Acord de la Comissió Gestora de 8 d'abril de 1992 i de 17 de març de 1993 i 9 de novembre de 1994

Capítol I

Disposicions generals

Article 1.- El professorat de la Universitat Pompeu Fabra es regeix per la Llei Orgànica de reforma universitària i per les normes que la desenvolupen i la complementen, per la legislació de funcionaris que els sigui d'aplicació, per les normes provisionals de funcionament de la UPF i pel present reglament i les normes que se'n derivin.

 

Article 2.-

1.- Són drets de tot professorat de la UPF, a més dels que els reconeix la Constitució i les lleis, els següents:

a) La llibertat acadèmica, que es manifesta en les llibertats de càtedra i d'investigació.

b) El dret d'impartir la docència en les assignatures adscrites a l'àrea de coneixement a què pertanyin d'acord amb la planificació establerta.

c) La participació en els òrgans de govern i de gestió en els termes establerts en les normes provisionals de funcionament de la UPF.

d) El dret de disposar dels mitjans adequats per al desenvolupament de la seva tasca docent i investigadora d'acord amb les possibilitats que permetin les dotacions de la Universitat.

e) La formació permanent que els permeti millorar la seva capacitat docent i investigadora.

f) El dret d'utilitzar les instal× lacions i els mitjans universitaris, segons les normes que els regulen.

g) El dret de formar equips de recerca i de percebre ajuts, borses de viatge i subvencions que contribueixin a la seva formació docent i investigadora.

 

2.- Són deures del professorat de la UPF:

a) Complir les normes provisionals de funcionament de la UPF i la normativa de desenvolupament.

b) Exercir les activitats docents pròpies de la seva categoria i lloc de treball i informar-ne i respondre'n; programar, desenvolupar i avaluar els ensenyaments teòrics i pràctics, i assistir als alumnes, d'acord amb el que disposa la legislació vigent i les presents normes.

c) Exercir les seves activitats investigadores, i informar-ne i respondre'n, en els termes previstos a la legislació vigent i en aquestes normes.

d) Sotmetre's a una avaluació objectiva del compliment de les seves obligacions amb la Universitat.

e) Col× laborar en l'establiment dels continguts i les metodologies de la docència i dels programes i línies de recerca.

f) Respectar el patrimoni de la Universitat.

g) Contribuir a la millora i al desenvolupament dels fins de la Universitat.

h) Exercir responsablement els càrrecs per als quals ha estat elegit o designat.

i) Participar en tot allò que afecti la vida universitària, en els termes previstos en les normes que regeixen la UPF i en les normes de desenvolupament.

 

Article 3.- El professorat de la Universitat Pompeu Fabra està format per:

a) els professors ordinaris, funcionaris o interins, dels cossos docents següents: catedràtics d'universitat, titulars d'universitat, catedràtics d'escola universitària i titulars d'escola universitària;

b) els professors associats, visitants i emèrits;

c) els professors associats de nacionalitat estrangera amb caràcter indefinit.

Tindran la consideració de professorat en formació els ajudants i els becaris d'investigació.

 

Article 4.- El professorat estarà agrupat en departaments, en els quals durà a terme la seva tasca docent i investigadora. La vinculació administrativa dels professors als centres serà acordada per la Comissió Gestora en funció dels centres o estudis en els quals els professors imparteixin docència.

 

Article 5.- El professorat de la Universitat Pompeu Fabra percep les seves retribucions amb càrrec al pressupost de la Universitat. La Comissió Gestora establirà el procediment per assignar, amb caràcter extraordinari, els conceptes retributius a què fa referència l'article 46.2 de la Llei de reforma universitària, sense perjudici de les previsions establertes a l'article 43 d'aquestes normes. 

 

Capítol II

Plantilla de professorat

Article 6.-

1.- El Consell Econòmic, a proposta de la Comissió Gestora, aprovarà amb caràcter plurianual, la plantilla de professorat distribuïda per categories i departaments. La distribució per departaments es realitzarà amb criteris objectius, tenint en compte el nombre de crèdits corresponent a cada àrea de coneixement, el nombre de grups assignats, el desenvolupament de la recerca, la proporció entre categories, i que el nombre de places de cada categoria permeti la realització de la carrera docent.

2.- Abans del mes de març de cada any, els departaments i instituts proposaran, amb l'informe previ del centre o estudi corresponent, les necessitats de places docents per al curs acadèmic següent. La Comissió Gestora aprovarà en el termini de dos mesos la proposta de plantilla.

