Acord de Consell de Govern de 15 de desembre del 2021

 

Introducció

 

La lluita contra el frau i la corrupció en el marc de la integritat de la gestió

La Universitat Pompeu Fabra planteja l’adopció d’aquest Pla de mesures d’integritat en la gestió, amb l’objectiu de prevenir i combatre el frau i la corrupció, en el marc de la seva política d’integritat i com a continuïtat i enfortiment tant d’un conjunt d’actuacions que ja ha dut a terme al llarg dels anys, com també d’una sèrie de procediments de què ja disposa actualment. Addicionalment, amb l’objectiu d’abordar de forma apropiada i específica els riscos de frau presents en qualsevol organització complexa, per mitjà d’aquest Pla, també es preveu impulsar l’adopció de noves mesures. D’una banda, s’estableixen nous procediments amb una articulació més sistematitzada i una regularitat periòdica –per exemple, l’obligatorietat de subscriure una expressa Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI) per a aquelles persones més vinculades a determinats processos econòmics o de contractació–; d’altra banda, es crea un nou òrgan, la Comissió Antifrau, que haurà de tenir cura de promoure i fer el seguiment de les mesures que s’adoptin, des de la prevenció fins a la investigació de qualsevol tipus de conducta que pugui comportar frau o corrupció. Així mateix, davant del moment en què ens trobem derivat de la crisi de la COVID-19, l’adopció d’un pla d’aquestes característiques es vincula oportunament amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i amb l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquests dos textos normatius estableixen la necessitat que els fons que es puguin percebre, en aquest marc, es gestionin adequadament i de conformitat amb totes les normes aplicables, en particular les normes relatives a la prevenció del frau i de la corrupció, com també l’evitació de conflictes d'interessos.

 

El Codi Ètic i els instruments de garantia

En la línia de continuïtat abans expressada, en primer lloc, cal consignar que la Universitat ja es va dotar d’un Codi Ètic l’any 2012, per mitjà del qual es van fixar uns principis que anaven més enllà de la lluita contra el frau o la corrupció, ja que promovien una conducta ètica de tots els membres de la comunitat. Recentment, aquest Codi ha estat revisat i se n’ha aprovat un de nou (l’any 2020) reforçat amb mecanismes de garantia, com ara la constitució de la Comissió d’Integritat i la implementació de la Línia Ètica, com a canal de comunicacions en el marc de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió. Sens dubte, disposar ja d’un canal d’aquest tipus, que assegura l’anonimat dels comunicants, constitueix una forta garantia que ha de contribuir a remoure possibilitats de generar algun tipus de frau. En particular, tres dels principis que recull el Codi Ètic –ja presents en la seva versió inicial del 2012– tenen una especial relació amb l’evitació del frau: són els d’honradesa, d’igualtat i de responsabilitat. L’honradesa resulta imprescindible tant en la gestió dels fons públics per part dels responsables de la Universitat, com en l’aprofitament per part dels estudiants que ocupen una plaça en ensenyaments amb forta demanda. El principi d’igualtat –no cal dir-ho– és fonamental i cal destacar-ne la incidència en molts processos que gestiona la Universitat, especialment pel que fa a la contractació i l’assegurament de la lliure concurrència. Pel que fa a la responsabilitat, el Codi Ètic l’estén a tots tres col·lectius de la comunitat (personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i estudiants), a totes les activitats que es duen a terme a la Universitat i insisteix en la necessitat de transparència, objectivitat, mèrit i capacitat i evitació del conflicte d’interessos. Finalment, el Codi Ètic posa èmfasi en la transparència, que cal entendre també com a mecanisme de retiment de comptes i com a garantia que contribueix a la prevenció del frau.

 

Els valors del Pla Estratègic 2016-2025

Així mateix, poc temps després de l’elaboració del Codi Ètic, la UPF va aprovar el Pla Estratègic 2016-2025, el qual pretenia associar la identitat de la nostra institució a un conjunt de valors imprescindibles que han de configurar una comunitat ètica diferenciada en el context de les institucions d’ensenyament superior, cada vegada més global. Entre altres, alguns dels valors que identificava el Pla Estratègic, encara vigent, eren el compromís, l'equitat, el rigor i el retiment de comptes, els quals esdevenen molt rellevants a l'hora de constituir la UPF com una institució plenament decidida a practicar i promoure la integritat pública.

