Acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011
Per acord del Consell de Govern de 17 d’abril de 2024, el Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions passa a denominar-se Departament d’Enginyeria.

TÍTOL 1

Naturalesa, composició i funcions

Article 1

El Departament d'Enginyeria està constituït d'acord amb el que estableixen la legislació universitària, els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i les disposicions que els desenvolupen i es regeix per les esmentades normes i pel present reglament.

Article 2

El Departament d'Enginyeria és una unitat de docència i recerca encarregada de  coordinar les activitats i iniciatives docents i de recerca del personal acadèmic que hi està adscrit i de donar-hi suport. Coordina la docència dels àmbits de coneixement descrits a l'annex, en un o en diversos centres, d'acord amb la programació docent de la Universitat. També imparteix les titulacions oficials de postgrau que els òrgans de la Universitat li assignen i exerceix aquelles altres funcions que els assigna els Estatuts i les normes que els desenvolupin.

Article 3

1. El Departament d'Enginyeria està format pel personal acadèmic dels àmbits de coneixement  esmentats més amunt que hi està adscrit, de les categories següents:

 

a) El professorat dels cossos docents.
b) El professorat contractat laboral.
c) El personal investigador propi o vinculat.
d) Els ajudants i becaris de recerca.

 

2. Es consideren membres del Departament els professors pertanyents a altres Departaments que hi estiguin adscrits temporalment, d'acord amb l'article 18 dels Estatuts de la UPF.

3. També formen part de Departament el personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit i, si és el cas, altres membres de la comunitat universitària, en el marc del que estableixen els Estatuts de la UPF.

Article 4

Són funcions del Departament d'Enginyeria:

 

a) Organitzar, desenvolupar i avaluar plans docents, plans de recerca, els estudis oficials de postgrau que els òrgans de govern els adscriguin i activitats d'especialització i de formació al llarg de tota la vida, en els àmbits que li són propis.
b) Decidir conjuntament amb els centres el professorat que exercirà la docència en les matèries de la seva competència a l'efecte del Pla d'activitat docent i col·laborar amb els centres en el seu control.
c) Proposar l'establiment, la modificació o la supressió de matèries dels plans d'estudis que li afectin.
d) Proposar als òrgans competents de la Universitat les places de professorat funcionari o contractat que necessita per al desenvolupament de les seves funcions, d'acord amb les directrius generals de planificació de professorat establertes per la Universitat, i proposar els membres de les comissions d'avaluació dels concursos en els termes establerts en els  Estatuts.
e) Propiciar l'actualització científica, tècnica i pedagògica dels seus membres, promovent la innovació i la millora docents i la formació pedagògica del seu professorat, i especialment del personal investigador en formació.
f) Participar en les tasques d'avaluació, acreditació i certificació del Departament i del seu personal.
g) Cooperar amb altres Departaments i amb els altres centres i instituts universitaris o centres de recerca de la Universitat, i amb altres institucions i organismes públics i privats, en la realització de programes de recerca o docents i per promoure activitats interdisciplinàries o d'interès conjunt. A aquests efectes promou l'establiment de convenis i dels contractes a què es refereix l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats.
h) Informar sobre les necessitats de personal d'administració i serveis.
i) Organitzar i distribuir entre els seus membres les tasques pròpies i coordinar les activitats i les iniciatives dels investigadors i dels grups de recerca reconeguts per la Universitat o per altres organismes oficials i donar-hi suport.
j) Administrar el seu pressupost.
k) Qualsevol altra funció que els assignin els Estatuts o les normes que els desenvolupin.

 

Article 5

El Departament d'Enginyeria ha de ser escoltat preceptivament en les qüestions següents:

 

a) La seva modificació, supressió o fusió.
b) Les propostes de convocatòria de places de personal dels cossos docents universitaris que calgui proveir per concurs d'accés.
c) La contractació del seu personal docent i investigador en règim laboral.
d) La proposta de creació, modificació o supressió de centres en què imparteixi o hagi d'impartir docència i per a la implantació o supressió d'ensenyaments que li afectin.
e) L'autorització de llicències al seu personal acadèmic d'acord amb allò previst en la normativa interna de la Universitat.
f) En tots els altres casos en què el Departament es vegi afectat directament.

