Acord de Consell de Govern de 26 d'abril del 2023

En data 12 d’abril del 2023, d’una banda, la Gerència, i de l’altra banda, la Junta del PAS, el Comitè d’Empresa del PAS, la secció sindical de la UGT a la UPF, la secció sindical de la Intersindical-CSC a la UPF i la secció sindical de CCOO a la UPF han signat l’Acord per a la prestació de serveis en modalitat de teletreball del PAS de la UPF, en desplegament de l’Acord Marc per al desenvolupament del teletreball del PAS a les universitats públiques de Catalunya.

Paral·lelament, la part social i la Gerència han considerat adient la creació de la Comissió permanent de teletreball del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat Pompeu Fabra a fi d’anar evolucionant el teletreball en els diferents aspectes que plantegi el seu desplegament.

És per això que, en la mateixa data, la Gerència i la part social han signat l’Acord de creació de la Comissió permanent de teletreball del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat Pompeu Fabra.

Aquest acord ha estat revisat per l’Assessoria Jurídica de la Universitat, la qual no ha fet consideracions sobre el seu contingut. Així, doncs, es proposa per a l’aprovació del Consell de Govern el text íntegre de l’acord signat entre la Gerència i la part social.

Ateses les competències atribuïdes al Consell de Govern per l’article 42, lletres b) i n) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, s'acorda aprovar la creació de la Comissió permanent de teletreball del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat Pompeu Fabra, en els termes que consten com a annex.

ANNEX

CREACIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE TELETREBALL DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

REUNITS

D’una part, el Sr. Oriol Escardíbul Ferrà, gerent de la UPF; la Sra. Rosa Ma. Pujante i Mitjavila, vicegerent de l’Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu de la UPF, i el Sr. Joan Carles Carrion Blanch, cap del Servei de PAS de la UPF. I de l’altra, el Sr. Carles Ruiz Riera, president de la JPAS de la UPF i delegat de la secció sindical de la UGT Serveis Públics a la UPF; el Sr. Albert Gallego Torres, president en funcions del Comitè d’Empresa del PAS Laboral, el Sr. Robert Díez i Benito, secretari general de la secció sindical de CCOO a la UPF i la Sra. Ester Rocabayera Jordán, coordinadora de la Intersindical CSC a la UPF.

MANIFESTEN

Que havent assolit l’Acord per a la prestació de serveis en modalitat de teletreball del PAS de la UPF, en desplegament de l’Acord Marc per al desenvolupament del teletreball del PAS a les Universitats Públiques de Catalunya, s’ha considerat adient que, paral·lelament a aquest acord, es creï la Comissió permanent de teletreball del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat Pompeu Fabra a fi d’anar evolucionant el teletreball en els diferents aspectes que plantegi el seu desplegament.

I, per deixar constància dels compromisos adquirits,

ACORDEN

Primer. Constitució i composició de la Comissió permanent de teletreball del Personal d’Administració i Serveis a la Universitat Pompeu Fabra

S’acorda la constitució d’una Comissió permanent de teletreball del Personal d’Administració i Serveis a la Universitat Pompeu Fabra.

Aquesta Comissió permanent serà paritària entre, per una part, la Gerència de la Universitat Pompeu Fabra i, d’altra, la part social entesa com els dos òrgans de representació de la UPF i les seccions sindicals amb representació a la Universitat.

La presidència de la Comissió permanent serà exercida pel gerent.

La secretaria de la Comissió permanent serà exercida per la Tècnica de Relacions Laborals, qui en formarà part sense vot.

Aquesta Comissió permanent, quan així ho requereixi alguna de les parts, podrà ser assistida tècnicament pel personal que gestioni els diferents processos relacionats amb el teletreball (TIC, Formació, Salut i Seguretat Laboral, entre altres).

Segon. Funcions

Les funcions de la Comissió permanent seran les següents:

  • Analitzar la cobertura presencial i el nombre d’efectius mínims necessaris per a donar una correcta prestació del servei a la Universitat una vegada hagi estat implementat el teletreball i es disposi d’evidències i dades suficients que permetin alguns ajustaments.
  • Estudiar mesures per tal que els llocs o col·lectius no compatibles amb el teletreball puguin, en determinats períodes de menor activitat acadèmica, gaudir d’algun dia de teletreball cas que se’ls hi puguin assignar tasques compatibles amb el teletreball.
  • Analitzar i formular propostes en relació a les modificacions que es puguin derivar dels canvis normatius en la regulació del teletreball, prèvia negociació en el si d’aquesta Comissió permanent.
  • Negociar els nous acords de teletreball quan deixin de ser vigents els que actualment són d’aplicació.

Tercer. Funcionament

La Comissió permanent funcionarà de la manera següent:

- Es reunirà, amb caràcter general, dues vegades l’any. Així com quan les dues parts ho acordin, mitjançant convocatòria del President.

- Es reunirà, amb caràcter urgent, quan una de les dues parts ho demani, sempre i quan aquesta urgència estigui justificada, també mitjançant convocatòria del President.

- Les sessions seran convocades amb una antelació mínima de 10 dies.

- Els acords de la Comissió permanent es prendran amb el vot favorable de la part institucional i la majoria dels vots favorables de la part social  i seran d’aplicació a tot el PAS de la Universitat Pompeu Fabra, prèvia comunicació i publicació.