 

L’Estratègia de Transparència, Integritat i Compliment - Projecte ÈTIC

Posteriorment, el setembre del 2017 el Consell de Direcció de la UPF va aprovar l’Estratègia de Transparència, Integritat i Compliment –coneguda com a “Projecte ÈTIC”–, la qual desplega actuacions en les tres línies que li donen nom, estretament interconnectades. En primer lloc, pel que fa a la transparència, el Projecte ÈTIC ha permès avançar en la millora del Portal de la Transparència de la UPF, amb bones avaluacions externes; s’ha creat el Consell Assessor de la Transparència, com a òrgan de consulta i participació; i, encara, s’ha establert un nou circuit de tramitació de les sol·licituds d’accés en l’exercici del dret d’accés a la informació pública. Pel que fa a la Integritat –tal com ja hem assenyalat–, s’ha revisat el Codi Ètic del 2012 i se n’ha aprovat un de nou, més clar i amb les garanties de seguiment i revisió ja esmentades (Comissió d’Integritat i Línia Ètica). En aquesta direcció, recentment, el passat 28 de setembre, la UPF va formalitzar l’adhesió a l’estructura de la “Bústia Ètica i de Bon Govern” de l’Ajuntament de Barcelona, la qual deriva d’un Protocol marc de col·laboració amb l’Institut per a la Cultura Democràtica a l’Era Digital per a difondre i enfortir aquesta Bústia Ètica i de Bon Govern com a paradigma de canal de comunicacions que garanteix la confidencialitat i l’anonimat dels comunicants i alertadors i com a eina pionera en la lluita contra el frau i la corrupció. En el marc d’aquest protocol, la UPF es va comprometre a treballar en benefici de la xarxa de ciutats i administracions públiques que incorporin aquesta eina i promoure, així, a múltiples nivells, aquesta xarxa a favor de la transparència i el bon govern i a defensar la cultura de bon govern així com la transparència en la gestió pública i protegir l’anonimat dels alertadors de la corrupció i lluitar contra els abusos que perjudiquin l’interès general, tal com preveu la Bústia esmentada. Pel que fa al Compliment, s’ha efectuat una avaluació externa dels riscos en matèria de protecció de dades personals i s’han començat a impulsar moltes de les mesures de millora que es desprenien del diagnòstic obtingut. Precisament, amb el Pla que ara s’emprèn es vol estendre l'avaluació de riscos al conjunt de les activitats de la nostra organització, amb especial èmfasi en aquelles que podrien ser susceptibles de generar situacions que poguessin conduir al frau i a la corrupció, és a dir, les relacionades amb la contractació, els ajuts i altres en matèria de gestió econòmica, recollint l’experiència d’aplicació de mesures, per exemple, en la contractació pública de projectes cofinançats per la Unió Europea i l’avaluació de riscos que s’ha efectuat en aquesta matèria.

 

