Acord del Consell de Govern de 3 de març del 2010

L’Espai Europeu d’Ensenyament Superior parteix d’una concepció de la formació universitària que situa l’estudiant al centre del procés d’aprenentatge, al llarg del qual l’estudiant va adquirint les competències i habilitats indispensables per al seu posterior desenvolupament acadèmic i professional. En coherència amb aquest plantejament basat en l’adquisició de competències i per facilitar l’actualització de la formació i la readaptació professional així com la plena i efectiva participació en la vida cultural, econòmica i social, el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, ha obert la porta a una nova modalitat d’accés a la universitat fins ara inexistent al nostre sistema. Aquesta nova modalitat s’adreça a aquelles persones que puguin acreditar una determinada experiència laboral o professional, tot i que no disposin d’una titulació acadèmica que els permeti l’accés a la universitat, sempre que hagin superat els quaranta anys d’edat. 

D’altra banda, el Reial Decret esmentat també ha incorporat una altra nova modalitat d’accés a la universitat per a persones que, sense tenir titulació ni experiència laboral o professional, tinguin més de quaranta-cinc anys. 

D’acord amb aquest marc legal, en aquesta normativa s’estableix com ha de funcionar a la Universitat Pompeu Fabra la modalitat d’accés amb acreditació de l’experiència  laboral o professional. En síntesi, el procés de valoració d’aquesta experiència s’estructura en dues fases, una fase documental i una segona fase d’entrevista personal amb el sol·licitant. 

Pel que fa a l’accés per a les persones de més de quaranta-cinc anys, no cal entrar a regular la primera fase del procés, per a la qual s’ha previst la col·laboració amb altres universitats del Sistema Universitari de Catalunya per a la realització de la prova corresponent prevista en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre. Pel que fa a la segona fase, que és també una entrevista personal, s’opta per a assimilar-ne les característiques generals i el procediment a la que es preveu per a l’accés amb acreditació d’experiència laboral o professional, en el benentès que les Comissions de valoració que se’n responsabilitzen faran les adaptacions que resultin oportunes.

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 

1. Aquesta normativa té per objecte la regulació de l’accés a la universitat per a persones que acreditin una experiència laboral o professional en l’àmbit dels estudis de grau als quals vulguin accedir, en els termes establerts pel Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, i és d’aplicació a les sol·licituds relatives als ensenyaments de grau regits pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

2. La regulació de les característiques generals i el procediment de la fase de l’entrevista personal establerta a l’article 7 d’aquesta normativa és d’aplicació a l’entrevista personal prevista per a l’accés per a més grans de 45 anys en els termes previstos a l’article 38.3 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre. Les Comissions de valoració que efectuïn les entrevistes podran fer les adaptacions que resultin oportunes per a aquesta modalitat d’accés.

Article 2. Publicació de la convocatòria i informació del procés 

Anualment i amb anterioritat a l’inici del termini de presentació de les sol·licituds corresponents, el vicerector competent en matèria d’accés a la Universitat ha d’efectuar una convocatòria que s’ha de publicar a la pàgina web institucional i contindrà, com a mínim, la informació següent:

a) El termini de presentació de sol·licituds, que tindrà caràcter general per a tota la Universitat.
b) La relació dels estudis de grau i les places que ofereix per aquesta modalitat d’accés; les places seran l’1% del total de places de nou accés de la titulació corresponent i, com a mínim, una plaça per titulació que s’ofereixi en el curs corresponent
c) El calendari del procediment. 
d) Tota aquella altra informació rellevant de la convocatòria per a aquells ensenyaments en què la Universitat ofereixi aquesta modalitat d’accés.

Article 3. Requisits per a l’accés

Poden accedir per aquesta via totes les persones que compleixin els requisits següents:

a) Tenir 40 anys abans de l’1 d’octubre del curs en què voldran accedir a la universitat.
b) No posseir cap titulació que habiliti per a poder accedir a la universitat.
c) Poder acreditar experiència professional o laboral en l’àmbit del grau al qual vulguin accedir, en els termes que estableix aquesta normativa.

