Acord de Consell de Govern de 21 de febrer del 2024

1. OBJECTE

L’objecte d’aquest premi és premiar el millor Treball de Recerca en Enginyeries de Sistemes Audiovisuals, Informàtica, Matemàtica i Ciència de Dades, de Xarxes de Telecomunicació i Biomèdica fet per alumnes de batxillerat de centres d’ensenyament secundari d’Espanya.

2. REQUISITS PER PARTICIPAR

Poden optar a aquest Premi els alumnes de batxillerat de centres d’ensenyament secundari de l’Estat Espanyol.  El sol·licitant haurà d'estar matriculat en un centre propi de la UPF (en queden exclosos els estudiants matriculats en centres adscrits).

Els participants han de tenir l’autorització del seu centre.

Cada centre pot autoritzar la presentació d’un màxim de tres treballs per centre.

Els treballs de recerca han de pertànyer a l'àmbit de les Enginyeries de Sistemes Audiovisuals, de Xarxes de Telecomunicació, Matemàtiques i Ciència de Dades, d’Informàtica i de  Biomèdica.

Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits creats per superar els estudis de Batxillerat o per a participar en aquest Premi.

No es podran presentar treballs que ja hagin estat premiats en altres concursos.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases en la seva totalitat.

3. CONVOCATÒRIA

Correspon al rector o rectora convocar el Premi. La convocatòria es publicarà a la web de la UPF.

4. PROCEDIMENT

La unitat instructora del procediment és la Unitat de Gestió i Administració de l’Escola d’Enginyeria.

Tots els actes administratius d’aquest premi es publicaran a la pàgina web i aquesta publicació tindrà els efectes de notificació, d’acord amb l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Tots els treballs s'han de presentar electrònicament mitjançant un Formulari d’Inscripció i han d’incloure la informació següent:

 • Enllaç a un vídeo explicatiu del treball (duració màxima 4 minuts indicant la contrasenya si n’hi ha)
 • El treball de recerca s’ha de presentar en format digital
 • Autorització del centre d’ensenyament secundari per participar en aquest Premi
 • Dades del centre d’ensenyament secundari (nom, correu electrònic, adreça web)
 • Dades de l’estudiant (nom, cognoms, correu electrònic, telèfon mòbil i DNI)
 • Dades del tutor (nom, cognoms, correu electrònic, telèfon mòbil i DNI)

Els treballs es poden presentar en català, castellà o anglès fins el 17 de maig del 2024 (prorrogable).

6. FASES

6.1 En una primera fase, el Jurat escollirà els treballs finalistes.

La relació de treballs finalistes es farà pública durant la segona quinzena de juny del 2024 a la pàgina web de la UPF.

6.2 En una segona fase, es celebrarà un acte públic a l’Auditori del Campus de Poblenou (C. Roc Boronat, 138, Barcelona). La data i hora es faran públics a la web de la UPF quan es faci pública la relació de treballs finalistes.

En aquest acte els finalistes disposaran de 4 minuts per a la presentació del seu projecte.

A continuació el Jurat, després de celebrar una deliberació a porta tancada, farà públic el Premi al millor treball. El Jurat pot declarar desert el premi.

El Jurat pot atorgar un premi especial.

6.3 La resolució dels premis correspon al rector o rectora. La resolució expressarà els premiats i les quanties del premis, i es publicarà a la web de la UPF.

7. COMPOSICIÓ DEL JURAT

El Jurat del Premi estarà format  per tres persones, un professor de l'Escola d'Enginyeria, un estudiant de l'Escola d'Enginyeria i un alumni de l'Escola d'Enginyeria

El Jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ

El Jurat valorarà

- L’originalitat, la creativitat, la metodologia científica i tecnològica, el rigor acadèmic així com la dificultat, rellevància del tema tractat.

- Els aspectes ètics i sostenibles del projecte i la seva alineació amb els valors promoguts per la proposta de la UPF Planetary Wellbeing.

