Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016

La regulació sobre admissió als estudis de grau establerta pel Reial decret 412/2014, de 6 de juny, permet l'admissió als estudis de grau dels estudiants amb títols homologats al títol de Batxiller, obtinguts o realitzats en sistemes educatius d'estats que no siguin membres de la Unió Europea i amb els quals no s'hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de Batxiller en règim de reciprocitat.

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, en la seva sessió de 27 de febrer de 2015 (DOGC núm. 6836), va aprovar un acord sobre els procediments d'admissió, a les universitats catalanes, d'aquest col·lectiu d'estudiants. Aquest acord va ser aplicat per la Universitat Pompeu Fabra per a l'accés al curs 2015-2016. 

Una de les estratègies adoptada per la UPF en el Pla Estratègic 2016-2025, recentment aprovat, pretén "donar resposta a una demanda de formació exigent i canviant atraient estudiants extracomunitaris, fent un esforç especial per promoure els programes de grau a aquests estudiants, per integrar-los plenament en l'oferta docent existent i per fomentar la mobilitat i l'enriquiment de l'entorn que se'n derivaria". Per això, de cara al proper curs 2016-2017, la UPF està interessada a desenvolupar un procediment d'admissió específic per a aquests estudiants en el qual, a més del criteri de la qualificació final obtinguda en el Batxillerat o equivalent, es tingui en compte algun o alguns dels criteris de valoració que permet el marc normatiu vigent.

Així doncs, el procediment i els requeriments d'accés i admissió als ensenyaments universitaris que conté aquesta norma pretenen promoure l'accés a la UPF d'aquest col·lectiu d'estudiants amb un títol equivalent al de Batxiller obtingut o realitzat en sistemes educatius d'estats que no siguin membres de la Unió Europea, valorant la qualitat i els coneixements adquirits en els seus estudis previs com també la seva adequació a la titulació que es vol cursar, de manera que es garanteixi el respecte als principis d'igualtat, no discriminació, mèrit i capacitat.

És per això que,

 

Article 1.

S'aprova la Normativa d'accés i admissió a ensenyaments oficials de Grau de la UPF dels estudiants procedents de sistemes educatius d'estats no membres de la Unió Europea  amb els quals no s'hagin subscrit acords internacionals.

 

Article 2. Àmbit d'aplicació

Poden accedir a la Universitat, per mitjà del procediment que es regula en aquesta normativa, aquells estudiants que hagin obtingut un títol, diploma o estudi equivalent al títol de Batxiller realitzat en algun sistema educatiu d'estats que no siguin membres de la Unió Europea amb els quals no s'hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de Batxiller en règim de reciprocitat.

 

Article 3. Requisits d'accés

Per a l'accés a qualsevol titulació universitària de Grau de la UPF per aquest procediment caldrà complir els requisits següents:

1. Estar en possessió d'un títol o diploma homologat al títol de Batxiller obtingut o realitzat en sistemes educatius d'estats que no siguin membres de la Unió Europea amb els quals no s'hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de batxillerat en règim de reciprocitat.

2. Acreditar un nivell de coneixement de català, d'espanyol, d'anglès o d'altres llengües, segons la titulació sol·licitada, que permeti un seguiment adequat dels estudis. Per a cada titulació es publicaran les llengües de les quals s'ha d'acreditar competència i el nivell mínim, que haurà de ser equivalent al B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa, sens perjudici de considerar altres acreditacions, sempre que se'n pugui comprovar que corresponen a un nivell similar.

 

Article 4. Criteris de valoració

1. L'admissió als estudis universitaris de Grau a la UPF, per mitjà d'aquest procediment, s'ha de dur a terme després de la valoració dels criteris següents:

a. La qualificació final obtinguda en el títol, diploma o estudis equivalent al títol de Batxiller.

b. L'adequació del currículum cursat en els estudis de Batxillerat en relació amb els estudis de Grau universitari als quals es vol accedir.

c. Les qualificacions aconseguides en les matèries cursades en els estudis de Batxillerat en relació amb els estudis de Grau a què es vol accedir.

En tot cas, la inadequació dels estudis de Batxillerat cursats o la insuficiència de les qualificacions en determinades matèries cursades en aquests estudis podrà determinar la inadmissió dels sol·licitants per la via regulada en aquesta normativa, encara que compleixin els requisits d'accés.

2. Per tal de determinar el nivell de coneixements i competències assolits pels estudiants en les matèries bàsiques més afins als continguts de la seva titulació, la Universitat podrà tenir en compte els resultats de proves d'avaluació reconegudes internacionalment per a l'accés a l'educació superior o podrà realitzar una prova escrita o una entrevista personal a les persones sol·licitants.

3. Els sol·licitants hauran d'acompanyar la sol·licitud amb un escrit o carta de motivació, que podrà ser utilitzat com un element més a l'hora de fer la valoració de l'admissió.

4. La ponderació de la qualificació final obtinguda en els estudis equivalents al títol de Batxiller tindrà un valor, com a mínim, del 60% del resultat final del procediment d'admissió.

 

Article 5. Procediment i oferta de places

1. El rector o rectora ha d'establir, per mitjà d'una convocatòria anual, el procediment, els terminis de sol·licitud, les titulacions de Grau de la UPF a les quals es pot accedir per mitjà d'aquesta via, la llengua o llengües de què cal acreditar coneixement previ, l'oferta de places per a cada curs acadèmic, i designarà els membres de la comissió o comissions encarregades de resoldre les sol·licituds d'admissió.

2. L'oferta de places específica per a aquests estudiants té caràcter addicional i no pot fer disminuir el nombre de places ofertes per a l'accés a la UPF pel procediment ordinari.

 

Article 6. Preu i reserva de plaça

1.  El preu dels serveis acadèmics i complementaris dels ensenyaments de les places d'accés per mitjà d'aquesta via per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea, serà determinat pel Consell Social, d'acord amb el que estableix el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs corresponent.

2.  Els sol·licitants admesos han d'abonar, en el termini de 10 dies des de la comunicació de l'admissió, un import de 600 € en concepte de reserva de plaça a compte de l'import de la matrícula. Aquest import no serà objecte de devolució si l'estudiant no formalitza la matriculació en els terminis establerts per al curs acadèmic corresponent.

 

Disposició transitòria. Mentre no s'aprovin els preus corresponents al curs 2016-2017, tota la informació i difusió sobre els preus aplicables a les places d'accés a què es refereix l'article 6.1 d'aquesta normativa farà referència als imports aprovats per acord de la Comissió Econòmica del Consell Social en sessió de data 14 de de juliol de 2015.

 

Disposició final. Aquesta normativa entra en vigor l'endemà de la seva aprovació i serà d'aplicació als processos d'accés que hagin de tenir lloc per al curs 2016-2017.