Acord de Consell de Govern de 12 de desembre del 2023

La Universitat Pompeu Fabra té com un dels seus trets identitaris el compromís amb la llengua, la societat i la cultura catalanes. Per aquest motiu, promou diverses accions que aposten fermament pel foment del català.

El document Horitzó 2027 de prioritats i accions del mandat rectoral recull que, des del Comissionat de Política Lingüística, es proposen com a objectius generals prioritaris del període 2023-2027, per una banda, aprofundir en l’anàlisi i la planificació de l’ús del català i, per l’altra, incrementar i desplegar mesures específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana.

És en el marc d’aquests objectius que la Universitat proposa uns ajuts econòmics per a les activitats que fomentin la llengua i la cultura catalanes de les associacions inscrites al Registre d’Associacions de la UPF. La participació en la Universitat és un element clau i s’entén com un procés d’aprenentatge que proporciona competències i valors que faciliten la integració, el compromís social i la construcció identitària. Aquests ajuts, doncs, també cerquen l’impuls de la vida universitària, la dinamització dels campus i l’enfortiment del sentiment de pertinença a la comunitat universitària de la UPF. 

Per tot això, el Consell de Govern acorda aprovar les bases dels ajuts econòmics per activitats de foment de la llengua i la cultura catalanes.

BASES DELS AJUTS ECONÒMICS PER ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LLENGUA I LA CULTURA CATALANES

1. Objecte

Els ajuts a les activitats de foment de la llengua i la cultura catalanes tenen com a objecte atorgar en règim de concurrència competitiva ajuts a les associacions d’estudiants registrades a la UPF per a la realització d’activitats que fomentin l’ús i l'aprenentatge del català, el coneixement de la cultura catalana i l’acollida de persones de fora del domini lingüístic.

2. Entitats beneficiàries

Poden ser entitats beneficiàries d’aquests ajuts totes les associacions inscrites en el Registre d'Associacions de la Universitat Pompeu Fabra. La Universitat comprovarà d’ofici el compliment d’aquest requisit.

3. Activitats subvencionables

3.1 Se subvencionaran activitats que fomentin l'aprenentatge i l'ús del català i el coneixement de la cultura catalana.

Aquestes activitats han de complir els requisits següents:

a) Fomentar la cohesió, potenciar la participació dels estudiants en la vida universitària i estar en consonància amb els valors i les finalitats de la UPF.

b) Estar dirigides a tots els estudiants o al conjunt de la comunitat universitària i ser respectuoses amb les normes de convivència de la UPF.

c) Desenvolupar-se durant el període que s’indiqui a la convocatòria corresponent.

3.2 No seran subvencionables les activitats següents:

a. Les activitats d’organització interna de les associacions, com per exemple, els congressos, les assemblees i altres accions d’àmbit intern.

b. Aquelles activitats docents i de recerca que ja puguin ser realitzades per la pròpia Universitat, així com les activitats universitàries que s’organitzen des de serveis o unitats de la UPF.

c. Actes de partit polític.

d. Viatges o sortides lúdiques amb un objectiu no cultural, viatges de fi d'estudis o similars.

e. Les activitats que tinguin una finalitat lucrativa.

f. Les activitats que comportin una quota d'inscripció que no es justifiqui únicament pel finançament de les despeses necessàries de l'activitat.

g. Les activitats que tinguin per objecte la compra de qualsevol tipus d'aliment o beguda, llevat que es justifiqui el seu caràcter necessari per tal d'assolir l'objectiu o objectius de l'activitat programada.

h. Les activitats que no estiguin adreçades a membres de la comunitat universitària de la UPF.

i. Les activitats que fomentin actituds xenòfobes, discriminatòries, racistes o sexistes.

4.  Import dels ajuts

L’import dels ajuts es detallarà en la convocatòria.

5. Criteris de valoració

Els criteris de valoració de les sol·licituds es detallaran en la convocatòria. Aquests criteris establiran una ponderació en favor d’aquelles activitats que compleixin alguna de les característiques següents:

a) Activitats que siguin innovadores i que fomentin l’acollida de persones de fora del domini lingüístic.

b) Activitats que s'organitzin en col·laboració entre dues o més associacions de la UPF o en col·laboració i/o coordinació amb el Consell d'Estudiants de la UPF.

