Acord de Consell de Govern de 19 de febrer del 2020

1. Objecte

Establir les normes que han de regir les convocatòries de concessió d’ajuts destinats a finançar activitats d’impacte social de la recerca.

2. Naturalesa i àmbits d’aplicació 

Les propostes que es poden presentar han de complir necessàriament algun dels tres criteris següents:

 • Estar adreçades als mateixos col·lectius de ciutadans als quals s’adreça la recerca pròpiament.

 • Ser activitats obertes al conjunt de la societat (sigui o no beneficiària de la mateixa activitat de recerca) o, com a mínim, estar adreçades a col·lectius que normalment no tindrien accés a la informació que difon la proposta.

 • Orientar-se en la consecució d’algun dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) establerts a l’Agenda 2030, amb un enfocament interdisciplinari i obert.

3. Activitats

Poden optar-hi les activitats amb impacte social de la recerca i el coneixement produïdes a la UPF que promoguin la visibilitat de la ciència en la societat i la comunicació científica i/o la promoció de la participació dels ciutadans i usuaris finals en els processos de codisseny i cocreació.

A mode d’exemple, s'entenen per activitats amb impacte social les exposicions, els tallers, les conferències, la publicació de materials divulgatius, la consultoria o informes a ONG (o fundacions sense ànim de lucre), la participació de la ciutadania en les diferents fases del procés d’investigació, etc.

4. Exclusió

Queden fora de l’abast d’aquestes bases les actuacions de transferència dirigides exclusivament a la comunitat científica i aquelles la finalitat de les quals sigui la transferència entesa en el sentit tradicional, com poden ser les diferents modalitats existents de patents, les spin-offs i les publicacions científiques. 

5. Sol·licitants

Poden optar a obtenir ajuts en el marc d'aquestes bases els membres en actiu de la comunitat universitària de la UPF que hagin participat en projectes de recerca o de transferència.

Totes les persones participants en una mateixa activitat han de presentar una única sol·licitud conjunta, per a la qual s’ha de designar un/una responsable. 

La persona que en sigui responsable, i sol·licitant de l’activitat, ha de liderar l’acció, exercir d’interlocutora amb la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (a partir d’ara UCPI) i participar directament i de manera activa en la realització de l’activitat proposada, en tots els casos. La participació directa i activa de totes les persones membres de l’activitat —que s’han de detallar al formulari de la convocatòria, indicant la seva vinculació amb la UPF i el rol que desenvoluparan en el marc de l’activitat finançada— és un requisit indispensable. Les actuacions poden preveure l’existència d’una entitat col·laboradora on es vinculi l’activitat.

6. Període d’execució

Les activitats s’han de realitzar dins l’any de la convocatòria i finalitzar abans del 31 de desembre del mateix any.

7. Dotació econòmica de la convocatòria anual

La dotació econòmica de la convocatòria dels ajuts prové del pressupost de la Universitat i la quantitat s'estableix en cada convocatòria anual. 

8. Assignació econòmica a les activitats

8.1. L'assignació econòmica màxima atorgable a les sol·licituds presentades pot cobrir el 100% del cost total de l’activitat (amb l’excepció del que marca el punt 8.2). 

8.2. No es cobriran despeses de caràcter administratiu originades a la UPF ni es pot destinar l’ajut a la remuneració dels serveis professionals de les persones participants de la Universitat.

9. Convocatòria

9.1. Es publicarà una convocatòria anual, i l'òrgan convocant serà el vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria.

9.2. La convocatòria dels ajuts es difondrà a través de la pàgina web i d’altres canals de comunicació habituals de la Universitat i ha de contenir la informació següent:

 • Dotació econòmica 

 • Objectius o temàtiques prioritàries

 • Documentació que s’hagi de presentar

 • Terminis

10. Sol·licituds

10.1. Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari normalitzat, que es publicarà amb la convocatòria i que estarà disponible a la web La recerca a la UPF (https://www.upf.edu/recercaupf).

10.2. La sol·licitud ha de ser emplenada i signada pel membre o membres de la comunitat universitària de la UPF que hagin d'assumir la responsabilitat de l’activitat.

10.3. Les sol·licituds inclouen, a més del formulari de la UPF degudament emplenat, si és el cas, una carta signada de l’entitat col·laboradora —a la qual es pensi vincular l’activitat—, en què es justifiqui l'interès i el tipus de participació i una declaració d’inexistència de conflicte d’interessos.