Article 4. Nombre d’ensenyaments a què es pot optar

Les persones que optin per aquesta via d’accés només poden optar a un sol ensenyament dels que inclogui l’oferta anual la Universitat Pompeu Fabra per mitjà dels seus centres integrats o adscrits.

Article 5. Sol·licitud de participació en el procés de valoració de l’experiència professional o laboral

1. Els candidats han de presentar la sol·licitud adreçada al rector de la Universitat Pompeu Fabra en el lloc indicat a la convocatòria.
2. La sol·licitud ha d’incloure la denominació dels estudis de grau per als quals la persona interessada demana l’accés i l’àmbit o família professional a què correspon la seva experiència laboral.


Article 6. Documentació 

1.La documentació que s'ha de presentar amb caràcter obligatori és la següent:

- Sol·licitud d'inscripció al procés per accedir a la universitat d'acord amb el model que ha de publicar la Universitat.
- Justificant d'haver abonat l'import d'inscripció al procés d'accés. L'import d'inscripció es determina anualment per l'òrgan corresponent.
- Carta de motivació.
- Currículum vitae.
- Certificat de vida laboral expedit per l'organisme corresponent, o equivalent.
- Memòria que ha d'incloure una descripció argumentada de la trajectòria professional i una presentació de les competències adquirides en l'àmbit dels estudis de grau als quals vol accedir.
- Original i fotocòpia del DNI o passaport.

2. Els candidats poden presentar, si s'escau, altra documentació, com l'acreditativa de la formació relacionada amb els estudis de grau, el títol de família nombrosa vigent o qualsevol altra que considerin rellevant.

3. Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents:

a. Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.

b. Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, en el seu cas, mitjançant postil·la del Conveni de La Haia. Aquest requisit no s'exigeix als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

c. Han d'anar acompanyats, si s'escau, de la corresponent traducció oficial al català o castellà.

Article 7. Estructura del procés de valoració de l'experiència professional o laboral

Hi haurà dues fases diferenciades, la primera fase de valoració serà eliminatòria; les persones que  la superin podran presentar-se a l'entrevista personal.

Fase 1. Valoració dels mèrits i la documentació

La valoració dels mèrits s'ha de fer d'acord amb el barem següent:

a) Experiència laboral i professional

La Comissió de valoració que figura a l'article 8 valorarà l'experiència aportada, sempre que es demostrin competències que tinguin equivalència en l'àmbit de l'estudi de grau  escollit per l'estudiant: fins a un màxim de 6 punts.

En concret, es valorarà l'experiència adquirida i demostrable en ocupacions que es relacionin específicament amb l'estudi de grau sol·licitat per l'estudiant fins a un màxim de 0,05 punts per mes complet d'experiència professional.

L'experiència professional es considerarà acreditada si s'aporta contracte o nomenament amb funcions i certificació oficial de períodes de cotització al Règim de la Seguretat Social.

b) Formació

Es valorarà la formació acreditada: fins a un màxim de 2 punts.

Els cursos de formació i perfeccionament, el contingut dels quals estigui directament relacionat amb l'estudi de grau sol·licitat, amb una durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada es valoraran d'acord amb el còmput 0,002 punts per hora. 
Els cursos de formació i perfeccionament, el contingut dels quals no estigui directament relacionat amb la branca de coneixement de l'estudi de grau sol·licitat, amb una durada igual o superior de 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada es valoraran d'acord amb el còmput 0,001 punts per hora. 

c) Coneixement de llengües estrangeres

Es valoraran els coneixements de llengües estrangeres segons la seva rellevància per a la docència i l'aprenentatge en els ensenyaments de què es tracti, prèvia acreditació dels certificats que estableix aquest apartat: fins a un màxim d'1 punt.

