Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011, modificat per acords del Consell de Govern de 2 de juliol del 2014, d'1 de juliol del 2015 i de 7 de juny del 2023

Article 1. Preu de la matrícula

1. L'import de matrícula que han d'abonar els estudiants és el que resulta d'aplicar els preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya.

2. L'import de la matrícula també inclourà els preus que, per la prestació de serveis, hagi aprovat el Consell Social i que el mateix òrgan hagi acordat que es meritin en el moment de la matrícula.

3. Els estudiants han d'abonar l'import de l'assegurança escolar sempre que estiguin compresos en el camp d'aplicació d'aquesta.

 

Article 2.  Pagament de la matrícula

1. L'abonament de la matrícula es farà, preferentment, per domiciliació bancària. Els estudiants de màster i de doctorat tindran també la possibilitat d'abonar l'import de la seva matrícula mitjançant un pagament únic a través de targeta de crèdit/dèbit.

El pagament per domiciliació bancària es podrà realitzar en un o dos terminis. En cas que sigui un únic termini, l'import es descomptarà en un termini màxim de 15 dies, a comptar des del moment de la matriculació. En cas de seleccionar el pagament en dos terminis, el primer termini, que correspondrà al 60% de l'import de la matrícula, es descomptarà en un termini màxim de 15 dies, a comptar des de la formalització d'aquesta. El segon termini, corresponent al 40% de l'import restant, es descomptarà al llarg de la segona quinzena del mes de desembre.

2. La UPF facilitarà el fraccionament de l'import de la matrícula en pagaments mensuals, per mitjà de convenis de col·laboració amb l'Agència de Gestió d'Ajuts i de Recerca (AGAUR). En el moment de la matrícula, l'estudiant podrà escollir l'opció de pagament corresponent. En cas que, finalment, no acabi formalitzant l'opció de Préstec AGAUR o deixi d'efectuar els pagaments mensuals, l'estudiant haurà de fer efectius els imports pendents en els terminis que estableixi la Universitat.

3. El pagament de la matrícula també es podrà realitzar mitjançat ingrés en efectiu al compte corrent que determini la Universitat. Aquesta modalitat de pagament obliga a fer efectiu el total de la matrícula en el termini de set dies des de la data de formalització de la sol·licitud de matrícula. Aquesta forma de pagament serà la que exigirà la universitat en el cas que l'estudiant no hagi fet el pagament en les condicions i els terminis fixats per a les altres modalitats de pagament establertes en aquesta normativa.

4. La Universitat exigirà com a condició prèvia de matrícula, d'expedició de títols, de certificats, de gestió de trasllats, o de qualsevol altre tràmit a realitzar, el pagament de les quantitats pendents per matrícules d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials de cursos acadèmics anteriors i simultanis en qualsevol universitat o centre al qual sigui d'aplicació la normativa per la qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya que aprovi la Generalitat de Catalunya.

 

Article 3. Recàrrecs

Els recàrrecs en els preus de la matrícula són els que estableixi el decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, la Universitat aplicarà els recàrrecs i interessos que corresponguin en concepte de demora, sobre l'import de la matrícula no pagat en els terminis establerts per la Universitat, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

 

Article 4. Exempcions i bonificacions en el preu de la matrícula

1. Les exempcions i bonificacions en el preu de matrícula són les que estableixi anualment el decret de preus públics i la normativa vigent.

2. Les condicions que donen dret a les exempcions i bonificacions en els preus s'han de complir en la data de l'inici de l'activitat acadèmica.

3. Els estudiants que siguin beneficiaris d'alguna exempció o bonificació de pagament o exempció de la matrícula previstes a la normativa vigent ho han d'acreditar documentalment, abans de la formalització de cada matrícula, en el lloc i terminis que estableixi la Universitat a tal efecte i que es publicaran anualment al lloc web.

4.  Els estudiants amb matrícula d'honor de batxillerat gaudeixen de l'exempció total del preu dels crèdits únicament la primera vegada que accedeixen a la Universitat.

5.  Els estudiants de la Universitat amb assignatures qualificades amb matrícula d'honor obtingudes la primera vegada que han estat matriculades gaudeixen de la gratuïtat pel mateix nombre de crèdits en la matrícula del curs immediatament següent, sempre que es matriculin en el mateix ensenyament i Universitat i es tracti de crèdits que es matriculen per primera vegada. 

 

Article 5. Reconeixement i transferència de crèdits

1. Els estudiants que sol·licitin el reconeixement i la transferència de crèdits acadèmics han d'abonar els imports que preveu per aquest concepte el decret de preus públics aprovat anualment per la Generalitat de Catalunya.

