Acord del Consell de Govern de 20 de juny del 2012
L'adequació dels ensenyaments oficials a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior es va iniciar l'any 2005, amb l'aprovació dels reials decrets 55/2005 i 56/2005, respectivament, en els quals s'establia el marc per al disseny dels programes oficials de postgrau, integrats per màsters i doctorats.

La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modificava la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, va definir els estudis de doctorat com aquells corresponents al tercer cicle dels ensenyaments universitaris oficials, conduents a l'obtenció del títol oficial de doctor, de caràcter oficial i validesa a tot el territori espanyol.

Posteriorment, el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, va continuar desenvolupant el marc normatiu dels ensenyaments universitaris i va establir una nova regulació dels doctorats.

La regulació dels estudis de doctorat va culminar amb l'aprovació del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat i que ha suposat un pas endavant en l'elaboració del marc normatiu dels doctorats, atès que regula exclusivament l'organització dels estudis de doctorat.

Entre les principals novetats del Reial Decret 99/2011 es troben la regulació de les escoles de doctorat o l'establiment de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat, del pla de recerca, del document d'activitats del doctorand o doctoranda i del codi de bones pràctiques, entre d'altres.

Recentment, la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, ha modificat determinats articles de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, tot elevant a rang legal la possibilitat de crear escoles de doctorat i d'inserir-les dins l'estructura de les universitats.

Atenent, doncs, a aquest nou marc normatiu que regula els estudis de doctorat, i tenint en compte que hi ha determinats aspectes d'aquests que competeix regular a les universitats, s'ha fet necessari adaptar la normativa dels estudis de doctorat que regeix en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra. Amb aquesta finalitat, el 13 de juliol del 2011 el Consell de Govern va acordar crear l'Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra i aprovar-ne les normes de regulació, i en va preveure l'inici d'activitats per al curs 2012-2013.

Així mateix, a l'empara del que preveu l'article 158.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, s'elabora aquesta nova normativa acadèmica, que té per objecte regular aquells aspectes concrets que el Reial Decret 99/2011 atribueix a la potestat reglamentària de la Universitat, amb la finalitat, per una banda, de donar un alt grau de flexibilitat a cada programa de doctorat, donades les especials característiques cadascun d'ells i la varietat de necessitats i mètodes de formació investigadora dels diferents àmbits de coneixement; i, per altra banda, de donar suport a la vocació de la UPF de convertir-se en una universitat europea líder en qualitat, internacionalització i vinculada a la recerca.

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

Aquesta normativa té per objecte regular el doctorat impartit per l'Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra, que es regeix pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

CAPÍTOL 2. ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ

Article 2. Accés i admissió

 

2.1. Requisits d'accés i d'admissió
Poden accedir als estudis conduents al títol de doctor aquells estudiants que compleixin els requisits d'accés establerts en la normativa vigent i els requisits o criteris addicionals d'admissió o de selecció que hagin estat aprovats per la comissió acadèmica de cada programa de doctorat, els quals s'han de fer constar en la memòria de verificació del programa de doctorat corresponent.

2.2. Òrgans competents
L'admissió dels aspirants als estudis de doctorat correspon a l'Escola de Doctorat per mitjà de la comissió acadèmica de cada programa de doctorat.

2.3. Presentació de sol·licituds
La Universitat farà una única convocatòria d'admissió en la qual poden participar els candidats que compleixin els requisits d'accés i d'admissió esmentats en l'apartat 6.1, així com aquells candidats que, tot i no complir-los encara, prevegin complir-los en el moment d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica.

En cas que s'hagi establert un preu públic per participar en el procediment d'admissió, la justificació del pagament d'aquest import és un requisit necessari per poder participar-hi.

2.4. Documentació
En el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, els candidats han d'adjuntar la documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés i admissió, així com d'aquells aspectes que hagin de ser objecte de valoració.