El Pla com a compromís institucional de lluita contra el frau i la corrupció

La UPF vol ser un espai lliure de frau i corrupció. Per això, adopta aquest Pla de mesures d’integritat en la gestió que pretén prevenir i combatre el frau i la corrupció a la Universitat Pompeu Fabra i s’encapçala amb la declaració explícita del compromís institucional en aquest àmbit per part del seu màxim òrgan de govern. El Pla s’articula al voltant dels quatre elements o etapes que configuren el cicle de la lluita contra el frau i la corrupció: Prevenció, Detecció, Correcció i Seguiment o Investigació. En primer lloc, en matèria de Prevenció, cal destacar la importància de la promoció dels principis que conté el Codi Ètic i el compromís de la institució amb la integritat pública; l’elaboració d’una avaluació de riscos; la formació de tot el personal, a tots els nivells de l’organització; o l’oportunitat de dur a terme campanyes d’informació adreçades a tota la comunitat universitària. A més, com a instrument per a la prevenció i evitació dels conflictes d’interessos, s’estableix, com a annex 1 d’aquest Pla, un “Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI)”, molt semblant al que preveu l’Ordre HFP/1030/2021 abans esmentada, que ha de ser subscrit tant pels empleats públics que duen a terme tasques de gestió, control i pagament com per als beneficiaris privats, socis, contractistes i subcontractistes. Pel que fa a la Detecció, el Pla preveu la utilització de la Línia Ètica com a instrument de denúncia (amb la possibilitat que aquesta sigui anònima) i la potenciació de la transparència. En tercer lloc, en relació amb la Correcció, s’incorpora la creació d’un nou òrgan, la Comissió Antifrau, integrat per responsables de la Universitat en els aspectes clau per la seva incidència en matèria de frau i corrupció, és a dir, pels responsables d’àmbits, com ara transparència, integritat, gestió econòmica, pressupost o l’assessorament jurídic. El Reglament d’aquesta Comissió ja queda aprovat conjuntament amb el Pla i figura com a annex 2 d’aquest Pla. En quart lloc, el Seguiment es concreta en l’elaboració d’un informe d'avaluació per part de la Comissió Antifrau, de nova creació, i en la previsió d’investigació de qualsevol denúncia i l’adopció de les mesures corresponents en cada cas. El Pla es clou amb la previsió de la seva avaluació i l’enumeració dels principals indicadors que caldrà tenir en compte per a dur-la a terme.

 

A. Compromís institucional de la Universitat Pompeu Fabra per lluitar contra el frau i la corrupció

(1) Compromís contra el frau en el marc de la integritat pública

La Universitat Pompeu Fabra, com a universitat pública que, per mitjà del seu Codi Ètic, ha assumit uns estàndards ètics del màxim rigor, expressa el seu compromís en l’ús adequat dels fons públics i en la lluita contra el frau i la corrupció.

(2) El Pla de mesures d’integritat en la gestió com a instrument de lluita contra el frau i la corrupció

a. La Universitat Pompeu Fabra adopta el conjunt de les mesures que estableix aquest Pla com a instrument de lluita contra el frau i la corrupció, i també per a evitar o gestionar conflictes d’interessos potencials.
b. La UPF assumeix els conceptes de conflicte d’interessos, frau i corrupció adoptats per la Unió Europea, en particular els establerts al Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (Reglament financer) i la Directiva (UE) 2017/1371, de 5 de juliol del 2017, sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió a través del Dret penal.

 

B. Mesures de Prevenció

(1) MP1. Promoció dels principis inclosos al Codi Ètic

La Universitat, per mitjà de la Comissió d’Integritat, ha de dur a terme, amb caràcter periòdic, accions de difusió dels principis recollits al Codi Ètic i de promoció de la integritat pública entre tots els membres de la comunitat universitària.

(2) MP2. Avaluació de riscos

a. La Universitat ha de dur a terme periòdicament una revisió i una avaluació dels riscos de frau i corrupció que es puguin originar en la seva activitat per mitjà de l’actuació del seu personal en l'exercici de les seves funcions.
b. Aquesta avaluació de riscos, que ha de permetre detectar els punts més sensibles susceptibles de produir frau o corrupció, ha de ser elaborada internament per la Universitat, amb la implicació de personal de totes les categories i, sobretot, del personal que té un coneixement més profund dels processos més crítics.

(3) MP3. Formació del personal

a. La Universitat ha de programar accions de formació a tot el seu personal en matèria de prevenció del frau i la corrupció.
b. La Universitat ha de programar, de forma periòdica, accions de formació pràctica en matèria de comptabilitat pressupostària i compres públiques adaptada a les eines de la UPF adreçada al personal que les hagi de fer servir.
c. La Universitat ha de programar accions de formació, adreçada al personal que hagi de rebre les ofertes i al que participi a l’examen de les proposicions, en la detecció d'indicis de manipulació de licitacions advertits pels òrgans de defensa de la competència.
d. El personal que hagi de subscriure una declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) haurà de fer, almenys, un curs de formació relacionat amb aquesta matèria de caràcter obligatori, preferentment abans de subscriure-la, o, en tot cas, durant l’any següent a la subscripció de la declaració.

