Conforme al que disposa la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, segons el qual “les entitats del sector públic podran acordar motivadament la continuació d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma”;

A l’empara de l’article 52.a) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra que atorga al rector la funció d’exercir la direcció, el govern i la gestió de la Universitat i de desenvolupar les línies d’actuació aprovades pels òrgans col·legiats de l’àmbit general, adoptant resolucions i altres disposicions d’organització i funcionament;

Amb la voluntat de facilitar el seguiment dels estudis d’aquells estudiants que s’han vist afectats, d’una manera especial, per la pandèmia provocada pel COVID-19, i que aquesta afectació no tingui una greu repercussió acadèmica ni econòmica durant la seva trajectòria a la Universitat;

A proposta del vicerector responsable dels projectes per a la comunitat universitària i del gerent de la Universitat;

HE RESOLT:

Primer. Com a criteri general, i tenint en compte que la universitat continua impartint les assignatures matriculades de manera no presencial, no es realitzaran anul·lacions de matrícula o exempció del recàrrec per segona matrícula al curs 2020/21.

Només es contempla un tractament especial en els següents casos, per aquelles assignatures que s’hagin de cursar durant el tercer trimestre del curs 2019/20:

1. Anul·lació de la matrícula i retorn dels preus públics per serveis acadèmics de caràcter docent.

1.1- Pràctiques curriculars que, per la situació actual, no s’han pogut iniciar o realitzar de manera no presencial. En aquest punt, caldrà tenir en compte les indicacions que estableixi la Universitat sobre el seguiment d’aquestes pràctiques.

1.2- Assignatures que no s’han pogut impartir davant la impossibilitat de realitzar la docència de manera no presencial i per la pròpia naturalesa de l’assignatura o de la situació de l’expedient de l’estudiant no hi ha possibilitats de matricular-ne una altra.

1.3- Els TFG i TFM, l’elaboració dels quals requereixi no estar sotmesos a confinament i/o una activitat docent presencial, sempre que hi hagi un informe favorable per part del tutor, director o degà.

1.4- Estudiants d’àmbits de les ciències de la salut o amb professions relacionades amb serveis essencials  que no poden seguir les assignatures del tercer trimestre.

1.5- Modificacions de matrícula amb imports resultants inferiors respecte a la matrícula inicial, en els casos dels estudiants que havien de fer estades de mobilitat i que han hagut de realitzar canvis per tal de cursar assignatures a la UPF durant el tercer trimestre.

1.6-. Malaltia greu de l’estudiant o d’algun membre de la unitat familiar amb la qual conviu. Aquesta situació s’haurà de justificar documentalment.

2- Retornament de preus públics per la gestió d’expedients acadèmics.

2.1- Els preus públics corresponents a la gestió de modificacions de matrícula que s’hagin hagut de realitzar, per tal d’adequar les assignatures matriculades per al tercer trimestre a la situació d’estat d’alarma, es retornaran d’ofici als estudiants afectats.

2.2- Reserves de plaça de convocatòries d’admissió màster en casos  justificats i motivats per la crisi sanitària.

Segon. L’Àrea de Docència establirà un protocol per implementar el procediment que caldrà seguir per a l’anul·lació de matrícula de les assignatures i el retornament dels preus públics, si escau.

Tercer. Resolució

1.1- Es delega en el vicerector per a projectes per a la comunitat universitària la resolució de les sol·licituds d’anul·lació de matrícula i del retornament de preus públics de les assignatures del tercer trimestre del curs 2019/20 objecte d’aquesta resolució.

1.2- Aquestes resolucions poden ser dictades encara que estigui vigent l’estat d’alarma, sempre que la instrucció del procediment no requereixi cap intervenció de la persona interessada, cas en el qual caldrà comptar amb el seu consentiment, sens perjudici que la notificació indiqui que el termini de recurs queda interromput i, per tant, no comença a córrer fins que s’aixequi l’estat d’alarma.

Quart. El contingut d’aquesta resolució tan sols serà d’aplicació per a les sol·licituds efectuades fins a la finalització del període lectiu del tercer trimestre del curs 2019/20 establert per la Universitat, presentades pels mitjans que té habilitats la Universitat. En el cas que l’estat d’alarma o ulteriors pròrrogues, s’allargués més enllà del període lectiu del tercer trimestre, s’habilitarà un termini de presentació de sol·licituds de quinze dies, com a màxim, a comptar des de la data en què cessés l’estat d’alarma.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar conforme a l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú, un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptat des de l’endemà de la seva publicació davant del mateix òrgan que va dictar l'acte, o bé directament interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seva publicació davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona.

 

El rector

Jaume Casals Pons