Acord de Consell de Govern de 15 de febrer del 2023

L’article 2.a de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats estableix com a funcions de la Universitat al servei de la societat la creació, desenvolupament, transmissió i crítica de la ciència, de la tècnica i de la cultura.

La Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Vila Casas van signar al 7 d febrer de 2020 un acord per impulsar l’art contemporani i la creació artística dins de la UPF. Entre els projectes i activitats que es volen desenvolupar hi ha la creació de la figura de l’artista en residència a la UPF perquè artistes seleccionats entrin en contacte amb professors, investigadors i grups de recerca de la Universitat.

Fruit d’aquest acord, i ateses les creixents interrelacions entre l’art i la ciència, la Universitat Pompeu Fabra a través del seu Departament de Medicina i Ciències de la Vida, en col·laboració amb la Fundació Vila-Casas, promou la convocatòria de beques de recerca artística per a creadors interessats en l’àmbit de les ciències biomèdiques.

Es pretén que a través d’una estada a les instal·lacions del Departament de Medicina i Ciències de la Vida al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, l’artista becat/da tingui la possibilitat d’intercanviar experiències amb els investigadors i buscar sinergies i punts d’encontre entre l’art i la ciència, amb l’objectiu de desenvolupar un projecte de format i tècnica artística totalment lliure.

Per tot això, el Consell de Govern aprova les bases de les beques de recerca artística per a creadors interessats en l’àmbit de les ciències experimentals i de la salut.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE RECERCA ARTÍSTICA PER A CREADORS INTERESSATS EN L’ÀMBIT DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT

1. Objecte

Les beques de recerca artística per a creadors interessats en l’àmbit de les ciències experimentals i de la salut, incloent especialment les ciències biomèdiques, tenen per objecte atorgar ajuts a creadors interessats en aquests àmbits per a fomentar un espai de diàleg creatiu entre la ciència i l’art, i de col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Vila Casas. Estan inclosos tots els llenguatges artístics, des dels llenguatges més tradicionals –fotografia, pintura o escultura– fins a disciplines més experimentals dels llenguatges artístics contemporanis.

2. Requisits

2.1 Poden participar-hi persones físiques a títol individual o com a integrants de col·lectius. Els participants han de ser artistes majors d’edat que treballin en la interfície art-biologia-medicina i especialment en ciències biomèdiques.

2.2 Els participants hauran també de complir els següents requisits:

a) Trobar-se al corrent d’obligacions tributaries, amb la Seguretat Social i amb la Universitat Pompeu Fabra.

b) No tenir residencia fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com paradís fiscal.

3. Nombre i import de les beques

La convocatòria anual de les beques detallarà el nombre de beques així com el seu import.

4. Procediment i tramitació

4.1 El procediment de concessió dels ajuts és de concurrència competitiva, valorant les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració recollits en aquestes bases.

4.2 Correspon al rector, convocar les beques. La convocatòria contindrà com a mínim la informació que estableix l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

4.3 Les convocatòries es publicaran a la web de la UPF https://www.upf.edu/ca/web/biomed.

4.4 La tramitació del procediment correspon a la Unitat de Gestió i Administració de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra.

4.5 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà una llista provisional de persones admeses i s’establirà un termini de 10 dies hàbils per a possibles esmenes. Si el sol·licitant no esmena la seva sol·licitud es considerarà que desisteix de la seva petició.

4.6.Esmenades les sol·licituds, o en cas que no procedeixi, es publicarà la llista definitiva, de les persones admeses.

4.7 La unitat de tramitació remetrà les sol·licituds i la informació complementaria presentada al jurat, a qui correspon analitzar i valorar les sol·licituds.

4.8 La resolució d’adjudicació dels ajuts correspon al rector i es farà en un termini establert a la convocatòria, comptador des de la data de la publicació de la convocatòria.

4.9 La resolució d’adjudicació de les beques expressarà els beneficiaris, les quanties i les sol·licituds denegades. Serà publicada a la següent web de la UPF https://www.upf.edu/ca/web/biomed.

4.10 Contra la resolució del rector que esgota la via administrativa, es podrà interposar  recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir del dia següent a la data de publicació de la resolució o, alternativament, recurs de reposició davant el rector en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent a la publicació de la resolució.

