Acord del Consell de Govern de 19 de juliol del 2023 modificat per acord de Consell de Govern de 12 de desembre del 2023

L’any 2021 es van aprovar dos Reials Decrets que afecten la regulació dels ensenyaments propis que les universitats poden impulsar.

El Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol, de creació, reconeixement i autorització d’universitats i centres universitaris, i acreditació institucional de centres universitaris, assenyala que les universitats en l'exercici de les “seves funcions formatives al llarg de la vida” poden “impulsar ensenyaments propis”, indicant que els títols propis de formació permanent amb rang i denominació de «Màster» “han de comptar, prèviament a la seva aprovació i activació per part de la universitat, amb un informe favorable del sistema d’assegurament intern de la qualitat de la corresponent universitat o centre”.

El Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’Organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, en el Capítol VIII estableix els requeriments que han de complir els ensenyaments propis de les universitats i la formació permanent.

La normativa vigent a la UPF sobre aquesta matèria data de l’any 2018, per la qual cosa, cal adaptar-la als requeriments de la nova regulació. Els principals canvis afecten la definició i estructura dels ensenyaments propis, així com la tipologia i la denominació de les diferents titulacions. A més, s’actualitzen qüestions d’organització i del procediment per a l’aprovació, per adaptar-les a la realitat actual de la UPF.

És per tot això que el Consell de Govern aprova la Normativa dels ensenyaments propis de la Universitat Pompeu Fabra que consta com a annex.

ANNEX

NORMATIVA DELS ENSENYAMENTS PROPIS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

D’acord amb l’article 7 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, les universitats impartiran ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials, amb validesa i eficàcia a tot l'Estat, i podran impartir ensenyaments conduents a l'obtenció de títols propis, inclosos els de formació al llarg de la vida, en els termes establerts reglamentàriament.

D’acord amb l’article 14 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, l’educació superior al llarg de la vida ha de permetre una formació universitària i l’actualització de coneixements i habilitats, i defineix aquesta formació com element de l’espai europeu d’ensenyament superior.

L’article 160 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) estableix que correspon al Consell de Govern establir la denominació dels títols, els requisits d’accés i el procediment d’aprovació i de finançament i vetllar perquè l’oferta de programes, amb independència de l’òrgan acadèmic o instrumental de la Universitat que els gestioni, sigui coherent i complementària a la dels estudis oficials de postgrau que ofereix la UPF. També li correspon regular el format i el contingut dels títols i diplomes dels programes de formació al llarg de tota la vida. D’altra banda, els Estatuts estableixen que aquests ensenyaments es poden oferir amb caràcter interuniversitari i es poden desenvolupar en col·laboració amb altres institucions o entitats mitjançant conveni.

El Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol, de creació, reconeixement i autorització d’universitats i centres universitaris, i acreditació institucional de centres universitaris, assenyala també que les universitats en l'exercici de les “seves funcions formatives al llarg de la vida” poden “impulsar ensenyaments propis”, indicant que els títols propis de formació permanent amb rang i denominació de «Màster» “han de comptar, prèviament a la seva aprovació i activació per part de la universitat, amb un informe favorable del sistema d’assegurament intern de la qualitat de la corresponent universitat o centre”.

El Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’Organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, en el Capítol VIII estableix els requeriments que han de complir els ensenyaments propis de les universitats i la formació permanent.

La normativa vigent a la UPF sobre aquesta matèria data de l’any 2018, i cal adaptar-la als requeriments del nou Reial Decret. Els principals canvis afecten la definició i estructura dels ensenyaments propis, així com la tipologia i la denominació de les diferents titulacions. A més, s’actualitzen qüestions d’organització i del procediment per a l’aprovació, per adaptar-les a la realitat actual de la UPF.

Capítol I. Els ensenyaments propis de la Universitat Pompeu Fabra

Article 1.  Definició i estructura

1.1. Els ensenyaments propis de la Universitat Pompeu Fabra són programes formatius, diferents als títols universitaris oficials, adreçats a donar una formació universitària adequada i complementària dels ensenyaments oficials universitaris, la finalitat dels quals és enfortir la formació al llarg de la vida contribuint a actualitzar i ampliar coneixements, capacitats, competències i habilitats generals, específiques o multidisciplinars dels diversos camps del saber, que la UPF, en ús de la seva autonomia, pot organitzar i impartir.

1.2. Els ensenyaments propis de la UPF donen dret a un títol propi de la Universitat o a un certificat de superació o d’assistència segons el cas.