El fet que en un període s’hagi atorgat un ajut no implica en cap cas el compromís per part de la Universitat de continuar subvencionant el mateix concepte o la mateixa activitat l’any següent.

6. Òrgan convocant

Correspon a la rectora convocar els ajuts.

7. Unitat administrativa instructora

L’òrgan responsable de l’ordenació i la instrucció de les convocatòries és el servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris.

8. Comissió avaluadora

La comissió avaluadora tindrà la següent composició:

⋅ El vicerector o vicerectora competent en matèria d’estudiants, que actuarà de president o presidenta.

⋅ El comissionat o comissionada de Política Lingüística o, si no existeix, el càrrec amb funcions d’àmbit general competent en la matèria.

⋅ La persona responsable del servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris (SACU) o persona en qui delegui.

9. Cobertura dels ajuts

9.1 Els ajuts econòmics per a activitats s’han de destinar únicament a cobrir parcialment o totalment les despeses generades per les activitats organitzades pels estudiants que vagin adreçades a la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra. En cap cas no es poden destinar a retribuir els seus socis i sòcies.

9.2 Els ajuts podran ser reduïts parcialment o totalment, abans de dictar resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

9.3 Les entitats beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que sigui requerida pels òrgans competents, d'acord amb la Llei de finances públiques de Catalunya i altres normes aplicables.

10. Tramitació

10.1 La rectora aprovarà anualment la convocatòria d’aquests ajuts.

10.2 Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat. La documentació que cal presentar es detallarà en la convocatòria.

La manca de la documentació requerida pot ser motiu de denegació de l'ajut. La comissió avaluadora dels ajuts podrà demanar a la persona interessada una ampliació de la documentació aportada.

10.3 Finalitzat el termini de presentació de les sol licituds, la unitat administrativa instructora establirà l’ordre de prelació entre les sol·licituds que compleixin els requisits establerts a la base tercera, d’acord amb els criteris fixats en la convocatòria.

10.4 La Comissió avaluadora s’encarregarà d’avaluar les sol·licituds presentades. Aquesta Comissió podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri necessari. Així mateix, correspon a la Comissió avaluadora dels ajuts la interpretació d’aquestes bases i la resolució dels dubtes que se’n puguin derivar.

10.5 Correspon resoldre les sol·licituds d’aquests ajuts a la rectora, a proposta de la Comissió avaluadora, en el termini d'un mes a partir de la data límit de presentació de les sol·licituds. La resolució es farà pública a la web de la UPF i aquesta publicació tindrà els efectes de notificació d’acord amb l'article 45.1.b) de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11. Pagament de l'ajut

El pagament dels ajuts es durà a terme dintre del termini establert en la convocatòria i sempre i quan les associacions, d’acord amb la convocatòria, hagin aportat la documentació necessària per a poder-ho fer.

12. Justificació dels ajuts

A partir de la data de finalització del període durant el qual es puguin desenvolupar les activitats d’acord amb al convocatòria corresponent, les associacions diposaran d’un mes per presentar la documentació justificativa del compliment de la finalitat per a la qual s’hagi concedit la subvenció i l’aplicació dels fons percebuts, segons el model que lliurarà el servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís de la Universitat.

Si el projecte subvencionat no es realitza, l'associació estarà obligada a retornar els diners que ja se li hagin lliurat. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, la Universitat Pompeu Fabra pot desestimar qualsevol sol·licitud de subvenció futura, sense perjudici de les accions legals que la Universitat pugui emprendre.

Tota sol·licitud d'ajut concedida que no hagi estat correctament justificada durant la liquidació perdrà el dret a qualsevol cobrament. Així mateix, si l'import total justificat és inferior a l'ajut concedit, es perdrà el dret a cobrar-ne la part no justificada.

13. Difusió de les activitats

L'associació es compromet, en rebre un ajut, a comunicar a la Universitat Pompeu Fabra la programació de les activitats subvencionades per tal que aquesta en faci difusió a través dels mitjans de comunicació institucionals. Les associacions han d’enviar al SACU els materials per a la difusió de l’activitat amb una antelació mínima de set dies naturals abans de la seva celebració.

14. Revocació dels ajuts

Es podran revocar la concessió dels ajuts i s’iniciarà el procediment de reintegrament en cas de comprovar que s’han falsejat les dades o que hi ha un incompliment dels requisits d’aquestes bases i de la convocatòria.