4.11 Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l’adreça de correu electrònic que s’hagi fet constar a la sol·licitud. En cas de col·lectius les comunicacions es mantindran amb la persona que s’hagi designat com representant del col·lectiu.

5. Sol·licituds

5.1 Els interessats hauran d’expressar la seva voluntat de participació mitjançant una sol·licitud que caldrà presentar-la acompanyada de la documentació acreditativa, a través de la Seu Electrònica de la UPF o per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.2 La sol·licitud s’ha de presentar en el termini d’un mes des de la data de publicació de la convocatòria.

5.3 La sol·licitud haurà de contenir una declaració del sol·licitant sobre el compliment dels requisits de participació i el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals.

5.4 La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una memòria que contingui el projecte que es proposa desenvolupar i d’un currículum individual dels sol·licitants.

La presentació de les sol·licituds suposa l’acceptació d’aquestes bases.

6. Criteris de selecció

El jurat considerarà l’interès artístic de la proposta, les sinèrgies que poden establir-se amb els científics, i la transversalitat de la proposta. Els tres criteris es consideraran de manera que els dos primers ponderin un 40% cada un i el tercer un 20%.

7. Jurat

7.1 El jurat serà l’òrgan encarregat d’avaluar discrecionalment les sol·licituds presentades i proposar els candidats seleccionats al rector.

7.2 El jurat estarà compost per tres membres designats a proposta de la Universitat Pompeu Fabra (president, secretari i un vocal) i tres membres designats a proposta de la Fundació Vila Casas (tres vocals).

La convocatòria contindrà el nom dels membres del jurat.

Estudiada la documentació, el jurat valorarà les sol·licituds segons els criteris assenyalats en aquestes bases.

Es faculta al jurat per decidir totes aquelles qüestions que no quedin recollides en aquestes bases.

8. Compatibilitat de les beques i tractament fiscal

8.1 Les beques són compatibles amb qualsevol altre premi o beca.

8.2 Les beques estaran subjectes a la tributació que determini la normativa fiscal.

9. Pagament de la beca

El pagament de la beca serà fraccionat. 2/3 de la beca es pagaran a l’inici de l’estada, 1/3 de la beca en finalitzar el projecte. De la quantitat total, si l'artista ho demana, una part es podrà destinar a la compra del material necessari.

10. Drets sobre l’obra

10.1 Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres que puguin resultar de l’estada pertanyen exclusivament als seus autors.

10.2 La Universitat Pompeu Fabra tindrà el dret no exclusiu d'exposar-les, en qualsevol suport, i de reproduir-les per publicar-les en els mitjans de comunicació de la Universitat en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ànim de lucre, fent-hi constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor.

10.3 Si l'autor vol que l'obra es faci pública amb pseudònim, ho ha d’indicar expressament.

11. Publicitat i promoció

11.1 La Universitat Pompeu Fabra farà una presentació pública del projecte desenvolupat pels artistes becats durant la seva estada.

11.2 Els artistes becats en la difusió que facin de l’obra resultant de l’estada hauran d’indicar que han rebut finançament públic de la Universitat Pompeu Fabra per a la seva creació.

12. Justificació de les beques

El director del Departament de Medicina i Ciències de la Vida i el beneficiari seran el responsables de justificar l’aprofitament de l’estada al campus exigida per la convocatòria, a través de l’informe final que el beneficiari lliurarà al final de l’estada.

13. Revocació de les beques

Es podran revocar les beques en cas de comprovar que s’han falsejat les dades o que hi ha un incompliment dels requisits d’aquestes bases i de la convocatòria.

14. Autorització del tractament de les dades personals

14.1 La participació en la convocatòria implica el consentiment al tractament de les dades amb la finalitat de gestionar la convocatòria i fer-ne difusió en els termes exposats en aquestes bases.

14.2 Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a la gestió de la convocatòria corresponent i posterior difusió.

14.3 La UPF no cedirà les dades a tercers excepte que existeixi una obligació legal.

14.4 Els participants poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades per escrit, acreditant la seva identitat, per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

14.5 L’oposició al tractament de dades en la mesura que sigui incompatible amb la gestió de la convocatòria podrà determinar el desistiment o la renúncia a la beca.