2. Els estudiants que hagin sol·licitat el reconeixement de crèdits  i que no hagin matriculat els crèdits objecte del reconeixement, abonaran únicament el percentatge del preu dels crèdits reconeguts que estableixi anualment el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya. En el cas dels estudiants de nou accés a primer curs de grau, s’aplicarà el percentatge del preu dels crèdits reconeguts sempre que la sol·licitud de reconeixement es presenti en el termini de 20 dies naturals des de la data de la seva matrícula. Si la sol·licitud és posterior a aquest termini, hauran d’abonar l’import dels crèdits com a no reconeguts.

3. L'import del preu dels crèdits reconeguts s'ha de calcular en funció del preu del crèdit dels estudis matriculats a la UPF.

4. Si en un mateix curs hi ha crèdits reconeguts i no reconeguts, el càlcul de la liquidació econòmica s'ha de fer de la manera següent: un cop calculat l'import del percentatge dels crèdits reconeguts, s'afegirà l'import dels crèdits no reconeguts.

 

Article 6. Modificacions i renúncies de matrícula

1. Modificació de matrícula

Quan la modificació de matrícula comporti un increment en el preu, s'ha d'abonar la diferència resultant, en un sol termini i en la forma de pagament triada en la formalització de la matrícula, sempre que això sigui possible.

Quan la modificació de matrícula suposi una disminució en la liquidació econòmica, no es tindrà dret a la devolució corresponent, excepte si la modificació és deguda a causes imputables a la Universitat.

2. Renúncia a la matrícula

2.1. La renúncia a la totalitat de la matrícula per part de l’estudiant no comporta la devolució de cap import abonat per aquest concepte, llevat de les següent situacions:

- Quan la renúncia respongui a una reassignació de places dins el procés de preinscripció universitària de les universitats públiques espanyoles, d’acord amb els requisits establerts pel decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya.

- En cas d’accident, malaltia greu o situació sobrevinguda, que impedeixi el seguiment dels estudis. El motiu al·legat haurà d’estar justificat documentalment.

En ambdós supòsits només es retornarà a l’estudiant l’import dels crèdits matriculats.

És requisit imprescindible per a l'acceptació de la renúncia que l'estudiant hagi abonat l'import sencer de la matrícula.

En cas que l'estudiant s'hagi matriculat beneficiant-se d'algun tipus de bonificació o amb la condició de becari, també haurà d'abonar l'import íntegre de la matrícula per tal que la universitat admeti la seva renúncia.

En els casos que la universitat exigeixi un pagament per avançat de part de la matrícula i l'estudiant, finalment, renunciï a formalitzar-la, l'import satisfet no es retornarà en cap cas.

No pot ser objecte de renúncia a la totalitat de la matrícula si aquesta inclou assignatures ja avaluades.

2.2. Anul·lació d'assignatures

Només es contempla la possibilitat d’anul·lar alguna assignatura i el retornament de l’import dels crèdits anul·lats en cas d’accident, malaltia greu o situació sobrevinguda que impedeixi el seguiment dels estudis. El motiu al·legat haurà d’estar justificat documentalment.

No pot ser objecte d’anul·lació una assignatura avaluada.

Article 7. Devolucions

La Universitat retornarà l'import de la matrícula quan l'estudiant sigui beneficiari d'un ajut a l'estudi de caràcter general amb posterioritat al pagament d'aquella, o per qualsevol altre concepte, sempre que l'estudiant ho sol·liciti abans del 31 de maig del curs acadèmic corresponent.

 

Disposició addicional primera

Correspon a l’òrgan de govern unipersonal de la universitat en qui delegui el rector o rectora  l’autorització del retornament dels preus públics, dins de la seva competència i de l'àmbit de la gestió econòmica de la matrícula, d’acord amb el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya i amb la Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula en ensenyaments oficials de la UPF.

Disposició addicional segona. Aplicació supletòria a ensenyaments propis de la UPF

Aquestes normes són d'aplicació supletòria en la gestió i liquidació dels preus abonats per ensenyaments conduents a títols propis de la Universitat.

Disposició derogatòria

1. Queden derogades íntegrament les normes econòmiques de matrícula aprovades per acord de la Comissió Gestora de 22 d'agost de 1990 modificades per acord del Consell Econòmic de 19 de juliol de 1993 i per acord del Consell Social de 18 de setembre de 1995. Així mateix, queda derogada la disposició relativa al fraccionament dels preus de matrícula en els estudis oficials que fou aprovada per acord de la Junta Govern de 13 de juliol de 1994

2. Queden derogats els apartats 3, 4, 5 i 8 de l'article 4 i l'apartat 9 de l'article 8 de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.

 

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entra en vigor per a tots els processos de matriculació que tinguin lloc per al curs acadèmic 2011-2012.