Acord de Consell de Govern de 13 d'octubre del 2021

Article 1. Oferta acadèmica

L'oferta acadèmica dels Programes Internacionals es compon de:

 • Programa Barcelona Program for Interdisciplinary Studies(BaPIS), que es regeix per la seva pròpia normativa aprovada pel  Consell de Govern.
 • Programa Barcelona International Summer School (BISS) que es regeix per la seva pròpia normativa aprovada pel  Consell de Govern.
 • Programa International Business (IBP) que s’imparteix en col·laboració amb l’ESCI.
 • Concentracions en àmbits de coneixement específics
 • Accés a una oferta seleccionada de cursos de matèria regular dels plans d’estudis per als estudiants internacionals
 • Mòduls dels cursos d'idiomes de castellà per als estudiants internacionals impartits pel Programa UPF Idiomes.
 • Programes a mida, desenvolupats amb universitats o organitzacions universitàries estrangeres, amb la participació de professorat de la UPF i amb lloguer d’aules, despatxos o ús d’altres serveis UPF.

Aquests programes es poden complementar amb altres activitats d'aprenentatge a través de l’experiència: recerca i pràctiques acadèmiques.

 

Article 2. Direcció acadèmica

Els Programes Internacionals comptaran amb una direcció acadèmica, que n’assegura la coordinació, exerceix la direcció acadèmica del programa BaPIS i del programa BISS, i garanteix la interlocució acadèmica amb els departaments i els centres adscrits.

El director o la directora acadèmica és nomenada pel rector o rectora a proposta del vicerector o vicerectora competent en matèria d’internacionalització, que s’encarregarà de supervisar les seves funcions.

 

Article 3. Comissió acadèmica

Es crea la Comissió dels Programes Internacionals de la UPF (UPF International Programs), a la qual correspon vetllar per la qualitat acadèmica dels programes internacionals, aprovar l'oferta acadèmica i validar la programació anual.

La Comissió estarà formada per:

 • El vicerector o vicerectora competent en matèria d’internacionalització, que la presideix.
 • El vicerector o vicerectora competent en matèria de docència.
 • El vicerector o vicerectora competent en matèria d’innovació educativa
 • Els degans/nes i directors/es de centre competents en el grau, o els professors/es que designin en la seva representació.
 • El director/a acadèmic/a dels Programes Internacionals.
 • El cap o la cap del Servei de Relacions Internacionals.
 • La persona del Servei de Relacions Internacionals que coordina els Programes, que n'exerceix la secretaria.

La Comissió es convocarà com a mínim una vegada l’any amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari quan el president ho consideri necessari.

 

Article 4. Col·laboracions internacionals

La Universitat formalitzarà els corresponents convenis de col·laboració o contractes de prestació de serveis amb les universitats i institucions participants en els programes, en els quals s'establiran els termes de la col·laboració i seves les condicions econòmiques.

 

Disposició addicional primera

L’article 9.3 de la normativa del Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) quedarà redactada de la següent forma:

“El nombre màxim de cursos que un professor de la UPF amb dedicació a temps complet pot impartir en els Programes Internacionals, és de tres, és a dir, un màxim de 135 hores presencials.”

 

Disposició addicional segona

Les referències a la Comissió del Programa d’Estudis per a Estrangers que es fan a la normativa del Programa Barcelona International Summer School (BISS) o a la normativa del Programa Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS), s’han d’entendre fetes a la Comissió dels Programes Internacionals de la UPF que es recull en aquesta norma.

 

Disposició derogatòria única. Queda derogada la normativa reguladora del Programa d’Estudis per a Estrangers (UPF Study Abroad Program).

 

Disposició final única. Aquesta normativa entrarà en vigor a l’endemà de la seva aprovació.