Visualització del contingut web

Acord de Consell de Govern de 14 de desembre del 2018

Preàmbul

Un dels objectius de la UPF és enfortir la relació societat-universitat incrementant el contacte amb les empreses i les institucions del nostre entorn, amb el convenciment que aquesta relació serà molt positiva per a ambdues parts. La creixent importància que ha adquirit la col·laboració entre universitat i altres entitats públiques i privades fa necessari que les universitats promoguin diferents models de cooperació que s’adaptin als objectius plantejats i al tipus d’entitat amb la qual es vol col·laborar.

La Universitat Pompeu Fabra, al Pla Estratègic UPF 2016-2025, dedica un apartat específic a la necessitat de crear vies innovadores de finançament, fomentant el mecenatge amb tota mena d’institucions, incrementant els incentius als donants potencials, especialment als antics alumnes, i establint aliances amb empreses i entitats. Per donar suport en aquesta estratègia, la UPF ha creat la unitat UPFund-Patrocini i Mecenatge, que té com a principal objectiu impulsar la creació de vincles estables entre la UPF i empreses o institucions que puguin generar valor afegit a la creació, la gestió i la transmissió del coneixement i que, a més, aportin recursos a la Universitat.

En aquest context, les denominades “càtedres d’empresa” (o “càtedres universitat-empresa”) constitueixen una excel·lent oportunitat per potenciar la relació entre la universitat i les empreses així com amb altres entitats com ara organitzacions socials o empresarials, fundacions, administracions públiques, etc. (en aquests casos, es mantindrà la mateixa denominació encara que no es correspongui estrictament amb la designació universitat-empresa), de manera estable a llarg termini en una àrea científico-tecnològica d’interès comú.

En els últims anys, el nombre de càtedres i aules d’empresa ha crescut a Espanya de manera molt notable. És una fórmula apreciada per les empreses i que satisfà ambdues parts. En el marc d’una càtedra d’empresa es realitzen habitualment activitats diverses en el camp de la formació, el suport a la investigació, la vigilància tecnològica, la difusió i transferència de coneixement, i el foment de la cultura, focalitzant cadascuna de les càtedres en aquelles activitats més properes als objectius dels proponents en una àrea temàtica determinada. En alguns casos, aquesta activitat es redueix a la impartició de cursos o de seminaris en l’àmbit d’aquesta, per apropar-se amb això a l’existència d’una “aula” permanent en una temàtica concreta patrocinada per una determinada entitat.

Les càtedres d’empresa presenten avantatges indubtables per a la universitat i per a les entitats col·laboradores. D’una banda, per a la universitat representen una oportunitat d’acostar la seva realitat al món empresarial, de finançar projectes específics molt diversos, de posar en marxa instruments de formació d’estudiants i investigadors i de possibilitar l’intercanvi de personal, entre altres. D’altra banda, les empreses o altres entitats col·laboradores poden desenvolupar els seus projectes de responsabilitat social corporativa, demostrar a la societat el seu grau d’implicació social, col·laborar en la formació dels futurs graduats i postgraduats i millorar la seva imatge en la societat, entre d’altres.

És per això que, un cop constatat que la Universitat vol fomentar les càtedres d’empresa com a instrument de col·laboració i estimular a tots els actors implicats, i que cal comptar amb un marc regulador que n’afavoreixi el creixement i que estableixi els procediments per al seu correcte funcionament, el Consell de Govern acorda aprovar aquesta Normativa de creació i funcionament de les càtedres d’empresa a la UPF.

CAPÍTOL I

Sobre la creació de les càtedres d’empresa

Article 1. Definició, objecte i règim jurídic de les càtedres d’empresa

1.1. Les càtedres d’empresa constitueixen una fórmula de col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i les empreses, fundacions, associacions, administracions públiques i altres entitats públiques o privades (denominades d’ara en endavant l’“empresa”). L’objectiu comú d’ambdues és realitzar activitats relacionades amb la docència, la recerca, la difusió del coneixement i la promoció de la cultura en una àrea d’interès comú i durant un temps determinat.

