Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2009, modificat pels acords del Consell de Govern d'11 de març; de 6 de maig del 2015; de 21 de febrer; 30 de maig, 4 de juliol del 2018, 9 de desembre del 2020, 23 de febrer del 2022 i 7 de juny del 2023

Article 1. Objecte

1. L'objecte d'aquesta normativa és regular el reconeixement acadèmic en crèdits en els estudis oficials de grau pel que fa a l'activitat universitària d'aprenentatge de llengües.

2. Poden ser objecte del reconeixement acadèmic en crèdits aquelles activitats formatives d'aprenentatge de llengües que els estudiants hagin realitzat durant el període acadèmic en què han estat matriculats en estudis oficials a la Universitat Pompeu Fabra.

Article 2. Abast del reconeixement

1. Es poden reconèixer crèdits per la formació cursada i superada de llengües impartides per Idiomes UPF o per altres institucions d'ensenyament d'idiomes en relació amb la qual se'n determini el reconeixement corresponent d'acord amb aquesta normativa.

2. En tots els casos els nivells reconeguts per a un mateix idioma han de ser successivament superiors segons el Marc Comú Europeu de Referència (MECR) o bé han de suposar un aprofundiment en un àmbit específic de la llengua (cursos monogràfics o cursos específics de preparació de certificats).

3. No es poden reconèixer crèdits per cursos o certificats de llengües realitzats fora de l'àmbit que defineix aquesta normativa.

4. No es poden reconèixer crèdits si la llengua corresponent forma part de les assignatures que l'estudiant ha de cursar dins del seu pla d'estudis. El vicerector o vicerectora competent en matèria de promoció lingüística, o si no existeix, el càrrec amb funcions d’àmbit general competent en la matèria, mantindrà actualitzada, en els Annexos previstos en aquesta normativa, la relació dels plans d'estudis que reuneixin aquestes característiques i determinarà, si escau, el nivell a partir del qual és possible el reconeixement.

Article 3. Nombre de crèdits i nivells mínims de reconeixement de llengües estrangeres

1. El nombre de crèdits, fins al màxim de 6, i l'assignació del nivell a partir del qual es reconeixen crèdits s'ha d'efectuar d'acord amb els Annexos d'aquesta normativa.

2. Quan la persona sol·licitant hagi cursat l'idioma a l'ensenyament secundari, els crèdits es poden reconèixer a partir del nivell B1.1 del MECR (intermedi) o qualsevol altre nivell a partir d'aquest, d'acord amb els Annexos.

3. Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de promoció lingüística, o si no existeix, al càrrec amb funcions d’àmbit general competent en la matèria, determinar el nombre de crèdits i els nivells susceptibles de reconeixement per a aquells supòsits que no estan previstos en els Annexos d'aquesta normativa, sempre que les accions de formació comportin una avaluació, acreditin un nivell que correspongui a un nivell determinat del MECR i pressuposi un mínim de 90 hores de classe.

4. La incorporació de noves llengües i nivells susceptibles de reconeixement serà objecte de publicació i difusió entre els estudiants pels mitjans institucionals de la Universitat.

Article 3bis. Reconeixement de crèdits per aprenentatge de llengües estrangeres per a estudiants que hagin iniciat ensenyaments de grau a partir del curs 2018-2019

Article 4. Nombre de crèdits i nivells de reconeixement de català i castellà

1. Els estudiants que, havent cursat l'ensenyament secundari en centres situats fora del territori de l'Estat espanyol, en països que no tinguin com a llengua oficial el castellà o el català, no l'hagin cursat en català o castellà, poden obtenir el reconeixement en crèdits per l'aprenentatge del català o del castellà, respectivament.

2.

a. Els estudiants que hagin cursat l'ensenyament secundari a l'Estat espanyol en centres situats en territoris on la llengua catalana no sigui oficial poden obtenir el reconeixement en crèdits per l'aprenentatge del català.

b. Els estudiants que hagin cursat l'ensenyament secundari a l'Estat espanyol en centres situats en territoris on la llengua catalana sigui oficial poden obtenir el reconeixement en crèdits per l'aprenentatge del català, sempre que es tracti del nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, llevat que els annexos a aquesta normativa ho estableixin altrament.

3. El nombre de crèdits, fins al màxim de 6, i l'assignació del nivell a partir del qual es pot obtenir el reconeixement s'ha d'efectuar d'acord amb el que figura als Annexos.

Article 5. Sol·licitud i resolució

1. Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans que determini la Universitat, adreçades al degà o degana o director o directora dels estudis corresponents des de l'inici de curs acadèmic, fins al 31 de maig. Les sol·licituds presentades després del 31 de maig s'incorporaran al curs acadèmic següent, sempre que la persona sol·licitant continuï essent estudiant de la UPF.

2.  En el moment de fer la sol·licitud, cal presentar la documentació següent:

- Imprès de sol·licitud que expressi l'idioma objecte de reconeixement. És imprescindible que s'indiqui l'idioma cursat durant l'ensenyament secundari i el lloc on s'ha cursat aquest ensenyament (en els casos de sol·licituds de reconeixement de cursos de català o castellà).

- Original i fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell assolit. Es comprovarà la identitat de la còpia amb l'original, es retornarà l'original a l'estudiant i es remetrà la sol·licitud juntament amb la còpia compulsada a l'òrgan destinatari. En el cas que aquesta documentació ja s'hagués presentat amb anterioritat, caldrà indicar quan es va lliurar a la universitat.

3. Correspon al degà o degana o director o directora dels estudis la resolució de les sol·licituds relatives a les llengües que figuren als Annexos previstos en aquesta normativa. Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de promoció lingüística, o si no existeix, al càrrec amb funcions d’àmbit general competent en la matèria, la resolució de les sol·licituds relatives a les llengües que encara no figurin als Annexos previstos en aquesta normativa.

Article 6. Remissió a la normativa general

El preu, la constància a l'expedient acadèmic i qualsevol altra qüestió no prevista en aquesta normativa es regiran per la normativa general de reconeixement en crèdits d'activitats universitàries aprovada per acord de Consell de Govern de 9 de juliol de 2008.

Disposició addicional primera. Actualització i revisió dels annexos d'aquesta normativa

A l'efecte dels reconeixements establerts en aquesta normativa, s'autoritza el vicerector o vicerectora competent en matèria de promoció lingüística, o si no existeix, el càrrec amb funcions d’àmbit general competent en la matèria, per a actualitzar-ne els Annexos i incorporar-hi, si escau, altres llengües, d'acord amb el que preveu l'article 3.

Disposició addicional segona. Aplicació dels reconeixements de l'article 4.2.b.

El reconeixement de crèdits previst a l'article 4.2.b és d'aplicació per a qualsevol activitat d'aprenentatge que hagi estat realitzada a partir del curs 2014-2015 aquest inclòs.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entra en vigor a partir del curs 2008-09.

 

Resolució del Vicerector d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2022

Annexos