1.3. Els ensenyaments propis de la UPF s'estructuren en cursos i programes independents.

1.4. Els ensenyaments propis de la UPF no poden portar a confusió amb els títols oficials pel seu contingut ni poden portar una denominació coincident o similar o que pugui induir a confusió amb un títol oficial o amb especialitats reglades.

1.5. Els ensenyaments UPF que condueixen a títols propis diferents dels previstos en aquesta normativa seran aprovats pel Consell de Govern.

1.6. Els ensenyaments propis de la UPF es poden oferir amb caràcter interuniversitari i es poden desenvolupar en col·laboració amb altres institucions o entitats mitjançant conveni.

1.7. Aquests ensenyaments es podran desenvolupar en la modalitat docent presencial, híbrida o virtual.

Article 2.  Tipologies

Dins dels ensenyaments propis de la UPF podem distingir entre títols que requereixen o no titulació universitària prèvia per cursar-los:

2.1. Títols que no requereixen titulació universitària prèvia.

2.1.1. Diploma d’estudi propi. Són estudis de nivell de grau en els quals cal cursar un mínim de 60 ECTS. La seva durada serà, almenys, d’un curs acadèmic. El títol a què donaran dret és el de “Diploma d’estudi propi en (nom del diploma) per la Universitat Pompeu Fabra”.

El Centre responsable de la proposta podrà establir uns requisits formatius mínims d'admissió tenint en compte la matèria sobre la qual versa el curs i els objectius formatius previstos.

2.1.2. Curs d’estudi propi. Són estudis de nivell de grau amb una càrrega lectiva entre 15 i 59 ECTS. El títol a què donaran dret és el de “Curs d’estudi propi en (nom del curs) per la Universitat Pompeu Fabra”.

El Centre responsable de la proposta podrà establir uns requisits formatius mínims d'admissió tenint en compte la matèria sobre la qual versa el curs i els objectius formatius previstos.

2.2. Títols que requereixen titulació universitària prèvia:

2.2.1. Màster de formació permanent. Són estudis de nivell de postgrau amb una càrrega de 60, 90 o 120 crèdits ECTS. S’adrecen a aquelles persones que vulguin assolir una especialització acadèmica o professional en determinats àmbits del saber. La seva durada lectiva serà, almenys, d’un curs acadèmic. El títol a què donaran dret és el de “Màster de Formació Permanent en (nom del màster) per la Universitat Pompeu Fabra”.

El títol de màster de formació permanent requerirà com a requisit previ estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau (graduat  o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, enginyer o enginyera tècnic, arquitecte o arquitecta tècnic) o equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits ECTS) o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior que faculti en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.

2.2.2. Diploma d’especialització.  Són estudis de nivell de postgrau amb una càrrega d’entre 30 i 59 crèdits ECTS. Tenen la mateixa orientació i finalitat que els màsters de formació permanent.  El títol a què donaran dret és el de “Diploma d’Especialització en (nom del postgrau) per la Universitat Pompeu Fabra”.

El títol de diploma d’especialització requerirà com a requisit previ estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau (graduat  o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, enginyer o enginyera tècnic, arquitecte o arquitecta tècnic) o equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits ECTS) o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior que faculti en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.

2.2.3. Diploma d’expert. Són estudis de nivell de postgrau amb una càrrega d’entre 15 i 29 crèdits ECTS. El títol a què donaran dret és el de “Diploma d’Expert en (nom del postgrau) per la Universitat Pompeu Fabra”.

El títol de diploma d’expert requerirà com a requisit previ estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau (graduat  o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, enginyer o enginyera tècnic, arquitecte o arquitecta tècnic) o equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits ECTS) o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior que facultin en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.

2.3. Programes de curta durada: Microcredencials

Són programes formatius amb una càrrega de fins a 15 ECTS. Poden estar adreçats, segons el cas, a estudiants amb o sense titulació universitària oficial prèvia. Aquestes activitats donaran lloc a una certificació que permeti certificar els resultats d’aprenentatge lligats a activitats de curta durada.

2.4. Altres estudis

2.4.1. Altres estudis. Són aquells cursos o activitats docents que per les seves característiques no estan inclosos en la resta de programes formatius descrits anteriorment. Donen dret a un certificat de superació o d’assistència en què ha de figurar la càrrega creditícia corresponent.

2.4.2. Els "altres estudis" presentats pels centres integrats de la UPF es regiran per aquesta normativa. Els "altres estudis" presentats pels centres adscrits es regiran per les seves pròpies regulacions.

