Acord del Consell de Govern de 12 de desembre del 2012

TÍTOL 1

Naturalesa, composició i funcions

Article 1

El Departament d'Economia i Empresa està constituït d'acord amb el que estableixen la legislació universitària, els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i les disposicions que els desenvolupen i es regeix per les esmentades normes i pel present reglament.

Article 2

El Departament d'Economia i Empresa és una unitat de docència i recerca, encarregada de coordinar les activitats i iniciatives docents i de recerca del personal acadèmic que hi està adscrit i de donar-hi suport.

Coordina la docència dels àmbits de coneixement descrits a l'annex, en un o en diversos centres, d'acord amb la programació docent de la Universitat.

També imparteix les titulacions oficials de postgrau que els òrgans de la Universitat li assignen i exerceix aquelles altres funcions que li assignen els Estatuts i les normes que els desenvolupin.

Article 3

1. El Departament d'Economia i Empresa està format pel personal acadèmic que hi està adscrit, i que ha de pertànyer a algun dels àmbits de coneixement esmentats a l'annex, i a alguna de les categories següents:

a) El professorat dels cossos docents.

b) El professorat contractat laboral.

c) El personal investigador propi o vinculat.

d) Els ajudants i becaris de recerca.

2. Es consideren membres del Departament els professors pertanyents a altres departaments que hi estiguin adscrits temporalment, d'acord amb l'article 18 dels Estatuts de la UPF.

3. També formen part del Departament el personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit i, si és el cas, altres membres de la comunitat universitària, en el marc del que estableixen els Estatuts de la UPF.

Article 4

Són funcions del Departament d'Economia i Empresa:

a) Organitzar, desenvolupar i avaluar plans docents, plans de recerca, estudis oficials de postgrau que els òrgans de govern els adscriguin i activitats d'especialització i de formació al llarg de tota la vida, en els àmbits que li són propis.

b) Decidir conjuntament amb els centres el professorat que exercirà la docència en les matèries de la seva competència a l'efecte del pla d'activitat docent i col·laborar amb els centres en el seu control.

c) Proposar l'establiment, la modificació o la supressió de matèries dels plans d'estudis que li afectin.

d) Proposar als òrgans competents de la Universitat les places de professorat funcionari o contractat que necessita per al desenvolupament de les seves funcions, d'acord amb les directrius generals de planificació de professorat establertes per la Universitat, i proposar els membres de les comissions d'avaluació dels concursos en els termes establerts en els Estatuts.

e) Propiciar l'actualització científica, tècnica i pedagògica dels seus membres, promovent la innovació i la millora docents i la formació pedagògica del seu professorat, i especialment del personal investigador en formació.

f) Participar en les tasques d'avaluació, acreditació i certificació del Departament i del seu personal.

g) Cooperar amb altres departaments, facultats, escoles, instituts universitaris i centres de recerca de la Universitat, i amb altres institucions i organismes públics i privats, en la realització de programes de recerca o docents i per promoure activitats interdisciplinàries o d'interès conjunt. A aquests efectes promou l'establiment de convenis i dels contractes a què es refereix l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats.

h) Informar sobre les necessitats de personal d'administració i serveis.

i) Organitzar i distribuir entre els seus membres les tasques pròpies i coordinar les activitats i les iniciatives dels investigadors i dels grups de recerca reconeguts per la Universitat o per altres organismes oficials i donar-hi suport.

j) Administrar el seu pressupost.

k) Qualsevol altra funció que els assignin els Estatuts de la UPF o les normes que els desenvolupin.

Article 5

El Departament d'Economia i Empresa ha de ser escoltat preceptivament en les qüestions següents:

a) La seva modificació, supressió o fusió.

b) Les propostes de convocatòria de places de personal dels cossos docents universitaris que calgui proveir per concurs d'accés.

c) La contractació del seu personal docent i investigador en règim laboral.

d) La proposta de creació, modificació o supressió de centres en què imparteixi o hagi d'impartir docència i per a la implantació o supressió d'ensenyaments que li afectin.

e) L'autorització de llicències al seu personal acadèmic d'acord amb allò previst en la normativa interna de la Universitat.

f) En tots els altres casos en què el Departament es vegi afectat directament.