(4 )MP4. Informació i assessorament a la comunitat universitària en matèria de frau i corrupció

a. La Universitat ha d’impulsar instruments informatius, adreçats al conjunt de la comunitat universitària, que afavoreixin el coneixement del tipus de conductes que puguin facilitar el frau i la corrupció i dels diferents supòsits en què es pot generar un conflicte d'interessos i les maneres d'evitar-lo.
b. La Universitat ha d’efectuar periòdicament campanyes informatives i de sensibilització que promoguin la prevenció de conductes que puguin facilitar el frau, la corrupció i situacions de conflicte d’interessos.
c. La Universitat ha de garantir l’assessorament a totes les unitats acadèmiques i administratives en matèria de lluita contra el frau i la corrupció per mitjà de mecanismes tant interns com externs. En particular, en la tramitació de la contractació menor, cal difondre la “Guia de l’elaboració de les memòries justificatives””, que inclou: la definició de manera precisa de les necessitats que es pretenen satisfer; la descripció de quins són els destinataris de les prestacions que es contractaran i la justificació de la idoneïtat de l'objecte del contracte per a satisfer les necessitats; com també l’evitació de meres invocacions de manca i insuficiència de mitjans per a justificar la licitació; etc.
d. La Universitat ha de facilitar, de forma específica, l’accés i la consulta en línia de les normes relatives a la prevenció i la lluita contra el frau i la corrupció.

(5) MP5. Conflicte d'interessos

a. Han de subscriure una declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) les persones que intervinguin en procediments de contractació administrativa i d’atorgament de subvencions. El responsable de l'òrgan de contractació / concessió de subvenció, el personal que redacti els documents de licitació  / bases i convocatòries, els experts que avaluïn les sol·licituds / ofertes / propostes, els membres dels comitès d'avaluació de sol·licituds / ofertes / propostes i altres òrgans col·legiats del procediment. En el cas dels òrgans col·legiats, tothom que hi intervingui pot fer aquesta declaració a l'inici de la reunió, de la qual quedarà constància a l'acta de reunió corresponent. Igualment, han de subscriure la DACI les persones beneficiàries que, dins dels requisits de concessió de l'ajut, hagin de dur a terme activitats que presentin un conflicte d'interessos potencial. La unitat gestora ha d’incorporar les DACI als expedients corresponents.

El model de la DACI que han de subscriure aquestes persones s’incorpora com a annex 1 d'aquest Pla.

b. La Universitat ha de vetllar perquè es compleixi estrictament la normativa corresponent, en particular, els preceptes següents:

- El capítol VI, del títol III, titulat «Deures dels empleats públics. Codi de Conducta» de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, és a dir, els articles 52 (Deures dels empleats públics. Codi de conducta), 53 (Principis ètics) i 54 (Principis de conducta).
- La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Decret 8/2021, de de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública
- L’article 23 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, relatiu a l'abstenció.
- L’article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

c. La Universitat ha de comunicar i informar a tot el personal de l’obligatorietat de signar una DACI en el cas de participar en un procediment que així ho requereixi, així com del seu contingut bàsic i de qualsevol modificació que se’n realitzi.

(6) MP6 Mesures de planificació de la gestió

a. La Universitat ha de definir els perfils adequats a cada lloc de treball, amb els coneixements i habilitats que es requereixen, especialment els relatius a comptabilitat pressupostària i contractació pública per a l’acompliment de les seves funcions.
b. La Universitat ha de planificar amb la suficient antelació les seves contractacions procurant evitar la tramitació de contractes urgents i motivant, amb concreció suficient, la utilització dels procediments que la llei preveu com a excepcionals. Així mateix, la planificació ha de permetre la seva licitació per mitjà de procediments oberts abans que per procediments negociats sense publicitat, de manera que es fomenti la concurrència.
c. La Universitat ha de generalitzar les consultes preliminars de mercat en contractes amb valor estimat superior a 50.000,00 €, que s'efectuaran de manera transparent, perquè qualsevol empresa interessada pugui participar, fent pública la informació intercanviada per mitjà de les consultes, salvaguardant la informació tècnica o comercial que els potencials licitadors designin com a confidencial.

d. En el cas d'actuacions recurrents, cal fomentar l'ús dels acords marc o sistemes dinàmics previstos a la legislació.

