Acord de Consell de Govern de 17 d'abril del 2024

La Universitat Pompeu Fabra vol regular, de manera transparent i eficaç, la provisió temporal de llocs de treball mitjançant la creació de borses de treball de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis funcionari interí de la Universitat amb la finalitat de gestionar de manera àgil les necessitats urgents i temporals de personal.

Després d’un procés de negociació amb l’òrgan de representació del PTGAS funcionari i les tres seccions sindicals amb representació a la UPF, en data 14 de març de 2024 es va arribar a un Acord per a la creació i funcionament de les borses de treball de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis funcionari interí de la Universitat Pompeu Fabra, signat per la Gerència, la Junta del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis (JPTGAS),  la secció sindical de la Intersindical-CSC a la UPF, la secció sindical de CCOO a la UPF i la secció sindical de la UGT a la UPF.

Ateses les competències atribuïdes al Consell de Govern per l’article 42, lletres b) i n) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, el Consell de Govern aprova la Normativa per a la creació i funcionament de les borses de treball de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis Funcionari interí de la Universitat Pompeu Fabra.

Ateses les competències atribuïdes al Consell de Govern per l’article 42, lletres b) i n) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

El Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar la normativa per a la creació i funcionament de les borses de treball de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis Funcionari interí de la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex.

Disposició final única. Aquesta normativa entra en vigor l’endemà de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.

 

NORMATIVA PER A LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES BORSES DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC, DE GESTIÓ I D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI INTERÍ DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

1. Àmbit d’aplicació

Aquesta normativa és aplicable a les borses de treball que es creïn per incorporar Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis funcionari interí de caràcter temporal en les escales següents:

- Escala auxiliar administrativa de suport

- Escala administrativa

- Escala de gestió

- Escala d’ajudants d’arxius i biblioteques

Aquestes borses de treball seran utilitzades per al nomenament de personal funcionari interí, en totes les formes establertes a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, amb la finalitat de donar cobertura, a les places vacants corresponents al nivell mínim de cada escala.

2. Constitució de les borses de treball

Les diferents borses de treball es constituiran de la manera següent:

1. S'incorporen a la borsa de treball les persones que hagin superat totes les proves d’un procés selectiu d’ingrés a una de les escales indicades en el primer punt de la normativa, sense obtenció de plaça, si així ho han indicat en la sol·licitud d'inscripció al procés selectiu.

2. S'incorporen a la borsa de treball les persones que hagin superat la primera prova d’un procés selectiu d’ingrés a una de les escales indicades en el primer punt de la normativa, si així ho han indicat en la sol·licitud d'inscripció al procés selectiu.

3. S’incorporen a la borsa de treball les persones que hagin superat el procés selectiu específic convocat per formar part de la borsa, segons el procés selectiu que es descriu al quart punt d’aquesta mateixa normativa.

Es constituirà una borsa de treball per a cadascuna de les escales.

3. Criteris d’incorporació i ordenació de la borsa de treball

La incorporació i ordenació de les borses de treball es farà de la manera següent:

Primer: El personal que hagi superat totes les proves d’un procés selectiu d’ingrés, sense obtenció de plaça,  s’incorporarà segons l’ordre de la puntuació obtinguda.

Segon: El personal que hagi superat la primera prova d’un procés selectiu d’ingrés s’incorporarà segons l’ordre de la puntuació obtinguda.

Tercer: El personal que hagi superat el procés selectiu per a la incorporació de personal per a qualsevol de les borses de treball que es publiquin, que s’incorporarà per l’ordre de la puntuació obtinguda.

Es pot formar part de borses de treball d’escales diferents.

4. Procés selectiu per a la incorporació a la borsa de treball

4.1. Per tal d’incorporar-se a les diferents borses de treball, les persones aspirants hauran de superar, en aquest ordre cronològic, les proves següents:

1r) Prova eliminatòria, tipus test, de coneixements sobre el temari específic a publicar.

La qualificació d’aquesta prova és de 100 punts i el mínim per superar-la és de 50 punts.

2n) Prova de desenvolupament d’un o de diversos supòsits pràctics.

La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 100 punts i el mínim per superar-la és de 60 punts.

