Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008

 

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. L'objecte d'aquesta normativa és regular l'adaptació curricular dels estudiants afectats per un grau de discapacitat física, sensorial o psíquica, reconegut per l'autoritat competent, igual o superior al 33%, que és el grau establert a la normativa que regula la reserva de places per a l'accés a la Universitat d'estudiants amb necessitats educatives especials.
 

De manera excepcional i motivada, es pot concedir l'adaptació curricular a estudiants afectats per un grau de discapacitat inferior.

 

1.2. Aquesta normativa és d'aplicació als estudiants que es troben cursant estudis de grau, màsters universitaris o el període de formació del doctorat, tots ells regits pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

 

Article 2. Concepte i abast de l'adaptació curricular

 

2.1. L'adaptació curricular consisteix en la creació d'una assignatura amb un valor acadèmic igual en crèdits i de contingut, habilitats i competències equivalents a aquella que l'estudiant afectat per una discapacitat no pugui superar.

 

2.2. Quan la modificació del pla docent d'una assignatura resulti suficient per tal que un alumne o alumna afectat per una discapacitat pugui superar-la i que, per tant, no sigui necessari recórrer a l'adaptació curricular, el professor o professora responsable de l'assignatura proposarà un pla docent específic que ha d'assegurar que l'estudiant n'assoleixi els continguts, les habilitats i les competències equivalents. El pla docent proposat ha de ser aprovat per l'autoritat acadèmica competent.

 

2.3. L'adaptació curricular no pot superar en cap cas el 15% dels crèdits del pla d'estudis, exigibles per obtenir la titulació.

 

2.4. Per obtenir el títol, els estudiants als quals s'hagi concedit l'adaptació curricular han d'haver superat el nombre total de crèdits previstos en el pla d'estudis.

 

Article 3. Requisits dels sol·licitants

 

L'estudiant pot demanar l'adaptació curricular d'una assignatura quan el tipus o grau de discapacitat per la qual està afectat no li permet l'aprenentatge i la superació d'aquesta i quan no hagi completat l'avaluació continuada ni s'hagi presentat a l'avaluació final.

 

Article 4. Sol·licitud i termini

 

4.1. S'ha d'adjuntar a la documentació acreditativa del grau de discapacitat al·legada, llevat que la persona hagi accedit a la UPF per la via de reserva de places per a l'accés d'estudiants amb necessitats educatives especials, o que la Universitat ja en tingui constància documental.

 

Així mateix, ha de presentar la documentació acreditativa de la inadequació entre la discapacitat i la superació de l'avaluació de l'assignatura.

 

4.2. L'adaptació curricular d'una assignatura es pot demanar en qualsevol moment durant el curs acadèmic en el qual s'imparteix l'assignatura i fins a l'últim dia de classes assenyalat en el calendari acadèmic del període trimestral al qual correspongui l'assignatura.

 

Article 5. Tutors

 

S'assignarà un tutor o una tutora als estudiants amb necessitats educatives especials, al qual corresponen les funcions següents:

 

- Seguiment acadèmic general de l'estudiant.
- Orientació en la tria de l'optativitat i en especial en els itineraris que, en el seu cas, assenyali el pla d'estudis.
- Adequació, si és necessari, de les pràctiques que, en el seu cas, fixi el pla d'estudis.
- Facilitar el material didàctic adequat a la situació de discapacitat.
- Elaborar o assegurar l'elaboració dels plans docents de les assignatures adaptades i fer-ne un seguiment acadèmic específic.

 

Article 6. Resolució

 

6.1. Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de docència, a proposta del degà o degana o director o directora corresponent, resoldre les sol·licituds d'adaptació curricular dels estudis de grau. En el cas dels estudis de màster i el període de formació del doctorat, en té la competència el vicerector o vicerectora competent en matèria de postgrau, a proposta del coordinador o coordinadora del màster o del doctorand o doctoranda segons el cas.

 

6.2. La proposta ha de contenir els extrems següents per a cadascuna de les assignatures de les quals se sol·liciti l'adaptació curricular:
- Justificació de la impossibilitat de l'estudiant de seguir l'aprenentatge i la superació de l'avaluació d'una assignatura o activitat formativa del pla d'estudis.
- Pla docent de l'assignatura adaptada, que ha d'haver estat elaborat pel tutor o tutora, escoltat pel professor o professora responsable de l'assignatura no superable i aprovat per l'òrgan acadèmic competent, declarant que és equivalent en contingut, habilitats i competències a l'assignatura no superable.
- Valor acadèmic en crèdits igual de les dues assignatures.

 

6.3. La resolució fixa el període lectiu en el qual l'estudiant pot cursar la nova assignatura adaptada, que ha de ser en el mateix trimestre o els dos trimestres posteriors al corresponent a l'assignatura no superable.

 

Article 7. Expedient acadèmic i Suplement Europeu al Títol

 

Les assignatures o activitats formatives adaptades formen part del currículum de l'estudiant. En la seva incorporació al Suplement Europeu al Títol, s'ha de dir que provenen d'una adaptació curricular.