Acord de Consell de Govern de 21 de febrer de 2024

En qualsevol societat democràtica, i molt especialment en l’àmbit universitari, el foment de valors com la participació, la transparència, la deliberació, la publicitat o el retiment de comptes és imprescindible per assegurar la qualitat, el bon funcionament i el futur de les institucions. Formar ciutadans inclou assumir responsabilitats i fomentar hàbits democràtics essencials.

D’altra banda, la darrera modificació del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, de juliol del 2023, reforça la participació dels doctorands als òrgans de govern incorporant la seva representació al Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat.

La Universitat Pompeu Fabra, conscient d’aquesta importància, considera necessari enfortir aquesta participació i incrementar i potenciar la comunicació amb el estudiants. És per això que la figura de delegat o delegada ha de tenir un paper cabdal com a vehicle de participació dels estudiants en la bona marxa de l’activitat als diferents programes de doctorat.

La Normativa dels delegats d’estudiants dels programes de doctorat s’ha desenvolupat seguint com a model la Normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF aprovada per Acord del Consell de Govern de 21 de juliol del 2010, modificat per Acord del Consell de Govern d'11 de maig del 2011, per Acord del Consell de Govern de 14 de maig del 2014, per Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 i per Acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017, que ha demostrat de manera molt satisfactòria la seva efectivitat durant els anys d’aplicació.

Aquesta normativa, a més, incorpora, com a sistema únic de votacions per a l’elecció dels delegats de programes de doctorat, el sistema de votació electrònica, introduït a la Universitat per acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2011. Des de llavors aquest sistema s’ha consolidat i ha demostrat la seva idoneïtat i solidesa per celebrar processos electorals amb plenes garanties. Com a sistema únic de votació, la seva utilització ja no requereix de la prèvia autorització del secretari o secretària general de la Universitat. En aquest sentit, a través d’una disposició final, s’afegeix a l’àmbit d’aplicació de la Normativa d’aplicació als procediments electorals amb votació electrònica aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2020 un nou apartat per tal que pugui ser aplicada també a totes aquelles eleccions on la normativa de la UPF prevegi com a únic sistema de votació el de votació electrònica. Tot i això, la normativa preveu que es pugui recórrer al sistema de votacions presencials en casos de força major o incidència tècnica.

TÍTOL PRIMER

Disposicions generals

Capítol I. Naturalesa i nombre de delegats

Article 1.  Naturalesa

1. Els delegats són els representants i els portaveus dels doctorands d’un programa de doctorat.

2. Els delegats s'han d’escollir després d'un procés deliberatiu i posteriorment electoral.

3. Poden ser electors i elegibles tots els doctorands matriculats en un programa de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra. Seran delegats des del moment de l'elecció fins a la celebració de les següents eleccions, excepte que es produeixi abans la pèrdua de la condició de representant.

4. Els delegats tenen per funció fomentar i reforçar la participació dins el programa de doctorat.

Article 2. Nombre de delegats

Amb caràcter general, cada programa de doctorat té un delegat o delegada. 

Capítol II. Drets i deures

Article 3. Drets dels delegats

Els delegats tenen els drets següents:

a) Rebre informació i documentació explicativa dels òrgans competents, sobre les seves funcions, competències i drets i deures.

b) Convocar les reunions que considerin oportunes amb els doctorands que representen per al correcte compliment de les seves funcions, a petició pròpia o a petició dels doctorands, respectant la programació docent.

c) Disposar d'una plataforma interactiva facilitada per la Universitat per convocar reunions i comunicar-se amb els doctorands.

d) Rebre regularment la informació necessària dels òrgans competents per al correcte desenvolupament de les seves funcions.

e) Rebre informació acadèmica dels assumptes que afectin els doctorands especialment si es produeixen modificacions en el funcionament acadèmic ordinari.

f) Ser escoltats pels òrgans de govern competents del seu àmbit per tal d'exercir les seves funcions de representació.

g) Renunciar a la condició de delegat o delegada.