TÍTOL 2

Òrgans de govern

Article 6

Els òrgans de govern del Departament d'Economia i Empresa són el Consell de Departament, el director o directora, el sotsdirector o sotsdirectora o sotsdirectors, el secretari o secretària, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, la Comissió d'Economia i Administració, la Comissió d'Ensenyament, la Comissió de Professorat, la Comissió de Recerca i la Comissió Coordinadora.

Capítol 1

Consell de Departament

Article 7

1. El Consell de Departament és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.

2. El mandat del Consell de Departament és de tres anys, excepte el dels estudiants, que és de dos.

Secció primera

Composició

Article 8

El Consell de Departament està format per:

a) El director o directora del Departament, que el presideix.

b) Els membres nats següents: el sotsdirector o sotsdirectora o sotsdirectors i el secretari o secretària del Departament.

c) Tot el personal acadèmic doctor i els investigadors vinculats adscrits al Departament.

d) Una representació de la resta de personal acadèmic de les diferents categories i del personal investigador en formació equivalent a un 4% del total dels membres del Consell, elegida per i entre ells; una representació dels estudiants dels ensenyaments en els quals el Departament imparteixi docència, equivalent al 20% del total dels membres del Consell, d'entre els quals un 8% del total de membres del Consell correspondrà als estudiants de grau, un 2% als estudiants de màster i un 10% als estudiants de doctorat, elegits per i entre ells; i una representació del personal d'administració i serveis adscrit al Departament equivalent al 3% del total dels membres del Consell, elegida per i entre els membres d'aquest col·lectiu.

El sotsdirector o sotsdirectora o sotsdirectors i el secretari o secretària del Departament, que exerceix la secretaria del Consell, poden assistir a les reunions del Consell amb veu però sense vot, llevat que en siguin membres nats o electes.

Secció segona

Elecció dels membres del Consell de Departament

Article 9

1. Les eleccions a membres del Consell de Departament són convocades pel director o directora de Departament.

2. L'elecció dels membres del Consell de Departament es regeix pel que disposa el Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra.

Secció tercera

Competències del Consell de Departament

Article 10

Són funcions del Consell de Departament:

a) Elegir el director o directora del Departament i proposar-ne la revocació.

b) Aprovar els objectius del Departament en el marc estratègic de la Universitat.

c) Organitzar i distribuir les tasques inherents al Departament i vetllar pel compliment dels compromisos de docència i de recerca.

d) Establir els plans de docència i recerca, desenvolupament i innovació i difusió científiques i coordinar l'activitat del seu personal docent i investigador.

e) Aprovar els programes de les assignatures que imparteix el Departament.

f) Proposar estudis oficials de postgrau.

g) Formular propostes als centres en relació amb els plans d'estudis.

h) Exercir les funcions que en matèria de professorat li atorga aquest reglament.

i) Informar sobre l'adscripció del professorat del Departament als instituts universitaris de recerca.

j) Informar sobre el reconeixement per part de la Universitat dels grups de recerca que s'organitzin amb professors adscrits al Departament.

k) Elaborar i aprovar la memòria d'activitats docents i de recerca del Departament.

l) Aprovar el reglament d'organització i funcionament del Departament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.

m) Aprovar el pressupost del Departament i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.

n) Totes aquelles funcions relatives al Departament que els Estatuts o el present reglament atribueixin explícitament al Consell.

Capítol 2

Funcionament del Consell de Departament

Article 11 

El Consell de Departament funcionarà en ple, sense perjudici de les comissions esmentades en l'article 6.