 

 

 
TÍTOL 2

 

Òrgans de govern

Article 6

Els òrgans de govern del Departament Tecnologies de la Informació i les Comunicacions són el Consell de Departament, el director o directora, el sotsdirector o sotsdirectors i el secretari o secretària.

Capítol 1

Consell de Departament

Article 7

1. El Consell de Departament és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.

2. El mandat del Consell de Departament és de tres anys.

Secció primera

Composició

Article 8

El Consell de Departament està format per:

 

a) El director o directora del Departament, que el presideix.
b) El sotsdirector o sotsdirectora o sotsdirectors (en cas d'haver-n'hi més d'un) i el secretari o secretària.
c) Tot el personal acadèmic doctor i els investigadors vinculats adscrits al Departament.

 

La representació dels col·lectius s'estableix de la següent manera:

d.1) Una representació de la resta de personal acadèmic de les diferents categories i del personal investigador en formació, elegida per i entre ells, equivalent al 20% del total de membres del Consell.

d.2) Una representació dels estudiants dels ensenyaments en els quals el Departament imparteixi docència, que ha d'incloure la representació dels estudiants de màster i doctorat del Departament, elegida per i entre ells, dins de cada col·lectiu; equivalent al 10% del total de membres de Consell.

d.3) Una representació del personal d'administració i serveis adscrit al Departament, elegida per i entre els membres d'aquest col·lectiu, equivalent al 5% del total de membres de Consell.

Secció segona

Elecció dels membres del Consell de Departament

Article 9

1. Les eleccions a membres del Consell de Departament són convocades pel director o directora de Departament.

2. L'elecció dels membres del Consell de Departament es regeix pel que disposa el Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra.

Secció tercera

Competències del Consell de Departament

Article 10

Són funcions del Consell de Departament:

 

a) Elegir el director o directora del Departament i proposar-ne la revocació.
b) Aprovar els objectius del Departament en el marc estratègic de la Universitat.
c) Organitzar i distribuir les tasques inherents al Departament i vetllar pel compliment dels compromisos de docència i de recerca.
d) Establir els plans de docència i recerca, desenvolupament i innovació i difusió científiques i coordinar l'activitat del seu personal docent i investigador.
e) Aprovar els programes de les assignatures que imparteix el Departament.
f) Proposar estudis oficials de postgrau.
g) Formular propostes als centres en relació amb els plans d'estudis.
h) Exercir les funcions que en matèria de professorat li atorga aquest reglament.
i) Informar sobre l'adscripció del professorat del Departament als instituts universitaris de recerca.
j) Informar sobre el reconeixement per part de la Universitat dels grups de recerca que s'organitzin amb professors adscrits al Departament.
k) Elaborar i aprovar la memòria d'activitats docents i de recerca del Departament.
l) Aprovar el reglament d'organització i funcionament del Departament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.
m) Aprovar el pressupost del Departament i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.
n) Totes aquelles funcions relatives al Departament que els Estatuts o el present reglament atribueixin explícitament al Consell.

 

Capítol 2

Funcionament del Consell de Departament

Article 11 

El Consell de Departament pot funcionar en ple o a través d'una comissió permanent tal i com es defineix posteriorment.

Article 12

1. El Consell de Departament s'ha de reunir almenys una vegada al curs, sempre en període lectiu, i ha d'haver estat convocat prèviament pel director o directora del Departament. En l'escrit de convocatòria s'han d'indicar el lloc i l'hora de reunió i l'ordre del dia.

2. La convocatòria s'ha de trametre a tots els membres del Consell amb una antelació mínima de deu dies, i ha de contenir l'ordre del dia fixat pel director o directora del Departament, amb tots els punts que s'hagin de tractar en la sessió corresponent, al qual s'hauran d'haver incorporat les peticions subscrites per un mínim de quinze membres del Consell, sempre que aquestes peticions hagin estat presentades al director o directora del Departament mitjançant escrit registrat amb set dies d'antelació respecte a la sessió del Consell.

