Vist que, en data de 23 de gener de 2024, la vicegerenta de l’Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu sol·licita que el tràmit de sol·licitud de compatibilitat per activitats públiques i/o privades s'incorpori entre aquells en els quals es determina l’obligació de relacionar-se amb la Universitat per mitjans electrònics;

Vist que aquest tràmit s’adreça, amb caràcter general, al personal docent i investigador i al personal tècnic, de gestió, d’administració i serveis de la UPF, sense que es prevegin altres especificitats;

Atès que la disposició addicional primera del Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020, “faculta el secretari o secretària general de la UPF perquè estableixi, mitjançant resolució expressa, els tràmits i les actuacions objecte de l’obligació dels membres de la comunitat universitària a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics, que han de ser publicats a la seu electrònica de la UPF.”

En ús de les competències atribuïdes al secretari general a l’esmentada disposició addicional primera del Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra;

HE RESOLT:

Primer. Incorporar la sol·licitud de compatibilitat per activitats públiques i/o privades com a tràmit en el qual els membres d'aquest personal tenen obligació de relacionar-se amb la Universitat per mitjans electrònics.
Segon. Actualitzar la relació de tràmits en què s’estableix l'obligació esmentada i disposar la publicació d’aquesta resolució a la seu electrònica de la UPF .
Tercer. Aquesta resolució entrarà en vigor l’1 de febrer de 2024.
Quart. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs d’alçada davant la rectora en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

 

Enric Vallduví i Botet
Secretari general

Barcelona, 25 de gener de 2024