Acord del Consell de Govern de 12 de maig del 2010.

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquesta normativa és desenvolupar un marc de col·laboració entre la UPF i els instituts universitaris de recerca adscrits o en règim de conveni als quals es refereixen els articles 29 i 30 dels Estatuts, així com amb els centres de recerca participats o vinculats esmentats en l'article 33 de la mateixa norma (en endavant entitat de recerca), i establir els procediments i les condicions per les quals el Personal Docent i Investigador (PDI) de la UPF pot col·laborar en activitats de recerca i transferència de coneixement en aquests centres i instituts.

 

Article 2. Marc general

1. La col·laboració del PDI de la UPF en activitats de recerca i transferència de coneixement es pot produir per:

a) Dirigir o col·laborar en projectes de recerca i transferència de coneixement o activitats.

A aquests efectes la UPF i l'entitat de recerca signaran un conveni específic en el qual es determinarà l'objecte de la col·laboració, el termini d'execució, la propietat industrial i intel·lectual, el pressupost, etc.

Aquesta modalitat s'utilitzarà preferentment per a col·laboracions puntuals.

b) Adscriure l'activitat de recerca i transferència de coneixement.

La UPF i l'entitat de recerca signaran un acord de col·laboració o conveni entre ambdues institucions que reculli els diferents aspectes de la relació, com ara, la temporalitat, les contraprestacions econòmiques generals, la propietat intel·lectual i industrial i la seva gestió, la visualització i comptabilització dels resultats, la gestió dels projectes, les contraprestacions econòmiques per aspectes específics, etc.

Aquesta modalitat s'utilitzarà preferentment per a col·laboracions estables.

2. El PDI de la UPF pot fer activitats de recerca i transferència de coneixement (dirigir o col·laborar en projectes; signar treballs d'investigació, informes, patents o qualsevol altre document) des d'aquestes entitats de recerca, si prèviament la UPF ha autoritzat l'adscripció de la seva activitat de recerca, o s'ha signat el conveni específic que reguli aquesta activitat.

 

Article 3. Adscripció de l'activitat de recerca i transferència de coneixement

3.1. Criteris d'adscripció

1. La UPF pot autoritzar l'adscripció de la recerca del PDI de la UPF en aquells casos en què aquesta adscripció comporti un benefici científic i/o acadèmic per a la UPF i per al PDI.

2. Per al PDI ha de comportar una millora en les capacitats de desenvolupament de la recerca en un entorn més adequat, o unes línies de recerca més definides, o un major finançament.

3. Per a la UPF ha de comportar una millora de la quantitat o de la qualitat de la recerca produïda i/o de la transferència de resultats a la societat.

3.2. Procediment d'adscripció

1. El PDI de la UPF ha de sol·licitar a la UPF l'adscripció de la seva activitat de recerca a l'entitat de recerca corresponent, fent constar els motius que la justifiquen i l'acceptació de l'entitat de recerca. La UPF pot autoritzar-ne l'adscripció, previ acord de la Comissió de Recerca i el vistiplau del director o directora del departament al qual pertany.

2. L'adscripció de l'activitat de recerca del PDI de la UPF s'ha de concretar en un acord de col·laboració o conveni entre la UPF i l'entitat de recerca. 

3. L'adscripció de l'activitat de recerca del PDI pot finalitzar amb anterioritat al període fixat en l'acord de col·laboració o conveni per: desaparició de les causes que van motivar l'adscripció, a instàncies de l'entitat, a instàncies de l'interessat, o per pèrdua de la vinculació del PDI amb la Universitat.

4. Quan acabi el període d'adscripció de l'activitat de recerca, el PDI de la UPF reincorporarà la seva activitat de recerca al departament d'origen en les condicions estàndard del departament.

3.3. Efectes de l'adscripció

1. El PDI de la UPF que adscrigui la seva recerca a una entitat de recerca continua sent membre de la UPF i mantenint íntegrament tots els seus drets i deures com a personal de la UPF.

2. L'adscripció de l'activitat de recerca ho és sense perjudici de les obligacions ordinàries dels professors previstes al Pla d'Activitat Docent, i la seva adscripció no afecta el departament al qual pertany.

3. La UPF ha de tenir coneixement detallat de tots els projectes i convenis concedits al PDI de la UPF i gestionats per l'entitat de recerca.

4. Tots els projectes i convenis concedits al PDI de la UPF i gestionats per l'entitat de recerca comptabilitzen al departament d'origen del PDI i a la UPF a efectes d'avaluació.

5. El PDI de la UPF que adscrigui la seva activitat de recerca a una entitat de recerca ha de fer constar la seva pertinença a la UPF en totes les publicacions i documents que generi.

6. El PDI de la UPF que adscrigui la seva recerca a una entitat de recerca pot percebre remuneracions addicionals, segons el que s'estableixi en l'acord de col·laboració o conveni entre la UPF i l'entitat, sempre que ho permetin les normes generals reguladores de la matèria.

7. La titularitat dels resultats generats pel PDI de la UPF que hagi adscrit la seva activitat de recerca a una entitat de recerca serà compartida entre l'entitat i la UPF, en els termes descrits en l'acord de col·laboració o conveni subscrit entre ambdues institucions.

8. El PDI de la UPF que adscrigui la seva activitat de recerca a una entitat de recerca no disposarà d'espais ni de cap altre tipus de suport per a aquesta activitat de recerca en el departament al qual pertanyi. No obstant això, quan el desenvolupament de l'activitat de recerca requereixi l'ús d'instal·lacions i/o equipaments de la UPF, la utilització d'aquests s'establirà en el conveni de col·laboració entre les dues entitats.