1.2. La iniciativa de creació de les càtedres d’empresa correspon al personal docent i investigador (PDI) de la UPF. Així mateix, la iniciativa pot provenir de qualsevol dels òrgans de govern de la UPF o del desenvolupament d’un conveni de col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 2. Procediment de creació

2.1. La sol·licitud d’establir una col·laboració mitjançant una càtedra d’empresa, l’ha de presentar un membre del PDI, que actuarà com a “promotor” durant el procés de tramitació de la proposta, i serà la persona de contacte i responsable d’aquesta mentre es constitueixi formalment la càtedra. Aquesta persona no ha de ser necessàriament qui n’assumeixi la direcció, un cop creada.

2.2. Les càtedres poden ser proposades amb una o més entitats públiques o privades (nacionals o internacionals) externes a la UPF, entenent com a externes aquelles entitats que no tinguin participació de la UPF o en les quals la participació de la UPF, bé accionarial o bé en els òrgans col·legiats de govern, sigui minoritària.

2.3. El promotor d’una càtedra d’empresa ha de presentar una proposta dirigida al Rectorat, a través de la unitat UPFund-Patrocini i Mecenatge, qui la sotmetrà a avaluació per part del vicerectorat que tingui delegades les competències en l’àmbit del patrocini i mecenatge.

2.4. La proposta ha de contenir necessàriament un programa d’activitats i una memòria justificativa, que ha d’incorporar, com a mínim, la informació següent:

 1. Raons que justifiquen la proposta
 2. Objectius i pla general d’actuació
 3. Pla de despeses i proposta econòmica de finançament

2.5. El vicerectorat competent en la matèria valorarà l’oportunitat de la proposta presentada i la seva idoneïtat, en funció de les actuacions que s’hagin de realitzar que justifiquin la seva creació. Si és aprovada, la creació de la càtedra d’empresa es formalitzarà mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre la UPF i una o més entitats externes.

Article 3. Conveni de creació de les càtedres d’empresa

3.1. Les càtedres d’empresa s’han de formalitzar mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Universitat i l’empresa o entitat col·laboradora, segons els objectius i les condicions acordades.

3.2. El conveni ha de recollir almenys, entre d’altres, els aspectes següents:

 1. La descripció de les activitats que s’han de desenvolupar sota l’empara de la càtedra, tal com es detalla en l’article 5 d’aquesta normativa.
 2. La durada de l’acord, que seguirà les condicions establertes a l’article 6 d’aquesta normativa.
 3. Les condicions econòmiques, d’acord amb l’article 9 d’aquesta normativa.
 4. La proposta de direcció de la càtedra, d’acord amb els punts que estableix l’article 8 d’aquesta normativa.
 5. La proposta dels membres i les activitats de la Comissió Mixta de Seguiment, d’acord amb els punts que estableix l’article 8 d’aquesta normativa.
 6. El compromís per part de l’empresa col·laboradora i de la UPF de divulgar l’existència de la càtedra en totes les comunicacions institucionals que facin referència a les activitats desenvolupades per la càtedra.

Article 4. Dinamització i gestió dels convenis de les càtedres d’empresa

4.1. La dinamització d’iniciatives per promocionar el mecenatge i la creació de càtedres d’empresa correspon al personal docent i investigador (PDI), als grups de recerca i a l’estructura acadèmica de la UPF.

4.2. La unitat UPFund-Patrocini i Mecenatge ha d’informar i assessorar la comunitat universitària sobre la creació de les càtedres d’empresa i gestionar-ne la formalització mitjançant el conveni corresponent.

4.3. El director o directora de la càtedra ha de ser un acadèmic vinculat a la Universitat, de reconegut prestigi i experiència —consensuat amb l’empresa i designat pel rector o rectora—, que exerceix el rol de màxima responsabilitat en la gestió de la càtedra i que té com a funcions la direcció i la realització de les activitats previstes en el programa de treball de la càtedra, així com la gestió dels recursos econòmics. Per facilitar la gestió econòmica, el director o directora de la càtedra comptarà amb el suport de la seva unitat de gestió i administració (UGA) i de la secció econòmica del campus corresponent.