10.4. Els sol·licitants es responsabilitzen del fet que les seves activitats no vulnerin drets de tercers, com sigui de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge, de protecció de dades personals o qualsevol altre.

10.5. Les sol·licituds s'han d'adreçar a l’UCPI i presentar-les al Registre General de la UPF (plaça de la Mercè, 12. Barcelona) o en qualsevol de les seves seus, acompanyades de la documentació que s’hi adjunta. A més, s’ha d’enviar dins del mateix termini la sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta, en format electrònic.

10.6. El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà en cada convocatòria anual.

10.7. La falta de documentació requerida pot fer inadmetre la sol·licitud.

10.8. La UPF pot demanar als sol·licitants la informació complementària que consideri convenient per aclarir o detallar el contingut de les propostes.

11. Procés de valoració i de selecció

11.1. Es crea una Comissió Avaluadora, que serà presidida pel vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat, i que serà l'encarregada de valorar i de seleccionar les activitats objecte de la convocatòria. 

11.2. La Comissió Avaluadora estarà formada pels membres següents:

 • El vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat o persona en qui delegui, la qual n’exercirà la presidència.

 • El vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes en l’àmbit de la recerca o persona en qui delegui.

 • Una persona amb expertesa en impacte social de la recerca i/o en recerca i innovació responsables (RRI), nomenada pel rector o rectora.

 • Una persona en representació del Consell Social de la UPF.

 • La persona responsable de la unitat a la qual correspon gestionar el programa d’ajuts, que n'exercirà la Secretaria.

11.3. Les activitats seran valorades fins a 10 punts, d'acord amb els criteris següents:

11.3.1. Indicadors de qualitat: (4 punts) 

 • El format que es proposa és original, innovador i apropiat als objectius que s’indiquen.

 • L’activitat té caràcter interdisciplinari. 

 • El/la responsable de l’activitat no ha de tenir obligatòriament experiència o formació en impacte social de la recerca i/o en RRI, però es valorarà que, entre els participants, hi hagi alguna persona amb experiència o formació en impacte social de la recerca i/o en RRI.

 • Presència equilibrada de dones i homes en l’equip de treball (mínim 40% del sexe minoritari) i altres mesures per fomentar la perspectiva de gènere en l’activitat pròpiament.

 • Inclusió d’elements que possibilitin una ciència participativa i que  permetin a tots els públics accedir a l’activitat.

 • Activitats que desenvolupin els ODS de cada convocatòria en particular.

 • Activitat que estigui lligada a d’altres activitats que la UPF realitza en l’àmbit de la cultura científica i la responsabilitat social.

11.3.2. Gestió: (3 punts)

 • Descripció i coherència de l’activitat: que els diferents elements descriptius (objectius, activitats, formats, abast, recursos, avaluació de resultats i comunicació de la mateixa activitat) estiguin correctament dimensionats, que estiguin ajustats en el temps i que siguin adequats al pressupost. 

 • Descripció de les entitats col·laboradores i de com s’articularà la col·laboració.

11.3.3. Impacte: (3 punts)

 • Previsió de l’impacte del resultat de l’activitat.

 • Explicació de com es mesurarà aquest impacte (indicadors, metodologies...).

11.3.4. Com a norma general, seran objecte d’especial consideració les activitats que no hagin rebut ajuts en convocatòries anteriors.

11.3.5. La puntuació mínima exigida per poder beneficiar-se d’aquests ajuts serà de 7 punts i caldrà obtenir com a mínim un 50% de la puntuació en cadascun dels tres criteris esmentats anteriorment.

 

12. Instrucció, valoració de les propostes i resolució de la convocatòria

12.1. L’UCPI efectua d’ofici els actes d’instrucció i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

12.2. La Comissió Avaluadora valorarà i seleccionarà les sol·licituds presentades i elevarà la seva proposta de resolució a l’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria.

12.3. L'òrgan encarregat de resoldre la convocatòria serà el rector o rectora o vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria.

12.4. Es farà pública la resolució de la convocatòria a través de la pàgina web La recerca a la UPF (https://www.upf.edu/recercaupf), i es comunicarà el resultat als sol·licitants per escrit a través del correu electrònic que hagin indicat en la seva sol·licitud.

12.5. L'atorgament dels ajuts a una activitat pot estar condicionat a la reformulació de qualsevol aspecte que es consideri necessari. Així, l’ajut estarà condicionat al fet que els sol·licitants presentin la documentació requerida per la resolució en la fase d'acceptació de l'ajut.

