Vist que, en data de 20 de desembre de 2023, la vicegerenta de l’Àrea de Projectes Transversals i de Comunitat Universitària sol·licita que el tràmit de sol·licitud de permís de recerca per al personal investigador s'incorpori entre aquells en els quals es determina l’obligació de relacionar-se amb la Universitat per mitjans electrònics;
Vist que aquest tràmit s’adreça, amb caràcter general, al personal investigador, sense que es prevegin altres especificitats;

Atès que la disposició addicional primera del Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020, “faculta el secretari o secretària general de la UPF perquè estableixi, mitjançant resolució expressa, els tràmits i les actuacions objecte de l’obligació dels membres de la comunitat universitària a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics, que han de ser publicats a la seu electrònica de la UPF.”

En ús de les competències atribuïdes al secretari general a l’esmentada disposició addicional primera del Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra;

HE RESOLT:

Primer. Incorporar la sol·licitud de permís de recerca per al personal investigador com a tràmit en el qual els membres d'aquest personal tenen obligació de relacionar-se amb la Universitat per mitjans electrònics.

Segon. Actualitzar la relació de tràmits en què s’estableix l'obligació esmentada i disposar la publicació d’aquesta resolució a la seu electrònica de la UPF .

Tercer. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs d’alçada davant la rectora en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

 

Enric Vallduví i Botet
Secretari general

 

Barcelona, 22 de gener del 2024