Per homenatjar el dia de Sant Jordi, fomentar la creativitat dels membres de la comunitat universitària i reconèixer el seu treball, la Universitat Pompeu Fabra organitza des de l’any 1992 els Premis Sant Jordi.

El Pla Estratègic de la UPF 2016-2025 estableix entre les seves línies estratègiques l’oferiment d’activitats culturals al conjunt de la comunitat universitària i  el reforçament de les relacions amb el món cultural. Els Premis Sant Jordi són una iniciativa adreçada a assolir aquests objectius, però també a enfortir el sentiment de pertinença a la comunitat universitària de la UPF.

La continuïtat dels Premis Sant Jordi aconsella aprovar d’unes bases estables que regulin els premis.

BASES REGULADORES DELS PREMIS SANT JORDI DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

1.  Objecte

L’objecte dels premis Sant Jordi es fomentar la creativitat dels membres de la comunitat universitària de la UPF. A aquest efecte, es premiaran les obres originals dels membres de la comunitat universitària. No s'hi poden presentar obres premiades en altres premis o concursos.

2. Categories i import

El premi tindrà les següents categories:

 • Concurs de cartells.
 • Concurs literari.
 • Concurs de divulgació científica.
 • Concurs de fotografia.
 • Concurs de blogs, xarxes socials i pàgines webs personals.
 • Concurs d’audiovisuals.
 • Concurs de composició musical.
 • Concurs d’il·lustració i còmic.
 • Concurs de reportatge periodístic.

També es podrà concedir un màxim d’un accèssit per a cada categoria.

L’import del premi i dels accèssits serà establert a la convocatòria, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

3. Requisits de participació

Els premis Sant Jordi estan oberts a la concurrència competitiva dels següents membres de la Universitat Pompeu Fabra i dels seus centres adscrits:

a. Estudiants amb matrícula vigent.

b. Personal docent i investigador (PDI).

c. Personal d'administració i serveis (PAS).

Els participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats. La Universitat Pompeu Fabra no es fa responsable de l'ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.

4. Convocatòria

Correspon al rector o rectora convocar els premis. La convocatòria es publicarà en la web de la UPF i se’n donarà la màxima difusió per assegurar la concurrència.

El termini de presentació de propostes i sol·licituds de participació queda obert a partir de la publicació de la convocatòria.

5. Procediment

Un cop convocat el premi, els interessats podran sol·licitar la participació en la convocatòria mitjançant la presentació dels formularis d’inscripció que es publicaran a l’apartat de la web de la UPF que determini la convocatòria. 

Les obres presentades al premi es presentaran en els formats digitals establerts a la convocatòria per a cada categoria dels premis.

En el formulari d’inscripció els participants faran constar el pseudònim amb el qual es presenten al premi.

Correspon la instrucció del procediment al Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària.

El procediment garantirà que la selecció de les obres es faci sense conèixer la identitat dels autors.

La resolució dels premis correspon al rector o rectora i s’haurà de fer en un termini màxim de de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de les obres. La resolució expressarà els premiats i les quanties. La resolució es publicarà a la web de la UPF.

Les comunicacions amb els premiats i participats es faran preferentment a través de l’adreça de correu electrònic que s’hagi fet constar al formulari de participació.

6. Jurat i criteris de selecció

Correspondrà a un jurat valorar i classificar les obres presentades al premi. D’acord amb l’anterior, el jurat elevarà al rector la proposta de guanyadors dels premis i, si escau, d’accèssits.

El jurat estarà integrat per membres dels estudiants, del PDI i del PAS de la Universitat Pompeu Fabra, designats pel rector a proposta del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària.

La selecció dels premiats es basarà en la qualitat (50%) i l’originalitat de les obres (50%). La selecció es farà conforme als principis de concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació i anonimat dels autors.

El jurat podrà proposar que el premi quedi desert quan consideri que no s’han presentat obres amb un mínim de qualitat i/o originalitat.

7. Exposició, reproducció i publicació de les obres

Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclusivament als seus autors.

Els premiats cediran a la Universitat Pompeu Fabra un dret no exclusiu d'exposar-les, tant en suport paper com en suport digital, i de reproduir-les en els mitjans de comunicació de la Universitat en l'àmbit de les seves pròpies activitats i sense ànim de lucre, fent-hi constar sempre el corresponent copyrigh i el nom de l'autor. Si l'autor vol que l'obra es faci pública amb pseudònim, ho ha d’indicar expressament.

Les obres presentades a les modalitats de cartells, fotografia individual i en sèrie i còmic seran exhibides en una exposició virtual a la pàgina web dels premis Sant Jordi.

Les obres no premiades seran destruïdes en el termini d’un any des de la data de resolució dels premis.

8. Termes legals

La participació en la convocatòria d’aquest premi implica l’acceptació d’aquestes bases.

El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

9. Aspectes fiscals dels premis

El premis estan subjectes a la tributació que determina la normativa fiscal.

10. Tractament de dades personals

El tractament de les dades dels participants en el premi es farà d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 i a aquests efectes es facilita la següent informació:.

 • Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. Carrer de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel.(+34) 935 422 000.
 • Finalitat: gestions inherents a la condició de participants en activitats culturals. Les dades personals es conservaran durant un any des de la data de resolució dels premis.
 • Legitimació: el seu consentiment. Es pot retirar en qualsevol moment.
 • Destinataris: les vostres dades només seran utilitzades per la Universitat Pompeu Fabra, i no es cediran a tercers sense el vostre consentiment, tret dels supòsits que preveu la llei.

Drets: accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitud de portabilitat, oposició al tractament i sol·licitud de limitació mitjançant enviament de correu electrònic a [email protected] o per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015. Si considera que els seus drets no han estat atesos correctament, pot presentar una reclamació davant el delegat de protecció de dades de la UPF a través de l’adreça [email protected] o a l’Autoritat