D’acord amb la disposició final de la Normativa d'adaptació docent per a estudiants que poden requerir un tractament específic (Acord de Consell de Govern de 28 d’abril de 2021), el vicerector o vicerectora competent en matèria de docència ha de difondre les mesures d’adaptació docent existents per a cada col·lectiu d’estudiants en situacions que puguin requerir un tractament específic.

Atenent a aquesta disposició,

RESOLC

 1. Difondre els serveis d’adaptació docent existents per a cada col·lectiu d’estudiants amb situacions que poden requerir un tractament específic, que s’inclouen a l’annex d’aquesta resolució i que són d’aplicació per a qualsevol estudiant que cursi assignatures de grau o de màster a la Universitat Pompeu Fabra.
 2. Fer arribar aquesta resolució als responsables acadèmics d’estudis de grau i de màster de la Universitat Pompeu Fabra per tal que les traslladin al professorat dels seus estudis amb la finalitat que les coneguin i que les apliquin.

 

Annex. Serveis d’adaptació docent per a estudiants que poden requerir un tractament específic

Els serveis que es recullen a continuació s’apliquen a qualsevol estudiant que cursi assignatures de grau o de màster a la Universitat Pompeu Fabra. També s’apliquen als estudiants de mobilitat internacional perquè són estudiants matriculats a la UPF; en aquests casos caldrà que abans de la seva incorporació a la UPF comuniquin les seves necessitats al Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària perquè es puguin valorar les seves necessitats.

1. Estudiants amb dèficit visual

El dèficit visual pot ser parcial o total i implica una pèrdua de visió funcional que comporta, entre altres necessitats, la de conèixer de forma guiada els entorns habituals, l'adaptació del lloc d'estudi, l'adaptació dels textos escrits en tinta, la utilització de gravadores d'àudio i/o de múltiples productes de suport per a accedir a la informació. El dèficit visual agut es troba en la zona compresa entre la visió normal i la ceguesa, denominada baixa visió.

A més de les adaptacions concretes de suport per a les classes i els exàmens, els estudiants amb dèficit visual poden anar acompanyats de gos pigall tant a l’aula com a qualsevol activitat acadèmica que facin a la Universitat Pompeu Fabra.

Adaptacions de suport a les classes:

 1. Ocupar un lloc pròxim al docent per tal de tenir una millor visió així com de tots aquells recursos utilitzats durant les classes (pissarra, pantalla de projecció, etc.).
 2. Rebre explicacions orals del docent sobre els recursos visuals que s’utilitzin durant la classe, com ara projeccions, presentacions electròniques i tot allò que s’escrigui a la pissarra.
 3. Disposar de temps addicional per al lliurament de treballs i activitats.
 4. Disposar de textos ampliats de manera que siguin clarament llegibles, preferiblement en el cos de lletra que especifiqui l’estudiant i/o disposar de documents electrònics accessibles amb suficient antelació per al seguiment normal de la classe. El docent ha de procurar que les imatges que s’utilitzi siguin nítides i de bona qualitat. L’estudiant que ho necessiti podrà disposar dels recursos bibliogràfics digitalitzats i dels materials impresos en tinta al codi Braille sempre que sigui necessari. El Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària s’encarregarà de la gestió d’aquests materials.
 5. Disposar d’audiodescripció per als recursos docents de les assignatures quan aquests tinguin un format audiovisual. El docent ha de procurar que les imatges que utilitzi siguin nítides i de bona qualitat i que les imatges incorporin la descripció quan es presentin en format digital. En el cas que no hi hagi recursos alternatius, el  Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària s’encarregarà de la gestió d’aquests materials.
 6. Poder utilitzar mitjans i materials d'ús habitual per a l'estudiant, com ara ordinadors adaptats, ajudes òptiques i recursos tecnològics amb veu.
 7. Disposar dels gràfics inclosos en documents impresos, en relleu o en 3D, sempre que sigui necessari. El Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària s’encarregarà de la gestió d’aquest recurs.
 8. Poder canviar de grup, horari, seminari o tutories amb la finalitat de garantir la compatibilització dels estudis amb els horaris de les visites, proves mèdiques i tractaments.
 9. Participar en els programes d’intercanvi i mobilitat, que han de tenir adaptades les convocatòries i establerta la priorització per a estudiants discapacitats. Poder utilitzar els mecanismes de coordinació i contrast dels estudiants amb discapacitat entre el Servei de Relacions Internacionals, el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària i el Servei de Gestió Acadèmica per identificar i fer un seguiment específics dels casos.
 10. Obtenir la modalitat d’estudi a temps parcial així com que es valori la seva necessitat específica en cas que demani una cinquena convocatòria extraordinària.
 11. Poder enregistrar els escrits de la pissarra, un cop informats els professors.