 

C. Mesures de Detecció
 
(1) MD1. Utilització de la Línia Ètica UPF

a. La Línia Ètica UPF, canal de comunicacions obert a la comunitat universitària i a tota la ciutadania, que compta amb les màximes garanties de protecció dels alertadors de conformitat amb la Directiva 2019/1937, pot rebre i tramitar comunicacions relatives a situacions de frau, corrupció o conflictes d’interessos.
b. La Comissió d’Integritat, com a  responsable de la supervisió de la Línia Ètica UPF, pot traslladar a la Comissió Antifrau, en qualsevol moment de la tramitació de la comunicació, aquells aspectes de la comunicació rebuda que continguin indicis de frau, corrupció o conflicte d’interessos, per tal que aquesta última pugui analitzar-ho i prendre les mesures corresponents.
c. Per tal d’assegurar la plena transparència, cal incorporar als plecs de contractació, al perfil del contractant i a les bases de subvencions l'adreça de la Línia Ètica UPF, la descripció del seu funcionament i les seves garanties.

(2) MD2. Mesures en l’àmbit de la contractació

a. La Universitat ha d’incorporar la figura del responsable de compra pública, encarregat de supervisar i assessorar a les unitats promotores en relació amb les prescripcions tècniques, criteris de solvència i d’adjudicació adaptats a les necessitats concretes, com també de detectar situacions de potencial frau o corrupció..
b. La Universitat ha de fomentar l’ús i el coneixement de la “Guia de l’elaboració de les memòries justificatives” que estableix la necessitat de: (i) indicar les raons de tria dels criteris d'adjudicació i per què permetran avaluar les propostes de manera que s'aconsegueixi la millor oferta; (ii) determinar amb claredat la ponderació de cada criteri d'adjudicació i les regles de valoració que s'aplicaran, de manera que tots els licitadors coneguin el mètode de valoració a l'hora de preparar les seves ofertes; (iii) determinar amb claredat la proporcionalitat entre les condicions de solvència i l'objecte del contracte.
c. Per tal d’assegurar-ne un ús correcte, cal assignar a la Unitat de Contractació Administrativa la tasca de dur a terme un seguiment periòdic de la contractació menor per mitjà de l'establiment d'alertes informàtiques, o bé designar un òrgan específic per a fer-ho.
d. En contractes amb valor estimat superior a 500.000,00 euros, el responsable de compra pública o bé el responsable corresponent ha de realitzar un estudi econòmic que justifiqui detalladament el càlcul els costos indicant els mètodes utilitzats per a determinar-lo. En la resta d’expedients el responsable de compra pública ha de supervisar la memòria justificativa de la licitació on la unitat promotora ha de detallar el càlcul dels costos dels contractes. En tots els expedients el responsable de compra Pública ha d’analitzar i suggerir, si escau, paràmetres i valors específics que permetin apreciar el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes.
e. Cal deixar constància a l’expedient, a través de l’informe final del contracte subscrit pel responsable del contracte dels incidents que puguin sorgir durant l'execució del contracte i de les circumstàncies pactades (millores, condicions especials d'execució...).
f. Per tal d’assegurar l'objectivitat i la transparència en la valoració de les ofertes, la Universitat ha de procurar la designació de vocals entre tècnics especialitzats en la matèria objecte del contracte.

