DOGC núm. 1308, de 22 de juny de 1990

 

Preàmbul

L'evolució de la realitat sòcio-econòmica catalana ha provocat una demanda creixent de places en l'àmbit de l'ensenyament superior. A fi de donar resposta a aquestes noves necessitats, es fa imperativa l'actuació dels poders públics amb responsabilitats en aquesta matèria, en el marc de la programació universitària de Catalunya.

Atendre aquesta demanda i, alhora, contribuir a millorar la qualitat de l'ensenyament universitari són els objectius prioritaris que persegueix aquesta Llei mitjançant la creació d'una nova universitat. Amb el benentès que per a aconseguir resoldre, d'una manera satisfactòria, les necessitats de les places universitàries actuals cal, en la línia de l'acord del Consell Executiu del 25 de setembre de 1989, a més d'iniciar un seguit d'accions dirigides a incrementar l'oferta d'ensenyaments superiors, procedir a la creació d'altres universitats a partir dels nuclis ja existents en diversos indrets de Catalunya una vegada aquests s'hagin consolidat i comptin amb els serveis i la infrastructura adients.

D'aquesta manera, l'establiment de la Universitat Pompeu Fabra i el de les universitats que es creïn en el futur augmentaran l'oferta de places i contribuiran a corregir les disfuncionalitats que la demanda ocasiona en les existents actualment, ja que evitaran que l'increment excessiu del nombre d'alumnes per centre afecti negativament el compliment de les funcions que tenen encomanades les universitats.

La nova universitat que crea aquesta Llei té com a objectiu principal facilitar l'exercici del dret a l'educació establert a l'article 27.5 de la Constitució Espanyola, amb la prestació del servei públic de l'ensenyament superior, per mitjà de la docència, l'estudi, la recerca i l'extensió universitària. Aquestes funcions s'han d'exercir en coordinació amb les altres universitats catalanes.

La nova universitat adopta, des de la seva creació, l'estructura organitzativa i acadèmica establerta per la Llei Orgànica de Reforma Universitària (LRU), identificada amb el principi d'autonomia universitària establert per la Constitució Espanyola, fonamentat en el principi de la llibertat acadèmica, que es manifesta en les llibertats de càtedra, d'investigació i d'estudi.

Amb la denominació de la nova universitat s'ha volgut honorar la memòria de l'il.lustre català Pompeu Fabra, filòleg, impulsor del procés de normalització del català, que fou President del Patronat de la Universitat Autònoma de Barcelona i exemple de civisme, rigor i professionalitat al servei de la nació.

 

Article 1: Creació

Es crea la Universitat Pompeu Fabra, la qual es regeix per la Llei Orgànica 11/1983, del 25 d'agost, de Reforma Universitària; per la Llei de Catalunya 26/1984, del 19 de desembre, de Coordinació Universitària i de Creació de Consells Socials; per aquesta Llei, i per les normes que les desenvolupin.

 

Article 2: Estructura

La Universitat Pompeu Fabra consta inicialment dels centres següents:

a) Facultat de Dret.

b) Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

c) Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació.

d) Escola Universitària de Traductors i Intèrprets.

e) Escola Universitària d'Estudis Empresarials.

f) Escola Universitària de Relacions Laborals.

 

Article 3: Règim de funcionament

Mentre no s'aprovin els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, el Departament d'Ensenyament té, respecte a aquesta, les competències que la Llei Orgànica 11/1983, del 25 d'agost, de Reforma Universitària, atribueix a les universitats, sens perjudici que els òrgans creats per aquesta Llei puguin exercir les funcions específiques que se'ls assigna.

 

Article 4: Òrgans de govern provisionals

Als efectes del que estableix l'article 3, es creen els òrgans de govern provisionals següents:

a)La Comissió Gestora, que assumeix les funcions de govern necessàries per a l'organització i l'endegament de la Universitat i el desenvolupament de les seves activitats acadèmiques.

b) El Consell Econòmic, que assumeix les funcions econòmiques i pressupostàries que l'ordenament confereix al Consell Social de la Universitat.