- L’enfocament interdisciplinari dels àmbits d’Enginyeries de Sistemes Audiovisuals, Informàtica, Matemàtica i Ciència de Dades, de Xarxes de Telecomunicació i Biomèdica o bé, l’enfocament interdisciplinari de qualsevol àmbit

- Pel que fa la presentació, la capacitat i habilitats divulgatives en la l’exposició del treball.

9. DOTACIÓ DELS PREMIS

Els premis atorgats en aquesta edició seran els següents:

 • Premi al millor treball:
  • Si l’estudiant es matricula en algun dels Graus que ofereix l’Escola d’Enginyeria de la UPF, una quantitat equivalent a l’import de la suma dels preus públics dels crèdits mínims necessaris per superar una de les titulacions oficials de Grau de l’Escola d’Enginyeria de la UPF, en primera matrícula (taxes administratives no incloses). En cas que l’estudiant tingui dret a la gratuïtat de la matrícula rebrà la quantitat mitjançant transferència bancària.
  • 200€ pel tutor.
  • Una visita a l’Escola d’Enginyeria de la UPF pel tutor i un grup-classe del seu centre durant el curs 2024-2025.
 • Segon Premi: el jurat nomena el segon premiat a proposta d'una votació del públic assistent a l'acte
  • Si l’estudiant es matricula en algun dels Graus que ofereix l’Escola d’Enginyeria de la UPF, una quantitat equivalent al 50% de l’import de la suma dels preus públics dels crèdits mínims necessaris per superar una de les titulacions oficials de Grau de l’Escola d’Enginyeria de la UPF, en primera matrícula. En cas que l’estudiant tingui dret a la gratuïtat de la matrícula rebrà la quantitat mitjançant transferència bancària.
  • 100€ pel tutor.
  • Una visita a l’Escola d’Enginyeria de la UPF pel tutor i un grup-classe del seu centre durant el curs 2024-25.

10. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La participació en aquest premi implica el consentiment de totes les persones autores a la difusió de la seva obra en els actes de comunicació relatius a la proclamació i lliurament de premis.

La participació en aquest premi implica, a més, el consentiment de les persones autores a la divulgació de la seva obra, en el cas de resultar premiada, a la web de la Universitat i a les xarxes socials on està present.

Així mateix, la participació en aquest premi implica el compromís per part dels autors de subscriure un document de cessió de drets d’explotació sobre l’obra premiada a la Universitat Pompeu Fabra, cessió que inclourà, com a mínim, l’explotació digital a la web de la Universitat, a les xarxes socials on estigui present la Universitat i a través dels seus canals de comunicació digital. La Universitat Pompeu Fabra haurà d’exercir aquests drets d’explotació sense ànim de lucre, llevat pacte en contrari.

11. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I DRETS

Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra | Carrer de la Mercè, 12. 08002 Barcelona | Telèfon: 93 542 20 00. Podeu contactar amb del delegat de protecció de dades de la Universitat ([email protected]).

Finalitat: realitzar la inscripció en el XVII Premi UPF de Treball en Recerca en Enginyeries TIC o Enginyeria Biomèdica ó i gestionar el seu desenvolupament. Les vostres dades es conservaran durant l’edició del premi i mentre es puguin derivar responsabilitats legals de la seva realització. No obstant, la identificació dels guanyadors es mantindrà a la pàgina web de la Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència. Sempre que hi consti el consentiment, la fotografia i/o gravació de les persones guanyadores es podrà mantenir a la pàgina web a efectes informatius.

Legitimació: consentiment de la persona interessada. Es pot retirar en qualsevol moment.

Destinataris: les vostres dades només seran utilitzades per la Universitat Pompeu Fabra, i no es cediran a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legalment establertes. No obstant, es publicarà en la pàgina web la identificació de les persones finalistes i també les guanyadores d’acord amb la legislació sobre transparència. S’hi podrà també publicar la seva imatge i veu amb el seu consentiment.

Drets: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, seguint els procediments descrits a https://www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets. Teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.