CREACIÓ DEL PROGRAMA UPF ALUMNI (PROGRAMA D'ANTICS ALUMNES I AMICS DE LA UPF)

 
Acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009

 

La Universitat Pompeu Fabra, es planteja la necessitat i l'oportunitat de crear un programa que ajudi a promoure la Universitat entre els seus antics alumnes, els membres de la comunitat acadèmica de l'entorn i d'àmbit internacional i al món institucional i empresarial, en general.

Amb aquest programa, denominat UPF Alumni (Programa d'antics alumnes i amics de la UPF), es pretén  potenciar la imatge de qualitat de la UPF tant a nivell nacional com internacional i tindrà com a principals destinataris els antics alumnes de la  UPF, al professorat, al personal d'administració i serveis o altres persones vinculades a la Universitat.

En l'actualitat hi ha associacions d'antics alumnes (UPF, IDEC, ESCI)  que realitzen activitats i ofereixen serveis destinats als antics alumes. Amb la creació del Programa, la UPF pretén fer un pas més enllà assumint les tasques de promoció de la UPF en aquest àmbit, i cercant la coordinació, col·laboració i participació d'aquestes associacions dins del marc global de Programa UPF Alumni, de manera que es potenciïn mútuament en benefici de la imatge de la Universitat i dels col·lectius esmentats.

Tot i que inicialment el Programa UPF Alumni centrarà la seva activitat en el col·lectiu d'antics alumnes, vetllarà per tot el procés de vinculació dels estudiants,  des de que sol·liciten informació per matricular-se a la UPF fins que esdevenen antics alumnes.

És  per això, atès el que disposa l'article 79 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

S'ACORDA:

Primer.- Creació i denominació del Programa

Es crea el Programa UPF Alumni (Programa d'antics alumnes i amics de la UPF).

Segon.- Finalitats

El Programa UPF Alumni té per finalitat:

 • Crear i mantenir els llaços i el sentiment de pertinença a la comunitat Universitat Pompeu Fabra de tots els col·lectius que s'hi relacionen o s'hi han relacionat.
 • Promoure i transmetre la imatge de qualitat de la universitat als col·lectius que els són afins com: els antics alumnes, professors i altres persones que puguin ser d'interès per a la UPF. Així com futurs estudiants, empreses i institucions que interactuen amb la UPF en coordinació amb els departaments i programes existents que ja vetllen per aquestes finalitats.
 • Establir la plataforma que permeti, a mig termini, iniciar activitats de fundraising destinades al finançament de nous projectes de la universitat.

Tercer.- Objectius

3.1 Els objectius generals del Programa UPF Alumni són:

 • Vetllar perquè els antics alumnes estiguin puntualment informats de les novetats i projectes de la universitat.
 • Potenciar la xarxa de contactes dels antics alumnes i la relació d'aquest entre ells i amb la universitat.
 • Fomentar la formació continuada del antics alumnes, treballant amb les unitats acadèmiques de la UPF i centres del Grup UPF per oferir una oferta adequada de cursos de postgrau.
 • Potenciar la carrera professionals del antics alumnes oferint les eines adients (Borsa sènior i cursos d'orientació, mentoria, entre d'altres).

3.2 Per portar endavant aquest objectius, per mitjà del Programa UPF Alumni, es crearan serveis i estructures per tal de potenciar la xarxa d'antics alumnes i la seva vinculació amb la universitat.

3.3  També es donarà suport a les associacions d'antics alumnes per tal que aquestes puguin oferir uns serveis bàsics i comuns a tots els seus membres.

Quart.- Funcions

 El Programa UPF Alumni desenvolupa les funcions següents:

 • Gestionar les inscripcions al Programa UPF Alumni
 • Crear la plataforma tècnica necessària  per tal d'assegurar la comunicació i el desenvolupament de serveis destinats a la comunitat UPF Alumni.
 • Vetllar per la imatge de marca de la marca UPF en les comunicacions destinades als col·lectius definits (antics alumnes, professors, etc.)
 • Mantenir i actualitzar la base de dades del Programa Alumni.
 • Gestionar i coordinar els serveis comuns com: correu electrònic, accés a biblioteca,  clubs nacionals i internacionals, etc.
 • Desenvolupar clubs i capítols (chapters) nacionals i internacionals per afavorir la xarxa de relacions entre els antics alumnes i aquests i la universitat.
 • Desenvolupar serveis i activitats per tal de potenciar la carrera professional dels alumni. (Borsa de treball sènior, cursos d'orientació, mentoria...)
 • Promoure la oferta de programes de postgrau pels antics alumnes i cursos de formació continuada pels diferents col·lectius.
 • Promoure la coordinació de les activitats de les diferents associacions per tal d'afavorir les sinergies entre elles.

Cinquè.- Dependència funcional i gestió

5.1 El Programa UPF Alumni depèn del vicerectorat competent en matèria d'antics alumnes.

5.2 La seva gestió podrà ser encarregada a una entitat instrumental de la UPF en els termes que s'estableixin per conveni.

