Acord del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018.

Article únic

S’estableix el Programa d'Investigadors Visitants (Visiting Scholars) de la Universitat Pompeu Fabra, la regulació del qual consta com annex.

Disposició derogatòria única

Aquesta normativa deixa sense efecte l’Acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009 pel qual s’estableix el Programa de Recercadors Visitants (Visiting Scholars).

Disposició final primera

Es faculta al vicerector o vicerectora competent en matèria de recerca per desplegar aquesta normativa.

Disposició final segona

Aquesta normativa entra en vigor l’endemà de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.

 

ANNEX:

Programa d’Investigadors Visitants (Visiting Scholars) de la Universitat Pompeu Fabra

Article 1. Condició d’investigador visitant

1.1. Poden ser investigadors visitants (visiting scholars) les persones que tinguin la condició d'investigador doctor o investigador predoctoral en una altra universitat o centre de recerca i que, durant el gaudi d'un període sabàtic, llicència d'estudis, programa de mobilitat o altra situació anàloga, demanin realitzar una estada de recerca mínima d'un mes seguit i màxima de dos anys a la Universitat Pompeu Fabra.

1.2. La condició d'investigador visitant és incompatible amb qualsevol tipus de contracte o nomenament a la Universitat Pompeu Fabra.

Article 2. Registre d'investigadors visitants

La Universitat porta un registre d'investigadors visitants, on hi ha de constar, entre altres dades, la seva categoria en relació a la possessió del doctorat: postdoctoral o predoctoral.

Article 3. Autorització prèvia i acceptació de condicions

3.1 L'estada a la Universitat Pompeu Fabra de qualsevol investigador o investigadora visitant ha de comptar amb l'autorització prèvia del director o directora d’un departament o membre de l'equip de direcció en qui delegui. Els departaments poden establir mecanismes específics per gestionar les sol·licituds que es puguin rebre i també per vehicular les invitacions que es puguin fer a persones determinades. En qualsevol cas, les invitacions han de tenir l'aval d'algun membre del professorat permanent o en vies de permanència o del col·lectiu d'investigadors ICREA vinculats al departament.

3.2. Un cop obtinguda l'autorització del departament, els investigadors visitants, abans d'incorporar-se a la Universitat Pompeu Fabra, han de signar un document d'acceptació de les condicions generals de la seva estada, en el qual hi ha de constar, si escau, l'import que han d'abonar per a l'emissió del certificat d'estada, segons preu públic vigent establert pel Consell Social de la Universitat.

Article 4. Compromisos dels investigadors visitants

4.1. Els investigadors visitants es comprometen a dur a terme les activitats de recerca per a les quals han sol·licitat o acceptat l'estada de recerca i a respectar les dates de començament i acabament de l'estada. Així mateix, durant la seva estada, es comprometen a observar les normes de funcionament de la Universitat que els siguin d'aplicació.

4.2. Qualsevol canvi en la durada de l’estada que pugui afectar les condicions inicials previstes haurà de ser autoritzada pel director o directora del departament corresponent o membre de l'equip de direcció en qui delegui.

4.3. Els departaments, sempre dins el marc normatiu de la Universitat, poden establir obligacions addicionals específiques relacionades amb l'activitat de recerca dels investigadors visitants (publicitat de l'estada i les dades de contacte dels investigadors a la web i altres mitjans, esment del departament i la Universitat Pompeu Fabra a les publicacions que puguin originar-se de la recerca feta durant l'estada, elaboració d'informes finals, etc.).

4.4. Els investigadors visitants són responsables de garantir les seves despeses personals, inclosos viatge, allotjament, manutenció i cobertura mèdica i d'accidents, així com de l'obtenció del visat pertinent per a poder dur a terme la seva estada a la Universitat Pompeu Fabra. 

Article 5. Compromisos de la Universitat Pompeu Fabra

5.1. Els departaments faciliten als investigadors visitants un document acreditatiu de la seva condició.

5.2. Els investigadors visitants postdoctorals i predoctorals gaudeixen del mateix nivell de serveis de biblioteca, internet, recursos en línia i serveis esportius i culturals, respectivament, que el personal investigador doctor i el personal investigador en formació de la Universitat Pompeu Fabra. Els departaments poden oferir als investigadors visitants serveis addicionals específics per facilitar la seva activitat de recerca.

5.3. Els investigadors visitants poden participar en les activitats formatives de postgrau sense ser considerats estudiants, ni obtenir crèdits ni qualificacions, si les circumstàncies ho permeten i ho autoritza el director o directora del departament corresponent o membre de l'equip de direcció en qui delegui.

Article 6. Certificació de l’estada

Al final de l'estada de recerca, els investigadors visitants reben de la Universitat Pompeu Fabra un certificat de reconeixement de dita estada.