2.4.3. Els requisits d’admissió als “altres estudis” es regiran, si s’escau, per la seva normativa específica.

Capítol II. Organització i procediment d’aprovació

Article 3. Organització

3.1. Els ensenyaments propis de la UPF els organitzen les unitats acadèmiques que els han proposat. En el cas que la proposta sigui conjunta de dos o més centres integrats, un d’ells en serà l’organitzador i el que en faci tota la tramitació.

3.2. En el  cas d’ensenyaments propis interuniversitaris s’estarà a allò que s’hagi previst en el conveni de col·laboració. La proposta ha de ser aprovada pels òrgans competents de les universitats participants. L’ensenyament es promourà de manera conjunta i tota la documentació recollirà expressament el seu caràcter interuniversitari, i s’hi faran constar les universitats participants.

3.3. En el cas dels ensenyaments propis proposats per centres adscrits, l’organització correspondrà als respectius centres, sense perjudici d’establir convenis de col·laboració entre el titular del centre i la UPF. En el cas que la proposta sigui conjunta de dos centres adscrits, un d’ells en serà l’organitzador i el que en faci tota la tramitació davant la UPF. La proposta ha de ser aprovada pels òrgans competents dels titulars del centres participants i de la UPF.

Article 4. Proposta i òrgans competents d’aprovació

4.1. Correspon a les Facultats i Departaments presentar les propostes d’ensenyaments propis de la UPF.

La proposta també pot procedir dels centres adscrits a la UPF. Així mateix, es podran atendre iniciatives d’altres entitats, sempre que els ensenyaments permetin complementar l’oferta de la UPF. En ambdós casos el vicerector o vicerectora competent en matèria de docència haurà de validar les propostes que provinguin dels centres adscrits, que hauran d’arribar amb l’informe favorable de l’òrgan corresponent del propi centre. En cas que sigui necessari, el vicerector competent en matèria de docència podrà sol·licitar també un informe positiu per part del responsable del Departament o Facultat de l'àmbit vinculat a la proposta.

4..2 Els títols propis de grau (diplomes i cursos), així com els programes de curta durada que no requereixin titulació prèvia, han de ser aprovats per la Comissió d’Ordenació Acadèmica a proposta de les Facultats, als efectes d’assegurar la coherència de l’oferta formativa d’aquell àmbit.

4.3. Els títols propis de postgrau (màsters de formació permanent, diplomes d’especialista i diplomes d’expert), així com els programes de curta durada que requereixin titulació universitària prèvia, són aprovats per la Comissió de Postgrau i Doctorat a proposta dels Departaments, als efectes d’assegurar la coherència de l’oferta formativa d’aquell àmbit.

4.4. Els "altres estudis" són d'iniciativa del professorat i requereixen la conformitat del responsable del Departament o Facultat corresponent.

4.5. Correspon al Consell Social aprovar el preu de matrícula dels ensenyaments propis organitzats per la Universitat. En el cas dels centres adscrits, l’aprovació del preu correspon al titular del centre.

4.6. La UPF farà pública l'oferta i difondrà la informació dels ensenyaments propis que s'impartiran. Els Departaments i les Facultats col·laboraran en aquesta activitat de promoció. La difusió i promoció dels “altres estudis” correspondrà a la unitat que els organitza.

4.7. En el cas dels centres adscrits, la promoció i difusió la faran el mateixos centres, sense perjudici de poder arribar a acords de col·laboració amb la UPF.

Article 5. Tramitació de les propostes

5.1. Les propostes d’ensenyaments propis seran aprovades davant dels òrgans de govern competents en cada cas abans de l’inici de l’activitat que es vol impartir.

5.2. Els centres integrats i els centres adscrits faran arribar les seves propostes a la unitat de l’Àrea de Docència encarregada de la tramitació  per a ser aprovat durant el trimestre anterior a l’inici de l’activitat docent.

5.3. Les propostes d’ensenyaments propis, llevat dels "altres estudis”, aniran acompanyades d'una memòria que indicarà, com a mínim, la següent informació:

 1. Descripció del títol (Modalitat docent, places, etc.)
 2. Justificació de la proposta
 3. Objectius
 4. Competències / Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
 5. Requisits d’accés i admissió
 6. Planificació dels ensenyaments
 7. Personal acadèmic
 8. Recursos materials
 9. Aspectes econòmics. (Aquest punt no aplica pels centres adscrits)

5.4. Les propostes d’ensenyaments propis, llevat de la dels “altres estudis”, aniran acompanyades del vistiplau del degà/ana o director/a del Departament responsable de l’estudi en el qual es desenvolupi l’activitat o del responsable acadèmic del centre adscrit.