L'admissió definitiva està condicionada a l'acreditació del compliment dels requisits d'accés i admissió el primer dia del curs acadèmic.

2.5. Valoració de les sol·licituds d'accés

a) Criteris
Quan la demanda de places d'un doctorat en superi l'oferta, es prioritzaran les sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració que cada programa de doctorat hagi establert en la memòria de verificació aprovada.

b) Procediment
Correspon a la comissió acadèmica de cada programa de doctorat establir el procediment de selecció.

Article 3. Matriculació

3.1. Procediment
El doctorand o doctoranda ha de formalitzar anualment la matrícula, en concepte de tutela acadèmica del doctorat, i satisfer els preus públics corresponents, dins els terminis fixats per la Universitat i d'acord amb el que estableix la normativa de matriculació que regeix en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra. En el curs acadèmic en què es realitzi el dipòsit de la tesi també s'ha de formalitzar la matrícula.

Els doctorands que accedeixin als estudis de doctorat amb un títol estranger de fora de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior i no homologat hauran de pagar el preu públic corresponent, en concepte d'estudi d'equivalència.

L'acceptació de la matrícula per part de la Universitat està condicionada a la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud, al compliment per part del doctorand o doctoranda dels requisits establerts en la normativa vigent per accedir i ser admès al doctorat i al pagament complet, en la forma i els terminis establerts.

En cas que el doctorand o doctoranda no formalitzi la matrícula en els terminis i en la forma establerts per la Universitat, causarà baixa definitiva del programa.

3.2. Renúncia a la matrícula per part del doctorand o doctoranda
El doctorand o doctoranda pot renunciar a la matrícula en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de matriculació.

És requisit imprescindible per a l'acceptació de la renúncia que el doctorand o doctoranda l'hagi presentat dins el termini establert i hagi pagat l'import sencer de la matrícula. Un cop acceptada la renúncia, els seus efectes comptaran a partir de la data de la sol·licitud de renúncia del doctorand o doctoranda.

Acadèmicament, l'acceptació de la renúncia a la matrícula té els mateixos efectes que si el doctorand o doctoranda no s'hagués matriculat. La renúncia a la matrícula per part del doctorand o doctoranda no comportarà en cap cas la devolució de l'import pagat per aquest concepte.

3.3. Altres aspectes sobre la matriculació
Pel que fa als preus, les bonificacions, la forma de pagament, les modificacions, les renúncies i les devolucions de les matrícules, és d'aplicació la normativa d'aquesta universitat per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula en ensenyaments oficials.

CAPÍTOL 3. DEDICACIÓ DEL DOCTORAND O DOCTORANDA

Article 4. Dedicació del doctorand o doctoranda a temps complet o a temps parcial
4.1. El règim ordinari de seguiment dels estudis de doctorat és a temps complet. Tanmateix, a petició del doctorand o doctoranda, la comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar la dedicació del doctorand o doctoranda a temps parcial, d'acord amb les previsions de l'article 3 del Reial Decret 99/2011.

4.2. La sol·licitud de dedicació a temps parcial s'ha de presentar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, en la forma i els terminis que aquesta comissió estableixi.

CAPÍTOL 4. SUPERVISIÓ I SEGUIMENT DEL DOCTORAND O DOCTORANDA

Article 5. Assignació de tutor o tutora i de director o directora de tesi
5.1. Un cop admès al programa de doctorat, la comissió acadèmica del programa de doctorat assignarà a cada doctorand un tutor o tutora, que serà un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada vinculat a la unitat o escola organitzadora del programa.

5.2. En el termini màxim de sis mesos des de la primera matriculació, la comissió acadèmica del programa de doctorat assignarà a cada doctorand un director o directora de tesi doctoral, que podrà ser coincident o no amb el tutor o tutora.

