Acord del Consell de Govern de 8 d'abril del 2003

1. Normes generals

1.1. La convocatòria de provisió de llocs de treball de personal funcionari correspondrà a la Rectora de la Universitat Pompeu Fabra. Les convocatòries es publicaran a la web de la Universitat els dijous.

1.2. Els concursos de mèrits per a la provisió dels llocs de treball són de caràcter general o específic.

Els llocs de comandament de l'organització administrativa i els llocs de treball de nivell superior al mínim establert per a cada grup es cobriran per concurs públic específic, obert, si escau, al personal d'altres administracions.

Els concursos per a la provisió de llocs base podran restringir-se a les vacants d'una determinada àrea professional, segons s'estableixi a la relació de llocs de treball.

1.3. A les bases específiques de cada convocatòria s'especificarà: 
· la denominació, grup, nivell, adscripció de les vacants
· si escau, les àrees professionals a les quals pertanyin cadascuna de les vacants
· les funcions dels llocs de treball vacants
· els mèrits a valorar d'acord amb el contingut del lloc de treball, el barem de puntuació i el màxim de punts assolibles
· les escales i grups als quals es reserva la provisió
· el termini de presentació de les sol·licituds de participació
· la composició del tribunal
· en cas dels concursos específics, també s'inclouran les fases del concurs i els mèrits que s'hi avaluaran.

2. Requisits de participació

2.1. Pot prendre part en les convocatòries de provisió de llocs de treball el personal funcionari de la Universitat Pompeu Fabra que pertanyi a les escales administratives del mateix grup del lloc a proveir i que hagi ocupat de forma definitiva un lloc de treball:
· durant un any quan es tracti de la provisió d'un càrrec de comandament o d'un lloc per lliure designació.
· durant dos anys seguits per a la resta de llocs.

2.2. Els funcionaris d'altres administracions públiques hauran d'acreditar els coneixements de llengua catalana mitjançant la presentació del certificat de la Direcció General de Política Lingüística del nivell intermedi de català (B) o equivalent quan es tracti de vacants del grup E, i el certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent quan es tracti de vacants de la resta de grups. Les dites certificacions podran ser substituïdes per la verificació d'haver superat una prova d'accés a la funció pública en la qual s'exigien coneixements equivalents de català o, si escau, per la superació de la prova que portarà a terme la comissió avaluadora.

3. Sol·licituds

3.1. Les sol·licituds per prendre part en les convocatòries s'han d'adreçar a la Rectora de la Universitat Pompeu Fabra i s'han de formalitzar segons el model normalitzat d'instància que s'especifica a l'annex _ d'aquesta Resolució.

L'imprès de sol·licitud es troba publicat a la web (www.upf.edu/rrhh/acces) i també es podrà facilitar a la seu de la Universitat, pl. de la Mercè, 12, de Barcelona.

3.2. Les sol·licituds es poden presentar en el registre general de la Universitat Pompeu Fabra, pl. de la Mercè, 12, 08002 Barcelona o per qualsevol dels mitjans que autoritza l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins el termini -no inferior a 10 dies naturals- que s'estableixi a les bases específiques de cada convocatòria comptador des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria a la pàgina web de la Universitat.

3.3. Les persones interessades han d'adjuntar a la instància la corresponent declaració de mèrits degudament especificats, fotocòpia compulsada dels documents que acreditin els mèrits que al·leguin a l'empara de la base 6. La Comissió Avaluadora no valorarà cap mèrit que no estigui degudament documentat.

Els documents justificants que es presentin en fotocòpia han de ser compulsats per la qual cosa s'hauran de presentar al registre de la Universitat, o a qualsevol dels previstos a l'article 38.4.a) i b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els documents originals i una fotocòpia, la qual es compulsarà per a l'expedient de la convocatòria i es retornaran els originals a la persona interessada.

3.4. Si la sol·licitud o els documents i les certificacions no reuneixen els requisits exigits, es requerirà l'aspirant perquè en el termini de 10 dies esmeni el defecte.

3.5. En el cas de mèrits que ja constin en l'expedient personal dels aspirants, no caldrà aportar documentació acreditativa però sí caldrà esmentar-los a la declaració de mèrits.

4. Admissió dels aspirants

4.1. En el termini màxim de 10 dies des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es publicarà a la pàgina web de la Universitat la llista de candidats admesos.

5. Tribunal

5.1. Els concursos seran resolts pel Tribunal que s'indicarà a les bases específiques de cada convocatòria.

5.2. Els membres del Tribunal hauran de posseir la idoneïtat necessària, d'acord amb el que estableix l'article 62 del Decret legislatiu 1/1997, i s'adequaran al que estableix l'article 33.3 del Reglament d'ingrés, provisió de llocs de treball, promoció professional i promoció interna del personal d'administració i serveis funcionari al servei de la Universitat Pompeu Fabra.

5.3. El tribunal tindrà en compte la valoració de mèrits efectuada per la junta de mèrits.

5.4. El tribunal podrà demanar l'assessorament tècnic d'experts en aquelles especialitats en què sigui necessari.

6. Mèrits

Únicament es tindran en consideració els mèrits al·legats pels aspirants.