 

Capítol III

Procediment de selecció i de nomenament dels funcionaris dels cossos docents

Article 7.-

1.- Els funcionaris docents que constitueixin el professorat de la Universitat seran seleccionats mitjançant concurs conforme preveuen la Llei de reforma universitària i les normes que la desenvolupen, el present reglament i les normes que se'n derivin.

2.- Quan quedi vacant una plaça dels cossos docents, la Comissió Gestora acordarà, d'acord amb les necessitats docents i investigadores de la UPF manifestades pels departaments, si és procedent amortitzar o canviar la denominació o la categoria de la plaça

.

Article 8.- La Comissió Gestora aprovarà la convocatòria dels concursos per a la provisió de places vacants o de nova creació, a petició dels departaments.

 

Article 9.- En les convocatòries a concurs de mèrits de places de professor titular d'universitat o de catedràtic d'escola universitària de determinades àrees de coneixement, la Comissió Gestora podrà acordar, en ocasió de cada concurs, que puguin presentar-s'hi els catedràtics numeraris de batxillerat que estiguin en possessió del títol de doctor.

 

Article 10.- Correspon a la Comissió Gestora designar els professors de la UPF o d'una altra universitat que han de formar part, com a president i secretari, titulars i suplents, de les comissions encarregades de resoldre els concursos. A aquest efectes, els departaments presentaran una relació de candidats.

 

Article 11.- La composició de les comissions serà la que estableixi la legislació vigent. En el supòsit que no hi hagués prou professors del cos de què es tracti i de l'àrea de coneixement a què correspongui la plaça per formar les comissions, la Comissió Gestora proposarà els catedràtics i professors titulars que consideri més idonis.

 

Article 12.- En el concurs de mèrits, les comissions encarregades de resoldre aquests concursos tindran la mateixa composició que l'establerta per als concursos d'accés. La Comissió Gestora designarà la totalitat dels seus membres d'acord amb el procediment previst en l'article 10.

 

Article 13.- Correspondrà al rector el nomenament dels professors designats per formar part de les comissions esmentades.

 

Article 14.- Per a cada plaça de cossos docents de nova creació, el rector, amb l'acord previ de la Comissió Gestora i a proposta dels departaments, podrà determinar la conveniència que l'esmentada plaça sigui ocupada interinament, sempre que el candidat posseeixi la titulació requerida per al tipus de plaça de què es tracti. En cas que la plaça continuï vacant caldrà procedir d'acord amb el previst a l'article 7.2.

 

Article 15.- La Comissió Gestora designarà sis catedràtics, els quals, presidits pel rector, constituiran la Comissió d'Apel× lacions a què fa referència l'article 43.2 de la Llei de reforma universitària.

 

Capítol IV

Procediment de contractació i règim dels professors contractats

Article 16.- La contractació de professors associats serà acordada per la Comissió Gestora a instàncies dels departaments, i es realitzarà a través d'un concurs públic que serà resolt per una o per diverses comissions formades per:

- el rector o el vice-rector en qui delegui;

- un director del departament designat per la Comissió Gestora. Si els departaments no estan constituïts, la Comissió Gestora designarà un professor de la Universitat per fer les funcions de director de departament en el concurs;

- tres professors amb títol de doctor, designats per la Comissió Gestora.

 

Article 17 (1) .- Els contractes de professors associats seran subscrits pel rector per una durada mínima d'un trimestre i màxima d'un any; els contractes anuals podran ser renovats per iguals períodes de temps. Els contractes inferiors a l'any, tindran una durada de tres, sis o nou mesos i només podran ser prorrogats per a completar el curs acadèmic, sens perjudici de la seva renovació, si escau, en els cursos successius.

La contractació de professors associats podrà fer-se en règim de dedicació a temps complet. En aquest últim cas, la relació contractual no podrà excedir un termini de tres anys, prorrogables únicament en el cas que el professor passi a dedicació a temps parcial.

La Universitat Pompeu Fabra podrà nomenar professors convidats a docents que no tenint vincle contractual retribuït amb la UPF col× laborin en la docència, impartint o coordinant cursos i pràctiques de qualsevol dels cicles dels estudis. El nomenament correspondrà al rector a proposta dels departaments i se'n donarà compte a la Junta de Govern.

Els professors convidats desenvoluparan les seves funcions docents sota la direcció del departament, amb les facultats i obligacions inherents a aquestes, com ara la responsabilitat acadèmica o el deure d'assistència a l'alumnat.