5.5. Per a la renovació de les propostes d’ensenyaments propis de la UPF caldrà presentar, anualment, una memòria de renovació que serà aprovada pels òrgan competents dels centres promotors i la Universitat.

5.6. En cas de programes interuniversitaris o amb altres entitats s’establiran els termes de la col·laboració en un conveni, que s’adjuntarà a la proposta, en el qual caldrà contemplar els següents aspectes:

 • Objecte: Definició de l’objecte i abast del conveni
 • Òrgans de govern i mecanismes per assegurar la coordinació interuniversitària i el seguiment del conveni
 • Mecanismes de programació, desprogramació, modificació de la proposta i de la renovació del les successives edicions
 • Compromisos acadèmics
 • Mecanismes d’accés, admissió i matriculació
 • Mecanismes de gestió dels expedients i dels títols
 • Condicions econòmiques (Les condicions econòmiques, amb indicació del pressupost global i per institució, el repartiment del cànon universitari, quan sigui el cas, i la liquidació i distribució de romanents)
 • Referències a l’entrada en vigor i vigència del conveni així com causes d’extinció i resolució del conveni
 • Usos de les imatges corporatives
 • Mecanismes d’intercanvi d’informació, protecció de dades i de la propietat intel·lectual
 • Mecanismes de resolució de controvèrsies
 • Notificacions i transparència
 • Responsables del seguiment del conveni
 • Estructura del pla d'estudis

5.7. L’oferta de programació dels ensenyaments propis de la UPF tindrà vigència d’un curs acadèmic

Article 6. Desprogramació de propostes

Quan es proposi la desprogramació d’un títol abans de la seva implantació s’haurà de comunicar formalment a la unitat gestora de la programació dels ensenyaments propis de la Universitat.

Quan es proposi la desprogramació d'un títol ja implantat s’hauran de garantir els drets dels seus estudiants, permetent-los poder acabar els seus estudis de la manera que s'estableixen en el pla d'extinció proposat per la direcció acadèmica de l'ensenyament propi.

Article 7. Avaluació i qualitat dels títols

La universitat garantirà la qualitat i el rigor acadèmic i científic dels ensenyaments propis de la UPF d’acord amb el que es determini en el seu sistema intern de garantia de la qualitat.

En el cas del màster de formació permanent, prèviament a la seva aprovació pels òrgans de govern de la Universitat, s’haurà de comptar preceptivament amb un informe favorable del sistema intern de garantia de qualitat de la universitat, que tindrà caràcter vinculant. Una vegada obtingut aquest informe favorable, es podrà sol·licitar, si escau, la inclusió al RUCT.

Capítol III. Normes econòmiques

Article 8. Pressupost i condicions econòmiques

8.1. Els ensenyaments propis organitzats per la Universitat s'hauran d'autofinançar i hauran de presentar, en el moment de la seva sol·licitud, un avantprojecte de pressupost ajustat al model normalitzat.

Aquest avantprojecte contemplarà les condicions econòmiques acordades pels òrgans de govern de la Universitat pels estudis organitzats per unitats acadèmiques de la UPF i pels coorganitzats per la UPF i altres centres.

En el cas dels “altres estudis” hauran de comptar amb el vistiplau de les direccions del Campus on es realitzi l’activitat.

L’avantprojecte incorporarà la previsió dels costos derivats de les activitats docents i de direcció dels ensenyaments propis. Les retribucions que se’n derivin no es podran incrementar en funció del resultat econòmic del curs. Així mateix, aquest avantprojecte haurà de preveure els costos d’expedició del títol.

Acabat el procés de matrícula o preinscripció, si és el cas, el director o directora de l'estudi propi presentarà un projecte de pressupost, ajustat al model normalitzat, que asseguri la seva viabilitat.

Els responsables de la iniciativa s’hauran de comprometre a ingressar, com a mínim, els recursos necessaris per fer front al cost de professorat i al cànon establert a la normativa corresponent, normalment un % dels ingressos, fixat per la normativa de canons.

Les diferents comissions encarregades de la tramitació autoritzaran l'inici d'activitats dels estudis a què fan referència els articles 1 i 2 d’aquesta normativa, que comportarà l'assignació del corresponent crèdit  pressupostari.