Sisè.- Estructura del Programa

El Programa UPF Alumni compta amb els òrgans següents:

 • Consell Director
 • Consell Assessor
 • Director o directora

6.1 El Consell Director té com a funció aprovar les estratègies i pressupostos del Programa i està composat per:

 • El rector o rectora, o persona en qui delegui, que el presideix
 • El president o presidenta del Consell Social o persona en qui delegui
 • Un vicerector o vicerectora amb competències en matèria d'antics alumnes.
 • El Comissionat del rector per a l'IDEC
 • El o la gerent
 • El o la Cap de Gabinet del Rectorat
 • El director o directora del Programa, que n'exercirà la secretaria.

6.2 El Consell Assessor, òrgan consultiu, té com a principal funció orientar al Programa UPF Alumni en l'anàlisi d'estratègies que ajudin a potenciar el vincle entre la Universitat i els seus antics alumnes. Els seus membres donaran suport al Programa en la representació d'aquest en activitats promogudes pel  Programa.

Està format per un mínim de 18 membres. Entre aquests s'assegurarà que nou membres ho són per raó del càrrec o designats pel rector o rectora, de la manera que es defineix en l'apartat següent i que nou són representants del col·lectiu d'antics alumnes.

El president del Consell Assessor és designat pel rector o rectora de la UPF d'entre els seus membres. N'exercirà la secretaria el director o directora del Programa.

Els nou representants per raó del càrrec o per designació del rector o rectora són:

 • El president o presidenta de la Comissió del Consell Social competent en matèria de promoció.
 • Un membre del Consell Rector de l'IDEC.
 • Un representant d'entitat amb vinculació, mitjançant conveni, a la UPF per a realitzar activitats docents, a proposta del centre.
 • Un vicerector o vicerectora amb competències en matèria d'antics alumnes.
 • Cinc professors o professores de la UPF , designats pel rector o rectora.

Els nou representants dels antics alumnes són:

 • Tres antics alumnes membres de l'Associació d'Antics Alumnes de la UPF, designats pel rector a proposta de l'Associació.
 • Dos antics alumnes membres de l'Associació d'Antics Alumnes de l'IDEC, designats pel rector a proposta de l'Associació.
 • Un antic alumne membre de l'Associació d'Antics Alumnes d'ESCI designat pel rector a proposta de l'Associació.
 • El o la representant del antics alumnes membre del Consell Social
 • Dos antics alumnes de reconegut prestigi, a proposta del Consell Social.

El rector podrà designar altres membres mantenint la proporció i naturalesa de les representacions indicades.

6.3 El director o directora del Programa s'encarrega de proposar el disseny dels serveis i executar l'estratègia del Programa UPF Alumni.

Setè.- Beneficiaris

El Programa UPF Alumni té com a principals destinataris els antics alumnes de la UPF, IDEC, ESCI i altres centres vinculats la UPF, a més del PDI, PAS i altres persones amb uns estreta vinculació amb la institució. Els membres podran ser:

- Membres de ple dret:

- Els titulats de la UPF de estudis de grau o de postgrau amb un mínim de 20  crèdits ECTS superats.

- Els estudiants dels Programes d'intercanvi que hagin fet una estada de dos trimestres o superior i els del Programa d'Estudis Hispànics i Europeus que hagin cursat un trimestre a banda del curs introductori.

- Els antics alumnes que tot i no tenir el mínim de crèdits requerits siguin membres d'una associació d'antics alumnes en el moment d'aprovació del Programa.

- Membres associats "amics de la UPF": la resta d'antics alumnes, el personal acadèmic i administratiu de la UPF i qualsevol altre persona amb una estreta vinculació a la Universitat.

Vuitè.-  Serveis

8.1 Els serveis que s'oferiran a través del Programa UPF Alumni són:

 • Adreça de correu electrònic.
 • Butlletí informatiu de la universitat.
 • Accés a comunitats d'Internet.
 • Directori d'antics alumnes.
 • Accés a serveis de biblioteca.
 • Borsa de treball sènior i altres serveis de carreres professionals.
 • Participació en les clubs i capítols (chapters), tant nacionals com internacionals.
 • Participació en trobades.
 • Acreditació amb logotip de la universitat/associació.
 • Descomptes d'empreses externes.
 • Cursos d'orientació de carrera professional.
 • Trobades de promocions.
 • Assistència a actes organitzats per la Universitat o les pròpies Associacions.
 • Cursos de formació continuada (programes executive, cursos d'estiu, etc.)
 • Cursos i màsters de l'IDEC i altres institucions vinculades.
 • Activitats lúdiques.
 • Aquells altres que estableixi el Consell de Direcció

8.2 Correspondrà al Consell Director determinar, en funció de la tipologia de beneficiaris del Programa, a quins serveis tenen accés els membres del Programa i en quines condicions.

8.3 Els serveis oferts per mitjà del Programa UPF Alumni podran ser gratuïts,  sotmesos a un preu o a una quota general. Correspondrà al Consell Social, a proposta del Consell Director, determinar els preus, quotes o bonificacions per cadascun dels serveis.

Novè.- Finançament

La Universitat destinarà el recursos econòmics necessaris pel desenvolupament del Programa UPF Alumni d'acord amb les estratègies aprovades pel Consell Director de UPF Alumni. En el cas que la gestió la porti a terme una entitat instrumental, correspondrà a aquesta contractar el personal necessari per desenvolupar els serveis i les activitats del Programa UPF Alumni.