Adaptacions en les proves d'avaluació:

 1. Disposar dels productes de suport, com ara PC compatible amb programes adaptats de verbalització o ampliació de pantalla.
 2. Disposar de la transcripció a Braille de la prova, quan l’estudiant ho sol·liciti.
 3. Disposar dels documents audiovisuals accessibles i que continguin audiodescripció durant les proves.
 4. Disposar de tots els recursos en format accessible quan els exàmens i proves es facin en línia. Això inclou també l’accessibilitat de la plataforma docent o del canal que s’hagi previst utilitzar.
 5. Disposar dels textos de les proves amb un cos de lletra suficient perquè les preguntes siguin clarament llegibles. S’aplicarà preferiblement la mida de lletra que especifiqui l’estudiant. El docent ha de procurar que les imatges que utilitzi siguin nítides i de bona qualitat i que les imatges incorporin la descripció quan es presentin en format digital.
 6. Poder respondre en el full d’enunciat en els exàmens de resposta múltiple, per la dificultat de marcar de manera correcta l’opció escollida en un full de lectura òptica.
 7. Poder utilitzar mitjans i materials d'ús habitual per part de l'estudiant com ara programes adaptats i ajudes òptiques o de recursos tecnològics amb veu.
 8. Poder utilitzar recursos tecnològics de suport com ara ordinadors portàtils per tal de facilitar el desenvolupament de la prova d’avaluació. El Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària facilitarà a l’estudiant un ordinador d’ús exclusiu per a les proves. L’aparell disposarà del programari necessari per a la realització de les proves i no tindrà accés a internet ni a programes de correcció automàtica si escau.
 9. Disposar d’un 50% més de temps per fer els exàmens, atenent l'informe d'adaptació docent emès pel servei d’atenció a l’estudiant amb necessitats educatives especials. En el cas d’estudiants amb altes discapacitats o discapacitats associades, el temps addicional podrà ser del 100% o del temps que sigui necessari perquè pugui resoldre  la prova adequadament, depenent de la situació valorada.
 10. Poder canviar la data de l’examen o exàmens per circumstàncies mèdiques o relatives a la seva situació de salut, convenientment acreditades.
 11. Poder fer exàmens orals.

 

2. Estudiants amb dèficit auditiu

Els estudiants amb dèficit auditiu poden presentar diferents graus de pèrdua auditiva (lleu, moderada o greu), que poden compensar amb recursos tècnics com ara audiòfons, sistema FM i alhora suport en la lectura labial, o bé profunda o anacúsia (pèrdua total). Així mateix, poden emprar la llengua de signes com a principal mitjà de comunicació.

A part de les adaptacions de suport a les classes i als exàmens, són d’aplicació les indicacions que es recullen les guies de bones pràctiques:

Adaptacions de suport a les classes:

 1. Ocupar un lloc pròxim al docent per tal de garantir una percepció auditiva de qualitat.
 2. Obtenir del docent que li parli de cara per tal de facilitar-li la lectura labial, i/o que li repeteixi la informació fonamental en cas necessari.
 3. Rebre, si cal per escrit, les instruccions que es donen a l’aula en referència als exercicis, amb la finalitat que el docent pugui assegurar que han estat perfectament compreses per l’estudiant.
 4. Tenir un clima a l’aula que respecti l’ordre en les intervencions per tal que l’estudiant pugui comprendre-les i seguir-les correctament.
 5. Disposar del material tècnic d’ajuda i reforç a l’audició com ara sistema FM i micròfon de l’aula. El sistema d’anell magnètic es facilitarà en aquells espais on s’hagi realitzat la instal·lació.
 6. Disposar de subtitulació i/o transcripció dels recursos docents que originalment siguin en format audiovisual, amb la finalitat d’assegurar la comprensió i garantir-ne l’accessibilitat. El docent ha de procurar que les imatges que utilitzi siguin nítides i de bona qualitat i que les imatges incorporin la descripció quan es presentin en format digital. En el cas que no hi hagi recursos alternatius, el  Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària s’encarregarà de la gestió d’aquests materials.
 7. Comptar amb un intèrpret de llengua de signes (ILS) que interpreti en el mateix idioma en què s’imparteix l’assignatura, i amb ús preferent de la llengua de signes catalana en el cas de català/castellà. Caldrà que l’intèrpret tingui accés al material docent, que li ha de facilitar l’estudiant, i es procurarà una correcta ubicació a l'aula durant les classes. El docent haurà d’establir descansos d’uns cinc minuts cada hora per facilitar la tasca de l’intèrpret. Previ a l’inici de cada trimestre, des del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària s’acordarà amb l’estudiant la cobertura del servei d’ILS. L’estudiant usuari de llengua de signes haurà de sol·licitar per escrit cada curs acadèmic el servei d’ILS mitjançant el document específic de sol·licitud i acceptar-ne les condicions.
 8. Disposar de la subtitulació de les classes en línia i la transcripció de recursos sonors. La subtitulació s’oferirà mitjançant el servei de subtitulació en directe o a través de programes de subtitulació automàtica quan garanteixin el nivell de qualitat necessari. El Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària s’ocuparà de la gestió d’aquest recurs.
 9. Poder presentar per escrit activitats que es fan oralment i no es poden subtitular ni tenen interpretació, com ara debats, qüestionaris orals i activitats que demanin interacció oral.
 10. Disposar de mascaretes accessibles en les activitats presencials quan calgui adoptar mesures de protecció davant del contagi. El Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària facilitarà mascaretes accessibles també als professors amb estudiants sords a l’aula i vetllarà perquè el material compleixi de la manera més òptima possible els requeriments de protecció i d’accessibilitat.
 11. Poder canviar de grup, horari, seminari o tutories amb la finalitat de garantir la compatibilització dels estudis amb els horaris de les visites, proves mèdiques i tractaments.
 12. Participar en els programes d’intercanvi i mobilitat, que han de tenir adaptades les convocatòries i establerta la priorització per a estudiants discapacitats. Poder utilitzar els mecanismes de coordinació i contrast dels estudiants amb discapacitat entre el Servei de Relacions Internacionals, el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària i el Servei de Gestió Acadèmica per identificar i fer un seguiment específics dels casos.
 13. Obtenir la modalitat d’estudi a temps parcial així com que es valori la seva necessitat específica en cas que demani una cinquena convocatòria extraordinària.
 14. Poder enregistrar les classes, un cop informats els professors.