En el nomenament, que tindrà una durada d'un curs acadèmic prorrogable a proposta del departament afectat, s'indicaran les obligacions docents concretes del professor convidat, amb especificació de l'assignatura o assignatures que impartirà.

 

Article 18.- La contractació de professors associats estrangers amb caràcter permanent s'acordarà a proposta d'una comissió designada per la Comissió Gestora, que tindrà la mateixa composició que les comissions de selecció dels cossos docents, segons la categoria a la qual, en cada cas, sigui equiparada la plaça.

 

Article 19.- La contractació de professors visitants serà acordada pel rector, a proposta dels departaments. Amb la proposta s'acompanyarà un informe amb l'activitat i els mèrits del professor proposat. Els contractes de professors visitants tindran una durada de sis anys, com a màxim, i una durada mínima d'un mes.

 

Article 20.- La Comissió Gestora establirà les retribucions dels professors visitants i dels associats permanents de nacionalitat estrangera. Aquestes retribucions no podran excedir, en còmput anual, el doble de la retribució que correspon a un catedràtic d'universitat.

 

Article 21.- La Comissió Gestora podrà acordar la contractació de professors emèrits d'acord amb la legislació vigent, havent escoltat prèviament el departament i el centre o estudi afectats. La durada del contractes de professors emèrits serà de tres anys, prorrogables fins un màxim de tres anys més.

 

Capítol V

Professorat en formació

Article 22.- La contractació d'ajudants de facultat i d'escola s'ajustarà al procediment establert a l'article 16 d'aquestes normes per a la contractació de professors associats. El règim jurídic contractual dels ajudants serà l'establert a l'article 34 de la Llei de reforma universitària i a les normes de desenvolupament.

 

Article 23.-

1.- L'activitat dels ajudants i dels becaris estarà orientada a completar la seva formació científica. La col× laboració en les tasques docents serà excepcional i es centrarà, preferentment, en l'assistència a l'alumnat i en les proves d'avaluació, sempre que aquesta darrera activitat no impedeixi el desenvolupament de les tasques d'investigació o de formació. La dedicació a les tasques docents no pot ser, en cap cas, superior al 30% de les hores lectives impartides pels professors funcionaris amb dedicació a temps complet, ni excedir el 20% dels crèdits totals d'una assignatura.

2.- La càrrega docent dels ajudants haurà de constar en els plans d'activitat docent, sense que pugui comptabilitzar-se dins la dedicació del professor encarregat de l'assignatura.

 

Capítol VI

De la dedicació docent i investigadora

Article 24.- Els catedràtics i els titulars d'universitat tindran reconeguda la plena capacitat docent i investigadora. Els catedràtics i els professors titulars d'escola universitària tindran plena capacitat docent i, quan tinguin el títol de doctor, plena capacitat investigadora. Els titulars d'escola no doctors, malgrat no gaudir de plena capacitat investigadora, podran integrar-se en l'estructura de recerca de la UPF.

 

Article 25.-

1.- La dedicació docent comprèn el deure de programar, desenvolupar i avaluar els ensenyaments teòrics i pràctics impartits en els centres o estudis de la Universitat en les matèries de la pròpia àrea de coneixement que figurin en els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols acadèmics, sense perjudici de la coordinació que estableixin el departament i el centre o estudi.

2.- Els professors doctors desenvoluparan la docència en la seva àrea de coneixement en qualsevol cicle dels ensenyaments que s'imparteixin als diferents centres de la UPF, d'acord amb les necessitats dels plans d'activitat docent. Els titulars d'escola impartiran ensenyaments teòrics i pràctics en la seva àrea de coneixement en qualsevol centre de la UPF en què s'imparteixi el primer cicle dels plans d'estudis.

 

Article 26.-

1.- L'obligació docent es realitzarà amb subjecció al règim de dedicació i de permanència que es tingui assignat. Els professors del cossos docents exerciran les seves funcions preferentment en règim de dedicació a temps complet.

2.- En el moment de prendre possessió, cada professor optarà pel règim de dedicació a què se sotmet. En cas de voler modificar posteriorment aquest règim, ho haurà de sol× licitar a la Comissió Gestora abans de la programació del curs acadèmic.

3.- El compromís de dedicació vincula per a tot el curs acadèmic, llevat el pas de parcial a completa, si ho permeten les disponibilitats pressupostàries.

4.- Les activitats corresponents al règim de dedicació de cada professor (horari de classes i d'assistència i tutoria) hauran de constar en els taulers d'anuncis del centre o estudi.