Article 4. Deures dels delegats

Els delegats tenen els deures següents:

a) Defensar i reivindicar els drets i deures dels doctorands als quals representen. Defensar les decisions preses en les assemblees del programa de doctorat corresponent i no actuar al marge d'aquestes per compte propi .

b) Fomentar i reforçar la participació dins el programa de doctorat. Per fer-ho, han de convocar periòdicament reunions amb els doctorands que representen per complir correctament la seva funció, a petició pròpia o a petició dels doctorands.

c) Identificar-se i posar a disposició dels seus representats les seves dades de contacte.

d) Fer un ús responsable de aquelles dades que obtingui en l'exercici de les seves funcions així com de les eines posades a la seva disposició.

e) Informar els doctorands sobre les activitats desenvolupades en l'exercici de les seves funcions, els fets rellevants que es produeixin a la Universitat i tots aquells d'interès per als doctorands.

f) Reunir-se periòdicament amb els responsables acadèmics del seu programa de doctorat i assistir a les reunions a què siguin convocats.

g) Fomentar l'adequada utilització del material i les instal·lacions així com informar dels possibles problemes.

h) Contribuir al desenvolupament i a la qualitat dels fins de la Universitat, mitjançant actes, programes i altres activitats que puguin significar un benefici per a la comunitat universitària en general i per als doctorands en particular.

Capítol III. Organització dels delegats

Article 5. L'assemblea del programa de doctorat. Àmbit de deliberació

1. L'assemblea del programa de doctorat és l'espai deliberatiu propi del programa en què es produeix el debat necessari entre els doctorands que en són membres per tal de fixar per consens les opinions del programa. Quan no s'arribi a un consens s'ha de procurar recollir les posicions divergents acordades entre les parts i decidides en l'assemblea.

2. Les decisions preses per l'assemblea són la base de l'acció dels delegats i, per tant, les que guien el desenvolupament de les seves funcions.

3. És responsabilitat del delegat o delegada convocar les assemblees amb regularitat. Els doctorands es poden reunir en assemblea per iniciativa pròpia dels delegats o bé a petició d'un 20% dels doctorands. En qualsevol dels dos casos, els delegats han de convocar i anunciar aquesta assemblea amb una setmana d'antelació i de la manera més efectiva. Els delegats s'han d'assegurar que s'aixequi acta de la sessió i que aquesta es difongui entre els seus representats.

Article 6.  Relacions amb els responsables acadèmics dels programes de doctorat

1. Els coordinadors de programes de doctorat han de convocar els delegats de manera ordinària un cop cada curs. De manera extraordinària, a proposta dels propis coordinadors o a petició dels delegats, els coordinadors de programa podran convocar altres reunions per resoldre altres temes que puguin sorgir durant el curs. De totes aquestes reunions, se n’aixecarà acta i, un cop acordada pels coordinadors i els delegats, aquests la faran pública entre els seus representats.

2. Els delegats han d'informar periòdicament de les inquietuds dels doctorands als representants dels estudiants de doctorat al Consell del departament de l’àmbit de coneixement corresponent i al Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat, especialment abans de les reunions d'aquests òrgans.

TÍTOL SEGON

Règim electoral

Capítol I. Preparació de l'elecció dels delegats

 Article 7.  Fase d'informació

Els doctorands han de rebre informació institucional, durant el primer trimestre, per part de la secretaria de la Comissió Acadèmica del corresponent programa de doctorat sobre les disposicions contemplades en aquesta normativa.

Article 8. Fase de deliberació

Abans d’iniciar el procés electoral s’ha de fer una reunió entre els doctorands. Aquesta reunió podrà comptar amb la participació de voluntaris amb experiència en la participació i la representació per tal de promoure la presentació de candidatures i de resoldre dubtes. Aquesta reunió obrirà la deliberació necessària per poder desenvolupar després el procés electoral.

