Acord del Consell de Govern d'11 de maig del 2011

Primer. Destinataris

Estudiants que tinguin la diplomatura en Ciències Empresarials i que vulguin obtenir el títol de grau en Ciències Empresarials-Management, impartit per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

 

Segon. Durada dels estudis de retitulació

S'oferiran durant els dos cursos acadèmics següents a l'aprovació d'aquest estudi, això és, els cursos acadèmics 2011-2012 i 2012-2013.

 

Tercer. Places

S'oferiran 20 places, que s'incorporaran als grups existents del grau.

 

Quart. Accés i admissió

El procés de preinscripció en aquests estudis està unificat i va a càrrec de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat, la qual gestionarà l'accés als estudis de retitulació dels estudiants diplomats, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.

L'assignació de places es farà tenint en compte el requisit de titulació prèvia (no adaptada a l'EEES) a la qual va dirigida la retitulació, segons la nota d'accés, és a dir, la nota mitjana de l'expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient dels estudis universitaris que donin accés als estudis de retitulació que se sol·liciten.

Per calcular la nota mitjana de l'expedient acadèmic es tindrà en compte el que prescriu el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (art. 56,f), i l'Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 25 de març de 2010.

 

Cinquè. Requisits acadèmics

La càrrega lectiva corresponent al grau en Ciències Empresarials-Management és la següent:

Matèries de formació bàsica: 60 ECTS

Matèries obligatòries: 120 ECTS

Matèries optatives:  54 ECTS

Treball de fi de grau:  6 ECTS

A més, s'especifiquen els requisits següents:

- Els estudiants només podran cursar 20 crèdits ECTS d'assignatures optatives que no siguin exclusives o prioritàries del Grau en Ciències Empresarials-Management.

- Caldrà cursar 30 crèdits ECTS en llengua anglesa.

Als estudiants que no s'hagin titulat a la UPF, se'ls farà un estudi personalitzat de les competències adquirides en els estudis d'origen.

Els estudiants admesos en aquest programa se'ls aplicarà la Normativa de Règim Acadèmic de Progressió en els Estudis i Permanència dels Estudis de Grau de la UPF (Acord del Consell de 4 de juny de 2008), la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Grau de la UPF (Acord de Consell de Govern de 9 de juliol de 2008), així com totes aquelles que pugui aprovar el Consell de Govern de la UPF.

Pel que fa als estàndards de qualitat, s'aplicaran els mateixos que als estudiants del grau en Ciències Empresarials-Management.

Reconeixements d'assignatures: per a tots els diplomats en Ciències Empresarials de la UPF (110 ECTS)

Assignatures de Formació Bàsica

Diplomatura en Ciències Empresarials

Grau en Ciències Empresarials

Assignatura

Crèdits

Tipus

          Assignatura

ECTS

Tipus

Economia I

4,5

TR

Economia

9

 

AFB

Economia II

4,5

TR

Matemàtiques I

4,5

TR

Matemàtiques

10

 

AFB

Matemàtiques II

4,5

TR

OAE I

7,5

TR

Organització i Administració d'Empreses I

9

AFB

Dret Civil

4,5

TR

Dret de l'empresa I

12

 

AFB

Dret mercantil

4,5

TR

Dret de l'empresa II

Estadística I

4,5

TR

Estadística

10

AFB

Estadística II

4,5

TR

 

Total  crèdits reconeguts AFB

50

 

 

Assignatures Obligatòries

Diplomatura en Ciències Empresarials

Grau en Ciències Empresarials

Assignatura

Crèdits

Tipus

Assignatura

ECTS

Tipus

Introducció a la Comptabilitat

4,5

TR

Introducció a la Comptabilitat Financera

5

AOB

Matemàtiques Financeres

4,5

OB

Matemàtiques financeres

5

AOB

Comercial I

4,5

TR

Direcció Comercial I

5

AOB

Comercial II

4,5

TR

Direcció Comercial II

5

AOB

Comptabilitat Financera

4,5

TR

Comptabilitat Financera

5

AOB

Comptabilitat de Costos I

4,5

TR

Comptabilitat de Costos I

5

AOB

Comptabilitat de Costos II

4,5

TR

Comptabilitat de Costos II

5

AOB

Organització i Administració d'Empreses II

7,5

TR

Organització i Administració d'Empreses II

5

AOB

Recursos Humans I

4,5

OB

Recursos Humans I

5

AOB

Producció

4,5

OB

Direcció d'operacions

5

AOB

Finances I

4,5

OB

Direcció Financera I

5

AOB

Finances II

4,5

OB

Direcció Financera II

5

AOB

 

