Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 modificada per acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021

Els principis ètics no poden estar sotmesos a una concepció estàtica, sinó que han de respondre a l’evolució de la societat i el deure de les institucions públiques, també de les universitats, és proveir els instruments necessaris als respectius àmbits per tal de garantir-ne la protecció i desenvolupament.

El Codi Ètic, aprovat pel Consell de Govern de data 8 de juliol del 2020, esdevé una eina inclusiva i dinàmica que dona resposta als valors que defineixen i identifiquen la nostra comunitat universitària: la integritat, la llibertat acadèmica, la responsabilitat, la honradesa i la igualtat, entre d’altres.

En aquest context, resulta necessari crear un òrgan col·legiat per a la supervisió, revisió i implementació dels principis establerts el Codi Ètic, tal com ja preveia en el seu text. Així doncs, d’acord amb els mecanismes de seguiment i revisió del Codi Ètic establerts al seu punt III, s’estableix la Comissió d’Integritat com a òrgan de garantia i de compliment dels principis d’integritat de la nostra Universitat, que ha de dur a terme aquelles funcions descrites a l’article 3 d’aquesta normativa ja establertes pel Codi Ètic mateix.

Amb l’objectiu que la Comissió d’Integritat pugui acomplir les seves funcions de manera íntegra i objectiva, es preveu que el seu president o presidenta sigui un professor o professora que en cap cas no podrà ser membre del Consell de Direcció de la Universitat. A més, és important ressaltar que la seva composició -prevista a l’article 5- és diversa i alhora equilibrada, atès que no només té en compte la representació de tots els col·lectius de la comunitat universitària, sinó que addicionalment també en formen part membres del Consell Assessor de la Transparència de la UPF, de la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) o persona en qui delegui, la qual ha de ser membre de CIREP-UPF o d'alguna altra comissió vinculada a la UPF les funcions de la qual s'emmarquin en l'àmbit de l'ètica o la integritat en la recerca, i el delegat o delegada de protecció de dades de la UPF. Aquesta composició respon al mandat del Codi Ètic sobre la necessitat d’un òrgan col·legiat de garantia i de compliment dels principis d’integritat de la nostra Universitat.

D’altra banda, es preveu que la Comissió pugui comptar amb assessors externs, que es podran integrar a les seves sessions o reunions de treball, per a contribuir de forma efectiva i robusta a la plena integritat de la Universitat.

Així mateix, la normativa procura una adequada articulació i coordinació entre la Comissió d’Integritat i el síndic de greuges de la UPF. Ambdues figures tenen rols específics i diferents: la Comissió, en benefici de la projecció dels principis d’integritat de la institució; el síndic de greuges, com autèntic ombudsman, és a dir, com a protector dels drets fonamentals de cada un dels membres de la Universitat davant de les potestats que aquesta exerceix. Per això, el síndic de greuges no s’incorpora com a membre de la Comissió, però l’article 6 sí que preveu –entre altres aspectes– que pugui formular recomanacions als treballs de la Comissió o, fins i tot, ser convidat especialment pel president o presidenta de la Comissió a assistir a les reunions.

Finalment, cal tenir ben present que la Comissió d’Integritat és un nou instrument institucional per a assegurar i actualitzar els principis que aplega el Codi Ètic, però la integritat de la Universitat Pompeu Fabra depèn sobretot de les persones que en formen part. En conseqüència, l’èxit del desplegament del Codi ètic no recolza en la mera existència de la Comissió que ara es regula, sinó en la col·laboració, responsabilitat i compromís dels membres de la comunitat universitària.

 

Article 1. Àmbit objectiu d’aplicació

Aquesta normativa té com a objectiu principal la de regular l’estructura i el funcionament de la Comissió d’Integritat.

Article 2. Naturalesa

La Comissió d’Integritat es constitueix com a òrgan de garantia i de compliment dels principis establerts al Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 3. Funcions

Són funcions de la Comissió d’Integritat les següents:

a) Difondre el Codi Ètic entre la comunitat universitària de la UPF i vetllar pel seu compliment.

b) Promoure la formació, informar i sensibilitzar sobre les conductes ètiques tant a la comunitat universitària de la UPF com a la societat en el seu conjunt impulsant tot tipus d’accions incloent la presència a les xarxes socials.

c) Impulsar les mesures de prevenció d’actuacions contràries als principis del Codi Ètic, formular recomanacions i proposar millores en l’aplicació d’aquests principis.

