Acord de la Junta de Govern de 15 de juliol de 1997, modificat per acord de Consell de Govern de 14 de juliol de 2021 i per acord de Consell de Govern de 21 de febrer de 2024

Primer.- La Universitat Pompeu Fabra crea, a efectes honorífics, tres distincions:

1. Diploma de la UPF, que s'atorgarà a aquells professors i membres del personal d'Administració i Serveis s’hagin jubilat o hagin traspassat desenvolupant en actiu les seves funcions a la UPF.

2. Medalla de la UPF, destinada a aquelles persones naturals o jurídiques, nacionals o estrangeres que, d'alguna manera, s'hagin destacat per les seves relacions de col·laboració o servei a la UPF o en els àmbits de l'ensenyament, la investigació científica, l'art o la cultura.

2.1. En el cas que els destinataris siguin membres de l’equip de govern de la UPF, la Medalla serà atorgada una vegada deixin d’ocupar el càrrec pel

qual formen part d’aquell equip de govern, o d’uns altres posteriors i consecutius, però que mantenen al destinatari o la destinatària en el càrrec.

2.2. En el cas que els destinataris siguin degans o directors de centre, departament o instituts universitaris de recerca, la Medalla de la UPF serà atorgada una vegada finalitzats els seus mandats, i no havent estat reelegits novament, sempre que no hagin assumit tampoc un càrrec de l’equip de govern.

3. Guardó d'Honor de la UPF, que es lliurarà a aquelles persones o institucions que sobresurtin per la seva especial col·laboració amb la UPF o en els àmbits de l'ensenyament, la investigació científica, l'art o la cultura.

Segon.- 

La concessió de la Medalla i el Guardó d’Honor serà acordada pel Consell de Govern a iniciativa del rector, del propi Consell de Govern o de qualsevol dels òrgans de govern col·legiats de la UPF. La proposta haurà d’incloure una justificació raonada dels mèrits de la persona o institució que l’hagi de rebre.

Atès que la Medalla i el Guardó d’Honor són un reconeixement a la persona o institució i no a accions o activitats concretes de col·laboració i servei, no es proposaran per a la Medalla i el Guardó d’Honor aquelles persones o institucions que ja hagin estat destinatàries de la mateixa distinció o la distinció de rang superior.

La Medalla i el Guardó d’Honor també poden ser atorgats a títol pòstum.

Modifcat per acord de Consell de Govern de 21 de febrer de 2024

Tercer.- La Secretaria General de la Universitat portarà un Llibre de Registre de les distincions que concedeixi la Universitat Pompeu Fabra.