El Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, regula l’acreditació del coneixement suficient del català, tant en l’expressió oral com en l’escrita, del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, de conformitat amb les exigències de les seves tasques acadèmiques. L’article 5 d’aquest decret preveu quins són els mitjans d’acreditació del coneixement del català.

La Normativa relativa a l’acreditació del coneixement suficient del català del professorat (acord del Consell de Govern de la UPF de 19 d’octubre del 2011) concreta per a la UPF aspectes de la regulació que el Decret 128/2910 havia deixat en mans de les universitats. Aquesta normativa, tanmateix, no fa cap referència als mitjans pels quals s’efectua l’acreditació a la UPF. 

El Pla d’Enfortiment de la Llengua Catalana en el Sistema Universitari i de Recerca de Catalunya, aprovat el 27 de maig de 2022 per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, inclou dues accions per a la millora del coneixement lingüístic del professorat, una de les quals concerneix les vies d’acreditació del coneixement suficient del català. Posteriorment, el 15 de desembre de 2023, la Junta adopta un acord sobre les proves amb criteris establerts per la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) per a l’acreditació de nivell C1 de català per la via del Decret 128/2010.

Així doncs, d’acord amb el Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, en el marc de la Normativa relativa a l’acreditació del coneixement suficient del català del professorat a la UPF i vistos els esmentats Pla d’Enfortiment i posterior acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya,

En ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

RESOLC

Primer. Els certificats oficials vàlids per acreditar el coneixement suficient del català són els següents:

a) El certificat de referència de nivell de suficiència de català (nivell C1) de la Generalitat de Catalunya, que estableix la normativa vigent sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

b) Qualsevol dels títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents al certificat de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya, que inclouen els que s’obtenen per la superació d’estudis reglats no universitaris cursats a Catalunya (Secundària, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Superior), d’acord amb la normativa vigent.

c) Els certificats de suficiència en llengua catalana expedits per la UPF que es consideren equivalents al certificat de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya.

També es pot acreditar el coneixement suficient del català pels altres mitjans previstos a l’article 5.d del Decret 128/2010, de 14 de setembre, com ara la superació de formació i de proves específiques.

Segon.  Es crea la Comissió avaluadora de sol·licituds d’acreditació de coneixement lingüístic del PDI, amb la funció de valorar i aprovar, si escau, les sol·licituds del PDI d’acreditació del coneixement suficient del català fonamentades en els mitjans previstos en aquesta normativa. La Comissió també valora i aprova, si escau, les sol·licituds del PDI d’acreditació del coneixement suficient d’altres llengües, la qual s’efectua d’acord amb la normativa aplicable i en els termes fixats per la Universitat.

Presideix la Comissió el vicerector o vicerectora competent en matèria de política lingüística o, si no existeix, altre càrrec amb funcions d’àmbit general competent en aquesta matèria. En seran vocals el vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat, o persona en qui delegui, el vicegerent o vicegerenta de l’àrea de docència i el director o directora d’Idiomes UPF o unitat futura equivalent. N’assumeix la secretaria la persona responsable del Servei de Gestió Acadèmica, o persona en qui delegui.

Tercer. S’autoritza el vicerector o vicerectora competent en matèria de política lingüística o, si no existeix, altre càrrec amb funcions d’àmbit general competent en aquesta matèria, perquè adopti les mesures oportunes per desplegar i executar aquesta resolució.

Disposició transitòria única

Aquesta resolució no és aplicable als concursos de selecció i d’accés de professorat funcionari i contractat que ja estiguin convocats a l’entrada en vigor d’aquesta resolució.

Disposició derogatòria única

Queda derogada la resolució del rector de 7 de maig del 2012, modificada per les resolucions del rector de 1 de juliol de 2013, 4 d’abril del 2016, i  18 de novembre de 2021 en matèria d’acreditació de coneixement suficient del català del professorat, així com  qualsevol altra resolució de rang igual o inferior que s’oposi al que estableix aquesta resolució. Aquesta derogació no afecta la validesa de les acreditacions i certificats emesos o concedits en el període de vigència de les corresponents resolucions.

Disposició final única

Aquesta resolució entra en vigor l’1 de febrer de 2024.

 

Laia de Nadal

Rectora

Barcelona, 22 de gener del 2024