En data 5 d'abril del 2013 aquest Rectorat va dictar la Resolució per la qual s'implanta el procés de digitalització i signatura electrònica de les actes de primera qualificació de la UPFdonant així compliment a un dels requeriments que el Pla d'Administració Electrònica establia per a l'any 2013 pel que fa a la millora de la qualitat dels serveis.

El punt quart d'aquesta Resolució, relatiu a la signatura de les actes de qualificació, preveu que aquesta funció recaurà en els professors responsables de la docència i avaluació de les assignatures, conforme l'Acord de Consell de Govern de 20 de març, sobre la signatura de les actes de qualificació.

Tanmateix, s'ha detectat que per motius tècnics no ha resultat possible completar la signatura de les actes signades dels cursos 2012-2013 i 2013-2014 a XAdES-A a l'efecte de garantir-ne la seva preservació, tal i com s'especifica en el model de gestió documental de la UPF.

Per tot això i atesa la impossibilitat de signar novament les actes de qualificació afectades, és imprescindible implantar un procediment especial per completar aquestes signatures, de manera que es puguin completar amb un procés automatitzat amb signatura de segell d'òrgan.

Vist el que preveuen les lleis 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, els reials decrets 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i normes de desenvolupament i 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i normes de desenvolupament,

Atès el que estableixen els articles 51 i següents de Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011,

En ús de les competències que m'atorguen l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i els articles citats del Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra,

  

HE RESOLT:

1. Implantar un procediment especial automatitzat per completar les signatures de les actes de qualificació signades dels cursos 2012/13 i 2013/14 a XAdES-A, a l'efecte de garantir-ne la seva preservació.

2. La signatura es realitzarà mitjançant el segell d'òrgan actuacions automatitzades de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Jaume Casals Pons
Rector

Barcelona, 18 de març del 2015