Adaptacions en les proves d'avaluació:

 1. Disposar, si cal per escrit, de les instruccions que es donen a l’aula amb relació a les proves i exàmens, per tal d’assegurar que l’estudiant les ha comprès perfectament.
 2. Ocupar, a les proves orals, una ubicació a l’aula que li permeti visualitzar correctament la persona que l’estigui examinant per tal que pugui tenir lectura labial. Durant les proves i avaluacions, caldrà garantir sempre que sigui necessari la presència de l’ILS, en el cas dels estudiants usuaris de llengua de signes, així com del material d'ajuda a l'audició ja esmentat.
 3. Disposar durant la prova dels recursos audiovisuals amb subtitulació i transcripció necessaris per facilitar la comprensió i garantir-ne l’accessibilitat. El Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària s’ocuparà de la gestió d’aquest recurs.
 4. Disposar d’un 50% més de temps per fer els exàmens, atenent l'informe d'adaptació docent emès pel servei d’atenció a l’estudiant amb necessitats educatives especials. En el cas d’estudiants amb altes discapacitats o discapacitats associades, el temps addicional podrà ser del 100% o del temps que sigui necessari perquè pugui resoldre de la prova, depenent de la situació valorada.
 5. Poder canviar la data de l’examen o exàmens per circumstàncies mèdiques o relatives a la seva situació de salut, convenientment acreditades.

 

3. Estudiants amb discapacitats físiques motores

La discapacitat física de tipus motora és la que afecta la capacitat de moviment i que pot ser derivada de diverses causes com ara lesions cerebrals, accidents, malformacions, etc.

Adaptacions de suport a les classes:

 1. Ocupar un lloc de fàcil accés als espais docents i adaptat a les seves necessitats. Des del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària se li facilitarà el mobiliari adaptat si en necessita.
 2. Poder accedir a l'aula una vegada començada la classe per facilitar-li els desplaçaments.
 3. Poder accedir a l’aula la persona de suport personal o el voluntari que li estigui oferint el suport per tal de facilitar-li l’execució d’activitats quotidianes com ara prendre apunts i notes de classe, acompanyar-lo en els desplaçaments dins del campus, transcriure materials o documents o ajudar-lo en l'acomodació en el lloc de l'aula.
 4. Poder accedir a tots els espais de la universitat on s’hi puguin desenvolupar les activitats que s’ofereixen a la comunitat. Des del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària se li facilitarà una clau o passi d’ascensor quan aquest sigui d’ús restringit.
 5. Disposar de temps addicional per al lliurament de treballs i activitats, principalment en aquells casos en què hi hagi una afectació de motricitat fina o extremitats superiors que dificulti l’escriptura.
 6. Poder canviar de grup, horari, seminari o tutories amb la finalitat de garantir la compatibilització dels estudis amb els horaris de les visites, proves mèdiques i tractaments.
 7. Participar en els programes d’intercanvi i mobilitat, que han de tenir adaptades les convocatòries i establerta la priorització per a estudiants discapacitats. Poder utilitzar els mecanismes de coordinació i contrast dels estudiants amb discapacitat entre el Servei de Relacions Internacionals, el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària i el Servei de Gestió Acadèmica per identificar i fer un seguiment específics dels casos.
 8. Obtenir la modalitat d’estudi a temps parcial així com que es valori la seva necessitat específica en cas que demani una cinquena convocatòria extraordinària.