 

 

Total crèdits reconeguts d'Assignatures Obligatòries

60

 

 

Assignatures a cursar: per tots els diplomats en Ciències Empresarials UPF (41 ECTS)

Assignatures a cursar per tots els Diplomats UPF

Mètodes quantitatius de presa de decisions.

10

AFB

Anàlisis de dades

5

AOB

Història de l'Empresa

5

AOB

Direcció Estratègica I

5

AOB

Direcció Estratègica II

5

AOB

Economia Financera

5

AOB

Treball Fi de Grau

6

TFG

Total crèdits que caldrà cursar

41

 

 

Assignatures obligatòries a cursar o reconèixer (si es van cursar com a optatives en la diplomatura segons la taula següent)  (35 ECTS)

Diplomatura en Ciències Empresarials

Grau en Ciències Empresarials

Assignatura

Crèdits

Tipus

Assignatura

ECTS

Tipus

Investigació de Mercats

4,5

OPT

Investigació de Mercats I

5

AOB

Anàlisi d'estats comptables

4,5

OPT

Anàlisi d'estats comptables

5

AOB

Recursos Humans II

4,5

OPT

Recursos Humans II

5

AOB

Creació d'empreses

4,5

OPT

Creació d'empreses

5

AOB

Comerç Exterior I

4,5

OPT

Comerç Exterior I

5

AOB

Sistemes de informació

4,5

OPT

Sistemes de informació

5

AOB

Fiscalitat empresarial

4,5

OPT

Règim Fiscal de l'Empresa

5

AOB

 

Assignatures optatives a cursar (o reconèixer)  (54 ECTS

- Cal cursar o reconèixer un mínim de 34 crèdits ECTS d'assignatures prioritàries (ombrejades i amb cursiva) o exclusives del grau (amb cursiva)

- Cal cursar o reconèixer un màxim de 20 ECTS en assignatures no prioritàries o exclusives del grau.

Perfil formatiu

Grau en Ciències Empresarials-Management

 

Diplomatura en Ciències Empresarials

Assignatura

C

Assignatura

Crèdits

Organització d'Empreses

 

 

 

 

 

Creació d'Empreses Socials

5

 

 

Gestió de la Innovació i la Tecnologia

5

 

 

Gestió de Projectes

5

 

 

Psicologia i Empresa

5

 

 

Comerç Exterior II

5

Comerç Exterior

OPT (4,5)

Gestió de l'Empresa Familiar

5

Gestió de l'Empresa Familiar

OPT (4,5)

Internacionalització de l'Empresa

5

 

 

Sociopsicologia de les Organitzacions

5

 

 

Gestió d'empreses al sector de l'esport i activitats d'oci

5

Gestió d'empreses al sector de l'esport i activitats d'oci

OPT (4,5)

Jocs d'Empresa

5

Jocs d'Empresa

OPT (4,5)

Política d'Empresa Internacional

5

 

 

Responsabilitat Social Corporativa i Ética Empresarial

5

 

 

Temes Actuals en Política d'Empresa

5

 

 

Economia i Gestió Pública

 

 

 

Fiscalitat Internacional

5

Fiscalitat Internacional

OPT (4,5)

Fiscalitat Local

5

Fiscalitat Local

OPT (4,5)

Gestió de l'Empresa Pública

5

Gestió de l'Empresa Pública

OPT (4,5)

Gestió d'empreses de serveis

5

Gestió d'empreses de serveis

OPT (4,5)

Gestió d'Institucions no Lucratives

5

 

 

Gestió d'Institucions Sanitàries

5

 

 

Sector Públic I

5

 

 

Sector Públic II

5

 

 

Sistema Fiscal Espanyol

5

 

 

Recursos Humans

Temes Actuals en Recursos Humans

5

 

 