Article 12

1. El Consell de Departament s'ha de reunir almenys una vegada per curs acadèmic, sempre durant el primer trimestre del curs acadèmic, i ha d'haver estat convocat prèviament pel director o directora del Departament. En l'escrit de convocatòria s'han d'indicar el lloc i l'hora de reunió i l'ordre del dia.

2. La convocatòria s'ha de trametre a tots els membres del Consell amb una antelació mínima de 15 dies naturals, i ha de contenir l'ordre del dia fixat pel director o directora del Departament, amb tots els punts que s'hagin de tractar en la sessió corresponent. L'ordre del dia ha d'incorporar les peticions subscrites per un mínim del 5% dels membres del Consell, sempre que aquestes peticions hagin estat presentades al director o directora del Departament mitjançant escrit registrat amb 8 dies naturals d'antelació respecte a la sessió del Consell.

3. S'ha d'adjuntar a la convocatòria la documentació relativa als assumptes que s'hagin de tractar que estigui disponible. En tots els casos, tota la informació sobre els temes que figurin a l'ordre del dia ha d'estar a disposició dels membres del Consell a la secretaria del Departament amb una antelació mínima de 10 dies naturals.

4. El director o directora del Departament també ha de convocar el Consell de Departament en sessió extraordinària a petició d'un 25% dels seus membres. La petició ha d'incloure els punts que aquests membres vulguin tractar dins l'ordre del dia. El Consell s'ha de reunir dins el termini de 21 dies naturals a partir de la petició.

Article 13

1. El Consell de Departament quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, a l'efecte de dur a terme sessions i deliberacions i prendre acords, si hi són presents almenys la meitat dels seu membres, entre ells el director o directora de Departament i el secretari o secretària o, si escau, dels qui els substitueixin. En cas que no hi hagi quòrum, s'establirà una segona convocatòria trenta minuts després de la primera, i quedarà vàlidament constituït si hi són presents almenys un terç dels seus membres, entre ells el director o directora i el secretari o secretària o, si escau, els qui els substitueixin.

2. L'assistència al Consell té caràcter personal i el vot és indelegable.

3.  Els membres del Consell als quals s'hagi concedit un permís d'absència per a la data de la reunió del Departament no seran comptats a efecte de quòrum per a aquesta reunió del Consell.

Article 14

El Consell serà presidit pel director o directora del Departament o, en cas d'absència, pel sotsdirector o sotsdirectora que designi, i en absència d'aquests pel professor o professora que designi. El secretari o secretària del Departament actuarà de secretari del Consell, i podrà ser substituït en cas d'absència per qui designi el director o directora.

Article 15

1. El secretari o secretària ha d'aixecar acta de les sessions. Les actes s'aprovaran en la sessió ordinària següent.

2. L'acta ha d'incloure la relació de membres assistents i d'absències, l'ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords presos.

3. En l'acta ha de figurar, a sol×licitud dels respectius membres del Consell, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del vot favorable. Així mateix, qualsevol membre del Consell té dret a sol×licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti a l'acte, o en el termini que assenyali el president, el text que es correspongui fidelment a la seva intervenció, que s'ha de fer constar en l'acta o bé se n'hi ha d'adjuntar una còpia.

4. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular vot particular per escrit en un termini de 48 hores, que s'ha d'incorporar al text aprovat.

Article 16

El Consell ha de debatre i adoptar, si escau, els acords sobre els punts de l'ordre del dia. Això no obstant, el Consell pot decidir incloure nous temes en l'ordre del dia si hi són presents dos terços dels seus membres i n'és declarada la urgència pel vot favorable de la majoria.