(3) MD2. Mesures en l’àmbit de la gestió econòmica

a. Cal efectuar la revisió d’una mostra de productes obtinguts i els seus costos, per avaluar que s’ha lliurat el treball i no s’han produït despeses innecessàries.
b. S’ha d’assignar al Servei de pressupostos i finances la funció de seguiment periòdic de la gestió comptable i de la despesa.
c. Cal designar un òrgan per a la realització de revisions per mostreig a fi de detectar si s'ha pogut obtenir una prestació diferent a la contractada.

 

D. Mesures de Correcció

(1) MC1. Creació de la Comissió Antifrau de la UPF

a. La Universitat ha de disposar d’una Comissió Antifrau, especialitzada en la lluita contra el frau i la corrupció, que també contribueixi a evitar els conflictes d’interessos que es puguin produir en l’activitat de la institució. La Comissió Antifrau pot desplegar les seves activitats en els àmbits de la prevenció, la detecció, la correcció i el seguiment.
b. La Comissió Antifrau ha de comptar, entre els seus membres, amb responsables de la UPF amb coneixements sobre els àmbits més vinculats a l’adopció de mesures que puguin prevenir, detectar, corregir o perseguir situacions de frau, corrupció o conflicte d’interessos.
c. Els casos de frau identificats per la Comissió Antifrau han de ser tramesos al Rector per a la seva comunicació al Servei Nacional de Coordinació Antifrau i a l’Oficina Antifrau de Catalunya

(2) MC2. Instruments de control

a. A fi de detectar si s'ha pogut obtenir una prestació diferent a la contractada i adoptar les mesures correctives oportunes, cal designar un òrgan per a la realització de revisions per mostreig.
b. L’auditoria anual de comptes de la Universitat Pompeu Fabra supervisa l’execució pressupostària i informa del seu resultat, tot fent observacions i recomanacions sobre aquells aspectes que es considera que contravenen la normativa.

(3) MC3. Potenciació de la transparència i el bon govern

a. La UPF ha d'adaptar, en el termini d’un any des de l’aprovació d’aquest Pla, la Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret d'accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra al Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.
b. La UPF ha d’actualitzar, en el termini d'un any des l’aprovació d’aquest Pla, la Regulació de les Cartes de Serveis, aprovada per Acord de la Junta de Govern de 4 d'abril del 2001, adaptant-lo a la nova legislació, en particular la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

E. Mesures de Seguiment i Persecució

(1) MS1. Informe d'avaluació del Pla de la Comissió Antifrau de la UPF

a. Correspon a la Comissió Antifrau l'avaluació i el seguiment d’aquest Pla de mesures d’integritat en la gestió, del qual haurà de presentar un informe anual al Consell de Govern i al Consell Social.
b. El Pla de mesures d’integritat en la gestió ha de ser revisat per la Comissió Antifrau, com a mínim, cada dos anys.

(2) MS2. Mecanismes de seguiment

a. Qualsevol situació susceptible de rebre la consideració de frau, corrupció o conflicte d’interessos que sigui posada en coneixement de la Comissió Antifrau ha de ser objecte d'anàlisi i d’investigació i, si escau, la Comissió pot proposar l'adopció de les mesures cautelars i correctores que resultin procedents, com també la suspensió dels procediments que se’n puguin veure afectats, si no és que ja s’ha produït.
b. L’òrgan de contractació posarà en coneixement de les autoritats competents en matèria de competència les conductes dels licitadors en les quals es detecti, durant la tramitació d'expedients de contractació, que puguin tenir per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència

 

F. Avaluació

(1) Responsable de l'avaluació

Les mesures que conté aquest Pla han de ser objecte d’avaluació mitjançant indicadors. L’informe anual que la Comissió Antifrau ha de presentar al Consell de Govern i al Consell Social inclourà un apartat amb l’evolució d’aquests indicadors.