 

Article 27.-

1.- Podran acollir-se al règim d'exempcions al règim de dedicació docent i d'assistència als alumnes:

- el rector, que durant el seu mandat, podrà acollir-se al règim d'exempció docent;

- els vice-rectors i degans i directors de centre o estudi, que podran acollir-se al règim d'exempció parcial si així ho aprova la Comissió Gestora.

2.- Amb caràcter excepcional, els departaments podran proposar a la Comissió Gestora d'excloure totalment o parcialment de les obligacions docents alguns dels seus professors per un temps màxim d'un any en atenció a les necessitats d'investigació. Els departaments hauran d'arbitrar les substitucions pertinents, que no podran comportar, en cap cas, un increment de professorat.

 

Article 28.- El temps de permanència a la Universitat serà el fixat amb caràcter general per als funcionaris públics, d'acord amb el seu règim de dedicació.

 

Article 29.-

1.-La dedicació dels catedràtics i dels titulars es podrà repartir en mòduls d'activitats docents i, si escau, d'investigació i de gestió (assistència a comissions, tasques de secretaria de departament). En el mòdul docent s'hi inclouran les hores lectives setmanals de primer, segon i tercer cicle (doctorat), si és el cas, i les hores d'assistència a l'alumne. Els professors del cossos docents també han de participar en l'avaluació de les proves d'accés a la universitat.

2.- Es podrà preveure la concentració de les obligacions docents en dos trimestres, sense perjudici de l'obligació docent anual, amb la finalitat d'afavorir les tasques investigadores. L'alliberament d'un trimestre afectarà el desenvolupament d'activitats docents, però no l'obligada permanència a la Universitat, llevat dels supòsits d'absència previstos a la legislació vigent.

 

Article 30 (2).- Els professors hauran de presentar, abans de la fi de la primera quinzena del mes de juny, el programa de l'assignatura o assignatures que imparteixen. Les modificacions dels programes que afectin assignatures del tercer trimestre hauran de presentar-se durant la primera quinzena de setembre. Els programes, sense perjudici de la llibertat de càtedra, inclouran el temari de qüestions que seran objecte de docència i d'avaluació, així com la bibliografia corresponent.

 

Capítol VII

Llicències i permisos per estudi

Article 31. (3-4)

1.- La Universitat Pompeu Fabra podrà concedir llicències per estudis als professors dels cossos docents i als professors contractats amb dedicació a temps complet, per realitzar activitats docents o investigadores vinculades a una universitat, institució o centre, nacional o estranger, en el marc de les disponibilitats pressupostàries, sempre que resti garantida la docència.

2.- La Junta de Govern podrà autoritzar llicències per estudis en una altra universitat o institució acadèmica, nacional o estrangera, als ajudants per un termini màxim de dos anys, durant el qual mantindran íntegres les seves retribucions.

 

Article 32. (5-6) La concessió de llicències no podrà afectar al compliment de la càrrega lectiva total prevista en el pla d'activitat docent per part del professor sol× licitant (activitats lectives o d'avaluació). En casos excepcionals, el rector podrà autoritzar l'acumulació de la totalitat de la càrrega docent en un trimestre o que la docència sigui garantida per un altre professor del departament.

 

Article 33.  (7-8)

1.- En la resolució de concessió de llicències es fixaran les retribucions a que pot tenir dret el beneficiari de la llicència en funció del temps de durada del treball a realitzar, del règim d'incompatibilitats d'aplicació al professorat, de les retribucions que percebrà per qualsevol concepte i institució, de les disponibilitats pressupostàries i d'altres condicions.

2.- Les llicències per estudis es concediran sense perjudici del compliment de la legislació sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

3.- En el decurs d'un any acadèmic es podran concedir llicències per un període inferior a tres mesos, continu o fraccionat. D'acord amb els criteris establerts a l'apartat 1 d'aquest article, en la resolució d'autorització es fixarà la retribució a percebre pels professors que gaudeixin d'una llicència, podent arribar a percebre fins la totalitat de les que venien percebent si la durada de la llicència és de tres mesos. En les llicències superiors a tres mesos i inferiors a un any la universitat podrà arribar a reconèixer al professor autoritzat fins el 80% de les retribucions que venia percebent.

4.- El calendari acadèmic establirà cada any els períodes que no es computaran als efectes de llicències i permisos per estudis del professorat.