Article 17 

1. Les votacions són per assentiment, ordinàries o secretes. S'entendrà que hi ha assentiment quan el president o presidenta formuli propostes que, una vegada anunciades, no suscitin oposició o objecció. El sistema de votació ordinari és a mà alçada, i primer es demanen els vots a favor, després els vots en contra i finalment les abstencions. La votació secreta es realitza mitjançant paperetes dipositades en una urna pels membres del Consell de Departament després de ser cridats nominalment. Els acords del Consell de Departament es prenen per votació nominal i secreta quan es tracti de l'elecció de persones o quan una proposta en aquest sentit d'algun membre del Consell assistent tingui el suport de la majoria dels membres del Consell.

2. Llevat dels casos en què el present reglament demani altres majories, els acords es prenen per majoria simple.

3. S'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sempre que les abstencions no superin el 50% de la suma dels vots a favor i en contra. Si es tracta de votacions secretes, s'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sempre que els vots en blanc no superin el 50% de la suma de vots a favor i en contra. Si en la primera votació no s'assoleix la majoria en aquests termes, cal obrir un nou torn d'intervencions i procedir a una nova votació, en la qual no es comptabilitzaran les abstencions, els vots en blanc i els vots nuls. En tot cas, el refús de vot es comptarà com una abstenció o com un vot en blanc, depenent de si la votació és ordinària o secreta. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president o presidenta.

4. S'entén que hi ha majoria absoluta quan s'expressi en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el total de membres de ple dret del Consell.

5. S'entén que hi ha majoria absoluta dels membres presents quan s'expressi en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el total de membres presents en el moment de la votació.

Article 18

Els acords adoptats pel Consell de Departament seran efectius des del moment en què s'aprovin, llevat que l'acord disposi una altra cosa. Els esmentats acords són públics, i s'han de notificar als òrgans de la Universitat que correspongui.

Article 19

El secretari o secretària ha de donar fe dels acords adoptats pel Consell i ha de lliurar els certificats que a aquest efecte li siguin sol×licitats.

Capítol 3

Director o directora del Departament

Secció primera

Definició, durada del mandat i elecció

Article 20

1. El director o directora del Departament exerceix la direcció i la gestió ordinària del Departament.

2. La durada del mandat del director o directora del Departament és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives.

Article 21

El director o directora del Departament és  elegit pel Consell de Departament entre els professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat adscrits al Departament. Per poder presentar-hi candidatura cal tenir el suport de com a mínim un terç dels membres del Consell de Departament. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

Article 22

Les eleccions a director o directora del Departament les ha de convocar el rector o rectora, i es regeixen pel Reglament Electoral de la UPF.

Secció segona

Competències del director o directora del Departament

Article 23

1. Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar el Departament.

b) Exercir les funcions de direcció i de gestió ordinària del Departament.

c) Convocar i presidir el Consell de Departament i executar i fer complir els seus acords.

d) Designar el sotsdirector o sotsdirectora o sotsdirectors i el secretari o secretària en els termes establerts en els Estatuts i en la normativa interna.

e) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics del Departament aprovats pel Consell de Departament.

f) Elaborar anualment els plans d'activitat docent i de recerca, desenvolupament i  innovació i difusió científiques del Departament, així com tota iniciativa referent al millor funcionament d'aquest.

g) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques del Departament, i vetllar pel seu compliment i per la seva qualitat i avaluació.

h) Informar sobre les necessitats de personal acadèmic i d'administració i serveis.

i) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, així com signar el compliment dels compromisos adoptats en els instruments per a la distribució del pressupost i fer-ne el seguiment.

j) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.

k) Totes les funcions relatives al Departament que els Estatuts no atribueixin al Consell de Departament.

2. El director o directora del Departament serà substituït en cas de vacant, absència o malaltia pel sotsdirector o sotsdirectora que prèviament s'hagi determinat, a qui el rector o rectora n'encarregui les funcions.

3. El director o directora del Departament proposa al Consell de Departament  ordinari de tardor la designació del sotsdirector o sotsdirectora o sotsdirectors del Departament, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i els criteris assenyalats per la normativa interna, d'entre els professors doctors amb caràcter permanent adscrits al Departament. El seu nomenament correspon al rector o rectora. La durada del seu mandat serà de tres anys.