d) Respondre consultes, observacions i suggeriments dels membres de la comunitat universitària de la UPF sobre la conducta ètica en l’exercici de les seves tasques.

e) Acordar la finalització del procediment de comunicacions rebudes a través de la Línia Ètica, d’acord amb les possibles actuacions que es determinin a la seva normativa reguladora, així com supervisar el seu funcionament en els termes establerts en el Codi ètic.

f) Revisar anualment els continguts del Codi Ètic i, si escau, elevar al Consell de Govern propostes d’actualització del Codi Ètic.

g) Emetre anualment un informe sobre la integritat a la UPF i sobre la seva activitat com a Comissió, les conclusions del qual es publicaran al Portal de la transparència de la UPF.

Article modificat per acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021

Article 4. Informes

1. Les funcions de la Comissió d’Integritat s'exerceixen principalment mitjançant l’elaboració d’informes i la resposta a peticions que tenen naturalesa de recomanació per als òrgans de govern de la Universitat.

2. Els documents emesos per la Comissió d’Integritat no tindran caràcter vinculant. No obstant això, si l’actuació dels òrgans de govern de la Universitat s’aparta de les recomanacions de la Comissió, hauran d’emetre informe motivat de les discrepàncies existents.

Article 5. Composició

1. La Comissió d’Integritat tindrà la composició següent:

  • Un professor o una professora designat pel rector o rectora, que exercirà la presidència de la Comissió d’Integritat, el qual no pot ser membre del Consell de Direcció de la Universitat
  • El secretari general o la secretària general de la UPF, que exercirà la vicepresidència d’aquesta Comissió.
  • Un o una membre del Consell Assessor de la Transparència de la UPF, designat per aquest consell entre els professors que en formen part.
  • Un o una representant del Consell Social, designat en la forma que estableixi la seva normativa.
  • El president o la presidenta de la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF), o persona en qui delegui, la qual ha de ser membre de CIREP-UPF o d'alguna altra comissió vinculada a la UPF les funcions de la qual s'emmarquin en l'àmbit de l'ètica o la integritat en la recerca.
  • El delegat o delegada de protecció de dades de la UPF, o persona amb coneixements específics de protecció de dades personals en qui delegui.
  • Un o una representant del personal d’administració i serveis designat, de comú acord, pels òrgans de representació del personal d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Un o una representant dels estudiants, designat pel Consell d’Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Un o una persona adscrita a l'Oficina de la Secretaria general, que exercirà la funció de secretari o secretària d'aquesta Comissió. Aquesta persona tindrà veu, però no vot.

2. La durada del mandat dels membres que no ho siguin per raó del càrrec és de 3 anys, prorrogables per un únic període equivalent.

Article 5bis. Comissió Permanent

1. La Comissió Permanent és una comissió delegada de la Comissió d’Integritat que actua com a òrgan competent per a la presa d’acords relatius a les comunicacions tractades per mitjà de la Línia Ètica establerta al Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra.

2. La Comissió Permanent està formada pels membres següents:

a. El president o la presidenta de la Comissió d’Integritat, el qual pot ser suplert pel vicepresident o vicepresidenta.

b. El delegat o delegada de protecció de dades de la UPF, o persona amb coneixements específics de protecció de dades personals en qui delegui.

c. El secretari o secretària de la Comissió d’Integritat, que exercint les funcions com a membre de la Comissió Permanent tindrà veu i vot.

3. Les funcions de la Comissió Permanent són les següents:

a. Acordar l’admissió a tràmit de les comunicacions rebudes per mitjà de la Línia ètica i determinar l’inici de les actuacions de comprovació, la remissió a l’òrgan competent o l’arxivament de les comunicacions.

b. Encarregar a un membre de l’òrgan gestor de la Línia ètica l’execució de les tasques de comprovació dels fets.

c. Designar per a cada cas concret, si així ho acorda, un membre de la Comissió d’Integritat o un expert extern, per a l’assessorament a l’òrgan gestor en les tasques de comprovació de les comunicacions rebudes per mitjà de la Línia ètica

d. Informar periòdicament a la Comissió d’Integritat sobre les admissions a tràmit efectuades, com també les actuacions dutes a terme, i elaborar anualment un informe sobre el funcionament i la gestió de la Línia ètica i presentar-lo davant la Comissió d’Integritat.
4. La Comissió Permanent pot mantenir reunions a distància, de conformitat amb la normativa corresponent.