 

Article 34. (9-10)

1.- Les llicències inferiors a tres dies no requeriran autorització, si bé s'hauran de comunicar al director de departament. Les llicències de tres a deu dies s'hauran de sol× licitar amb cinc dies naturals d'antelació al director de departament per a la seva autorització, si no afecta a la docència, i amb quinze dies si afecten a aquesta. En ambdós casos es requerirà l'autorització del degà o director de centre o estudi si la llicència afecta el desenvolupament de la docència. En el cas que no s'hagi resolt en dos dies naturals des de la sol× licitud les llicències que no afecten la docència o en cinc dies les que si l'afecten, s'entendrà que la llicència ha estat concedida.

Els directors de departament comunicaran al vice-rectorat competent en matèria de professorat les llicències concedides.

2.- Les llicències superiors a deu dies s'hauran de sol× licitar amb quinze dies naturals d'antelació si no afecten la docència i un mes abans de finalitzar el trimestre anterior a aquell en què han de tenir efecte si afecten el pla d'activitat docent. La seva resolució correspondrà al rector, amb l'informe previ del director de departament i del degà o director de centre o estudi si afecten el desenvolupament de la docència. Les llicències superiors a tres mesos requeriran l'informe previ de la Junta de Govern. En el cas que no s'hagin resolt en un termini de deu dies naturals des de la sol.licitud les llicències que no afecten la docència o en vint en el cas de les que l'afecten, s'entendrà que la llicència ha estat concedida.

El vice-rectorat competent en matèria de professorat comunicarà la resolució adoptada al professor sol·licitant, al director del departament, i en el cas que la llicència afecti a la docència, al degà o director de centre o estudi.

3.- La concessió de llicències per estudis no podrà generar un increment de la plantilla de professorat de la Universitat, si bé la concessió de llicències sense dret a retribució podrà donar lloc a la contractació de substituts.

 

Article 35.- (11)

1.- Els professors de la Universitat amb dedicació a temps complet podran gaudir d'un any sabàtic cada sis anys d'activitat ininterrompuda a la UPF per realitzar treballs de recerca i de perfeccionament. Durant el període d'aquesta llicència especial, el professor conservarà tots els drets administratius i econòmics.

2.- La Comissió Gestora establirà el calendari d'implementació d'aquestes llicències especials o anys sabàtics. També correspondrà a la Comissió Gestora, a proposta dels departaments, decidir sobre la concessió d'aquestes llicències d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, les sol× licituds presentades, els projectes a realitzar i la valoració de les activitats realitzades pels professors sol× licitants en l'àmbit docent, de recerca i de gestió. En tot cas, s'haurà d'assegurar que resten degudament cobertes les funcions docents del departament corresponent.

3.- El professor que hagi gaudit d'un any sabàtic n'haurà de presentar una memòria justificativa.

4.- El rector, en finalitzar el seu mandat, tindrà dret a una llicència especial per estudis d'un any de durada, amb dret a retribució.

 

Capítol VIII

Del control i l'avaluació de l'activitat docent

Secció I

Article 36.-

1.- El pla d'activitat docent és l'instrument d'organització, de programació i de control de la docència que elaboren els departaments, d'acord amb les directrius del centre o estudi en què imparteixen docència, en el qual es distribueixen les obligacions docents dels professors i es fan constar les dades següents:

- tasques docents atribuïdes a cada professor, per cicles;

- assignatures encomanades, amb indicació de les hores assignades;

- hores teòriques i pràctiques de cadascuna;

- nombre d'alumnes i grups que li corresponen, amb indicació de si és responsable del grup que té assignat;

- horari i lloc on s'impartiran les classes;

- temari de cada assignatura.

La determinació dels horaris i l'assignació d'aules correspon a l'Administració de l'àrea d'estudis, coordinadament amb els degans i directors de centre o estudi.

2.- Els directors de departament, abans de finalitzar el mes de maig, elevaran els plans d'activitat docent per al curs acadèmic següent als degans o directors dels centres o estudis en què imparteixen docència. En cas de desacord es procedirà conforme el que estableix l'article 19, lletra i) de les normes provisionals de funcionament de la UPF.

3.- Els plans d'activitat docent seran elevats a la Comissió Gestora a l'efecte del control de l'activitat docent.

 

Article 37.-

1.- Correspondrà al Consell de Departament el control del desenvolupament de temaris i la coordinació entre docents. El compliment dels horaris de classe i d'assistència a l'alumnat, la realització d'exàmens, la confecció d'actes i altres aspectes d'organització administrativa correspondran al centre o estudi.