6.1.CONCURSOS GENERALS

6.1.1. Els mèrits i el barem d'avaluació del concurs general són els següents:
a) L'antiguitat es valorarà a raó de 0,1 punts per any de servei, fins a un màxim d'1 punt, d'acord amb els triennis reconeguts i els anys sencers de servei prestats de forma continuada després del darrer trienni acreditat.

b) Per grau consolidat, fins a un màxim d'1 punt, en funció del barem específic que estableixin les bases específiques de la convocatòria.

c) Per titulacions acadèmiques homologades i diferents d'aquella exigida en la convocatòria d'accés i dels títols acadèmics de nivell inferior que siguin necessaris per assolir-la, o per assolir-ne d'altres de nivell superior que puguin ser al·legades com a mèrit, fins a un màxim de 2 punts.

d) Es valoraran els coneixements de la llengua catalana superiors als exigits en la convocatòria d'accés fins a 3 punts.

e) També es valorarà el coneixement d'altres idiomes fins a 3 punts.

6.1.2. El tribunal proposarà per a la provisió de cada vacant, d'acord amb la preferència manifestada a la sol·licitud, l'aspirant que tingui la puntuació més alta. En tot cas, el tribunal podrà proposar motivadament la no provisió.

6.2.CONCURSOS ESPECÍFICS

6.2.1. Amb la publicació de la llista d'admesos, el tribunal informarà sobre el contingut de les proves.

Els mèrits i el barem d'avaluació del concurs específic són els següents:

Primera fase. El tribunal valorarà fins a un màxim de cinquanta punts el resultat de les proves. Passaran a l'entrevista els cinc candidats amb millor puntuació sempre i quan hagin obtingut un mínim de vint-i-cinc punts. Si no hi ha cap candidat que arribi als vint-i-cinc punts, el tribunal haurà de declarar vacant la provisió. L'entrevista es valorarà fins a un màxim de trenta-cinc punts i passaran a la segona fase els candidats que hagin obtingut un mínim de vint punts.

Segona fase. El tribunal valorarà els mèrits d'acord amb el següent barem:

a) L'antiguitat es valorarà a raó de 0,1 punts per any de servei, fins a un màxim d'1 punt, d'acord amb els triennis reconeguts i els anys sencers de servei prestats de forma continuada després del darrer trienni acreditat.

b) Pel treball desenvolupat en altres llocs de l'administració pública en els darrers cinc anys que comporti una experiència professional idònia per desenvolupar el servei del lloc de treball, tenint en compte la pertinença a determinats cossos o escales i el nivell d'aquests llocs, fins a un màxim de 3 punts.

c) Per grau consolidat, fins a un màxim d'1 punt, en funció del barem específic que estableixin les bases específiques de la convocatòria.

d) Per titulacions acadèmiques homologades i diferents d'aquella exigida en la convocatòria d'accés i dels títols acadèmics de nivell inferior que siguin necessaris per assolir-la, o per assolir-ne d'altres de nivell superior que puguin ser al·legades com a mèrit, fins a un màxim de 2 punts. Per titulacions acadèmiques específiques amb independència que siguin les mateixes que les exigides a la convocatòria d'accés fins a 3 punts.

e) Es valoraran els coneixements de la llengua catalana superiors als exigits en la convocatòria d'accés fins a 2 punts.

f) També es valorarà el coneixement d'altres idiomes fins a 3 punts.

6.2.2. El tribunal del concurs específic proposarà per a la provisió de la vacant l'aspirant que, havent superat cadascuna de les fases del concurs, obtingui la valoració més alta.

7. Proposta de provisió

Després de valorar tots els aspirants, el tribunal elaborarà la relació de la valoració dels mèrits i capacitats, per ordre de puntuació final de cadascun d'ells, en la qual també constaran les qualificacions parcials obtingudes en cada cas.

Aquesta relació es farà pública a la pàgina web i al Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra.

Les persones interessades disposaran del termini de 10 dies, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la relació de les puntuacions, per presentar en algun dels llocs a què fa referència la base 3.2. les al·legacions que creguin convenients.

Transcorregut aquest termini i considerades les al·legacions presentades, el Tribunal proposarà a la rectora de la Universitat el nomenament de l'aspirant amb millor puntuació o la no provisió de la vacant convocada.

8. Resolució del concurs

La rectora de la Universitat emetrà la resolució del concurs la qual es publicarà a la pàgina web de la Universitat. Aquesta resolució es produirà en el termini màxim d'un mes comptat des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la convocatòria n'estableixi un de superior.

9. Presa de possessió

El termini de presa de possessió serà de tres dies hàbils, o d'un mes si comporta el reingrés al servei actiu, a partir de la publicació de la resolució de la convocatòria a la pàgina web de la Universitat Pompeu Fabra. La presa de possessió comportarà el cessament en el lloc anterior. En el cas que el funcionari gaudeixi d'un permís o llicència, el termini possessori computarà des de la finalització d'aquests.