 

Article 5: La Comissió Gestora

1.- La Comissió Gestora és integrada per un President i entre sis i deu vocals.

2.-El President, que ha d'ésser catedràtic d'universitat, és nomenat pel President de la Generalitat a proposta del Conseller d'Ensenyament.

3.- Als efectes de l'administració universitària, el President de la Comissió Gestora té la condició de Rector.

4.- Els vocals, que han d'ésser professors d'universitat, són nomenats pel Conseller d'Ensenyament.

 

Article 6: El Consell Econòmic

1.- El Consell Econòmic és integrat pel President i fins a disset Vocals.

2.- El President és nomenat pel President de la Generalitat.

3.- Als efectes de l'administració universitària, el President del Consell Econòmic té la condició de President del Consell Social.

4.- Són Vocals:

a) El Secretari General del Departament d'Ensenyament.

b) El Director General d'Universitats.

c) El Director General de Pressupostos i Tresor.

d) El President i dos vocals de la Comissió Gestora, designats per la mateixa Comissió.

e) Un representant del municipi on la Universitat Pompeu Fabra té la seva seu social.

f) Tres persones elegides directament pel Parlament de Catalunya per majoria absoluta dels Diputats que formen la Cambra.

g) Fins a set persones designades pel Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Ensenyament, en representació dels interessos socials.

 

Article 7: Inici de les activitats acadèmiques

Sens perjudici del que disposa l'article 11.3 de la Llei 26/1984, excepcionalment el Departament d'Ensenyament pot autoritzar l'inici de les activitats d'alguns centres de la Universitat Pompeu Fabra el curs 1990-1991.

 

Disposició addicional: Única

Dins del marc de la Programació Universitària elaborada pel Consell Interuniversitari de Catalunya i aprovada igualment pel Consell Executiu, aquest presentarà al Parlament de Catalunya en el termini de tres anys un projecte de creació de noves universitats a Catalunya.

 

Disposicions Transitòries

Primera (1)

En el termini de sis mesos a comptar de la publicació d'aquesta Llei, el Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Ensenyament, ha de determinar l'altra normativa singular reguladora de l'activitat de la Universitat fins a l'aprovació dels Estatuts.

Segona

Dins el termini de quatre anys a comptar des de l'inici de l'activitat acadèmica, la Universitat ha d'elegir el Claustre Universitari constituent, el qual ha d'escollir rector i, a continuació, elaborar els Estatuts de la Universitat en el termini d'un any des de la constitució del Claustre. Si en aquest termini els Estatuts no són sotmesos a l'aprovació del Govern de la Generalitat, aquest n'ha d'establir uns de provisionals.

Tercera (2)

La Universitat ha d'assumir la titularitat dels béns de domini públic de la Generalitat afectats al compliment de les seves funcions i d'aquells que en el futur siguin destinats per aquesta a les mateixes finalitats. L'assumpció de la titularitat dels béns inicialment afectats es farà efectiva una vegada constituït el Consell econòmic de la Universitat.

 

Disposicions Finals

Primera (3)

S'autoritza el Govern i el Conseller d'Ensenyament, en l'àmbit de llurs atribucions, a desplegar aquesta Llei dictant les corresponents disposicions complementàries.

Segona

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

NOTES

1. Normes provisionals de funcionament de la Universitat Pompeu Fabra aprovades pel Decret 31/1992, de 3 de febrer (DOGC núm. 1561, de 26 de febrer de 1992).

2. S'inclou amb la redacció donada per la Disposició Addicional segona de la Llei 14/1991, de 4 de juliol. La Disposició modificada estava redactada de la següent manera: "La Universitat ha d'assumir la titularitat dels béns de domini públic de la Generalitat que siguin afectats al compliment de les seves funcions. L'assumpció d'aquesta titularitat s'ha de fer efectiva una vegada constituït el Consell Social".

3. Decret 211/1990, de 30 de juliol, de regulació de les competències dels òrgans de govern provisionals de la Universitat Pompeu Fabra (DOGC núm. 1338, de 3 de setembre de 1990).