Al final de cada curs acadèmic, el director o directora de l’ensenyament presentarà davant la gerència a través de les direccions de campus, per a la seva aprovació, la liquidació del pressupost de cada estudi.

Caldrà tendir a la col·laboració d'entitats externes per a la concessió de beques, la realització de pràctiques o qualsevol altre tipus de col·laboració. Serà requisit previ la signatura d'un conveni entre les parts que prevegi les aportacions econòmiques.

8.2. Els centres adscrits abonaran a la Universitat les tarifes per estudis propis i els seus estudiants abonaran el preu per tutela acadèmica dels estudis propis aprovades pel Consell Social, d’acord amb el procediment que s’estableixi.

Capítol IV. Direcció dels ensenyaments i professorat

Article 9. Direcció dels ensenyaments

9.1. Cada ensenyament propi de la UPF tindrà assignat un director o directora, que serà responsable del manteniment de la qualitat de l’ensenyament i coordinarà el professorat i l’atenció personalitzada als alumnes.

La funció de director o directora recaurà en professors a temps complet de la UPF. En el cas dels centres adscrits haurà de ser un professor del centre o una persona degudament qualificada.

9.2. El ensenyaments propis de la UPF poden comptar, a més, amb codirectors o codirectores d'altres universitats, professionals de reconegut prestigi, personal d'organitzacions socials i empresarials o entitats , o membres d'altres administracions.

Article 10. Professorat

10.1. En el cas dels ensenyaments organitzats pels centres integrats de  la Universitat, un mínim del trenta per cent del professorat de l’estudi ha de tenir dedicació a temps complet. En cas de no donar-se aquest mínim, caldrà justificar-ho i que sigui aprovat pels òrgans competents d’aprovar els ensenyaments, d’acord amb allò establert a l’article 4 d’aquesta mateixa normativa.

10.2. Les activitats docents corresponents als ensenyaments propis de la UPF no computaran als efectes del Pla de Dedicació Docent del professorat.

10.3. Els centres adscrits hauran de garantir un  professorat de qualitat  i amb experiència en la matèria impartida.

Capítol V. Normes acadèmiques

Article 11. Normes d'admissió

11.1. Els títols de màster de formació permanent, diploma d’especialització i diploma d’expert requeriran com a requisit previ estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau (graduat  o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, enginyer o enginyera tècnic, arquitecte o arquitecta tècnic) o equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits ECTS) o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior que faculti en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.

11.2. Els programes de curta durada / microcredencials poden tenir com a requisit previ estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau (graduat o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, enginyer o enginyera tècnic, arquitecte o arquitecta tècnic) o equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits ECTS)  o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior que faculti en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau.

11.3. Tant als màsters de formació permanent com els diplomes d’especialització i diplomes d’expert hi podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ del qual estigui en possessió l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que els de cursar el títol propi corresponent.

11.4. Els requisits d’admissió als “altres estudis” es regiran, si s’escau, per la seva normativa específica.

11.5. Els diplomes i cursos de nivell de grau determinaran a les seves memòries, en cada cas, els requisits previs d’accés en relació amb la titulació o d’experiència professional.

Article 12. Condicions de matrícula

Una vegada formalitzada la matrícula només serà admesa la renúncia per causes derivades de l’actuació de la universitat, i només en aquest cas l’estudiant tindrà dret a la devolució de l’import de matrícula.

Article 13. Avaluació acadèmica

13.1. Els criteris d'avaluació s'especificaran a la memòria del títol.

13.2. Per a l'obtenció dels títols o certificats d’ensenyaments propis de la UPF s'exigirà la superació, per mitjà del corresponent procés d'avaluació, dels estudis i activitats acadèmiques que el conformen. En el cas que s’estableixin terminis per a la superació del programa o per al lliurament de treballs caldrà fer-ho constar i fer-los públics, juntament amb el mètode d’avaluació, en el moment de la difusió dels estudis.

13.3. Els estudiants obtindran una qualificació numèrica compresa entre 0 i 10 d'acord amb el seu rendiment. El responsable d’aquesta qualificació és el director del curs. Sí així ho estableix la memòria, es pot efectuar una avaluació global del seguiment del programa sense haver de qualificar cada una de les matèries o continguts que l’integrin.

13.4. Per a l’avaluació  dels  ensenyaments propis de la UPF, com a mesura objectiva per a la seva valoració, s'estableix la durada dels mateixos en crèdits ECTS (European Credit Transfer System), basats en la quantitat de treball que ha de realitzar l'estudiant per complir els objectius del programa d'estudis, conforme al Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre.

