En data 4 de novembre del 2020 el rector va delegar la competència per a subscriure els convenis de cooperació educativa que permetin la realització de pràctiques externes als estudiants en els degans o deganes o directors o directores de centre i departament, respectivament.

Ara, atès que en algunes ocasions es fa necessari que previ a la signatura del conveni de cooperació educativa es signi un acord o conveni marc, es considera oportú ajustar aquesta resolució i delegar la competència per subscriure dits acords marc en el vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica.

Vista la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic;

 

En ús de les competències que m'atorga l'article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Modificar la resolució del rector de 4 de novembre, de delegació de la competència en els degans o deganes o directors o directores de centre i departament, per a subscriure els convenis de cooperació educativa que permetin la realització de pràctiques externes als estudiants en els termes següents:

Primer.

S’afegeix un nou article Tercer amb el següent redactat:

“Tercer. Delegar en el vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica la signatura d’aquells acords marc que siguin necessaris subscriure de forma prèvia a la signatura dels convenis de cooperació educativa que permetin la realització de pràctiques externes als estudiants de la UPF.”

Segon.

L’article Tercer passa a ser el nou article Quatre, i queda redactat com segueix:

“Quart. Els acords o convenis marc, així com els convenis de cooperació educativa que es subscriguin en virtut d’aquesta delegació es consideraran signades pel rector. Els convenis signats hauran de portar en la signatura les paraules “per delegació”, abreujades “P.D.”, seguides del rang i de la data d’aquesta resolució i el nom i cognom del signant"

 

Oriol Amat i Salas

Rector

Barcelona, 13 d'octubre del 2021