El director o directora de tesi haurà de ser un doctor o doctora, espanyol o estranger, amb experiència investigadora acreditada, amb independència de la universitat, el centre o la institució on presti serveis. Excepcionalment, la direcció de tesi podrà ser assumida per doctors que no estiguin vinculats a institucions de recerca, amb l'autorització prèvia del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda podrà sol·licitar un canvi de direcció de la tesi a la comissió acadèmica del programa de doctorat. Aquesta comissió podrà modificar el nomenament del director o directora de tesi, havent consultat prèviament la persona interessada, el director o directora de tesi i el doctor o doctora que proposi com a nou director, sempre que hi concorrin raons justificades i que ningú no s'hi oposi. En cas que hi hagi oposició, elevarà l'expedient al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Article 6. Codirecció de la tesi doctoral
La tesi doctoral podrà ser codirigida per dos o més doctors quan hi hagi raons de caràcter acadèmic que així ho aconsellin, com pot ser el cas de la interdisciplinarietat temàtica, amb l'autorització prèvia de la comissió acadèmica del programa de doctorat. Aquesta autorització podrà ser revocada amb posterioritat si, a judici de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la codirecció no beneficia el desenvolupament de la tesi.

Article 7. Document d'activitats del doctorand o doctoranda
7.1. Un cop matriculat al programa, es materialitzarà per a cada doctorand el document d'activitats personalitzat, on s'inscriuran totes les activitats d'interès per al desenvolupament del doctorand o doctoranda, segons hagi acordat la comissió acadèmica del programa de doctorat.

7.2. Aquest document ha de ser revisat regularment pel tutor o tutora i el director o directora de la tesi doctoral, i avaluat per la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat.

Article 8. Pla de recerca del doctorand o doctoranda
Abans que acabi el primer any a comptar des de la data de la primera matriculació, el doctorand o doctoranda elaborarà el Pla de Recerca, que inclourà la metodologia, els objectius, els mitjans i una planificació del desenvolupament de la tesi. Aquest pla de recerca s'anirà completant al llarg de l'estada del doctorand o doctoranda al programa i haurà d'estar avalat pel tutor o tutora i el director o directora de la tesi en el moment en què es presenti per ser avaluat.

Article 9. Compromís documental
El doctorand o doctoranda, la Universitat, el tutor o tutora i el director o directora de la tesi signaran un compromís documental en el qual s'establiran les funcions de supervisió dels doctorands. Aquest compromís, que s'ha de signar al més aviat possible un cop el director o directora de la tesi hagi estat designat, ha d'incloure el procediment de resolució de conflictes i ha de preveure els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguin sorgir en l'àmbit dels programes de doctorat.

Article 10. Avaluació anual del doctorand
10.1. La comissió acadèmica de cada programa de doctorat ha d'establir els mecanismes per garantir la qualitat de les tesis durant el seu procés d'elaboració (exposició pública en seminaris, publicació prèvia en revistes de prestigi reconegut, informes externs, etc.).

10.2. Anualment la comissió acadèmica del programa de doctorat avaluarà el Pla de Recerca, el document d'activitats i els informes del director o directora de tesi i del tutor o tutora. L'avaluació positiva és un requisit indispensable per poder continuar en el programa de doctorat. En cas d'avaluació negativa, degudament motivada, el doctorand o doctoranda serà avaluat novament en el termini de sis mesos a comptar des de l'avaluació anterior, i a aquest efecte haurà d'elaborar un nou pla de recerca. En cas que es produís una nova avaluació negativa, el doctorand o doctoranda seria donat de baixa definitivament del programa.

CAPÍTOL 5. LA TESI DOCTORAL

Article 11. Contingut de la tesi doctoral
11.1. La tesi doctoral ha de consistir en un treball original d'investigació en una de les línies de recerca del programa de doctorat.

11.2. La tesi doctoral pot estar formada per un compendi d'articles obtinguts a partir de la pròpia investigació del doctorand o doctoranda. En aquest cas, la tesi doctoral ha d'incloure una memòria en què es presenti la tesi defensada, amb un capítol introductori i unes conclusions finals.

Article 12. Informació anual sobre les tesis doctorals
La comissió acadèmica de cada programa de doctorat ha d'informar anualment el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat del progrés de les tesis doctorals de tots els seus doctorands. Aquesta informació podrà ser referida al conjunt de les tesis doctorals de cada programa de doctorat.

Article 13. Llengua de redacció i defensa de la tesi doctoral
La tesi es pot desenvolupar i defensar en qualsevol de les llengües habituals de comunicació científica en el camp de coneixement corresponent. En cas que la llengua de redacció i defensa de la tesi no sigui el català, el castellà o l'anglès, caldrà que el doctorand o doctoranda ho posi prèviament en coneixement de la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Article 14. Cotutela
14.1. La Universitat promourà les iniciatives dels òrgans responsables dels programes de postgrau que potenciïn la dimensió internacional dels treballs de tesi doctoral, i es fixaran, si escau, els sistemes oportuns per al seu reconeixement. Així mateix, en determinats casos es podrà proposar la realització d'una tesi doctoral sota una tutela conjunta amb una altra institució internacional, mitjançant l'establiment de convenis o acords, d'acord amb la normativa vigent a la Universitat Pompeu Fabra.

14.2. Correspon a la comissió acadèmica del programa de doctorat autoritzar les cotuteles de tesi doctoral.

Article 15. Termini per al dipòsit de la tesi doctoral
15.1. La tesi doctoral s'ha de dipositar abans que finalitzi el tercer curs acadèmic, o el cinquè en el cas dels doctorands a temps parcial, des que el doctorand o doctoranda es va matricular. Si un cop transcorregut aquest termini de tres o cinc anys, segons correspongui, el doctorand o doctoranda no ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat podrà autoritzar una pròrroga d'un any, o de dos anys en el cas dels doctorands a temps parcial, que excepcionalment es podrà ampliar un altre any addicional, en les condicions que s'hagin establert en el programa de doctorat. Si en aquest darrer termini el doctorand o doctoranda no diposita la tesi doctoral, causarà baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda es trobi en una situació d'incapacitat temporal, de risc durant l'embaràs, de maternitat, d'adopció o acolliment, de risc durant la lactància o de paternitat, el termini per dipositar la tesi doctoral s'ampliarà en el temps que aquesta situació hagi perdurat.

15.2. Els doctorands poden sol·licitar la interrupció temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud podrà ser aprovada per la comissió acadèmica del programa de doctorat, sempre que hagi estat justificada prèviament pel doctorand o doctoranda.

Article 16. Dipòsit de la tesi doctoral
16.1. Un cop finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand o doctoranda l'ha de dipositar en el lloc que estableixi la comissió acadèmica del programa de doctorat.

16.2. La sol·licitud de dipòsit ha d'anar acompanyada d'un informe favorable del director o directora de la tesi, que ha de ser exhaustiu; d'un exemplar de la tesi doctoral editat en paper en les condicions que determini el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat; d'un exemplar de la tesi en format electrònic, i d'una declaració d'autoria de la tesi signada pel doctorand o doctoranda.

16.3. La comissió acadèmica del programa de doctorat procedirà aleshores, a la vista de la documentació rebuda, a autoritzar o no el dipòsit de la tesi doctoral. En cas que no l'autoritzi, la Comissió haurà de comunicar per escrit al doctorand o doctoranda i al director o directora de la tesi les raons de la seva decisió.

16.4. La comissió acadèmica del programa de doctorat comunicarà el dipòsit de la tesi doctoral per tal que se'n faci difusió, sense perjudici del que estableix l'article 19. La tesi doctoral quedarà dipositada durant deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data del dipòsit, per tal que els doctors de la Universitat puguin examinar-la i adreçar, si escau, un escrit a la comissió acadèmica del programa de doctorat amb les consideracions que creguin oportunes.

16.5. La consulta de la tesi doctoral s'efectuarà en condicions que permetin preservar-ne l'originalitat i la confidencialitat del contingut. Amb aquesta finalitat, únicament hi podran accedir aquelles persones que acreditin tenir la condició de doctor, es limitarà el temps de consulta i s'habilitarà un lloc determinat, dins les instal·lacions de la Universitat, per efectuar aquest tràmit.

16.6. Un cop transcorregut el termini de deu dies hàbils de dipòsit de la tesi i dins el termini de dos mesos, la comissió acadèmica del programa de doctorat autoritzarà, si escau, la defensa de la tesi doctoral i trametrà al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat tota la documentació que el procés d'avaluació de la tesi doctoral hagi generat, per a la seva tramitació.

Article 17. Tribunal de la tesi doctoral

17.1. Proposta de tribunal
Un cop autoritzada la defensa de la tesi doctoral, el director o directora de la tesi trametrà al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat una proposta de tribunal de tesi, en el termini màxim de dos mesos des del dipòsit de la tesi doctoral.

La proposta de tribunal ha d'incloure tres membres titulars i dos suplents, tots amb el grau de doctor i amb experiència investigadora acreditada, dels quals la majoria han de ser membres externs a la Universitat i a les institucions col·laboradores en el programa de doctorat. En el tribunal no pot haver-hi més de dos membres de la mateixa universitat o institució. Quan calgui convocar un suplent a l'acte de lectura, s'ha de donar preferència, si escau, a aquell que permeti que el tribunal quedi format per membres d'universitats o institucions diferents.

No poden formar part del tribunal nomenat el director o directora de la tesi doctoral ni el tutor o tutora, excepte en els casos en què les tesis siguin presentades en el marc d'acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres que prevegin aquesta possibilitat.

Aquesta proposta ha d'anar acompanyada d'un informe d'idoneïtat de cadascun dels cinc membres proposats respecte a la matèria de la tesi. En cas que el director o directora de la tesi doctoral no formuli la proposta de composició del tribunal dins el termini esmentat, el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat podrà procedir a nomenar el tribunal en els termes establerts en aquest article.

17.2. Aprovació i nomenament del tribunal
El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat ha de designar un president o presidenta, un vocal i un secretari o secretària d'entre els membres del tribunal titular, així com un primer vocal suplent i un segon vocal suplent. En cas de renúncia per causa justificada de qualsevol membre titular del tribunal, es procedirà a substituir-lo pel primer vocal suplent o, subsidiàriament, pel segon vocal suplent.

Article 18. Defensa i qualificació de la tesi doctoral

18.1. Termini màxim per defensar la tesi
El termini màxim per defensar la tesi doctoral és de quatre mesos a comptar des del moment en què es va nomenar el tribunal de la tesi doctoral. La comissió acadèmica de cada programa de doctorat podrà autoritzar una ampliació d'aquest termini quan es donin causes justificades imprevisibles.

18.2. Convocatòria de l'acte de defensa
L'acte de defensa de la tesi l'ha de convocar el president o presidenta del tribunal, i el secretari o secretària l'ha de comunicar al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat amb prou antelació respecte a la data en què ha de tenir lloc.

18.3. Desenvolupament de l'acte de defensa
L'acte de defensa de la tesi s'ha de fer en sessió pública dins el període acadèmic establert per a la lectura de tesis, entre els mesos de setembre i juliol, ambdós inclosos, sense perjudici del que estableix l'article 19.

L'acte ha de consistir en l'exposició pel doctorand o doctoranda del treball d'investigació realitzat, de la metodologia emprada, del contingut i de les conclusions, amb una especial menció de les seves aportacions originals.

Els membres del tribunal poden formular al doctorand o doctoranda totes les qüestions que estimin oportunes. Així mateix, els doctors presents en l'acte públic de defensa poden formular qüestions en el moment i la forma que assenyali el president o presidenta del tribunal.