(2) Indicadors

Els indicadors per a l'avaluació del Pla seran els següents:

- Indicador MP1: Nombre i tipus d’accions informatives de difusió i promoció dels principis del Codi Ètic de la UPF.
- Indicador MP2: Disposició de l’informe d’anàlisi de riscos corresponent.
- Indicador MP3: Nombre i tipus de cursos de formació programats i impartits i nombre de participants en els cursos de formació.
- Indicador MP4: Nombre i tipus de campanyes o d’accions informatives en matèria de frau i corrupció.
- Indicador MP5: Nombre de DACI subscrites.
- Indicador MP6: Nombre de licitacions realitzades per la Universitat.
- Indicador MP7: Nombre de licitacions realitzades per la Universitat per procediment urgent.
- Indicador MP8: Nombre de licitacions de valor estimat superior a 50.000 € realitzades per la Universitat.
- Indicador MP9: Nombre de licitacions de valor estimat superior a 50.000 € amb consulta prèvia realitzades per la Universitat,
- Indicador MD1: Nombre de comunicacions rebudes per la Línia Ètica de la Universitat que han estat traslladades a la Comissió Antifrau.
- Indicador MC1: Data de la primera reunió de la Comissió Antifrau. Nombre de reunions  de la Comissió Antifrau.
- Indicador MS1a: Data de presentació de l’informe de la Comissió Antifrau.
- Indicador MS1b: Data  i document de la revisió del Pla per part de la Comissió Antifrau.
- Indicador MS2a: Nombre d’investigacions efectuades per la Comissió Antifrau.
- Indicador MS2b: Nombre de comunicacions de l’òrgan de contractació a les autoritats de defensa de la competència.


Annex 1. Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)

Expedient:

Contracte/subvenció.

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció esmentat més amunt, el sotasignant[1], com a participant en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, declara:

Primer. Que està informat del següent:

1. L'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de juliol del 2018 (Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal.

2. [Només aplicable als expedients de contractació] L'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte de tots els candidats i licitadors. Defineix el conflicte d’interessos com qualsevol situació en què el personal al servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació.

3. L'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei de les administracions en els quals es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent», que són les següents:

a.  Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
b.  Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.
c. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.
d. Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.
e. Tenir relació de servei amb la persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

 

Segon. Que no es troba en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos de les indicades a l'article 61.3 del Reglament financer de la UE i que no concorre en la seva persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l'òrgan de contractació/atorgant de la subvenció, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que pugui concórrer.

Quart. Que és coneixedor que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que sigui falsa comportarà les conseqüències disciplinàries / administratives  / judicials que estableix la normativa aplicable. 

Cinquè. Que ha realitzat en data... la formació de la Universitat en matèria de prevenció del frau i la corrupció / Que està inscrit a l’edició... de la formació de la Universitat en matèria de prevenció del frau i la corrupció programada en data…, i que un cop finalitzada inclourà el certificat d’assistència a l’expedient. / Que s’inscriurà a l’edició... de la formació de la Universitat en matèria de prevenció del frau i la corrupció per a dur-la a terme en el termini d’un any, i que un cop finalitzada inclourà el certificat d’assistència a l’expedient.

 

(Data i signatura, nom complet i document d’identitat)

 

 

Annex 2. Reglament de la Comissió Antifrau de la Universitat Pompeu Fabra

 

Article 1. Creació de la Comissió Antifrau

En el marc del Pla de mesures d’integritat en la gestió, com a instrument que concreta el compromís de la Universitat com a institució pública en la lluita contra el frau i la corrupció, s’ha creat la Comissió Antifrau de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 2. Composició de la Comissió Antifrau

1. La Comissió Antifrau de la UPF està constituïda pel secretari general, que la presideix, el gerent, el president de la Comissió Econòmica del Consell Social, el president de la Comissió d’Integritat, el cap de l’Assessoria Jurídica, i un tècnic de l’Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni, que serà designat pel president i actuarà com a secretari, amb veu però sense vot.
2. La Comissió Antifrau pot convidar a les seves reunions i treballs altres responsables, experts o persones de la UPF o externs.

 

Article 3. Funcions de la Comissió Antifrau

Les funcions de la Comissió Antifrau de la UPF són les següents:

a) Impulsar les accions previstes en el Pla de mesures d’integritat en la gestió de la Universitat Pompeu Fabra, efectuar-ne el seguiment i l’avaluació i revisar aquest Pla cada dos anys.
b) Promoure l’adopció de bones pràctiques per a la prevenció i la lluita contra el frau, el favoritisme i la corrupció a la Universitat que contribueixin a millorar la qualitat dels serveis que presta la UPF.
c) Investigar possibles casos d’ús o destinació irregulars de fons públics.
d) Promoure l’adopció de mesures per a prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els conflictes d’interessos que puguin sorgir, com també les conductes per les quals els empleats facin ús en benefici privat d’informacions que tinguin per raó de llurs funcions.
e) Avaluar i proposar la incorporació d'eines de base tecnològica integrada de mineria i enriquiment de dades per a la detecció de riscos i verificacions de control (tipus ARACHNE o similar) o sistemes automatitzats d’indicadors d’alerta.
f) Mantenir la llista actualitzada dels principals riscos als quals la Universitat està exposada.
g) Avaluar l’efectivitat de les mesures establertes per a la prevenció i combat del frau i la corrupció a la Universitat, aprovar-ne la modificació si s’estima necessari.
h) Elaborar un informe anual amb els resultats de l'avaluació del Pla.
i) Dur a terme qualsevol altra funció que la normativa li atribuexi o li encarreguin els òrgans de govern de la UPF.

 

Article 4. Coordinació i col·laboració amb altres agents

La Comissió Antifrau s’ha de coordinar amb altres òrgans de la UPF i ha de col·laborar amb els agents implicats en la lluita contra el frau i la corrupció; en particular, amb els òrgans o organismes següents:  

a) La Comissió d’Integritat, especialment, en l’atenció i investigació d’aquelles comunicacions que arribin per mitjà de la Línia Ètica relatives a situacions que puguin generar frau o corrupció.
b) El Síndic de Greuges de la UPF, en especial sobre aquelles queixes que puguin posar de manifest l’existència d’algun tipus de frau o corrupció.
c) L'Oficina Antifrau de Catalunya en les actuacions d’aquest organisme relatives a la UPF.

 

Article 5. Periodicitat de les reunions i adopció d’acords

1. La Comissió Antifrau s’ha de reunir, en sessió ordinària, com a mínim un cop a l’any per efectuar l’avaluació del Pla de mesures d’integritat en la gestió i aprovar-ne l’informe corresponent.
2. En tot cas, s’ha de reunir de manera extraordinària, cada cop que es produeixi una situació de potencial frau que requereixi la seva intervenció o a petició, d’almenys, un terç dels seus membres.
3. L’adopció d’acords i el funcionament de la Comissió es regirà per les normes previstes al Reglament del Consell de Govern.

 

Article 6. Procediments d’investigació

Els procediments d’investigació han de comprendre les fases següents:

Primera. L’anàlisi per determinar l’admissió a tràmit de la sospita de frau.

a) En cas de no admissió, s’haurà de notificar la resolució d’inadmissió motivada al comunicant o denunciant, que pot recórrer la decisió davant el rector.

b) En cas d’admissió, la Comissió ha de requerir informació a l’òrgan, unitat i/o persones afectades i ha d’entrevistar a possibles testimonis i/o tercers d’interès pels fets denunciats, amb l’assessorament intern i/o extern que estimi oportú. A continuació, ha d’emetre un informe, en el termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la comunicació o denúncia, prorrogable de forma motivada fins a dos mesos addicionals. Aquest informe s’ha de traslladar al rector juntament amb la informació sobre les actuacions dutes a terme.

Segona. El rector, en vista de l’informe, donarà trasllat del resultat de la investigació al comunicant o denunciant, i, si escau, quan l’expedient no sigui objecte d’arxiu, al Servei Nacional de Coordinació Antifrau i a l’Oficina Antifrau de Catalunya.

En totes les comunicacions, actuacions, sol·licituds de documentació i informes i entrevistes, s’han d’ometre –si es coneixen– les dades relatives a la identitat del comunicant o denunciant.

 

 

[1] Cal que el document que se signi adopti la flexió de gènere que correspongui a cada persona signant.