13. Procediment de tramitació dels ajuts atorgats

13.1. Acceptació

 • Perquè la resolució sigui definitiva, els sol·licitants de les activitats seleccionades han de comunicar per escrit a la Universitat l'acceptació expressa de l’ajut i de les bases de la convocatòria, en el termini d'un mes a partir de l’endemà de la data de publicació de la resolució.

 • En el cas d’activitats pendents de reformulació, l'acceptació de l'ajut només s'admetrà si està acompanyada de la reformulació de l’activitat d'acord amb les indicacions de la resolució.

 • L’acceptació de l’ajut concedit implica la realització de l’activitat en els termes indicats en la sol·licitud presentada a la convocatòria. Qualsevol variació s’ha de consultar a l’UCPI.

13.2. Forma de pagament

 • Una vegada acceptat l’ajut, s'iniciarà el tràmit de la transferència per fer efectiu l'import atorgat a l’activitat.

 • Els ajuts concedits han de destinar-se a finançar únicament les despeses aprovades per l’òrgan atorgant i en el període acordat. En cas que calgui fer alguna modificació, s'haurà de sol·licitar prèviament a l’UCPI.

 • L'ajut atorgat s'ingressarà al grup de recerca, centre de recerca o departament al qual estigui assignada la coordinació i la gestió econòmica de l’activitat.

13.3. Modificació de l’activitat

 • Qualsevol modificació substantiva de l’activitat s'ha de comunicar abans de dur-la a terme.

 • Es considera una modificació substantiva aquella que implica un canvi en els objectius o els resultats de l’activitat, o bé aquella que suposa una desviació superior al 10% en qualsevol dels conceptes pressupostats o una modificació de les partides previstes en l’activitat inicial.

 • L'acceptació o la desestimació d'aquesta modificació es comunicarà en un termini màxim de deu dies hàbils.

14. Revocació i renúncia dels ajuts

14.1. Els ajuts atorgats es poden revocar totalment o parcialment quan no es respectin els terminis establerts o quan es modifiqui substantivament el contingut de l’activitat sense prèvia autorització de la UPF.

14.2. S’entendrà que la persona sol·licitant renuncia a aquest ajut si no l’accepta en el termini previst en la base 13.1.

14.3. La justificació inadequada d'una activitat i l'incompliment en la presentació de l'informe de seguiment comportarà la revocació de l’ajut.

14.4. En el cas que les persones beneficiàries no hagin gastat les quantitats concedides una vegada presentada la memòria final, els romanents existents passaran a disposició del pressupost de l’UCPI. 

14.5. En cas que la persona responsable, per motius diferents als exposats en aquest apartat, decideixi renunciar al desenvolupament de l’activitat que ha rebut l’ajut, haurà de presentar a l’UCPI un escrit en què manifesti la renúncia a l’import concedit, indicant-ne els motius. 

15. Seguiment i justificació de les activitats

15.1. L’UCPI establirà un sistema de contacte periòdic amb la persona responsable de l’activitat.

15.2. S'ha de presentar una memòria final en el termini d'un mes després de la finalització de l’activitat, en la qual s'ha de:

Justificar l'assoliment dels objectius de l’activitat.

Justificar les despeses fetes.

Adjuntar-hi documentació (enllaç, còpia física, còpia digital...) de tot el material gràfic i promocional que s’hagi fet servir abans i durant l’activitat. 

15.3. Per tal que el/la sol·licitant pugui presentar-se a una nova convocatòria és imprescindible haver lliurat la memòria final i la documentació corresponent.

15.4. Per confeccionar la memòria final, s'han de seguir les indicacions establertes a la convocatòria. En el cas que no es compleixin els requisits mínims exigibles, l’UCPI demanarà l'ampliació o l'esmena de la informació.

15.5. En cas que en el termini de presentació de la memòria no es justifiqui correctament l'import total atorgat, el/la responsable de l’ajut haurà de retornar a la UPF els diners no gastats o no justificats.

16. Difusió del resultat de les activitats

16.1. La UPF pot convocar els responsables de les activitats per fer sessions informatives i donar-los a conèixer entre la comunitat universitària.

16.2. En qualsevol informació pública que es generi en relació amb l’activitat ha de constar el suport rebut per la Universitat. Quan es reprodueixin els logotips de les entitats col·laboradores també s'hi ha d'incloure el de la UPF.

16.3. La UPF pot utilitzar tota la informació de l’activitat amb l'objectiu de difondre les accions en què la Universitat ha participat, per elaborar materials de difusió, per fer campanyes de sensibilització i per incloure-la en la seva memòria anual d'activitats.