4. El director o directora del Departament ha de proposar al Consell de Departament ordinari de tardor la designació del secretari o secretària del Consell entre els professors amb caràcter permanent del Departament. El seu nomenament correspon al rector o rectora. La durada del seu mandat serà de tres anys.

Article 24

El director o directora del Departament pot ser sotmès a una moció de censura o a una qüestió de confiança per part del Consell de Departament, d'acord amb el que preveuen els articles 215 i 216 dels Estatuts de la UPF.

Capítol 4

Sotsdirector o sotsdirectora o sotsdirectors del Departament

Article 25

1. Correspon al sotsdirector o sotsdirectora o sotsdirectors col·laborar amb el director o directora en les seves funcions i portar a terme les funcions que aquest li encarregui.

2. El sotsdirector o sotsdirectora substitueix en cas de vacant, absència o malaltia el director o directora. En cas que n'hi hagi més d'un, el substituirà aquell que prèviament s'hagi determinat i a qui el rector o rectora n'encarregui les funcions.

Capítol 5

Secretari o secretària del Departament

Article 26

1. Correspon al secretari o secretària del Departament exercir la secretaria del Consell de Departament, redactar i custodiar les actes de les reunions d'aquest òrgan, expedir certificats dels acords que s'hagin pres en el seu si i coordinar els processos electorals que corresponguin al Departament d'acord amb els Estatuts i amb el Reglament Electoral de la UPF.

2. També li correspon:

a) Efectuar, per indicació del director o directora del Departament, la convocatòria de les sessions.

b) Exercir la secretaria de les comissions del Departament de les quals sigui secretari o secretària d'acord amb aquest reglament.

c) Comunicar a la Secretaria General de la UPF els acords adoptats pel Consell de Departament o per aquelles altres comissions del Departament que tinguin caràcter executiu.

d) Vetllar perquè els acords del Consell de Departament que ho requereixin siguin publicats d'acord amb les directrius establertes per la Secretaria General de la UPF.

e) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari o secretària del Departament.

Capítol 6

De les Comissions del Departament

Article 27

1. El Consell de Departament actuarà mitjançant comissions. Aquestes comissions seran decisòries en els temes de la seva competència.

2. Les comissions podran delegar funcions en subcomissions, que també podran ser decisòries. Les subcomissions podran incorporar persones que no siguin membres ni de la Comissió ni del Consell.

3. El director o directora del Departament és president nat de totes les comissions. Cada comissió podrà tenir fins a dos vicepresidents, en els quals el director o directora podrà delegar la presidència de la Comissió.

Article 28.

1. Les comissions seran:

a) Comissió d'Economia i Administració.

És l'encarregada de les finances i de la gestió administrativa del Departament. Ha d'incloure, almenys, el secretari i un membre del personal d'administració i serveis.

b) Comissió d'Ensenyament.

És l'encarregada d'organitzar, coordinar i supervisar la docència que depèn del Departament, excepte en les qüestions referents a màster, de les quals s'encarregarà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (regulada per la normativa de l'Escola de Doctorat de la UPF). Ha d'incloure, almenys, un estudiant del col·lectiu d'estudiants de grau.

c) Comissió de Professorat.

És l'encarregada de la contractació, avaluació i promoció del professorat, així com de la proposta de convocatòria de places permanents. La formaran tots els catedràtics, i professors permanents equiparats a catedràtic, del Departament.

La Comissió actuarà mitjançant subcomissions d'avaluació, promoció i contractació del professorat. En aquestes subcomissions participaran doctors d'altres categories docents, i es respectarà sempre el principi que cap persona no participi en processos de decisió que afectin les propostes de provisió de places de categoria superior.

d) Comissió de Recerca.