Adaptacions en les proves d'avaluació:

 1. Poder respondre en el full d’enunciat en els exàmens de resposta múltiple, per la dificultat de marcar de manera correcta l’opció escollida en un full de lectura òptica.
 2. Poder accedir a l’aula la persona de suport personal o el voluntari que li estigui oferint el suport per tal d’acompanyar-lo en els desplaçaments dins del campus o ajudar-lo en l’acomodació en el lloc d’examen.
 3. Poder utilitzar recursos tecnològics de suport com ara ordinadors portàtils, o programes per convertir veu a text,  per tal de facilitar el desenvolupament de la prova d’avaluació. El Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària facilitarà a l’estudiant un ordinador d’ús exclusiu per a les proves. L’aparell disposarà del programari necessari per a la realització de les proves i no tindrà accés a internet ni a programes de correcció automàtica si escau.
 4. Disposar d’un 50% més de temps per fer els exàmens, atenent l'informe d'adaptació docent emès pel servei d’atenció a l’estudiant amb necessitats educatives especials. En el cas d’estudiants amb altes discapacitats o discapacitats associades, el temps addicional podrà ser del 100% o del temps que sigui necessari perquè pugui resoldre de la prova, depenent de la situació valorada.
 5. Poder canviar la data de l’examen o exàmens per circumstàncies mèdiques o relatives a la seva situació de salut, convenientment acreditades.

 

4. Estudiants amb discapacitats físiques no motores o orgàniques

La discapacitat física no motora o orgànica és la que afecta a les persones amb malalties cròniques, de curta o llarga durada i amb ingrés hospitalari, que poden ser d’origen pulmonar, renal, digestiu, coronari, del sistema nerviós i muscular, etc. i que les limiten en determinades activitats o accions. Queden inclosos també els tractaments oncològics i malalties d'aparició brusca o intervencions quirúrgiques greus, urgents i no previstes.

Adaptacions de suport a les classes:

 1. Disposar de temps addicional per al lliurament de treballs i activitats.
 2. Disposar del material treballat a classe durant les absències per circumstàncies derivades de la seva situació de salut. Per a aquest fi, podrà comptar amb el voluntariat de suport a l'aula.
 3. Tenir flexibilitat en l’exigència d’assistència a les classes establerta al pla docent, principalment en aquelles activitats d’assistència obligatòria. Les absències, sempre l’estudiant hagi assolit la competència i el coneixement necessari, no seran motiu d’exclusió per assistir a l’examen o la prova d’avaluació final.
 4. Poder utilitzar a l'aula els mitjans tècnics i/o tecnològics necessaris per al seguiment de les classes. En els casos d'hospitalització es facilitarà la utilització de les tecnologies de la comunicació en la pràctica de videotrucades i activitats en línia.
 5. Poder canviar de grup, horari, seminari o tutories amb la finalitat de garantir la compatibilització dels estudis amb els horaris de les visites, proves mèdiques i tractaments.
 6. Obtenir la modalitat d’estudi a temps parcial així com que es valori la seva necessitat específica en cas que demani una cinquena convocatòria extraordinària.

Adaptacions en les proves d'avaluació:

 1. Poder canviar la data de l’examen o exàmens per circumstàncies mèdiques o relatives a la seva situació de salut, convenientment acreditades.
 2. Disposar d’un 50% més de temps per fer els exàmens, atenent l'informe d'adaptació docent emès per l’equip tècnic de l’àmbit d’inclusió del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària. En el cas d’estudiants amb altes discapacitats o discapacitats associades, el temps addicional podrà ser del 100% o del temps que sigui necessari perquè pugui resoldre de la prova, depenent de la situació valorada.
 3. Poder-se absentar de l’aula durant la prova per anar al lavabo per circumstàncies mèdiques o relatives a la seva situació de salut, quan tingui una acreditació que així ho aconselli.
 4. Permetre que l’avaluació es pugui realitzar des del centre sanitari on es trobi hospitalitzat l’estudiant. En el cas que l’estudiant no tingui accés a internet, el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària s’encarregarà del lliurament i recollida de l’examen en format paper al centre.