Els aspirants que vulguin accedir a les ofertes de l’àmbit econòmic hauran de realitzat un supòsit pràctic addicional, que es valorarà amb un apte/no apte. Els candidats que el superin, seran els que accediran a la cobertura d’ofertes d’àmbit econòmic.

3r) Test psicotècnic i/o entrevista, per ordre de la qualificació obtinguda a la primera prova.

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 60 i el mínim per superar-la és de 30 punts.

4.2. Quan es publiquin les llistes de les borses, s’afegirà la informació de les persones que disposin de coneixements de llengua anglesa, els quals s’acreditaran únicament mitjançant els certificats inclosos a les taules oficials per al reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres aprovades per la  Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya  d’acord amb els nivells del document del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR), aprovat pel Consell d’Europa.

4.3. Per ser admeses a la realització del procés selectiu de la borsa de treball, les persones aspirants han de posseir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats

de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.

b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat ordinària establerta per a la jubilació de funcionaris.

c) Estar en possessió de la titulació que es requereixi per a les convocatòries de cada borsa de treball, o qualsevol altra titulació de nivell superior o estar en condicions d'obtenir-la en la data en què finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent.

d) Posseir la capacitat física i psíquica per exercir les funcions pròpies de les places convocades.

e) No estar separat, per causa d'expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública ni trobar-se inhabilitat per exercir les funcions públiques.

f) Tenir els coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1 MECR).

g) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana de nivell C2 o equivalent.

Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint per tal de poder formar part de la borsa de treball.

Aquest procés selectiu haurà de respectar en tot moment els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

4.4. Un cop publicada la corresponent convocatòria de constitució de la borsa de treball de personal funcionari interí de la UPF per a la cobertura temporal de llocs de les escales indicades a l’annex 1, la valoració de les candidatures així com l’establiment de les proves correspon a una Comissió de Selecció. Alhora, podrà assistir en la realització del procés, com a observador, un membre de la Junta del PTGAS, nomenat per la pròpia Junta. 

4.5. Els motius, documentalment justificats, que permetran als aspirants poder realitzar les proves d’accés a la borsa en una data diferent a l’establerta a la convocatòria són els següents:

 • Incapacitat temporal, malaltia o hospitalització acreditada.
 • Maternitat: sempre que es produeixin els requisits que donen dret a gaudir del permís per maternitat, sigui per a la mare o per al pare.
 • Adopció o acolliment d’acord amb el que estableix l’article 49 b) del Reial Decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • Víctima de violència de gènere.

4.6. Finalitzat aquest procés, es publicarà la llista de les persones que l’han superat i que formaran part de la borsa, per ordre de puntuació.

5.Publicitat de les llistes de les borses

La publicació de les llistes de les borses de treball corresponents inclouran la informació següent:

 • Ordre de prelació de les persones que formen part de la borsa.
 • DNI anonimitzat de les persones que formen part de la borsa.
 • Puntuació de les persones que formen part de la borsa.
 • Àmbits.

Aquestes llistes inclouran les persones segons l’ordre establert a l’article 3.

6. Assignació de places

En el moment que sigui necessària la cobertura temporal d’un lloc d’acord amb els termes establerts a l’art. 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el funcionament de la borsa serà com s’indica a continuació:

 1. En el moment en què l’Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu hagi de fer propostes de nomenaments de personal interí, des de la Secció de Selecció s’anirà cridant a les persones candidates per ordre de numeració a la respectiva borsa de treball i segons els àmbits, que consten a l’annex 1 d’aquesta normativa. En aquest mateix moment, s’informarà a la persona candidata de la naturalesa de la substitució o de la cobertura de la plaça, segons la situació.

2. El procediment per a la crida serà el de contactar mitjançant correu electrònic  amb la persona candidata segons l’ordre de numeració de la borsa i segons l’àmbit . En cas que no es pugui contactar, o no es rebi resposta, de la persona candidata en un termini de 48 hores, se li comunicarà per correu i es procedirà a contactar a la persona candidata que segueix a la llista.

3. En el moment que es contacti amb una persona candidata i aquesta accepti l’oferta, des de la Secció de Selecció se li comunicarà el termini per a la incorporació. Aquest termini ha de ser com a màxim de 15 dies hàbils.

