Acord de Consell de Govern de 17 d'abril del 2024

Preàmbul

A l’estratègia Horitzó 2027 de la UPF,  una de les línies de treball és encarar la transició cap a un nou model de ciència oberta. És en aquest context que la Universitat ha establert uns Premis a les millors contribucions a les dades obertes en el doctorat.

Primera. Objecte i modalitats dels Premis

Per tal de promoure la ciència oberta en els investigadors novells i estimular la utilització de les infraestructures i serveis de suport a la ciència oberta, la Universitat premiarà les millors contribucions a les dades de recerca en obert per estudiants de doctorat (en endavant, els Premis).

Segona. Requisits de participació

 • Estar matriculat en algun dels programes de doctorat de la UPF a la data de publicació de la convocatòria o haver defensat la tesi el curs acadèmic durant el qual es publiqui la convocatòria.
 • Haver realitzat actuacions de ciència oberta en el procés de la seva recerca.
 • Tenir un Identificador ORCID iD.
 • No haver estat premiat en edicions anteriors.

Tercera. Dotació dels Premis

Es concediran tres Premis. La dotació dels Premis es publicarà en la convocatòria anual. Els imports estaran subjectes a la fiscalitat que sigui aplicable en el moment del lliurament.

Abans que es dicti resolució definitiva, es podrà reduir parcialment o totalment la dotació dels Premis, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Les persones guanyadores rebran l’import del Premi i un diploma acreditatiu del Premi, que es lliurarà en un acte públic.

Quarta. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud es presentarà segons estipuli la convocatòria juntament amb una memòria on s'explicarà com s’ha dut o s’està duent a terme la recerca de la tesi doctoral centrant-se en aquells aspectes que seran objecte de valoració per part de la Comissió Avaluadora.

La participació en aquests Premis implica l’acceptació de les bases en la seva totalitat.

Cinquena. Convocatòria

Es publicarà una convocatòria anual pel rector o rectora o l’òrgan en qui delegui. La convocatòria es difondrà a través dels canals de comunicació habituals de la Universitat.

La convocatòria contindrà, com a mínim, la informació següent:

 • Remissió a l’Acord del Consell de Govern que aprova les bases reguladores dels Premis
 • Partida pressupostària i dotació econòmica dels Premis
 • Terminis de presentació de la sol·licitud
 • Termini de resolució
 • Formulari de sol·licitud
 • Composició de la Comissió Avaluadora

Sisena. Instrucció

Correspon a la Biblioteca de la UPF, efectuar d’ofici els actes d’instrucció, que estaran subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Setena. Comissió Avaluadora

La Comissió Avaluadora estarà formada pels membres següents:

 • La directora o el director de l’Escola de Doctorat que exercirà la Presidència.
 • La directora o el director de la Biblioteca.
 • Tres PDI designats per la Comissió de Recerca.
 • La subdirectora o subdirector de la Biblioteca, que exercirà la Secretaria.
 • La persona que exerceixi la Presidència de la Comissió Avaluadora tindrà vot de qualitat.

Vuitena. Criteris d’avaluació

La Comissió Avaluadora tindrà en compte els següents aspectes relacionats amb una bona gestió de dades de recerca: la generació de noves eines per compartir dades en obert, la creació o ús de programari o codi obert, la publicació de les dades en un repositori amb els principis FAIR (findable, accessible, interoperable i reusable), l'elaboració d'un Pla de gestió de dades, els requeriments ètics i de protecció de dades personals, si s'escau i, altres bones pràctiques.

Els Premis es podran declarar deserts.

Novena. Resolució i comunicació

La Comissió Avaluadora elevarà la proposta a l’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria i ho farà en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del període de presentació de sol·licituds. La resolució es comunicarà per correu electrònic a les persones guanyadores, al mateix temps que se’n farà difusió pels diferents canals de difusió de la UPF.

Desena. Obligacions de la persona guanyadora

 • Participar en l’acte de l’entrega dels Premis fent una breu presentació sobre com ha estat el seu treball amb dades obertes.
 • Fer menció explícita dels Premis en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el treball guardonat.
 • Publicar les dades de recerca associades al CORA. Repositori de Dades de Recerca (RDR) o en un repositori temàtic, sempre que sigui possible, complint els requeriments legals aplicables.

Onzena. Publicitat i transparència

En compliment de l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la previsió i la concessió d’aquests Premis serà objecte de publicitat al Portal de la Transparència. En aquest sentit, els noms de les persones guanyadores dels Premis seran objecte de publicitat al Portal de la Transparència en els termes previstos a la normativa aplicable.