Capítol II. Procés d'elecció de delegats

Article 9. Circumscripció i dret de sufragi

1. La circumscripció electoral per elegir delegat o delegada és el programa de doctorat.

2. El dret de sufragi correspon als doctorands matriculats a qualsevol titulació de doctorat impartida per la Universitat Pompeu Fabra, però només poden emetre el seu vot en el programa o programes de doctorat on estiguin matriculats.

3. Per a les eleccions a delegat o delegada, cada estudiant només pot ser candidat en un sol programa de doctorat.

4. Les eleccions a delegat o delegada es faran mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.

5. Per exercir el dret de sufragi és necessari estar inclòs en el cens electoral.

6. El dret de sufragi és personal i intransferible.

Article 10.  Junta Electoral de l’Escola de Doctorat

1. Es crea la Junta Electoral de l’Escola de Doctorat. A la Junta Electoral de l’Escola de Doctorat li corresponen les funcions següents:

a) Supervisar l’elaboració i la publicació del cens.

b) Proclamar els candidats, així com els resultats de les eleccions i els candidats electes.

c) Resoldre les reclamacions que es presentin durant el procés electorals en els terminis fixats per la normativa.

d) Aquelles altres funcions que li atorgui la normativa vigent.

2. La composició d’aquesta Junta Electoral és la següent:

a) el director o directora de l’Escola de Doctorat, que la presideix

b) dos membres del professorat de l’Escola de Doctorat.

c) un membre del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la unitat administrativa competent en la gestió del Doctorat, diferent del responsable de la unitat.

d) un estudiant de doctorat

e) la persona responsable de la unitat administrativa competent en la gestió del doctorat, que fa de secretari o secretària

Els vocals (b), (c) i (d) tindran el suplent corresponent. En el cas dels estudiants hi haurà un suplent primer i un suplent segon. Tant els vocals titulars com els suplents són elegits per sorteig. El seu mandat serà de dos anys. En el cas dels estudiants, la persona suplent primera haurà d’ocupar el càrrec de titular quan la persona titular concorri com a candidata a les eleccions i si aquesta també concorre, ocuparà el càrrec la suplent segona.

3. Contra les resolucions que resolguin reclamacions i impugnacions de la Junta Electoral de l’Escola de Doctorat es podrà interposar recurs en el termini de deu dies naturals davant la Junta Electoral de la UPF.

4. La Junta Electoral de l’Escola de Doctorat es regeix, en tot allò que no s’especifica en aquesta norma, per les disposicions referents a les juntes electorals desconcentrades del Reglament Electoral de la Universitat.

Article 11. La Mesa Electoral

1. Les eleccions de delegats es realitzaran amb el sistema de vot electrònic implantat a la UPF sense que sigui necessària l'autorització prèvia del secretari o secretària general de la universitat.

2. Es constituirà una Mesa Electoral Electrònica, que serà única per a les votacions de totes les eleccions a delegat d’estudiants dels programes de doctorat de la UPF, i estarà formada per:

- El director o directora de l’Escola de Doctorat, que la presidirà.

- Tres coordinadors de programes de doctorat, un per campus, designats pel rector o rectora.

- Un estudiant de doctorat designat per sorteig d'entre els doctorands membres de les juntes electorals de departament, que en cap cas podrà ser candidat.

- La persona responsable del Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris, que n'exercirà la secretaria.

3. La Mesa Electoral Electrònica és la responsable de la custòdia dels vots emesos i de l'obertura de la urna electrònica i és la responsable de l'escrutini. Estendrà les actes d'escrutini, que seran publicades, i en donarà trasllat a la  Junta Electoral de l’Escola de Doctorat per tal de proclamar els candidats electes.

4. Es constituirà una Mesa d'administració per a resoldre les incidències tècniques o administratives que es puguin produir durant la votació electrònica, en la qual hi col·laborarà un equip de suport tècnic que assessorarà en aspectes tecnològics.

5. Correspondrà al Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris la direcció i coordinació dels mitjans humans que intervenen en el procés i la coordinació amb l’Escola de Doctorat. La vicegerència competent en matèria de TIC és la responsable de la direcció i coordinació dels mitjans tecnològics per a la realització del vot electrònic.

