Resolució del rector de 22 d'octubre del 2012 de creació del Programa de Responsabilitat Social

El pla estratègic UPF25 Anys preveu, en l'eix Marc de Governança i Gestió Eficient, l'acció 5.8. Articulació d'una estratègia de responsabilitat social de la Universitat, a l'entorn dels principis d'igualtat d'oportunitats, cooperació i sostenibilitat.

Durant els darrers anys aquests valors s'han concretat en el disseny i el desenvolupament de plans i programes que tenen en comú perseguir el benestar del conjunt de la comunitat universitària. Alguns corresponen a plans que han esdevingut preceptius per la legislació vigent, com són el Pla d'Igualtat Isabel de Villena, el Pla d'Inclusió de les Persones amb Discapacitat, l'Agenda 21 de la UPF, que es desenvolupa amb el Programa de Desenvolupament Sostenible i el Pla de Prevenció de Riscos Laborals, i altres a accions que suposen un suport institucional a un conjunt d'iniciatives, com ara el Programa de Cooperació Universitària per al Desenvolupament i Solidaritat, que permeten una millor cohesió social de la comunitat universitària.

El desenvolupament d'aquesta acció estratègica del pla UPF25 Anys requereix una visió de conjunt d'aquestes accions i programes per tal de donar una rellevància institucional a l'àmbit de la responsabilitat social, i és per això que es considera oportú la creació d'un Programa de Responsabilitat Social que permeti la planificació, la comunicació i la promoció conjunta de totes les accions, sense perjudici de la seva gestió. Per aquest motiu es considera adient que la dependència d'aquest Programa correspongui al Gabinet del Rectorat, ateses les seves competències en matèria de comunicació i promoció, i tenint en compte que el Programa tindrà com a destinatari el conjunt de la comunitat universitària.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Primer. Crear el Programa de Responsabilitat Social de la UPF per portar a terme l'estratègia conjunta de les accions i els programes que es desenvolupen entorn dels principis d'igualtat d'oportunitats, cooperació i sostenibilitat que actualment es porten a terme per mitjà dels programes i les accions següents:

  • Pla d'Igualtat Isabel de Villena
  • Pla d'Inclusió de les Persones amb Discapacitat
  • Pla de Prevenció de Riscos Laborals
  • Programa de Cooperació Universitària per al Desenvolupament i Solidaritat
  • Programa de Desenvolupament Sostenible

 

Segon. Assignar la direcció, la coordinació, l'impuls i l'avaluació del Programa de Responsabilitat Social de la UPF, així com la coordinació dels programes i accions que l'integren al Gabinet del Rectorat, sense perjudici de les competències dels vicerectorats i de la Gerència en cadascuna de les matèries que el conformen i les funcions dels serveis o les unitats administratives que els gestionen.

 

Tercer. El desenvolupament de les funcions d'implementació de les accions dels diversos programes que conformen el Programa de Responsabilitat Social de la UPF es realitza en els termes establerts en aquests instruments de planificació i d'acord amb allò que determinin, si és el cas, els òrgans previstos.

 

Disposició final

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura.

 

Josep Joan Moreso i Mateos

Rector

Barcelona, 22 d'octubre del 2012