Acord del Consell de Govern de 20 de juny del 2012

El correu electrònic és un mitjà de comunicació excel·lent, gràcies a la seva versatilitat i la seva ubiqüitat. La Universitat Pompeu Fabra estableix el correu electrònic com un dels seus mitjans de comunicació preferents per a l'intercanvi d'informació entre la comunitat universitària. Atesa la necessitat de garantir el correcte funcionament del servei i de regular-ne l'ús, el servei de correu electrònic es regeix per les normes següents:

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. Aquestes normes tenen per objecte regular l'ús del correu electrònic proveït per la Universitat Pompeu Fabra.

1.2. Aquesta normativa és d'aplicació a tots els usuaris que disposen d'un compte de correu electrònic proveït per la Universitat Pompeu Fabra, i la seva utilització implica l'acceptació d'aquesta normativa.

Article 2. Usuaris

Són usuaris del servei de correu electrònic de la Universitat Pompeu Fabra:

a) Els membres de la comunitat universitària de la UPF mentre en formin part.

b) Els membres del Programa UPF Alumni.

c) Els membres d'entitats amb les quals la Universitat hagi signat un conveni que inclogui expressament la prestació d'aquest servei.

d) Altres usuaris autoritzats expressament.

Article 3. Condicions de prestació del servei

3.1. La Universitat proporciona de manera automàtica un compte de correu electrònic als seus usuaris en el moment en què aquests formalitzen la seva relació amb la Universitat. Aquest compte és personal i intransferible.

3.2. El servei de correu electrònic s'ofereix de manera gratuïta.

3.3. Es poden crear comptes de correu no personals per atendre necessitats específiques (per exemple, comptes d'assignatura/grup).

3.4. La Universitat crea llistes de distribució corporatives segons l'adscripció orgànica dels usuaris. Es poden crear llistes de distribució de grup per atendre necessitats específiques.

3.5. La Universitat pot subcontractar la prestació d'aquest servei sempre que en mantingui la responsabilitat davant els usuaris.

3.6. La Universitat proporciona suport als usuaris del servei per a la resolució de consultes i incidències.

3.7. La pèrdua de la condició d'usuari del servei de correu de la UPF comporta la pèrdua del dret a utilitzar el compte de correu electrònic. El contingut de la bústia s'emmagatzemarà durant tres mesos per poder atendre possibles peticions de recuperació del contingut per part del titular.

3.8. En cas de defunció, tan bon punt la Universitat en tingui coneixement fefaent donarà de baixa el compte de correu. El contingut del compte s'emmagatzemarà durant dotze mesos per poder atendre reclamacions o requeriments judicials.

Article 4. Usos permesos

4.1. El servei de correu electrònic es pot utilitzar per a les finalitats següents:

a) Per a la realització d'activitats relacionades amb l'aprenentatge, la docència i la recerca, així com les administratives i de prestació dels serveis, les quals són inherents a les funcions atribuïdes a la Universitat.

b) En general, per a la realització de qualsevol activitat no inclosa dins els usos i activitats no permesos.

4.2. El Gabinet del Rectorat determina els usos permesos de les llistes de distribució.

Article 5. Usos i activitats no permesos

5.1 No es permeten els usos següents del servei de correu electrònic:

a) Actuacions que destorbin l'activitat normal de la resta d'usuaris.

b) Fins comercials o amb ànim de lucre, llevat que hagin estat autoritzats expressament.

c) Distribució de publicitat no sol·licitada, llevat que hagi estat autoritzada expressament.

d) Propagació de cartes encadenades o d'esquemes piramidals.

e) Qualsevol ús que comporti una actuació delictiva, deshonesta o no ètica.

5.2 Queden expressament prohibides les activitats següents en relació amb el correu electrònic:

a) L'obtenció i l'ús de credencials d'accés (nom d'usuari i contrasenya) alienes.

b) La manipulació de les capçaleres dels missatges per tal d'emmascarar-ne l'autor o l'origen.

c) La suplantació d'adreces de correu electrònic. 

Article 6. Obligacions dels usuaris

Són obligacions dels usuaris del servei de correu electrònic:

6.1. Tenir cura de les seves credencials d'accés (nom d'usuari i contrasenya), de manera que no puguin ser utilitzades per terceres persones, i renovar la contrasenya periòdicament.

6.2. Vetllar perquè l'ordinador o dispositiu utilitzat per accedir al servei estigui lliure de virus i de programes maliciosos de qualsevol tipus que puguin generar activitats no permeses.

6.3. Utilitzar el compte de correu electrònic proveït per la Universitat d'acord amb les  condicions d'utilització del servei i els usos i activitats permesos.

6.4. Mantenir el dret a la privacitat d'altres usuaris tant pel que fa al contingut dels missatges intercanviats com pel que fa a les adreces de correu electrònic d'aquests.

6.5. Encriptar qualsevol informació confidencial o que contingui dades de caràcter personal especialment sensibles que s'hagi d'enviar per correu electrònic.

Article 7. Funcions del Servei d'Informàtica

7.1. El Servei d'Informàtica de la Universitat ha de vetllar pel correcte funcionament del servei de correu electrònic de la Universitat.

7.2. El Servei d'Informàtica ha de crear els comptes dels usuaris del servei en el moment en què aquests siguin donats d'alta, els n'ha de facilitar les dades credencials d'accés i ha d'atendre les seves consultes sobre el funcionament del servei.

7.3 El Servei d'Informàtica ha de donar suport als usuaris en la instal·lació i el funcionament d'aquelles eines d'encriptació que calgui utilitzar per donar compliment a l'apartat 6.5 d'aquesta normativa.

7.4 El Servei d'Informàtica pot bloquejar l'enviament o la recepció de missatges des d'ordinadors que estiguin trametent correus electrònics que incompleixin aquestes normes d'ús del servei de correu electrònic.

7.5 El Servei d'Informàtica pot efectuar còpies de seguretat del contingut de les bústies de correu electrònic per tal de facilitar la recuperació dels missatges dels usuaris en cas de pèrdua o d'esborrament accidental d'aquests.

7.6. Els administradors del servei de correu electrònic no poden en cap cas llegir els continguts de les bústies de correu, llevat que sigui estrictament necessari per a l'exercici de les seves funcions o davant d'un requeriment judicial.

Article 8. Responsabilitats dels usuaris

Els usuaris són responsables de totes las activitats realitzades amb els comptes de correu electrònic dels quals siguin titulars i amb aquells altres dels quals hagin estat designats responsables.

8.1. En cas d'incompliment d'aquesta normativa, el cap del Servei d'Informàtica pot acordar suspendre cautelarment un compte de correu electrònic per un màxim de quinze dies naturals, mesura que ha de notificar a la persona interessada. El vicerector o vicerectora competent en la matèria acordarà, havent escoltat prèviament l'usuari o usuària afectat, anul·lar o ampliar la mesura o suspendre el compte de correu de manera indefinida, sense perjudici de l'aplicació dels reglaments disciplinaris pertinents.

8.2. La Universitat sancionarà, d'acord amb els reglaments disciplinaris d'aplicació als membres de la comunitat universitària, l'incompliment d'aquesta normativa, sense perjudici de les responsabilitats civils o penals en què puguin incórrer els infractors.