 

5. Estudiants amb discapacitat psicosocial

La discapacitat psicosocial engloba necessitats específiques en l'àmbit cognitiu, de la personalitat o de la interacció amb l'entorn derivats de la salut mental. Inclou, entre d’altres, fòbies, trastorns de personalitat, trastorns de l'humor (afectius), trastorns relacionats amb l'estrès, trastorns del desenvolupament psicològic. Aquesta situació ha de ser acreditada amb els informes oportuns emesos pel personal especialitzat corresponent o certificacions similars. Aquests estudiants tenen el Servei d’Assessorament Psicològic (SAP) de la Universitat com a recurs disponible.

Adaptacions de suport a les classes:

 1. Disposar a l’aula d’un espai el més tranquil i còmode possible.
 2. Evitar-li durant les classes situacions que el puguin alterar o inquietar, com ara exposicions orals, presentacions en públic i/o preguntes directes.
 3. Disposar de temps addicional per al lliurament de treballs i activitats.
 4. Disposar de flexibilitat en la configuració dels grups de treball. Els docents han de facilitar que la seva incorporació sigui en grups al més reduïts possibles i, si pot ser, que tingui la possibilitat de fer els treballs individualment.
 5. Tenir flexibilitat en l’exigència d’assistència a les classes establerta al pla docent, principalment en aquelles activitats d’assistència obligatòria. Les absències, sempre que l’estudiant hagi assolit la competència i el coneixement necessari, no seran motiu d’exclusió per assistir a l’examen o la prova d’avaluació final.
 6. Poder tenir tutories freqüents amb els docents, com a mesura de reforç, per tal que l’estudiant pugui aclarir dubtes i el docent pugui fer un seguiment que millori l’organització respecte de la realització i priorització de tasques així com d’assoliment de coneixements de l’assignatura.
 7. Disposar del material treballat a classe durant les absències per circumstàncies derivades de la seva situació de salut. Per a aquest fi, podrà comptar amb el voluntariat de suport a l'aula.
 8. Poder canviar de grup, horari, seminari o tutories amb la finalitat de garantir la compatibilització dels estudis amb els horaris de les visites, proves mèdiques i tractaments.
 9. Participar en els programes d’intercanvi i mobilitat, que han de tenir adaptades les convocatòries i establerta la priorització per a estudiants discapacitats. Poder utilitzar els mecanismes de coordinació i contrast dels estudiants amb discapacitat entre el Servei de Relacions Internacionals, el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària i el Servei de Gestió Acadèmica per identificar i fer un seguiment específics dels casos.
 10. Obtenir la modalitat d’estudi a temps parcial així com que es valori la seva necessitat específica en cas que demani una cinquena convocatòria extraordinària.

Adaptacions en les proves d'avaluació:

 1. Disposar d’un espai a l’aula al més tranquil i còmode possible que millori la seva capacitat de concentració. A tal efecte podrà utilitzar aïlladors acústics durant la prova. 
 2. Poder fer l’avaluació en línia o per mitjans alternatius a la presencialitat en aquells casos en què per ingrés hospitalari o tractament no pugui assistir a les proves presencials.
 3. Disposar d’un 50% més de temps per fer els exàmens, atenent l'informe d'adaptació docent emès pel servei d’atenció a l’estudiant amb necessitats educatives especials. En el cas d’estudiants amb altes discapacitats o discapacitats associades, el temps addicional podrà ser del 100% o del temps que sigui necessari perquè pugui resoldre de la prova, depenent de la situació valorada.
 4. Poder complementar amb una prova oral el resultat de proves escrites en aquells casos en què els resultats de l’examen no s’ajustin al rendiment obtingut durant el trimestre.

 

6. Estudiants amb trastorn del neurodesenvolupament

Els estudiants amb trastorns en el neurodesenvolupament presenten dificultats específiques del llenguatge i de la parla, relatius a la comunicació, i entre els quals s’inclouen el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense, el trastorn de l’espectre autista, síndrome d’Asperger, o els específics i derivats de la lectoescriptura, com ara la dislèxia. Els trastorns en el neurodesenvolupament poden presentar-se de manera combinada o en comorbiditat.

