Per resolució del rector de 27 de febrer del 2012 es va automatitzar el procés d'emissió de certificats acadèmics.

L'experiència assolida i als efectes d'incentivar l'ús del certificat acadèmic personal digital respecte de l'emès en paper, aconsella que els certificats acadèmics digitals no caduquin. Així mateix és necessari establir les condicions d'obtenció del certificat.

Es per això, que en ús de les competències que m'atorguen els articles 51 i següents del Reglament d'ús de mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra i l'article 52 dels estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Primer. Es modifica l'apartat 4 de la resolució del rector de 27 de febrer del 2012 sobre l'automatització del procés d'emissió de certificats acadèmics, que queda redactat en els termes següents:

"4. El certificat acadèmic personal electrònic no té caducitat, un cop emès."

Segon. S'addiciona un apartat 5 a l'esmentada resolució amb el redactat següent:

"5. En cas de gaudir de bonificació del preu de certificat acadèmic personal, aquesta només s'aplicarà si és vigent en el moment de sol·licitar-lo, i així consta a les bases de dades de la Universitat Pompeu Fabra.

En cas que aquesta bonificació no hi consti, prèviament a la sol·licitud del certificat acadèmic l'estudiant haurà de presentar el document de bonificació vigent al Punt d'Informació a l'Estudiant. Al cap de cinc dies hàbils des del lliurament, es podrà sol·licitar el certificat amb la bonificació corresponent.

L'import abonat pel certificat acadèmic personal no és reembossable."

Tercer. S'addiciona un apartat 6 a l'esmentada resolució amb el redactat següent:

"6. Per aquesta via electrònica es pot sol·licitar i obtenir una còpia del mateix certificat acadèmic sense cap cost. En cas que l'estudiant vulgui disposar del certificat acadèmic actualitzat, ha de sol·licitar un nou certificat acadèmic."  

 

Josep Joan Moreso Mateos

Rector

 

Barcelona, 18 de març del 2013