Article 14. Reconeixement de crèdits

14.1. Els alumnes matriculats als ensenyaments propis de Màster de Formació Permanent i d’altres ensenyaments propis amb una càrrega mínima de 60 ECTS a què fan referència a l’article 2 d’aquesta normativa podran sol·licitar el reconeixement dels crèdits cursats en altres estudis propis o oficials, ja sigui de la UPF o d'altres universitats, fins a un límit del 30% del total dels crèdits necessaris per a l’obtenció del títol o la certificació.

En el cas titulacions que han estat autoritzades pel vicerector competent en l’àmbit de la docència com a programes formatius de continuïtat, es pot incorporar el reconeixement de crèdits d'altres estudis propis cursats a la Universitat d'acord amb els itineraris previstos. Aquest reconeixement és possible si els crèdits a reconèixer pertanyen a titulacions del mateix programa. Es poden reconèixer fins a un límit del 60% del total dels crèdits necessaris per a l'obtenció del títol o la certificació.

14.2. Les sol·licituds seran resoltes de conformitat amb el procediment previst per al reconeixement de crèdits en els estudis oficials de grau i postgrau.

14.3. L'import a abonar en el cost dels crèdits reconeguts, en concepte de matrícula, serà proposat en la memòria pel director de l’ensenyament propi, si bé com a mínim serà del 25% de l'import de cada crèdit.

Modificat per acord de Consell de Govern de 12 de desembre del 2023

Article 15. Títols 

15.1. Un cop tancades les actes de qualificació del curs, se sol·licitarà al Servei de Gestió Acadèmica de la UPF l'expedició dels títols, diplomes o certificats, segons correspongui, per a les persones que l'hagin superat. Els centres adscrits expedeixen els seus títols propis, seguint el model de la UPF. Cada curs hauran de fer arribar al Servei de Gestió Acadèmica els números de registre i les dades dels títols expedits.

15.2. L'expedició dels títols dels estudis propis gestionats conjuntament amb altres entitats es regirà per allò acordat al conveni de col·laboració.

15.3. El preu específic a abonar pels estudiants per a l'expedició del títol de l’ensenyament propi de de la UPF es considera abonat juntament amb el pagament de la matrícula. Nogensmenys, l'expedició de duplicats del títol donarà lloc al cobrament del preu públic que determini el Consell Social.

15.4. La Universitat portarà un registre dels ensenyaments propis expedits pels centres integrats i pels adscrits.

15.5. Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de docència determinar el format i el contingut d'aquests títols mitjançant una instrucció que n’estableixi les característiques segons la tipologia dels ensenyaments propis. Vegeu resolució del Vicerector de Planificació Acadèmica i d’Estudiants sobre el format i contingut dels títols dels ensenyaments propis de la Universitat Pompeu Fabra.

Disposició addicional primera. Normes pressupostàries

La gestió econòmica i pressupostària que es deriva d'aquesta norma s'ha d'ajustar a les Bases d’execució del pressupost de la UPF del corresponent exercici.

Disposició addicional segona. Centres adscrits

Quan aquesta normativa fa referència a centres adscrits es refereix als centres docents d’ensenyament superior adscrits i als centres de recerca adscrits com instituts universitaris. 

Disposició addicional tercera. Procediment

El vicerector o vicerectora competent en matèria de docència dictarà el procediment i terminis anuals per a la sol·licitud i resolució dels tràmits que afecten a aquesta normativa.

Disposició addicional quarta. Programes amb regulació pròpia

Els programes de Mínors, UPFSènior i d'altres ensenyaments propis que tinguin una reglamentació específica, es regularan per la seva pròpia normativa. Només quedaran subjectes a aquesta Normativa per a aquells aspectes que no quedin recollits a les normatives específiques de cada programa.

Disposició Transitòria

Aquesta normativa serà d’aplicació a les propostes d’ensenyaments presentades a partir de la seva entrada en vigor. Les noves denominacions dels títols propis contingudes en aquesta normativa, llevat de les propostes de màsters de formació permanent, seran d’aplicació a partir del curs 2024/2025.

En el cas dels programes de màster de formació permanent i, si escau, els convenis de col·laboració subscrits, s'hauran d'adaptar a les disposicions d’aquesta normativa en tot allò que resulti necessari per a la seva impartició, així com en la denominació de la titulació, el curs acadèmic 2023-24.

Disposició Derogatòria

Es deroga la Normativa dels estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra aprovada per acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2018.

Disposició Final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació.