U. Programa COFRE

Bases reguladores dels ajuts per al cofinançament de les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca.

Primer. Objecte

L’objecte del programa COFRE és cofinançar les activitats de recerca dels departaments (modalitat A) i centres específics, unitats i grups de recerca (modalitat B). Aquestes bases en regulen les condicions i el procediment per a l’any 2024.

Segon. Destinataris

Modalitat A: Departaments

Poden sol·licitar aquest ajut els departaments de la UPF:

 • Departament de Ciències Polítiques i Socials
 • Departament de Comunicació
 • Departament de Dret
 • Departament d'Economia i Empresa
 • Departament d'Humanitats
 • Departament de Medicina i Ciències de la Vida
 • Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

Poden participar en aquesta modalitat els centres específics, les unitats i els grups de recerca UPF reconeguts segons la normativa vigent, els coordinadors dels quals estiguin vinculats a la UPF per dur a terme tasques de recerca en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. També poden sol·licitar aquest ajut aquell Personal Docent i Investigador (PDI) en posició Tenure Track (TT) amb una antiguitat inferior a 3 anys a data de presentació de sol·licituds i que no formin part de cap centre específic, unitat o grup de recerca.

El responsable de l’ajut atorgat serà:

 • Pels grups de recerca, el coordinador o coordinadora del grup.
 • Per les unitats de recerca, el coordinador o coordinadora de la unitat, que serà responsable dels ajuts dels grups que en formen part.
 • Pels centres específics de recerca, el director o directora del CER.
 • Pel PDI en posició Tenure Track amb una antiguitat inferior a 3 anys a data de presentació de sol·licituds i que no formin part de cap figura de recerca, els propis investigadors.

Tercer. Conceptes finançats

Aquest programa permet el finançament dels conceptes següents:

 • Contractació de personal d’acord amb la reglamentació vigent i que pot incloure personal de suport a la gestió econòmico-administrativa de projectes.
 • Adquisició de material fungible, inventariable o bibliogràfic.
 • Edició de materials produïts (llibres, documents de treball, despeses de publicació d’articles, editors, etc.).
 • Viatges per activitats de recerca: despeses de desplaçament i estada.
 • Assistència a congressos.
 • Altres activitats directament relacionades amb la recerca.

No seran despeses elegibles les minutes d’honoraris a personal UPF.

Quart. Procediment

1. La tramitació d’aquest procediment està subjecte a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

2. Correspon al rector/a o al vicerector/a en qui delegui la convocatòria dels ajuts. La convocatòria establirà els terminis de presentació de les sol·licituds i, si escau, altres aspectes del programa.

3. La unitat instructora és el Servei de Recerca.

4. La concessió dels ajuts es farà valorant les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració recollits en aquestes bases.

5. El rector/a o vicerector/a en qui delegui resoldrà l’assignació dels ajuts en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

6. La manca de resolució expressa produirà efectes desestimatoris.

7. La resolució dels ajuts es farà pública a la web del Servei de Recerca de la Universitat.

Cinquè. Sol·licituds

Modalitat A: Departaments

Els departaments han de formalitzar la sol·licitud mitjançant formulari normalitzat corresponent a aquesta modalitat, disponible a l’apartat Pla de Mesures de Suport a la Recerca de la web del Servei de Recerca. Aquest document inclou una memòria que ha de contenir: i) l‘estratègia de recerca del departament en els propers 5 anys i els seus objectius; ii) les accions per assolir-la; iii) el pressupost total per executar l’estratègia i  de quina forma el finançament procedent del programa COFRE 2024 contribuirà a aquest pressupost; i iv) l’execució de la despesa del programa COFRE de l’any anterior.

La sol·licitud, amb la memòria esmentada i, si escau, altra documentació que pugui establir la convocatòria, s’ha de presentar mitjançant el registre electrònic, adreçada al Servei de Recerca.

Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant formulari normalitzat corresponent a aquesta modalitat, disponible a la web del Servei de Recerca, dins l’apartat Pla de Mesures de Suport a la Recerca, en el qual s’hi han d’incloure les dades actualitzades del grup (relació de membres i nombre de doctors). És requisit obligatori la signatura del coordinador/a del grup i dels membres que s’incorporin al grup i en el cas de sol·licituds per part d’un PDI en posició Tenure Track, la seva signatura.

La sol·licitud, amb el formulari esmentat i, si escau, altra documentació que pugui establir la convocatòria, s’ha de presentar al Registre General de la UPF, ja sia per registre electrònic o presencialment, adreçada al Servei de Recerca. Alternativament, es pot fer servir un dels altres mitjans recollits a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sisè. Dotació

La dotació global del Programa COFRE 2024 serà de 2.000.000 d’euros, repartits de la manera següent:

Programa

Modalitat

Total (€)

COFRE

A. Departaments

Finançament

910.000

Indicadors

550.000

B. CER, Unitats i Grups de Recerca

 

Finançament

540.000

Total

2.000.000

 

Les sol·licituds resoltes favorablement seran finançades en funció de la disponibilitat pressupostària i fins al límit màxim especificat en aquestes bases i, si escau, en la convocatòria.

Setè. Durada

Els ajuts atorgats dins del Programa COFRE 2024 es podran utilitzar des del moment de la seva concessió i posterior pagament i fins al 31 de desembre de l’any següent.

Vuitè. Criteris d’assignació dels ajuts

1. COFRE Modalitat A: DEPARTAMENTS

En l’assignació dels ajuts corresponents a la modalitat A es consideren les referències següents:

a. Finançament

La dotació segons finançament es calcula proporcionalment al cànon generat pels ajuts de recerca i contractes a l’empara de l’article 60 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, de cada departament, en els darrers tres anys.

b. Indicadors

 La dotació segons indicadors es calcula d’acord amb els criteris següents.

- Criteri A (25% dotació): Repartiment lineal per a cada departament. Aquest import es pondera amb 1,3 per a aquells departaments que tinguin vigent un ajut Maria de Maeztu / Severo Ochoa a la data de presentació de sol·licituds, o facin una avaluació de departament i d’IPs.

- Criteri B: (75% dotació).

B1 (15% dotació): Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca competitius i contractes a l’empara de l’article 60 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI dels departaments. Pel que fa als contractes, es consideren els d’import superior a 15.000 euros.

B2 (30% dotació): Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca competitius dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI dels departaments d’import superior o igual al 90% de la mitjana del finançament obtingut en les 3 darreres convocatòries de projectes de recerca de Generación del Conocimiento de l’Agencia Estatal de Investigación (PGC/AEI). Els valors de referència són

Departament

90% mitjana PGC/AEI

Ciències Polítiques i Socials

67.290 €

Comunicació

77.363 €

Dret

51.106 €

Economia i Empresa

103.037 €

Humanitats

60.338 €

Medicina i Ciències de la Vida

205.872 €

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

130.774 €

Traducció i Ciències del Llenguatge

52.233 €

 

B3 (30% dotació): Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca competitius dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI dels departaments d’import superior als 300.000 euros.

La dotació total que rebrà cada departament per l’ajut COFRE és la suma de l’import procedent de Finançament i de l’import procedent d’Indicadors.

2. COFRE Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca i Modalitat

La dotació es calcula proporcionalment al cànon generat pels ajuts de recerca i contractes a l’empara de l’article 60 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari en els 3 darrers anys i que ha estat obtingut pel PDI de cada CER, unitat o grup o investigador en posició Tenure-Track. Aquest import es pondera d’acord amb les consideracions següents:

- PDI en posició Tenure Track: 1,5

- Investigadors ICREA Sènior o guardonats amb l’ICREA Acadèmia: 1,5

Novè. Pagament dels ajuts

Els ajuts en la modalitat A s’ingressaran als departaments en dos terminis: el 60% amb la resolució de concessió dels ajuts i el 40% el primer trimestre del 2025.

Els ajuts en la modalitat B es posaran a disposició dels responsables dels CERs, unitats i grups beneficiaris, segons s’escaigui, amb la resolució de concessió dels ajuts.

Desè. Denegació d’ajuts per incompliment

L’incompliment de les obligacions derivades de la concessió d’ajuts dins del Pla de Mesures de Suport a la Recerca d’edicions anteriors podrà comportar el reemborsament total o parcial de l’ajut atorgat.

Onzè. Justificació

Els beneficiaris de la modalitat A hauran d’adreçar al vicerector/a competent en matèria de recerca, mitjançant el Servei de Recerca, una breu memòria descriptiva sobre la distribució del finançament i les actuacions realitzades durant l’exercici anterior amb els fons del COFRE Modalitat A. Aquesta memòria es lliura juntament amb la sol·licitud COFRE de l’edició següent.

Els beneficiaris de la modalitat B justificaran la utilització del finançament rebut a petició del vicerector/a competent en matèria de recerca.

Dotzè. Tractament de dades personals

Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. 

Finalitat: Gestió dels ajuts, les beques i els convenis de R+D+i.

Legitimació: Missió d'interès públic o en exercici de poders públics.

Destinataris: La Universitat Pompeu Fabra i empreses proveïdores de serveis de la societat de la informació prèvia signatura de contractes que preserven la privacitat.

Drets: Els sol·licitants poden accedir a les seves dades; sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, seguint els procediments descrits a www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets . Poden contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF ([email protected]) per qualsevol consulta, o si consideren que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfets poden presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).


Dos. Programa FOMENTA

Programa FOMENTA per al desenvolupament d’actuacions i projectes estratègics de recerca i de transferència del coneixement

Primer. Objecte

L’objecte d’aquest programa és donar suport al desenvolupament d’actuacions i projectes estratègics promoguts pels vicerectorats competents en matèria de Recerca i de Transferència del Coneixement per al foment i la millora de l’activitat investigadora i la transferència de coneixement a la societat. Les activitats i projectes estratègics han d’ajustar-se als objectius dels plans de recerca de les administracions públiques competents en recerca (catalanes, espanyoles i europees), a la millora d’indicadors de recerca i transferència o a altres qüestions que tinguin un impacte en el finançament per conceptes de recerca i transferència a de la Universitat Pompeu Fabra o la seva capacitat de presentar-se amb èxit a convocatòries públiques.

Segon. Conceptes finançables i àmbits específics d’actuació.

Aquest programa permet el finançament de despeses vinculades a l’execució d’actuacions i projectes estratègics per al foment i la millora de l’activitat investigadora i la transferència de coneixement a la societat, inclòs el finançament de personal tècnic, d’acord amb la reglamentació vigent.

Els àmbits en els quals es poden dur a terme actuacions i projectes inclouen el foment de la participació en convocatòries competitives, la captació i retenció de talent, el compliment de requisits i recomanacions de protecció de dades i altres aspectes legals, conformitat ètica i integritat científica, ciència oberta, protecció de resultats de la recerca, valorització i transferència de coneixement (aspectes jurídics, socials, empresarials i comercials), col·laboració público-privada, impacte de la recerca en ciències, tecnologia, humanitats i ciències socials, emprenedoria, outreach, comunicació de recerca i transferència, cultura científica, i altres àmbits que puguin esdevenir estratègics per a la millora qualitativa i quantitativa de la recerca i la transferència del coneixement a la Universitat. 

Tercer. Dotació

Es dota el programa amb un màxim de 450.000 euros.

Quart. Documentació

De manera prèvia a l’execució de cada una de les actuacions i projectes estratègics objecte d’aquest programa, s’elaborarà una memòria justificativa que descrigui el detall de les actuacions previstes i el pressupost de la seva execució.

Cinquè. Durada

La dotació es podrà utilitzar, prèvia elaboració de la memòria justificativa esmentada al punt anterior, des del moment de l’aprovació d’aquest Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l’any 2024 i fins al 31 de desembre de l’any següent. Els romanents que puguin restar es reintegraran al Pressupost de Recerca, excepte que s’acordi una altra finalitat.