Article 12. Convocatòria d'eleccions

1. Correspon al director o directora de l’Escola de Doctorat la convocatòria d’eleccions a delegats d’estudiants dels programes de doctorat.

2. Ja sigui perquè hagin transcorregut dos anys des de la darrera elecció de delegat o delegada, ja sigui perquè la representació dels doctorands hagi quedat vacant, el director o directora de l’Escola de Doctorat haurà de convocar les eleccions a delegats d’estudiants dels programes de doctorat pertinents i ordenarà la publicació dels censos estudiantils, en el quals han de figurar tots els estudiants amb dret a sufragi actiu.

3.La convocatòria haurà de preveure un calendari electoral, que ha de ser únic per a tots els programes de doctorat de la Universitat per als quals pertoqui celebrar eleccions; haurà d’incloure més d’un dia de votació; haurà d’indicar l’horari per exercir el vot i explicitar que el sistema de votació és l’electrònic. També ha d’establir la data de constitució de la Mesa electoral electrònica, que s’haurà de produir amb posterioritat a la proclamació definitiva de candidats i amb caràcter previ a l’inici del període de votacions.

4. Les eleccions se celebraran amb caràcter general durant el primer trimestre del curs acadèmic, una vegada que es disposi de la relació d'estudiants matriculats.

5. La convocatòria s’ha de fer pública als taulers d'anuncis de la Universitat i de l’Escola de Doctorat, sense perjudici de la seva publicació en els mitjans que la Universitat consideri oportuns.

6. La convocatòria ha d’especificar el període de campanya electoral que s’iniciarà a partir de la proclamació definitiva de candidats fins a les zero hores de l’inici del període de votacions.

7. Les eleccions s'hauran de celebrar, com a molt tard, durant la cinquena setmana a partir de la publicació de la convocatòria.

Article 13. Cens electoral

1. El cens electoral ha d'estar distribuït per programes de doctorat segons la darrera tutela acadèmica matriculada i han de figurar-hi tots els estudiants amb dret a vot.

2. Els electors que no figurin al cens o que hi figurin de manera incorrecta poden reclamar davant de la Junta Electoral de l’Escola de Doctorat dins dels tres dies naturals següents a la seva publicació.

3. Les reclamacions es resoldran en el termini de tres dies naturals.

Article 14. Candidatures

1. La presentació de candidatures s’ha d’esdevenir dins dels primers 10 dies naturals a comptar des de la convocatòria d'eleccions, davant la Junta Electoral de l’Escola de Doctorat.

2. La presentació de candidatures s’ha de fer en el Registre de la Universitat mitjançant un model oficial establert per la Universitat.

3. Les candidatures són unipersonals.

4. No es celebraran votacions en aquells casos que el nombre de candidats sigui igual o inferior al nombre de llocs a cobrir. En aquest cas, els candidats presentats seran proclamats candidats electes.

5. La Junta Electoral de l’Escola de Doctorat examinarà les candidatures i, en un termini no superior a dos dies naturals des de la finalització del termini de presentació, farà pública la proclamació provisional de candidats. Durant el termini de tres dies naturals des de la proclamació provisional, els candidats proclamats o exclosos estan legitimats per interposar recurs davant la Junta Electoral de l’Escola de Doctorat, que resoldrà els recursos en un termini de tres dies naturals, i procedirà a la proclamació definitiva.

6. Si no es presenten candidatures, quedarà vacant la representació d’estudiants del programa de doctorat corresponent.

Article 15. Presentació dels candidats

1. La Universitat fomentarà la participació a través d'una campanya institucional destinada a informar la comunitat universitària sobre el procés electoral i la conveniència de participar-hi.

2. La Universitat proporcionarà els mitjans que, dins de les seves possibilitats, li siguin requerits per al desenvolupament del procés electoral.