Article 5. Activitats

5.1. Les activitats que han de desenvolupar són les establertes en el conveni de creació de la càtedra d’empresa i les acordades per la Comissió Mixta de Seguiment a què es refereix l’article 8.

5.2. Entre altres activitats considerades d’interès mutu s’inclouen a títol orientatiu les següents:

Activitats de formació

 • Beques predoctorals i postdoctorals
 • Premis a treballs de fi de carrera
 • Conferències i seminaris
 • Incentivació de la cooperació educativa (estudiants en pràctiques)
 • Col·laboració en els plans de formació de l’empresa/entitat
 • Promoció de trobades d’experts en l’àrea d’interès de la càtedra

Activitats de recerca

 • Desenvolupament de línies de recerca conjunta
 • Realització de treballs de recerca
 • Realització de tesis doctorals en cooperació amb l’empresa
 • Promoció de trobades nacionals i internacionals d’experts sobre temes d’interès
 • Cooperació per obtenir projectes de recerca en l’àmbit català, espanyol i europeu

Activitats de divulgació i transferència de coneixement

 • Realització de jornades de divulgació tècnica i tecnològica
 • Col·laboració en la promoció d’esdeveniments tècnics i científics
 • Potenciació de la realització de publicacions sobre temes d’interès
 • Suport a les tesis doctorals en l’àmbit d’interès de la càtedra

Article 6. Durada

6.1. Les càtedres d’empresa formalitzen una relació estable entre una empresa i la Universitat (de caràcter plurianual), que permet posar en marxa activitats que requereixen certa continuïtat en el temps.

Per aquest motiu, la durada mínima d’aquests convenis és de 3 anys, prorrogables per mutu acord de les parts.

6.2. El director o directora de la càtedra (amb el vistiplau de la Comissió de Seguiment) és l’encarregat de presentar la proposta de pròrroga de la càtedra.

Article 7. Extinció

La càtedra d’empresa pot deixar de ser reconeguda per la UPF com a tal si es demostra la seva inactivitat en la memòria anual d’activitats, o l’entitat o entitats externes col·laboradores no fan les aportacions establertes en el conveni.

CAPÍTOL II

Estructura i òrgans de direcció

Article 8. Estructura de les càtedres d’empresa

8.1. El model de govern de les càtedres vol potenciar que l’empresa i la Universitat presentin conjuntament la realització d’activitats d’interès comú. Per això, la direcció d’aquestes és responsabilitat d’un director o directora de la càtedra i d’una Comissió Mixta de Seguiment.       

8.1.1. Director o directora de la càtedra

8.1.1.1. El director o directora de la càtedra serà un acadèmic vinculat a la UPF de reconegut prestigi i experiència nomenat pel rector un cop escoltada l’empresa o institució patrocinadora de la càtedra i la unitat acadèmica de referència.

8.1.1.2. El director o directora de la càtedra és el responsable de l’execució i el seguiment de les activitats previstes.

8.2. La Comissió Mixta de Seguiment apareixerà en el conveni que regula la col·laboració i decideix les activitats que s’han de realitzar i la corresponent distribució pressupostària. Estarà formada, paritàriament, per representants de l’empresa o entitat col·laboradora i de la Universitat:

 1.  Vicerector o vicerectora que tingui delegades les competències
 2. Director o directora de la càtedra
 3.  Dos representants designats per l’empresa o entitat col·laboradora

La Comissió Mixta es reunirà, almenys, una vegada a l’any, i tindrà entre d’altres, les funcions següents:

—Fer el seguiment, la vigilància i el control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits.

—Aprovar els programes d’actuació de la càtedra, amb detall de les activitats que s’han de realitzar i la corresponent assignació pressupostària.

—Fer el seguiment i l’avaluació de les activitats desenvolupades.

—Aprovar el pressupost.

—Aprovar la memòria anual d’activitats.

