins a 2 puntsGRUP I. Fins a 2 punts: doctorat, cursos de postgrau o llicenciatura de l'especialitat indicada com a mèrit en les bases de la convocatòria.
GRUP II. Fins a 2 punts:  doctorat, cursos de postgrau o llicenciatura, diploma d'especialitat indicada com a mèrit en les bases de la convocatòria
GRUP III. - Fins a 2 punts: FP2 de l'especialitat indicada com a mèrit a les bases de la convocatòria
- Fins a 1.5 punts: FP2 d'una altra especialitat o una titulació equivalent.
- Fins a 1 punt: altres titulacions.
d. Cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt.

 

 

GRUPS IV i V

 

 

a. Antiguitat: fins a 0.5 punts
b. Experiència: fins a 1 punt
c. Titulació: fins a 1.5 punts
- Fins a 1.5 punts: FP1 de l'especialitat indicada com a mèrit a les bases de la convocatòria
- Fins a 1 punt: FP1 d'una altra especialitat o una titulació equivalent.
- Fins a 0.5 punts: altres titulacions.
d. Cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt a raó de 0.2 punts per cada curs que tingui relació directa amb el lloc de treball que cal proveir.

 

5.3 Les qualificacions parcials i total de les proves es faran públiques a la web (http://www.upf.edu/organitzacio/treballar/pas) i a la seu de la Universitat, plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona, i en les qualificacions de la prova s'inclourà la convocatòria dels aspirants que l'hagin superada per a la realització de l'entrevista tot indicant la data, l'hora i el lloc de la seva realització.

6. Llista d'aprovats i presentació de documents

6.1 Un cop finalitzades les proves, el tribunal farà pública la llista amb la qualificació final de les proves i proposarà al gerent de la Universitat la contractació dels aspirants que hagin obtingut la puntuació més alta en la qualificació total de les proves sempre que hagin obtingut la puntuació mínima establerta pel tribunal per superar cada prova i hagin demostrat els coneixements de llengua catalana.

En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'establirà en favor de l'aspirant de més edat.

En cap cas el nombre d'aspirants proposats pel tribunal no pot excedir del nombre de places objecte de la convocatòria.

7. Resolució del concurs

7.1.El gerent de la Universitat Pompeu Fabra emetrà la corresponent resolució del concurs.

7.2 En el termini màxim de quinze dies de la resolució anterior, la Universitat Pompeu Fabra subscriurà els contractes laborals de durada indefinida amb els aspirants, en els quals s'hi farà constar un període de prova, d'acord amb l'article 24 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral de les universitats públiques catalanes, en relació amb l'article 14 de l'Estatut dels Treballadors.