Article 16. Votació dels delegats

1. El dia establert a la convocatòria s’iniciarà el període de votacions.

2. El vot es farà mitjançant papereta electrònica i el sistema garantirà el degut secret del vot emès.

3. Només es podrà votar prèvia identificació i autentificació dels electors.

4. Cada persona electora pot emetre un vot a un sol candidat o candidata.

Article 17. Escrutini

1. Una vegada transcorregut el període de votació, es procedirà a l'escrutini dels vots.

2. Els candidats que obtinguin més vots a favor seran escollits delegats.

3. Es consideraran nul·les aquelles paperetes electròniques on s’hagi marcat el vot nul, i en el seu cas, les paperetes que continguin el nom de més d'un candidat o candidata, les que no coincideixin amb el nom del candidat o candidata, les illegibles o aquelles que no permetin la identificació exacta.

4. Una vegada fet el recompte de vots s'aixecarà acta dels resultats, que serà firmada pels membres de la Mesa Electoral i lliurada a la Junta Electoral de l’Escola de Doctorat.

TÍTOL TERCER

Pèrdua de la condició de delegat

Article 18. Pèrdua de la condició de delegat

1. Els delegats podran perdre la seva condició en els casos següents:

a) Per la pèrdua de les condicions d'elegibilitat, per renúncia, per absència superior a tres mesos, o per qualsevol causa legal que impossibiliti l'exercici de les funcions per les quals va ser elegit o elegida. Aquestes circumstàncies seran constatades per la persona coordinadora del programa de doctorat corresponent.

b) Mitjançant una votació revocatòria que obtingui el vot favorable de la majoria absoluta dels doctorands censats en la circumscripció que aquest delegat o delegada representa. Aquesta revocació haurà de ser instada davant el coordinador o coordinadora del programa de doctorat per almenys una tercera part dels doctorands del programa. Si la revocació no és aprovada, els seus signataris no podran reiterar-la en el mateix curs acadèmic.

2. En els casos de pèrdua de la condició de delegat, l'òrgan competent pot convocar noves eleccions si és necessari cobrir vacants.

Disposició addicional única

1. Quan per causa de força major o per qualsevol incidència tècnica, d’acord amb allò que disposa l’article 9.1 de la Normativa d'aplicació als procediments electorals amb votació electrònica, la Junta electoral determini que cal fer votació presencial, caldrà nomenar una Mesa Electoral per cada programa de doctorat.

2. La composició de la Mesa Electoral serà l'establerta en l'article 18.1 del Reglament electoral de la UPF .

3. Les funcions d'aquesta Mesa Electoral seran les establertes en l'article 19 del Reglament electoral de la UPF.

4. El sorteig de la mesa electoral s'haurà de fer prèviament a través de la Junta Electoral de l’Escola de Doctorat i es realitzarà d’acord amb allò que disposa l’article 18.2 del Reglament electoral de la UPF.

Disposició transitòria única

Les eleccions a delegat d'estudiants de programes de doctorat del curs 2023-2024 es podran dur a terme, si així ho acorda el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, al tercer trimestre. En aquest cas, el mandat dels delegats electes en aquestes primeres eleccions acabaria de forma excepcional, i com a màxim, amb la celebració de les eleccions del curs 2025-2026.

Disposicions finals

Primera. Per al còmput de terminis s’estarà a allò que disposen les disposicions addicionals primera i segona del Reglament electoral de la UPF.

Segona. En allò no previst en aquesta normativa s'aplicarà el Reglament Electoral de la UPF i, per al sistema de votació electrònica, la Normativa d’aplicació als procediments electorals amb votació electrònica de la Universitat Pompeu Fabra.

Tercera. S’afegeix un tercer apartat, a l’article 1 de la Normativa d’aplicació als procediments electorals amb votació electrònica de la Universitat Pompeu Fabra aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020, amb el contingut següent:

3. També serà aplicable a totes aquelles eleccions on la normativa de la UPF hagi previst com a únic sistema de votació el de votació electrònica.

Quarta. Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació a la seu electrònica.