—Adoptar els acords necessaris per al compliment de les finalitats i els objectius de la càtedra, d’acord amb la normativa de la UPF i el mateix conveni de creació.

CAPÍTOL III

Règim econòmic i compromisos de les parts

Article 9. Dotació econòmica

9.1. Amb la finalitat de poder executar les activitats de la càtedra, l’empresa es compromet a dotar-la, durant el període de durada del conveni, amb una aportació fixa anual.

9.2. Per a les càtedres d’empresa, l’aportació mínima són 30.000 € anuals.

9.3. Dintre del pressupost de la càtedra s’ha de distingir entre:

9.3.1. Costos d’execució: tots els costos necessaris per desenvolupar les activitats de la càtedra.

9.3.2. Costos indirectes: la universitat aplicarà, en concepte de costos indirectes, el percentatge que estableixi la normativa vigent d’aplicació de cànons de la UPF.

9.4. Al conveni de creació de la càtedra s’establiran els terminis en què es faran les aportacions econòmiques per part de l’empresa/entitat col·laboradora i les possibles modificacions de les aportacions anuals.

Article 10. Unitats de gestió econòmica

10.1. La distribució del pressupost es farà segons allò acordat al conveni de creació de la càtedra i/o a la Comissió Mixta de Seguiment.

10.2. Per facilitar la gestió econòmica, el director o directora de la càtedra comptarà amb el suport de:

10.2.1. La unitat de gestió i administració (UGA) corresponent.

     —Per gestionar i tramitar totes aquelles sol·licituds de despeses associades a la càtedra (per exemple, contractació de personal, beques, liquidacions de viatges, serveis externs, etc.).
—Per donar suport, si escau, a la realització d’activitats (espais, logística...).

10.2.2. La secció econòmica del campus corresponent.

     —Per obrir els segments econòmics, fer la dotació de crèdit i la gestió de pagaments.

     —Per preparar, si escau, l’informe econòmic de les despeses fetes.

Article 11. Compromisos de difusió de la UPF

La UPF es compromet a difondre la participació i la col·laboració de l’empresa en totes les activitats que faci la càtedra d’empresa. Aquest compromís inclou, entre d’altres:

1. La presentació pública de la càtedra d’empresa.

2. La inclusió d’informació de la càtedra d’empresa a la pàgina web de la UPF.

3. La difusió de la càtedra d’empresa en la comunicació derivada de les activitats realitzades.

4. La menció en les memòries anuals i altres publicacions corporatives de la UPF.

5. La recepció d’informació periòdica de la UPF.

6. La participació en actes de reconeixement a entitats patrocinadores de la UPF.

7. La presència del logotip de les entitats col·laboradores al portal UPFund-Patrocini i Mecenatge.

8. La menció en notícies publicades en els mitjans de comunicació propis de la UPF. 

9. La invitació als actes institucionals i acadèmics de la UPF.

Article 12. Ús de la marca

Tant l’empresa com la UPF poden fer ús de la marca de les altres parts del conveni de col·laboració exclusivament en relació amb les activitats realitzades a l’empara de la càtedra, prèvia aprovació per escrit de l’altra part.

CAPÍTOL IV

Titularitat dels drets de propietat intel·lectual

Article 13. Titularitat dels drets per a les càtedres d’empresa

La titularitat dels drets sobre els resultats generats sota el conveni de la càtedra d’empresa correspon a la UPF. La formalització d’una càtedra no suposa la cessió o la transmissió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial titularitat de les parts.

Disposició transitòria. Adequació a la normativa

1. Les actuals càtedres d’empresa han d’adequar-se a la present normativa en el moment de renovar-les.

2. Si cap de les càtedres d’empresa existents abans de l’aprovació d’aquesta normativa no ha reportat cap activitat durant dos anys consecutius i/o les entitats col·laboradores no han fet les aportacions econòmiques establertes en el conveni corresponent, el vicerectorat amb les competències en l’àmbit del patrocini i mecenatge pot proposar al rector o rectora que les cancel·li.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació per Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.