Article afegit per acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021

Article 6. Coordinació amb el síndic de greuges de la UPF

1. El síndic de greuges de la UPF, com a defensor de la comunitat universitària, pot formular recomanacions als treballs o documents que aquesta dugui a terme.

2. El president o presidenta de la Comissió ha de vetllar per la coordinació de les seves activitats amb el síndic de greuges i pot convidar-lo especialment a assistir a les reunions, on tindrà veu, però no vot.

Article 7. Mitjans i assessors externs

1. La Universitat ha de dotar la Comissió dels recursos i mitjans necessaris perquè pugui desenvolupar les seves funcions, per mitjà de l’Oficina de la Secretaria general.

2. Per a aquells assumptes que ho requereixin, poden assistir i participar en les activitats de la Comissió persones expertes relacionades amb l’àmbit de la integritat, l'ètica, la protecció de dades o qualsevol altre àmbit, que tindran veu, però no vot.

3. Els assessors externs seran nomenats per a un període o assumpte concret, a proposta de la presidència de la Comissió. El nomenament es podrà efectuar directament a les reunions de la Comissió o, en tot cas, amb una antelació mínima de tres dies hàbils a la data de convocatòria de la reunió on hagin de comparèixer.

Article 8. Sessions ordinàries i extraordinàries

1. La Comissió d’Integritat es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, dos cops l’any.

2. La Comissió es reunirà de manera extraordinària, cada cop que sigui convocada per la presidència o a petició, d’almenys, un terç dels seus membres.

3. Qual la sessió extraordinària es convoqui a sol·licitud d’un terç dels membres de la Comissió, la data de celebració es fixarà dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la sol·licitud pel president.

4. El plenari es constitueix vàlidament, en una convocatòria, amb l’assistència d’un terç del seu nombre legal de membres. Aquest quòrum s’ha de mantenir al llarg de tota la sessió.

Article 9. Convocatòria de les sessions

1. La convocatòria de les sessions correspon al president de la Comissió d’Integritat, que la presideix.

2. Les sessions ordinàries s’han de convocar amb una antelació mínima de 5 dies hàbils a la seva data de la celebració. Les sessions extraordinàries, s’han de convocar amb una antelació mínima de 48 hores a la seva data de celebració.

3. Sempre que sigui possible, la convocatòria serà enviada als membres de la Comissió per mitjans electrònics, preferiblement a través de correu electrònic, a les direccions que hagin facilitat.

4. L’ordre del dia de la sessió s’haurà d’enviar als membres de la comissió juntament amb la convocatòria. La documentació complementària que acompanyi als punts de l’ordre del dia estaran a disposició dels membres de la Comissió d’Integritat.

5. No podrà ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri a l’ordre del dia, excepte que estiguin presents tots els membres de la Comissió d’Integritat i sigui declarada la urgència d’aquest pel vot favorable de la majoria.

Article 10. Votacions i acords

1. S’entendran aprovats per assentiment els acords sobre els quals cap membre de la Comissió hagi formulat objeccions.

2. La votació serà a mà alçada.

3. Els acords de la Comissió d’Integritat s’adoptaran per consens o majoria simple dels membres presents. Els membres podran redactar un vot particular, dissident o concurrent, quan discrepin de l’acord adoptat per la majoria.

Article 11. Assistència a distància

1. Els membres de la Comissió d’Integritat podran assistir a les sessions a distància, sempre que ho hagin sol·licitat amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la seva data de celebració i utilitzin mitjans electrònics que permetin la seva participació simultània. Entre d’altres, es consideraran mitjans electrònics vàlids a tal efecte el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

2. En tot cas, ha de quedar assegurada la identitat del membre que participa a distància, el contingut de les seves manifestacions, la interactivitat i intercomunicació entre els membres de la Comissió i la disponibilitat dels mitjans durant tota la sessió.

3. El president de la Comissió ha de facilitar al membre que vagi a participar a distància, per mitjà de correu electrònic, la informació següent:

a) El mitjà electrònic a través del qual podrà participar a la sessió.

b) La forma en la qual podrà intervenir en els debats i votacions.

c) El mitjà d’emissió de vot i el període durant el qual es podrà votar. Si la votació fos secreta, el vot es formularà a través d’algun mitjà telemàtic que garanteixi el secret de la votació.

Disposició final única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per part del Consell de Govern.