4. En cas que la persona candidata de la borsa de treball a qui se li ofereixi l’oferta de treball no l’accepti, la seva situació quedarà de la manera següent:

a. La primera vegada que no accepti l’oferta de treball, la persona candidata mantindrà el mateix ordre que té a la llista, no hi haurà cap variació.

b. La segona vegada que no accepti, la persona candidata passarà al final de la llista.

c. La tercer vegada que no accepti l’oferta de treball, la persona candidata quedarà exclosa de la borsa de treball d’on hagi renunciat a les ofertes.

5. En cas que sigui requisit disposar de coneixements de llengua anglesa per a la cobertura de la plaça per a la qual es fa la crida, s’exceptuarà la crida dels candidats segons l’ordre de numeració de la borsa. Prèviament es consultarà al candidat si ho pot acreditar encara que no ho hagués manifestat a la convocatòria.

Els motius, documentalment justificats, de no acceptació i que permetran mantenir l’ordre de prelació a la borsa, són els següents:

 • Incapacitat temporal, malaltia o hospitalització acreditada.
 • Maternitat: sempre que es produeixin els requisits que donen dret a gaudir del permís per maternitat, sigui per a la mare o per al pare.
 • Cura de fills menors de 3 anys o de familiars fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat que no es puguin valer per ells mateixos, fins que finalitzi la situació que motiva la sol·licitud.
 • Adopció o acolliment d’acord amb el que estableix l’article 49 b) del Reial Decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • Víctima de violència de gènere.

7. Període de prova

El nomenament com a funcionari interí comportarà la realització d’un període de prova de 4 mesos. Cas que el nomenament sigui d’una durada inferior, el període de prova coincidirà amb aquest període.

El/La cap del servei/unitat emetrà un informe a la finalització del període de prova on s’avaluarà l’acompliment de la persona treballadora. Cas de tenir un informe favorable es mantindrà el nomenament o bé retornarà a la borsa d’interins que li correspongui i en l’ordre prèviament assignat.

L’informe del/de la cap del servei/unitat podrà rebre al·legacions per part del funcionari interí avaluat, informe que es valorarà per part de l’Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.

S’informarà a la Comissió paritària de Seguiment dels informes negatius emesos en el període de prova.

8. Causes d’exclusió de la borsa de treball

Són causes d’exclusió de la borsa de treball:

 • Per renúncia expressa de la persona interessada.
 • La pèrdua de les condicions per ser funcionari interí.
 • La no acceptació de tres ofertes de treball, tal com s’exposa al sisè punt d’aquesta normativa.
 • Tenir informe negatiu definitiu del període de prova.
 • Haver estat sancionat a conseqüència d’un expedient disciplinari per la sanció establerta a l’article 96.1a) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • Per haver superat l’edat màxima de jubilació forçosa.

Disposició transitòria

El personal que a data de la resolució de la convocatòria de borsa de treball tingui un nomenament vigent de PTGAS funcionari interí, i que disposi d’un informe favorable, s’incorporarà a la borsa.

Aquest personal s’afegirà a la borsa a continuació del personal que ha superat la primera prova d’un procés selectiu. I l’ordre d’incorporació es farà d’acord amb el temps de serveis prestats a la Universitat.

Disposició addicional primera

Es crearà una Comissió paritària de seguiment d’aquesta normativa.

Disposició addicional segona

La vigència de la borsa de treball serà de dos anys des de la resolució de la convocatòria i mentre hi hagi persones candidates disponibles.


ANNEX 1.  RELACIÓ D’ÀMBITS PER CADA ESCALA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL

S'identifiquen tres àmbits pel que fa a la cerca i valoració de les diferents candidatures:

- Administració General

- Econòmic

- Gestió Documental

Per a cadascun de les escales s’han identificat els àmbits següents:

 • Dins de l’escala de gestió: àmbit d’Administració General, àmbit Econòmic i àmbit de Gestió Documental
 • Dins de l’escala administrativa: àmbit d’Administració General i àmbit Econòmic.
 • Dins de l’escala Auxiliar administrativa de suport: àmbit d’Administració General

ÀMBITS

Administració General

Econòmic*

Gestió Documental** 

ESCALA

Gestió

X

X

Ajudants d’arxius i biblioteques

X

Administrativa

X

X

Auxiliar administrativa de suport

X

* Gestió pressupostària (sol·licituds econòmiques, justificacions de despeses, etc.).

**Gestió de fons documental i bibliogràfic.