Acord de Consell de Govern de 26 d'octubre del 2022

Amb l’aprovació del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i el procediment d’assegurament de la seva qualitat, cal adaptar alguns aspectes de les normatives de la UPF relatives als ensenyaments de grau i de màster per tal d’ajustar-les a aquesta regulació i també a les noves realitats de la Universitat i al marc educatiu comú EDvolució.

En els darrers anys, s’han detectat noves necessitats que afecten les guies docents. Aquesta Normativa vol donar resposta a aquestes necessitats i sobretot donar estabilitat i seguretat jurídica a l’estudiantat de la UPF. Al mateix temps, pretén facilitar una planificació de les assignatures centrada en l’estudiantat.

Una de les modificacions que es proposa en aquesta Normativa és el canvi de denominació. S'adopta el nom de “guia docent” en lloc de “pla docent”. Un segon canvi proposat és que s'afegeix el “pla d’aprenentatge”. La guia docent és l’instrument que defineix el model docent de l’assignatura i té abast públic. El pla d’aprenentatge és l’instrument que detalla la planificació d’activitats i la seva alineació amb el pla d’avaluació de l’assignatura i es posa a disposició només a l’alumnat matriculat a l’assignatura.

La Normativa recull els continguts i la informació que ha de contenir la guia docent. S’hi detallen aspectes fonamentals com la metodologia docent, el sistema d’avaluació i els idiomes de la docència per tal que l’estudiant de la UPF tingui la informació necessària abans de formalitzar la matrícula de les assignatures.

A més, aquesta Normativa té com objectiu recollir els aspectes de la guia docent per dotar-la d’estabilitat i facilitar que només s’hi realitzin modificacions quan es requereixi.

La Normativa també recull el paper complementari del pla d’aprenentatge.

Per tot el que s’ha exposat, l’abast de la modificació aconsella aprovar un normativa nova.

El Consell de Govern

ACORDA

Article únic. S’aprova la Normativa de la guia docent i del pla d’aprenentatge de l’assignatura en els ensenyaments de grau i de màster que figura en annex.

Disposició transitòria

Els plans docents de les assignatures (PDA) existents s’hauran d’adaptar abans de la matrícula del curs 2023-2024 al nou format de guia docent d’acord amb aquesta Normativa i amb allò previst al Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i el procediment d’assegurament de la seva qualitat. En paral·lel, caldrà desenvolupar els plans d’aprenentatge en aquests mateixos terminis.

Disposició derogatòria

Es deroga la Normativa del Pla Docent de l'Assignatura aprovada per Acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008, modificat per Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012, sens perjudici de la plena validesa de tots els plans docents d'assignatura ja elaborats de conformitat amb la normativa anterior, mentre no siguin substituïts per les noves guies docent. 

Disposició final

Aquest acord entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació i serà d’aplicació als estudis de Grau i Màster universitari a partir del curs acadèmic 2023-2024.

 

ANNEX.- Normativa de la guia docent i del pla d’aprenentatge d’assignatura en els ensenyaments de grau i de màster

Article 1. Àmbit d'aplicació

La guia docent i el pla d’aprenentatge d’assignatura són d’aplicació a tots els estudis oficials de Grau i de Màster universitari de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Article 2. La guia docent d’assignatura

2.1 Concepte

La guia docent, única per a cada assignatura, és l'instrument del pla d’estudis que defineix el model d'organització docent de l'assignatura. Té abast públic i es pot consultar des dels espais de difusió acadèmica previstos per la Universitat. La guia docent ha de ser coherent i mantenir correspondència amb el que s'estableix a la memòria de la titulació oficial acreditada.

2.2 Contingut

2.2.1 La guia docent ha de recollir els continguts següents:

 • Nom de l’assignatura
 • Curs acadèmic
 • Centre
 • Estudi
 • Nombre de crèdits
 • Curs
 • Llengües de docència
 • Professorat
 • Presentació de l’assignatura
 • Competències / Resultats d’aprenentatge
 • Continguts
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • Sistema d'avaluació i qualificació

2.2.2 Els continguts relatius al sistema d'avaluació i qualificació s'hauran d'actualitzar anualment. La resta de continguts només seran modificables quan hi hagi canvis que facin necessari l’actualització de la guia docent.

2.3 Elaboració

L’elaboració de la guia docent és responsabilitat dels càrrecs acadèmics del centre, per la qual cosa han d’establir els mecanismes que considerin oportuns per coordinar el procés.

Correspon al professorat responsable de l’assignatura l’actualització anual de l’apartat d’avaluació.

2.4 Publicació

La guia docent ha de ser publicada en els terminis que estableix la Universitat i sempre abans del període de matrícula.

2.5 Llengua

La guia docent de l’assignatura ha d'estar escrita en català, castellà i anglès.

 

Article 3. El pla d'aprenentatge d’assignatura

3.1 Concepte

El pla d’aprenentatge d’assignatura és l’instrument que detalla la planificació de les activitats i la seva alineació amb el pla d’avaluació de l’assignatura, desenvolupant de forma coherent la guia docent corresponent. En cap cas el contingut del pla d’aprenentatge pot modificar o entrar en contradicció amb la guia docent de l’assignatura.

3.2 Contingut

El pla d'aprenentatge conté els detalls de la planificació d’activitats de l’assignatura de manera explícita i exhaustiva desenvolupant el contingut de la guia docent corresponent.

Com a instrument dinàmic pot admetre modificacions d'un curs a l'altre i els seus continguts poden tenir diversos nivells de precisió.

El pla d’aprenentatge ha de contenir les informacions següents:

1. Pla d'activitats

- Tasques amb la concreció de les metodologies docents

- Hores de dedicació de l'estudiantat

- Tipus d'acció d'aprenentatge

- Disseny social

- Materials, recursos, bibliografia recomanada, eines i espais

- Alineació amb l'avaluació

2. Pla d'avaluació:

- Tipus d'avaluació

- Criteris d'avaluació,

- Instruments d'avaluació

- Alineació amb les competències (o resultats d’aprenentatge)

3.3 Elaboració

L’elaboració del pla d’aprenentatge correspon al professorat responsable de l’assignatura, que l’haurà d’actualitzar anualment.

3.4 Publicació

La publicació i difusió del pla d’aprenentatge es farà a través de l’Aula Global de l’assignatura en els terminis que estableix la Universitat i sempre abans del començament de l’assignatura.

La publicació es farà autònomament pel professorat que imparteix la matèria i no requerirà de tràmits administratius intermedis.

3.5 Llengua

El pla d’aprenentatge de l’assignatura ha d'estar escrit en la llengua o les llengües d’impartició de l’assignatura.