18.4. Qualificació de la tesi doctoral
El tribunal ha d'emetre un informe i qualificar globalment la tesi en termes d'"apta" o "no apta". El tribunal pot proposar que la tesi obtingui la menció "cum laude" si s'emet en aquest sentit el vot secret positiu per unanimitat. Un cop tancada la sessió de defensa de la tesi doctoral s'ha de fer l'escrutini dels vots de la menció "cum laude" en un acte diferent.

Article 19. Publicitat de la tesi doctoral
19.1. Una vegada aprovada, la tesi doctoral quedarà arxivada, en format electrònic i en accés obert, en el repositori de TDX (Tesis Doctorals en Xarxa). L'Escola de Doctorat remetrà al Ministeri d'Educació, en format electrònic, un exemplar de la tesi, així com tota la informació complementària que sigui necessària, als efectes oportuns.

19.2. En els casos en què, d'acord amb el que disposa l'article 14.6 del Reial Decret 99/2011, la comissió acadèmica hagi previst la possibilitat de restringir parcialment la publicitat de la tesi, el doctorand o doctoranda ho ha de posar en coneixement de l'Escola de Doctorat i ha de subministrar un exemplar de la tesi en el qual s'hagin eliminat els aspectes que siguin objecte d'especial protecció.

CAPÍTOL 6. EL TÍTOL DE DOCTOR I EL PREMI EXTRAORDINARI DE TESI DOCTORAL

Article 20. El títol de doctor
Un cop aprovada la defensa de la tesi, el doctorand o doctoranda estarà en disposició de sol·licitar el títol de doctor per la Universitat Pompeu Fabra.

Article 21. Menció internacional al títol de doctor
El títol de doctor pot incloure en el seu anvers la menció «doctor internacional», sempre que es donin les circumstàncies previstes a l'article 15 del Reial Decret 99/2011.

Article 22. Premis extraordinaris de tesis doctorals
La comissió acadèmica del programa de doctorat pot elevar una proposta de Premi Extraordinari de Tesi Doctoral al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat. La comissió acadèmica de cadascun dels programes de doctorat pot sol·licitar l'atorgament d'un premi extraordinari per cada deu tesis doctorals llegides.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA ACREDITADA
Sempre que en aquesta normativa s'exigeixi una experiència investigadora acreditada, s'entendrà que correspon al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat establir, si escau, criteris específics per acreditar aquesta experiència investigadora.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. DOCTORANDS CONFORME A ORDENACIONS ANTERIORS

1. Als doctorands que hagin iniciat estudis de doctorat conforme a ordenacions anteriors els són aplicables les disposicions reguladores del doctorat i de l'expedició del títol de doctor vigents en el moment en què van iniciar aquests estudis. En tot cas, el règim relatiu al tribunal, la defensa i l'avaluació de la tesi doctoral que preveu el Reial Decret 99/2011 és aplicable a aquests estudiants a partir d'un any de la seva entrada en vigor.

2. Llevat que la Normativa de permanència dels estudis de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra tingui establert un termini diferent, els qui a l'entrada en vigor del Reial Decret 99/2011 estiguessin cursant estudis de doctorat disposen de cinc anys per a la presentació i defensa de la tesi doctoral. Transcorregut el termini que correspongui sense que aquesta s'hagi produït, el doctorand o doctoranda ha de ser declarat baixa definitiva en el programa.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
Mentre no entri en funcionament l'Escola de Doctorat de la UPF, les funcions atribuïdes al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat seran assumides per la Comissió de Postgrau i Doctorat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
Aquesta normativa deixa sense efecte la normativa acadèmica dels estudis de doctorat aprovada per Acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007, així com l'Acord del Consell de Govern de 16 de juny del 2010, sobre la composició dels tribunals de tesis doctorals.