Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014, modificat per acord del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018 i per acord de Consell de Govern de 13 d'octubre del 2021

El Consell de Govern

Acorda

1. Constituir una Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) amb les finalitats següents:

a) Avaluar els projectes de recerca que es presentin a revisió, que seran projectes que involucrin éssers humans, tan individualment com agregada, en la recerca o facin ús de dades de caràcter personal.

b) Emetre, amb caràcter preceptiu, informes de conformitat ètica per als projectes avaluats. Per a dur a terme el projecte de recerca presentat a avaluació serà necessari l'informe favorable.

c) Contribuir a la millora entre la comunitat UPF dels estàndards ètics en les activitats i pràctiques acadèmiques i de recerca relacionades amb els éssers humans, mitjançant activitats informatives i formatives i l'atenció de consultes.

d) Aconsellar als investigadors sobre els procediments a seguir en relació amb els aspectes ètics dels projectes de recerca o de les activitats acadèmiques que impliquin a éssers humans o que afectin la protecció de dades personals.

e) Exercir la coordinació institucional de la UPF amb el comitè de revisió ètica que dona cobertura a la recerca clínica i biomèdica amb éssers humans de la Universitat. En particular, tramitar consultes relatives sobre la pertinència o no de sotmetre un determinat projecte de naturalesa limítrof a un comitè o l'altre i proposar vocals d'especialitats específiques de projectes de la UPF.

f) Exercir aquelles altres funcions, dins de la normativa vigent, que el Consell de Direcció de la Universitat Pompeu Fabra consideri adients o necessàries

Apartat modificat per acord de Consell de Govern d'11 d'abril del 2018

2. La CIREP-UPF tindrà la composició següent:

  • el vicerector o vicerectora competent en temes de recerca, que la presidirà,
  • un mínim de quatre vocals nomenats pel rector o rectora, a proposta del vicerector o vicerectora, entre el personal docent i investigador de la UPF amb experiència o coneixement expert. D'entre ells, el president o presidenta designarà el vicepresident o vicepresidenta. Els vocals seran renovats per meitats cada quatre anys.
  • també assistiran amb veu però sense vot: a) almenys una persona amb coneixements específics de protecció de dades, i b) una persona que dugui a terme funcions de suport i coordinació. Aquestes persones seran nomenades pel president o presidenta.

La Comissió podrà convidar a assistir a les reunions a persones externes sempre que sigui necessari.

Apartat modificat per acord de Consell de Govern de 13 d'octubre del 2021
 

3. La gerència establirà els mecanismes de suport administratiu i tècnic adient perquè la comissió pugui desenvolupar la seva activitat.