El Consell de Govern, en data 9 de maig del 2012, va acordar la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF, modificada posteriorment per acords del Consell de Govern de dates 18 d juliol del 2012, 20 de març del 2013, 1 de juliol del 2015 i 11 d’abril del 2018.

L’article 6 de dita normativa estableix que per a la realització de pràctiques externes per part dels estudiants caldrà la formalització prèvia d’un conveni de cooperació educativa, que subscriuran la Universitat i l’entitat col·laboradora que aculli els estudiants.

L’article 52.n) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, així com l’article 13 de la Normativa sobre convenis administratius signats per la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per acord del Consell de Govern de 19 d’octubre del 2016, preveuen que la signatura dels convenis de cooperació correspon al rector o rectora, llevat que hi hagi una delegació expressa en altres òrgans.

Així doncs, als efectes d’agilitar la formalització dels convenis de cooperació educativa, considero convenient delegar-ne la competència per a subscriure dits convenis. En el cas dels convenis de cooperació educativa que permetin la realització de pràctiques externes als estudiants de Grau, delegar-ne la competència als degans o deganes o directors o directores del Centre al que corresponguin. En el cas dels convenis de cooperació educativa que permetin la realització de pràctiques externes als estudiants de Màster o Doctorat, delegar-ne la competència als directors o directores del Departament al que corresponguin.

És per això que vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,

En ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Primer. Delegar la competència per a subscriure els convenis de cooperació educativa que permetin la realització de pràctiques externes als estudiants de Grau, als degans o deganes o directors o directores del Centre al que corresponguin.

Segon. Delegar la competència per a subscriure els convenis de cooperació educativa que permetin la realització de pràctiques externes als estudiants de Màster o Doctorat, als directors o directores del Departament al que corresponguin.

Tercer. Els convenis de cooperació educativa que es subscriguin en virtut d’aquesta delegació es consideraran signades pel rector. Els convenis signats hauran de portar en la signatura les paraules “per delegació”, abreujades “P.D.”, seguides del rang i de la data d’aquesta resolució i el nom i cognom del signant.

 

 

Jaume Casals i Pons

Rector

 

Barcelona, 4 de novembre del 2020