Adaptacions de suport a les classes:

 1. Disposar a l’aula d’un espai al més tranquil i còmode possible.
 2. Rebre un tractament a les classes que eviti situacions que el puguin alterar o inquietar, com ara exposicions orals, presentacions en públic i/o preguntes directes.
 3. Disposar de temps addicional per al lliurament de treballs i activitats.
 4. Tenir reducció de la penalització per errors ortogràfics als textos que produeixi. Aquesta mesura no s’aplicarà a les assignatures que incloguin competències que impliquin demostrar una bona pràctica o coneixement de la llengua. Per al càlcul de la reducció es poden prendre com a referència els criteris aplicats a les proves d'accés a la universitat per a estudiants amb necessitats especials (PAU)
 5. Disposar de flexibilitat en la configuració dels grups de treball. Els docents han de facilitar que la seva incorporació sigui en grups al més reduïts possibles i, si pot ser, que tingui la possibilitat de fer els treballs individualment.
 6. Poder tenir tutories freqüents amb els docents, com a mesura de reforç, per tal que l’estudiant pugui aclarir dubtes i el docent pugui fer un seguiment que millori l’organització respecte de la realització i priorització de tasques així com d’assoliment de coneixements de l’assignatura.
 7. Poder canviar de grup, horari, seminari o tutories amb la finalitat de garantir la compatibilització dels estudis amb els horaris de les visites, proves mèdiques i tractaments.
 8. Participar en els programes d’intercanvi i mobilitat, que tenen les convocatòries adaptades i establerta la priorització per a estudiants discapacitats. Poder utilitzar els mecanismes de coordinació i contrast dels estudiants amb discapacitat entre el Servei de Relacions Internacionals, el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària i el Servei de Gestió Acadèmica per identificar i fer un seguiment específics dels casos.
 9. Obtenir la modalitat d’estudi a temps parcial així com que es valori la seva necessitat específica en cas que demani una cinquena convocatòria extraordinària.

Adaptacions en les proves d'avaluació:

 1. Disposar d’un espai a l’aula al més tranquil i còmode possible que millori la seva capacitat de concentració. A tal efecte podrà utilitzar aïlladors acústics durant la prova. 
 2. Tenir reducció de la penalització per errors ortogràfics als textos que produeixi. Aquesta mesura no s’aplicarà a les assignatures que incloguin competències que impliquin demostrar una bona pràctica o coneixement de la llengua.  Per al càlcul de la reducció es poden prendre com a referència els criteris aplicats a les proves d'accés a la universitat per a estudiants amb necessitats especials (PAU)
 3. Rebre aclariments dels enunciats quan presenti dubtes i tenir reformulacions de les preguntes en el cas que sigui necessari, per assegurar que entén les preguntes d’examen.
 4. Poder utilitzar recursos tecnològics de suport com ara un ordinador portàtil o la utilització d’una calculadora senzilla per realitzar càlculs simples (discalculia) i així millorar el desenvolupament de la prova d’avaluació.
 5. Disposar d’un 50% més de temps per fer els exàmens, atenent l'informe d'adaptació docent emès pel servei d’atenció a l’estudiant amb necessitats educatives especials. En el cas d’estudiants amb altes discapacitats o discapacitats associades, el temps addicional podrà ser del 100% o del temps que sigui necessari perquè pugui resoldre de la prova, depenent de la situació valorada.
 6. Poder complementar amb una prova oral el resultat de proves escrites en aquells casos en què els resultats de l’examen no s’ajustin al rendiment obtingut durant el trimestre.

 

7. Estudiants esportistes d’alt nivell o alt rendiment

La condició d'esportista d’alt nivell o d’alt rendiment requereix una alta dedicació del seu temps a la pràctica esportiva ja sigui amb entrenaments, competicions i/o concentracions. Aquesta situació dificulta sovint que puguin compaginar els seus estudis amb la seva carrera esportiva i necessiten algunes adaptacions per poder dur a terme la seva activitat acadèmica.

Adaptacions de suport a les classes:

 1. Tenir flexibilitat en l’exigència d’assistència a les classes establerta al pla docent, principalment en aquelles activitats d’assistència obligatòria. Les absències, sempre que l’estudiant hagi assolit la competència i el coneixement necessari, no seran motiu d’exclusió per assistir a l’examen o la prova d’avaluació final.
 2. Poder canviar de grup, horari, seminari o tutories amb la finalitat de garantir la compatibilització dels estudis amb els horaris dels entrenaments, la participació en les competicions i en les concentracions esportives.
 3. Obtenir la modalitat d’estudi a temps parcial així com que es valori la seva necessitat específica en cas que demani una cinquena convocatòria extraordinària.

Adaptacions en les proves d’avaluació:

 1. Disposar de temps addicional per al lliurament de treballs i activitats avaluables quan els terminis de realització o lliurament coincideixin amb la seva participació en competicions. En aquests casos, cal que l’estudiant ho comuniqui prèviament als docents i justifiqui adequadament la impossibilitat de lliurar les activitats en els terminis establerts.
 2. Poder canviar la data de l’examen o exàmens quan les proves coincideixin amb competicions oficials justificades, mitjançant la certificació corresponent.