- Curs de nivell intermedi corresponent al nivell B1 Llindar del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) o equivalent: 0,5 punts.
- Curs de suficiència corresponent al nivell C1.2 Domini funcional efectiu del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) o equivalent: 1 punt.

Una vegada superada la fase de valoració dels mèrits i la documentació, i sempre i quan el candidat hagi obtingut una qualificació mínima de 5 punts, la Comissió d'avaluació convocarà al sol·licitant a la realització de l'entrevista.

Fase 2. Entrevista personal

1. L'entrevista tindrà per objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat de la persona per seguir amb èxit l'estudi de grau sol·licitat. Aquesta fase tindrà una valoració d'Apte o No Apte. Els candidats que obtinguin una qualificació de No Apte a la fase de l'entrevista personal no hauran superat aquest procés d'accés.

2. Durant l'entrevista, la Comissió de valoració utilitzarà preferentment la llengua catalana i podrà comprovar les competències de comprensió i expressió del candidat en qualsevol de les llengües de docència de la titulació corresponent.

3. Per als candidats que hagin obtingut una qualificació d'Apte, la qualificació final vindrà determinada per la suma de les qualificacions de la fase 1, que s'utilitzarà també per a l'assignació de places corresponent.


Article 8. Comissió de valoració de l'experiència professional o laboral

1. Correspon al degà o director del centre nomenar una comissió de valoració de l'experiència professional o laboral, que podrà ser única per a tots els ensenyaments del centre.

2. Aquesta Comissió estarà formada per tres membres, dels quals dos hauran de pertànyer al professorat del centre corresponent a l'estudi sol·licitat. El tercer membre ha de pertànyer a la Secretaria del centre corresponent i n'exercirà la secretaria.

3. La Comissió de valoració podrà comptar amb l'assistència tècnica de personal del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent o d'altres unitats de la Universitat.

Article 9. Resultats del procés de valoració de l'experiència professional o laboral

1. La superació del procés d'avaluació dels mèrits i de l'entrevista personal amb Apte no dóna dret de forma automàtica a l'adjudicació d'una plaça universitària en els ensenyaments corresponents, però sí a participar en el procés d'assignació de plaça.

2. La superació del procés de valoració de l'experiència professional o laboral té validesa indefinida per als ensenyaments en què s'hagi obtingut l'aptitud.

Article 10. Comunicació dels aptes per a participació en el procés d'adjudicació de plaça

La Universitat ha de comunicar d'ofici les dades dels aptes a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya per tal que aquest organisme pugui adjudicar les places disponibles a les persones que, havent obtingut l'aptitud per a l'accés, comptin amb les millors qualificacions.


Article 11. Ensenyaments amb proves d'aptitud personal

Els candidats que sol·licitin accedir a un estudi que tingui com a requisit la superació d'una Prova d'Aptitud Personal es regiran per les condicions generals de la resta d'estudiants i hauran de realitzar l'esmentada prova en el calendari general que estableixi anualment l'òrgan que correspongui.


Article 12. Resolució  

La Comissió de valoració adoptarà l'acord pel qual es determinarà l'aptitud o no del sol·licitant per a l'accés a la Universitat per mitjà d'aquesta modalitat.


Article 13. Notificació i règim de recursos

L'acord de la Comissió de valoració serà notificat a les persones interessades per mitjà de la seva publicació a la pàgina web del centre corresponent. Contra aquest acord es pot interposar recurs d'alçada davant del degà o director del centre corresponent.


Disposició addicional primera. Centres adscrits

Els tràmits referents a l'admissió als centres d'ensenyament superior adscrits a la Universitat Pompeu Fabra que, d'acord amb aquesta normativa, correspongui resoldre al degà o director de centre, seran resolts per l'òrgan designat pels centres adscrits. De la mateixa manera, la sol·licitud d'admissió a aquests estudis s'haurà de presentar directament al centre d'ensenyament superior adscrit que correspongui.