Economia Laboral

5

 

 

Economia Financera

 

 

 

Banca i altres institucions financeres

5

Institucions Financeres

OPT (4,5)

Direcció Financera III

5

 

 

Economia Financera Internacional

5

 

 

Estadística Financera

5

Estadística Financera

OPT (4,5)

Finances Internacionals

5

 

 

Inversió

5

 

 

Mercats i Productes Derivats

5

Mercats i Productes Derivats

OPT (4,5)

Operacions financeres internacionals

5

Finances Internacionals

OPT (4,5)

Temes Actuals en Direcció Financera

5

 

 

Valoració d'Empreses

5

 

 

Màrqueting

Màrqueting de Serveis

5

 

 

Màrqueting Directe i Digital

5

 

 

Direcció de Productes

5

Direcció de Productes

OPT (4,5)

Investigació de Mercats II

5

 

 

Temes actuals en Direcció Comercial

5

 

 

Comportament del consumidor

5

 

 

Política de preus

5

 

 

Comptabilitat

 

 

 

 

Comptabilitat de Societats

5

Comptabilitat de Societats

OPT (4,5)

Control de Gestió

5

Control de Gestió

OPT (4,5)

Auditoria

5

Auditoria

OPT (4,5)

Comptabilitat Internacional

5

Comptabilitat Internacional

OPT (4,5)

Comptabilitat Pública

5

 

 

Consolidació d'Estats Comptables

5

 

Consolidació d'Estats Comptables

OPT (4,5)

Temes Actuals en Comptabilitat de Gestió

5

 

 

Temes en Comptabilitat Financera

5

 

 

Investigació Operativa

 

 

Gestió de la Cadena de Subministraments

5

 

 

Gestió de la Qualitat

5

Gestió de la Qualitat

OPT (4,5)

Logística Empresarial

5

Distribució comercial

OPT (4,5)

Investigació Operativa

5

Investigació Operativa

OPT (4,5)

Programació I

5

 

 

Programació II

5

 

 

Macroeconomia

 

 

Economia Internacional I

5

 

 

Economia Internacional II

5

 

 

Introducció a la Macroeconomia

6

 

 

Macroeconomia I

5

 

 

Macroeconomia II

5

 

 

Microeconomia

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia de la Informació

5

 

 

Economia del Medi Ambient

5

 

 

Economia Experimental

5

 

 

Economia Regional

5

 

 

Economia Urbana

5

 

 

Innovació i Canvi Tecnològic

5

 

 

Microeconomia I

5

 

 

Microeconomia II

5

 

 

Negociació

5

 

 

Organització Industrial

5

 

 

Regulació i Política de la Competència

5

 

 

Temes de Microeconomia

5

 

 

Temes d'Economia Aplicada

5

 

 

Teoria de Jocs i Disseny d'Institucions

5

 

 

Història

Economia Europea

5

 

 

Història de l'Empresa Internacional

5

 

 

Història de les Institucions Financeres

5

 

 

Història del Pensament Empresarials

5

 

 

Present i Futur de la Integració Europea

5

 

 

Tècniques Quantitatives

 

 

 

Anàlisi Multivariant

5

 

 

Econometria Aplicada

5

Econometria Aplicada

OPT (4,5)

Econometria I

5

 

 

Econometria II

5

 

 

Econometria III

5

 

 

Tècniques Aplicades d'Optimització

5

 

 

Tècniques de previsió

5

Previsions

OPT (4,5)

Temes de mètodes quantitatius

5

 

 

Dret

 

 

 

 

 

Contractes

9

 

 

Dret Col·lectiu del Treball

4

 

 

Dret de la Unió Europea

6

 

 

Dret Individual del Treball i Protecció Social

6

Dret laboral

OPT (4,5)

Dret Mercantil: Dret concursal

4

 

 

Dret Mercantil: Dret de la competència i Propietat Industrial i Intel.lectual

4

 

 

Dret Mercantil: Dret de societats

6

 

 

Dret Tributari

8

 

 

 

Pràctiques

 

Pràctiques I

4,5

Pràctiques en Empreses

OPT (4,5)

Pràctiques II

4,5

Pràctiques II

OPT (4,5)

Pràctiques III

4,5