És l'encarregada de la promoció i coordinació de la recerca. Tots els seus membres hauran de ser doctors.

2. Es podran crear altres comissions permanents o transitòries per iniciativa del Consell de Departament. El director o directora del Departament també podrà crear, entre les reunions del Consell, comissions perquè l'assessorin en temes específics.

Article 29

1. Per tal de coordinar les activitats de les comissions es constitueix també la Comissió Coordinadora.

2. La Comissió Coordinadora estarà constituïda com a mínim per:

a) El director o directora del Departament, el secretari o secretària i els vicepresidents de les comissions previstes a l'article 28, apartat 1.

b) Un professor de cada una de les categories següents: 1. catedràtics dels cossos docents i catedràtics contractats; 2. titulars d'universitat, agregats i catedràtics d'escola universitària; i 3. professors lectors, investigadors propis i titulars d'escola universitària, els membres a temps complet de les quals constitueixin almenys el 10% del Consell.

3. La Comissió Coordinadora pot demanar que participin en les seves reunions, amb veu però sense vot, els membres del Departament que consideri oportú per tal de millorar-ne el funcionament i la coordinació.

4. La Comissió Coordinadora ha de reunir-se com a mínim una vegada l'any.

5. En cas de cessament o incapacitat del director o directora del Departament, la Comissió Coordinadora podrà proposar al rector o rectora el nomenament d'un director o directora en funcions.

Article 30

1. Els membres no nats de les comissions del Departament hauran de ser renovats o revalidats en la seva totalitat en el Consell ordinari del Departament que es faci a la tardor.

2. La proposta de membres i, si escau, de vicepresidents de les comissions serà feta pel director o directora del Departament i votada pel Consell. La votació es farà separadament per comissions. Cada comissió serà votada globalment.

3. La proposta de membres de la Comissió Coordinadora previstos a l'article 29.2.b. serà feta pel director o directora del Departament i serà votada només pels membres del Consell que pertanyin a les categories corresponents.

4. Totes les decisions de les comissions seran preses per majoria simple. En cas d'empat, el president o presidenta de la Comissió tindrà el vot decisiu. Els membres de les subcomissions que no pertanyin al Consell no tindran dret a vot ni podran presidir les subcomissions.


TÍTOL 3

Recursos econòmics i materials del Departament

Article 31

El Departament disposa dels recursos següents:

- els que li assigni la Universitat del seu pressupost;

- els provinents dels contractes signats pel Departament a l'empara de l'article 83 de la LOU, sense perjudici del cànon que correspon a la Universitat;

- qualssevol altres recursos que li corresponguin per les seves activitats i serveis, i

- les subvencions o donacions atorgades al seu nom.

Article 32

El Departament disposa dels mitjans materials de suport a la docència i a la recerca que li assigni la Universitat o que s'adquireixin amb càrrec als seus propis recursos.

Article 33

El Departament disposa del personal d'administració i serveis que li assigni la Universitat.

TÍTOL 4

Reforma del reglament

Article 34

1. Poden proposar la reforma d'aquest reglament el director o directora del Departament, a iniciativa pròpia, o bé un 25% dels membres del Consell de Departament.

2. La reforma del reglament requereix l'acord de la majoria absoluta i la ratificació del Consell de Govern.

3. La modificació del reglament només es podrà fer a la reunió ordinària del Consell de tardor.

4. Les propostes articulades de modificació del reglament s'hauran d'adjuntar a la convocatòria de la reunió.

Disposició final

En tot allò no previst en els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i en aquest reglament s'aplicarà la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  

 

Annex

Àmbits de coneixement adscrits al Departament d'Economia i Empresa:

Anàlisi Matemàtica.

Comercialització i Investigació de Mercats.

Economia Aplicada.

Economia Financera i Comptabilitat.

Estadística i Investigació Operativa.

Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.

Història i Institucions Econòmiques.

Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Matemàtica Aplicada.

Organització d'Empreses.