Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, modificat per acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2009 i acord de Consell de Govern de 21 de febrer del 2018

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. L'objecte d'aquesta normativa és regular el reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en les activitats universitàries següents:

- Culturals: dins d'aquest àmbit s'inclou l'aprenentatge de llengües, que es regirà per la normativa específica.
- Esportives.
- Representació estudiantil.
- Solidàries i de cooperació.

1.2. L'àmbit d'aplicació de la normativa són els ensenyaments de grau regits pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Article 2. Valoració en crèdits

Per reconèixer aquestes activitats, s'estableix que un crèdit es correspon, amb caràcter general, a 25 hores de dedicació a l'activitat objecte de reconeixement.

Article 3. Activitats objecte de reconeixement

3.1. Activitats ofertes per la Universitat Pompeu Fabra

Tenen el caràcter d'activitats universitàries als efectes d'aquesta normativa aquelles que hagi ofert la Universitat Pompeu Fabra i a les quals s'atorgui expressament la qualitat d'activitat amb reconeixement en crèdits.

Les activitats ofertes directament per la Universitat Pompeu Fabra són d'1, 2 o 3 crèdits.

Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria d'estudiants autoritzar les activitats universitàries ofertes directament per la Universitat Pompeu Fabra.

3.2. Altres iniciatives

3.2.1. També tenen aquest caràcter les activitats organitzades per centres i organismes universitaris vinculats a la UPF o per altres institucions, quan hi hagi un conveni previ amb la Universitat en el qual se'ls atorgui expressament la qualitat d'activitat amb reconeixement en crèdits.

3.2.2. Els estudiants poden presentar projectes d'activitats per tal que el vicerector o vicerectora competent en matèria d'estudiants els atorgui el caire d'activitat universitària amb reconeixement acadèmic. Aquests projectes han d'estar avalats per un professor o professora de la Universitat Pompeu Fabra o per una persona que ostenti la representació dels centres, organismes i universitats a què es refereix el paràgraf anterior.

Article 4. Requisits de les activitats objecte de reconeixement

4.1. No es reconeixen crèdits pel mer compliment de les obligacions derivades de la condició de soci o sòcia d'una entitat, de representant a la Universitat o en altres àmbits, o d'alumne o alumna inscrit en una activitat.

4.2. Els estudiants han de desenvolupar les activitats susceptibles de reconeixement en crèdits durant el període en què han estat matriculats en estudis oficials a la Universitat Pompeu Fabra.

Article 5. Sol·licitud de reconeixement i documentació

5.1. L'estudiant pot fer la sol·licitud per al reconeixement en crèdits d'activitats universitàries acompanyant-la de la documentació que n'acredita la realització i, en el cas de projectes presentats a iniciativa dels estudiants, d'una memòria en què hi hagi el resum de l'activitat realitzada per l'estudiant, els resultats assolits i les hores dedicades, juntament amb un aval de la persona responsable del projecte.

5.2. El vicerector o vicerectora competent en matèria d'estudiants resoldrà aquestes sol·licituds.

Article 6. Preu

Per incorporar el reconeixement en crèdits d'activitats universitàries a l'expedient acadèmic, cal abonar l'import que fixi el decret de preus públics pel concepte de reconeixement de crèdits.

Article 7. Expedient acadèmic

7.1. S'incorporaran, com a crèdits reconeguts, un mínim d'1 crèdit i un màxim de 6 crèdits a l'expedient acadèmic amb caràcter d'assignatura optativa, per complir els requisits d'obtenció del títol de Grau.

Els crèdits es poden correspondre a un o més àmbits dels establerts a l'article 1.1.

7.2. En el cas que a un estudiant se li reconeguin més de 6 crèdits per la participació en les activitats previstes en aquesta normativa, l'excés no computarà en el total de crèdits necessari per obtenir el títol de grau, si bé figuraran al Suplement Europeu al Títol.

7.3. Si algun pla d'estudis vincula totes les assignatures optatives a un itinerari, el reconeixement d'activitats en crèdits es computarà com a assignatura optativa d'itinerari.