 

8. Estudiants de programes propis de la UPF, o d'altres en què participa la UPF, adreçats a estudiants amb necessitats socioeconòmiques

Els estudiants amb necessitats socioeconòmiques veuen reduïdes sovint les seves possibilitats d’èxit en els estudis universitaris per causa de la manca de recursos o l’entorn adequats per a l’estudi, o bé pel fet d’haver de compatibilitzar obligacions familiars i laborals amb els seus estudis. Les mesures s’apliquen només als estudiants que participen en programes propis de la UPF, com ara el programa Prometeus, o en programes institucionals en els quals participa la UPF.

Adaptacions de suport a les classes:

 1. Disposar en préstec dels equipaments i materials necessaris per al correcte seguiment de l’activitat acadèmica.
 2. Poder canviar de grup, horari, seminari o tutories amb la finalitat de garantir la conciliació en el cas que se’n justifiqui la necessitat per motius familiars o laborals.
 3. Obtenir la modalitat d’estudi a temps parcial així com que es valori la seva necessitat específica en cas que demani una cinquena convocatòria extraordinària.

Adaptacions en les proves d’avaluació:

 1. Disposar de temps addicional per al lliurament de treballs i activitats avaluables en el cas que se’n justifiqui la necessitat per motius familiars o laborals.

 

9. Estudiants en situació de violència masclista, incloent els fills i les filles dependents de dones que pateixin violència masclista en l’àmbit familiar

La violència masclista, en qualsevol de les seves formes, segons l’Organització Mundial de la Salut, comporta diverses conseqüències psicològiques i conductuals, com ara depressió i ansietat, trastorns alimentaris i de la son, trastorns de pànic, d’estrès posttraumàtic o baixa autoestima, entre d’altres, així com múltiples conseqüències físiques. Aquestes conseqüències poden afectar greument el procés d’ensenyament-aprenentatge de les dones que pateixen la violència masclista així com la dels seus fills i filles.

Adaptacions de suport a les classes:

 1. Disposar del material treballat a classe durant les absències per circumstàncies mèdiques, psicològiques o judicials. Per a aquest fi, podrà comptar amb el voluntariat de suport a l'aula.
 2. Tenir flexibilitat en l’exigència d’assistència a les classes establerta al pla docent, principalment en aquelles activitats d’assistència obligatòria. Les absències, sempre que l’estudiant hagi assolit la competència i el coneixement necessari, no seran motiu d’exclusió per assistir a l’examen o la prova d’avaluació final.
 3. Poder canviar de grup, horari, seminari o tutories amb la finalitat de garantir la compatibilització dels estudis amb els horaris de les visites mèdiques o dels processos judicials. També seran d’aplicació aquestes mesures quan s’hagi tramitat una queixa o denúncia a la Unitat d’Igualtat per una situació de violència masclista exercida per un membre de la comunitat universitària.
 4. Obtenir la modalitat d’estudi a temps parcial així com que es valori la seva necessitat específica en cas que demani una cinquena convocatòria extraordinària.

Adaptacions en les proves d’avaluació:

 1. Disposar de temps addicional per al lliurament de treballs i activitats avaluables per circumstàncies derivades de la seva situació de violència masclista..
 2. Tenir adaptades si escau les activitats d’avaluació, com ara treballs, pràctiques i exàmens, per circumstàncies derivades de la seva situació de violència masclista.
 3. Poder canviar la data de l’examen o exàmens per circumstàncies mèdiques, psicològiques o judicials, convenientment acreditades.

 

10. Estudiants en situació de violència familiar per raó de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere

La violència per raó de l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere, en qualsevol de les seves formes i especialment quan prové de l’àmbit familiar, provoca un fort impacte en el benestar psicosocial i físic de les persones afectades, incloent depressió, ansietat, estrès posttraumàtic, disminució de l’autoestima i del rendiment acadèmic o LGBTIfòbia interioritzada.

Adaptacions de suport a les classes:

 1. Disposar del material treballat a classe durant les absències per circumstàncies mèdiques, psicològiques o judicials. Per a aquest fi, podrà comptar amb el voluntariat de suport a l'aula.
 2. Tenir flexibilitat en l’exigència d’assistència a les classes establerta al pla docent, principalment en aquelles activitats d’assistència obligatòria. Les absències, sempre que l’estudiant hagi assolit la competència i el coneixement necessari, no seran motiu d’exclusió per assistir a l’examen o la prova d’avaluació final.
 3. Poder canviar de grup, horari, seminari o tutories amb la finalitat de garantir la compatibilització dels estudis amb els horaris de les visites mèdiques o dels processos judicials. També seran d’aplicació aquestes mesures quan s’hagi tramitat una queixa o denúncia a la Unitat d’Igualtat per una situació de violència LGTBIfòbica exercida per un membre de la comunitat universitària.
 4. Obtenir la modalitat d’estudi a temps parcial així com que es valori la seva necessitat específica en cas que demani una cinquena convocatòria extraordinària.

