Acord del Consell de Govern del dia 1 de febrer del 2012.

Les activitats de la Universitat Pompeu Fabra s'han anat diversificant i especialitzant a mesura que ha ampliat la seva estructura de personal docent i investigador els darrers anys. En aquest sentit, les col·laboracions en matèria de recerca, transferència en el marc del grup UPF així com d'altres institucions i empreses del nostre context han anat creixent en volum i intensitat com a resultat de l'alta producció científica i l'excel·lència docent assolida els darrers anys.

És voluntat de la pròpia institució oferir un marc amb plenes garanties de manera que aquestes col·laboracions es puguin articular malgrat la seva diversitat i complexitat, a més de potenciar-se com a part nuclear de l'activitat de transferència de coneixement cap a la nostra societat.

Aquesta major implicació suposarà una relació més intensa amb el teixit econòmic i social del nostre context, incrementant la presència de la UPF i del seu grup en els diferents sectors d'activitat amb contribucions que ajudin a refermar el compromís amb l'entorn productiu. Aquesta transferència s'ha de traduir en una millora de la competitivitat de les empreses i institucions a la vegada que la Universitat apropa el seu coneixement a la realitat i necessitats de les mateixes.

L'article 83.1 de Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (LOU), permet al professorat universitari, a través de determinades estructures universitàries, la celebració de contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per al desenvolupament d'ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació.

El mateix article indica que els Estatuts, en el marc de les normes bàsiques que dicti el Govern, han d'establir els procediments d'autorització d'aquells treballs i de celebració dels contractes, així com dels criteris per fixar el destí dels bens i recursos que amb ells s'obtinguin.

L'article 170 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, que regula els contractes a l'empara de l'article 83 de la LOU, atribueix al rector l'autorització dels contractes i la compatibilitat del personal docent i investigador que hi participi, d'acord amb la normativa que aprovi el Consell de Govern, la qual ha d'establir el procediment per a la tramitació dels contractes i els criteris d'afectació dels béns i dels ingressos obtinguts mitjançant aquests, tenint en compte en tot cas que la Universitat ha de ser compensada per tots els costos directes i indirectes que siguin atribuïbles a cada contracte.

És per això que ell Consell de Govern aprova la normativa següent:

 

Article 1. Àmbit objectiu

L'objecte d'aquesta normativa és fixar el procediment d'autorització dels treballs i de celebració dels contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic així com per al desenvolupament d'ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació, que es contempla a l'article 83.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

 

Article 2. Autorització dels treballs

1. L'autorització per la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per al desenvolupament d'ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació i la posterior signatura dels corresponents contractes, correspon al rector o rectora de la Universitat o vicerector o vicerectora en qui delegui. L'autorització implicarà la concessió de la compatibilitat per als professors que hi participin, que quedarà circumscrita a l'objecte dels contractes signats.

2. Abans de la seva signatura, els contractes  seran informats pels directors de departament o, si és el cas per raó de la matèria, pels directors d'institut universitari de recerca, al que estigui adscrit el professor o professora.

3. Els directors de departament o institut universitari de recerca rebran trimestralment un llistat amb la relació de contractes signats per professors que hi estan adscrits, a efectes informatius.

4. Les activitats del professorat fetes en el marc d'aquesta normativa en cap cas poden suposar una afectació a llurs obligacions ordinàries vers la UPF.

 

Article 3. Tramitació dels contractes

1. Les propostes de contractes per a treballs de recerca, transferència de coneixement i activitats específiques de formació poden ser formulades directament a la Universitat o per mitjà d'un departament, un institut universitari de recerca, un grup de recerca o un professor o professora.

2. El responsable del treball de recerca, transferència de coneixement o activitat específica de formació acordarà amb l'entitat les condicions bàsiques de la col·laboració i elaborarà una proposta del contracte, així com el projecte de pressupost. La Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca, pel que fa als contractes de recerca i transferència i el Servei de PDI pel que fa als contractes d'activitats de formació, donaran suport a la preparació, tramitació i signatura del mateix.

3. El professor responsable del treball de recerca, transferència de coneixement o activitat específica de formació farà arribar la proposta de redactat del contracte a la Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca o al Servei de PDI, segons el seu contingut, que el revisarà i modificarà o adaptarà aquells aspectes que ho requereixin, amb l'informe, si s'escau, de l'Assessoria Jurídica o altres unitats administratives de la Universitat. Aquestes revisions i modificacions es faran de comú acord amb el professor responsable del treball o activitat.

4. Una vegada acordat el redactat definitiu del contracte el professor responsable signarà un model normalitzat de "proposta de contracte" en el que figuren les dades bàsiques de la col·laboració i els compromisos legals que comporta la signatura del mateix.

5. En el cas de contractes d'activitats de formació en els que hi participi una pluralitat de professors se signarà un acord marc entre la UPF i l'entitat, al qual s'hi adheriran els professors que hi participin.


Article 4. Contingut dels contractes

Els contractes hauran de contemplar, almenys, els següents aspectes:

a) Identificació de les parts contractants.

b) Objecte  amb especificació de les obligacions assumides per les parts.

c) Professor o professora responsable  del treball o activitat de formació.

d) Llistat de professors  participants en el contracte, si s'escau.

e) Durada total i terminis parcials d'execució, si escau.

f) Lloc on es farà el treball o activitat si no és en instal·lacions de la UPF.

g) Preu del contracte, terminis i  forma de pagament.

h) Clàusules, si és el cas, de limitació de responsabilitat.

i)  Titularitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'obra resultant.

j)  Clàusules de resolució de conflictes.

 

Article 5. Règim econòmic

Els ingressos procedents dels contracte, considerant com a tals l'import facturat sense comptar l'IVA, han de compensar la Universitat per tots els costos directes i indirectes generats per aquest. A aquests efectes, s'estarà al que estableix la Normativa per la que es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats.

 

Article 6. Arxiu dels contractes

Els contractes regulats per aquesta normativa es registraran a l'Arxiu de Convenis que farà la publicació de les dades principals, sense perjudici de les clàusules de confidencialitat que continguin.

 

Disposició final 

Única. Aquesta normativa entrarà en vigor pels treball de recerca i transferència de coneixement el dia primer d'abril  del 2012, per les activitats específiques de formació el dia primer de juliol del 2012 i serà d'aplicació als contractes dels que s'iniciï la tramitació a partir d'aquestes dates en funció del tipus d'activitat.