2.- El control del compliment de les hores lectives es realitzarà mitjançant la signatura del docent al final de la classe. El llibre de signatures serà custodiat pel degà o director de centre o estudi.

 

Article 38.-

En el supòsit que un professor encarregat d'una classe hagi d'absentar-se per raons justificades (assistència a concursos, lectures de tesis o obligacions personals d'ineludible compliment), ho haurà de comunicar amb dues setmanes d'antel× lació al director de departament i al degà o director de centre o estudi. La classe cancel× lada haurà de recuperar-se. Només en casos de malaltia o supòsits imprevisibles el director de departament autoritzarà una substitució.

 

Article 39.-

Cada centre o estudi establirà les mesures que estimi més adequades a les seves característiques docents i investigadores per al compliment dels deures del seu professorat, si bé, amb caràcter general, els ensenyaments seran desenvolupats pels catedràtics, els titulars, els associats, els visitants i els emèrits.

 

Article 40.-

1.- Cada grup tindrà assignat un professor responsable de la docència i de l'avaluació i la signatura de les actes, sense perjudici de la coordinació del departament.

2.- Els responsables de grup de les diverses disciplines es coordinaran a l'efecte de distribuir d'una manera racional la càrrega docent a l'alumnat i de valorar els resultats dels alumnes.

3.- (12) Previ a la signatura de les actes corresponents a l'avaluació de setembre, els professors responsables de grup de les diverses disciplines realitzaran una avaluació de conjunt dels estudiants matriculats a cada curs als efectes de ponderar el nivell de coneixement assolit.

 

Article 41.- Cada professor redactarà una memòria anual d'activitats, que lliurarà al director de departament, en la qual reflectirà l'activitat docent, investigadora i de gestió portada a terme, i farà constar les publicacions realitzades, la participació en projectes d'investigació, l'assistència a congressos i a reunions científiques i les tesis doctorals dirigides.

 

Article 42.-

1.-L'avaluació de l'activitat docent es durà a terme per una comissió d'ensenyament, que es constituirà a nivell d'Universitat formada per:

- el vice-rector d'Ordenació Acadèmica i Professorat;

- els degans i directors de centre o estudi;

- tres professors designats per la Comissió Gestora;

- tres estudiants elegits per i entre ells.

2.- L'avaluació del professorat es realitzarà cada any tenint en compte les memòries elaborades pel professor i el resultat de les enquestes realitzades als alumnes. El contingut de les enquestes haurà de permetre avaluar el compliment horari, l'atenció als alumnes, la programació i el contingut de les classes i les aptituds pedagògiques. La Comissió Gestora aprovarà el model d'enquesta dels alumnes.

 

Article 43.-

1.- La Comissió d'Ensenyament elaborarà un informe raonat sobre el rendiment del professorat. Aquests informes seran presentats per la Universitat en els concursos de promoció o canvi de plaça, i es tindran en compte a l'efecte de l'atorgament del complement de docència, així com per a l'assignació amb caràcter individual dels complements a què fa referència l'article 46.2 de la LRU, d'acord amb les normes que estableixi la Comissió Gestora.

2.- Els resultats de les enquestes dels estudiants podran ser consultades d'acord amb les normes que estableixi l'autoritat acadèmica.

 

Article 44.- Contra les avaluacions de la Comissió d'Ensenyament els professors podran interposar recurs davant el rector de la Universitat.

 

Secció II

Article 45.- El rector podrà sancionar els funcionaris docents i als professors contractats d'acord amb el que disposa el Reglament de Règim Disciplinari dels funcionaris de l'Administració i el Reglament de Professorat dictat en desenvolupament de la LRU.

 

Disposició transitòria

Durant un període transitori, la Comissió Gestora, a instàncies dels departaments, podrà autoritzar excepcions als límits de dedicació docent dels ajudants que es preveuen en l'article 23 d'aquestes normes.

 

NOTES

* S'entendrà derogada en tot allò que hagi estat regulat als Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

1. Segons redacció acordada per la Comissió Gestora en la sessió de 17 de març de 1993 i per la Junta de Govern en la sessió de 9 de novembre de 1994.

2.3.5.7.9. Aquests articles queden sense efecte per acord de la Junta de Govern de 15 de juliol de 1997.

4.6.8.10. Segons redacció acordada per la Junta de Govern en la sessió de 9 de novembre de 1994.

11. Aquest article queda sense efecte per acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007.

12. Segons redacció acordada per la Comissió Gestora en la sessió de 17 de març de 1993.