Adaptacions en les proves d’avaluació:

 1. Disposar de temps addicional per al lliurament de treballs i activitats avaluables per circumstàncies derivades de la seva situació de violència LGTBIfòbica.
 2. Tenir adaptades si escau les activitats d’avaluació, com ara treballs, pràctiques i exàmens per circumstàncies derivades de la seva situació de violència LGTBIfòbica.
 3. Poder canviar la data de l’examen o exàmens per circumstàncies mèdiques, psicològiques o judicials, convenientment acreditades.

 

11. Estudiants en processos de transició de gènere i estudiants en processos mèdics derivats de la condició d’intersexualitat

La lliure autodeterminació de la identitat de gènere i de la identitat sexual és un dret humà. Les persones trans i les persones intersexuals poden necessitar acompanyament en el seu dret de viure la seva identitat de gènere o sexual en plena llibertat, al marge que realitzin o no processos de canvi corporal.

Adaptacions de suport a les classes:

 1. Disposar del material treballat a classe durant les absències per circumstàncies mèdiques, psicològiques o per a la realització de tràmits administratius. Per a aquest fi, podrà comptar amb el voluntariat de suport a l'aula.
 2. Tenir flexibilitat en l’exigència d’assistència a les classes establerta al pla docent, principalment en aquelles activitats d’assistència obligatòria. Les absències, sempre que l’estudiant hagi assolit la competència i el coneixement necessari, no seran motiu d’exclusió per assistir a l’examen o la prova d’avaluació final.
 3. Poder canviar de grup, horari, seminari o tutories amb la finalitat de garantir la compatibilització dels estudis amb els horaris de les visites mèdiques.
 4. Obtenir la modalitat d’estudi a temps parcial així com que es valori la seva necessitat específica en cas que demani una cinquena convocatòria extraordinària.

Adaptacions en les proves d’avaluació:

 1. Disposar de temps addicional per al lliurament de treballs i activitats avaluables per circumstàncies derivades de la seva situació mèdica o psicològica.
 2. Tenir adaptades si escau les activitats d’avaluació, com ara treballs, pràctiques i exàmens per circumstàncies derivades de la seva situació mèdica o psicològica.
 3. Poder canviar la data de l’examen o exàmens per circumstàncies mèdiques, psicològiques o de gestió administrativa, convenientment acreditades.

 

12. Estudiants en supòsits d’embaràs, part, adopció o acolliment i estudiants amb fills o filles menors de tres anys a càrrec o que siguin la persona cuidadora de familiars dependents

El col·lectiu d’estudiants amb responsabilitats familiars i en estat de gestació, part, adopció o acolliment han de poder conciliar la seva vida estudiantil-familiar de manera que puguin prosseguir amb els estudis sense dur a terme un sobreesforç que afecti el seu benestar psicosocial o sense veure’s en la necessitat d’abandonar un dels dos rols.

Adaptacions de suport a les classes:

 1. Disposar del material treballat a classe durant les absències per circumstàncies derivades de la seva salut o familiar. Per a aquest fi, podrà comptar amb el voluntariat de suport a l'aula.
 2. Tenir flexibilitat en l’exigència d’assistència a les classes establerta al pla docent, principalment en aquelles activitats d’assistència obligatòria. Les absències, sempre que l’estudiant hagi assolit la competència i el coneixement necessari, no seran motiu d’exclusió per assistir a l’examen o la prova d’avaluació final.
 3. Poder canviar de grup, horari, seminari o tutories amb la finalitat de garantir la conciliació estudiantil-familiar.
 4. Obtenir la modalitat d’estudi a temps parcial així com que es valori la seva necessitat específica en cas que demani una cinquena convocatòria extraordinària.

Adaptacions en les proves d’avaluació:

 1. Disposar de temps addicional per al lliurament de treballs i activitats avaluables per circumstàncies derivades de la seva situació de salut o familiar. En aquests casos, cal que l’estudiant ho comuniqui prèviament als docents i justifiqui adequadament la impossibilitat de lliurar les activitats en els terminis establerts.
 2. Tenir adaptades si escau les activitats d’avaluació, com ara treballs, pràctiques i exàmens per circumstàncies derivades de la seva situació de violència masclista.
 3. Poder canviar la data de l’examen o exàmens quan es justifiqui adequadament l’assistència a visites mèdiques pròpies o dels familiars dependents, repòs obligat per embaràs de risc o altres complicacions derivades de l’embaràs, i possibles ingressos hospitalaris.

 

 

Cristina Gelpí

Vicerectora en funcions. Projectes per a la Docència

Barcelona, 18 de maig del 2021