Visualització del contingut web

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern té com a finalitat establir un sistema de relació entre les persones i l’Administració pública i els altres subjectes obligats, fonamentat en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.

Donant compliment a aquesta finalitat, es va aprovar, per Acord del Consell de Govern de data 9 de desembre del 2015, la Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret d'accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra.

Ara, amb la clara voluntat de configurar un espai de participació i consulta en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es considera oportú i necessària la creació d’un consell assessor en matèria de transparència.

Aquest òrgan, que compta amb la participació de representants de tota la comunitat universitària, així com de persones expertes en l’àmbit de la transparència i bon govern, treballarà per a seguir –com ha fet la UPF des dels seu inicis- impulsant la transparència i el bon govern d’aquesta Universitat.

És per això, que el Consell de Govern

ACORDA

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquestes normes és regular el funcionament i les atribucions del Consell Assessor de la Transparència de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 2. Naturalesa

El Consell Assessor de la Transparència es constitueix com a òrgan de participació i consulta en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 3. Atribucions

- Assessorar els òrgans de govern de la Universitat en matèria de transparència, informació pública i bon govern.

- Rebre informació i avaluar les accions empreses per la Universitat en matèria de transparència, informació pública i bon govern, i el grau d’aplicació i compliment de la normativa.

- Promoure l’elaboració de recomanacions, directrius, l’adopció de bones pràctiques i modificacions normatives en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- Emetre els informes que li siguin requerits pels òrgans de govern sobre transparència,  informació pública i bon govern.

- Elaborar una memòria anual en matèria de transparència, informació pública i bon govern, que ha de ser presentada al Consell de Govern i al Consell Social.

Article 4. Informes i dictàmens

Les funcions del consell s’exerciran mitjançant l’elaboració d’informes, dictàmens i demandes que tindran naturalesa de recomanació per als òrgans de govern de la Universitat.

Els documents emesos pel Consell Assessor de la Transparència no tindran caràcter vinculant. No obstant, si l’actuació dels òrgans de govern de la Universitat s’aparten de les recomanacions incloses en ells, deuran emetre informe motivat de les discrepàncies existents.

Article 5. Membres

- Presidència, que serà exercida pel secretari general de la Universitat.

- Dos professors designats pel rector o rectora.

- Un o una representant de la part social del Consell Social, designat pel Consell Social.

- Un o una representant dels estudiants, designat pel Consell d’Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra.

- Un o una representant del Personal d’Administració i Serveis, designat per l’òrgan de representació del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat Pompeu Fabra.

- Dos tècnics de la Secretaria General experts en l’àmbit de la transparència, que exerciran la secretaria del Consell Assessor de la Transparència i aixecaran acta de cada sessió del consell, en la qual figuraran els acords adoptats i les incidències que siguin procedents. Aquests tècnics seran designats per la presidència del Consell Assessor de la Transparència.

Article 6. Assessors externs

1. Per aquells assumptes que ho requereixin, podran assistir, a instància dels membres del Consell Assessor, persones relacionades amb l’àmbit de la comunicació, la transparència, la informació, la protecció de dades o qualsevol altre àmbit que sigui necessari, que tindran veu, però no vot.

2. Els assessors externs seran nomenats per a un període o assumpte concret, a proposta de la presidència o d’algun altre membre o membres del consell. El nomenament es podrà efectuar directament a les reunions del consell assessor o, en tot cas, amb una antelació mínima de tres dies hàbils a la data de convocatòria de la reunió on hagin de comparèixer.

Article 7. Règim de sessions i adopció d’acords

1. Es reunirà, com a mínim, dos cops l’any i de manera extraordinària, cada cop que sigui convocat per la presidència o a petició d’un terç dels membres del consell.

2. El plenari es constitueix vàlidament, en una convocatòria, amb l’assistència d’un terç del seu nombre legal de membres. Aquest quòrum s’ha de mantenir al llarg de tota la sessió.

3. Convocatòria:

a) Convoca i presideix les sessions el president del Consell Assessor de la Transparència.

b) Les sessions s’han de convocar amb una antelació mínima de 5 dies hàbils.

c) Les sessions extraordinàries s’han de convocar amb una antelació mínima de 48 hores.