Acord de Consell de Govern de 26 d'abril del 2023

L’entrada en vigor de la Llei 2/023, de 22 de març, del Sistema Universitari comporta canvis importants pel que fa a la regulació del professorat associat. Aquests canvis inclouen la necessitat de convocar nous concursos d’accés per tal de cobrir les places de professorat associat imprescindibles per satisfer part de l’oferta docent de la Universitat Pompeu Fabra. L’article 79.a) de la Llei estableix com a requisit per tal de poder participar en aquests concursos l’acreditació, per part de les persones candidates, de l’exercici d’una activitat principal fora de l’àmbit acadèmic universitari.

Vist l’acord signat entre el Vicerector de Personal Docent i Investigador i el Comitè d’Empresa amb data de 25 d’abril del 2023, i

Ateses les competències atribuïdes al Consell de Govern per l’article 42 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra acorda:

Primer. A afectes dels concursos públics per a la contractació de professorat associat, la Universitat entendrà satisfet el requisit d’acreditar l’exercici de la seva activitat principal fora de l’àmbit acadèmic universitari que preveu l’Article 79.a) de la LOSU per part de les persones candidates quan aquestes darreres:

1. Acreditin el caràcter vigent d’una activitat laboral, amb independència de la seva antiguitat; o

2. Acreditin un mínim de dos anys d’activitat laboral dels darrers quatre, per compte d’altri o pel seu compte; o

3. Acreditin una relació contractual com a professor/a associat/da de la UPF de durada igual o superior a 10 cursos acadèmics i, alhora, la realització d’alguna activitat –puntual o continuada- fora de l’àmbit acadèmic universitari al llarg dels darrers 15 anys que demostri l’assoliment de la “reconeguda competència” a què fa esment l’Article 79.a) de la Llei Orgànica 2/2023, de 2 de març, del Sistema Universitari.

Disposició final única. Aquest Acord entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per part del Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.