3. S'ha d'adjuntar a la convocatòria la documentació relativa als assumptes a tractar que estigui disponible. En tots els casos, tota la informació sobre els temes que figurin a l'ordre del dia ha d'estar a disposició dels membres del Consell a la secretaria del Departament amb una antelació mínima de cinc dies.

4. El director o directora del Departament també haurà de convocar el Consell a petició d'una cinquena part dels seus membres. La petició ha d'incloure els punts de què aquests membres vulguin tractar dins l'ordre del dia. El Consell s'ha de reunir dins el termini de quinze dies a partir de la petició.

Article 13

1. El Consell de Departament quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, a l'efecte de dur a terme sessions i deliberacions i prendre acords, si hi són presents la majoria absoluta dels seus membres, entre ells el director o directora de Departament i el secretari o secretària, o si escau, dels qui els substitueixin. En segona convocatòria quedarà vàlidament constituït si hi són presents almenys la tercera part dels seus membres, entre ells el director o directora i el secretari o secretària o, si escau, els qui els substitueixin.

2. L'assistència al Consell té caràcter personal i el vot és indelegable.

Article 14

El Consell serà presidit pel director o directora del Departament o, en cas d'absència, pel sotsdirector o sotsdirectora que designi i en absència d'aquests pel professor o professora que designi. El secretari o secretària del Departament actuarà de secretari del Consell, i podrà ser substituït en cas d'absència per qui designi el director o directora.

Article 15 

1. El secretari o secretària ha d'aixecar acta de les sessions. Les actes s'han d'aprovar en la mateixa sessió o en la sessió ordinària següent.

2. L'acta ha d'incloure la relació de membres assistents i d'absències, l'ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords presos.

3. En l'acta ha de figurar, a sol·licitud dels respectius membres del Consell, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del vot favorable. Així mateix, qualsevol membre del Consell té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti a l'acte, o en el termini que assenyali el president, el text que es correspongui fidelment a la seva intervenció, que s'ha de fer constar en l'acta o bé se n'hi ha d'adjuntar una còpia.

4. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular vot particular per escrit en un termini de 48 hores, que s'ha d'incorporar al text aprovat.

Article 16

El Consell ha de debatre i adoptar, si escau, els acords sobre els punts de l'ordre del dia. Això no obstant, el Consell pot decidir incloure nous temes en l'ordre del dia si hi són presents tots els membres i n'és declarada la urgència pel vot favorable de la majoria.

Article 17 

1. Les votacions són per assentiment, ordinàries o secretes. S'entendrà que hi ha assentiment quan el president formuli propostes que una vegada anunciades no suscitin oposició o objecció. El sistema de votació ordinari és a mà alçada, i primer es demanen els vots a favor, després els vots en contra i finalment les abstencions. La votació secreta es realitza mitjançant paperetes dipositades en una urna pels membres del Consell de Departament després de ser cridats nominalment. Els acords del Consell de Departament es prenen per votació nominal i secreta quan es tracti de l'elecció de persones o quan una proposta en aquest sentit d'algun membre del Consell assistent tingui el suport del 10% dels membres del Consell.

2. Llevat dels casos en què el present reglament demani altres majories, els acords es prenen per majoria simple.

3. S'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sempre que les abstencions no superin el 50% de la suma dels vots a favor i en contra. Si es tracta de votacions secretes, s'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sempre que els vots en blanc no superin el 50% de la suma de vots a favor i en contra. Si en la primera votació no s'assoleix la majoria en aquests termes, cal obrir un nou torn d'intervencions i procedir a una nova votació, en la qual no es comptabilitzaran les abstencions, els vots en blanc i els vots nuls. En tot cas, el refús de vot es comptarà com una abstenció o com un vot en blanc, depenent de si la votació és ordinària o secreta. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president.

4. S'entén que hi ha majoria absoluta quan s'expressi en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el total de membres de ple dret del Consell.

5. S'entén que hi ha majoria absoluta dels membres presents quan s'expressi en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el total de membres presents en el moment de la votació.

Article 18

Els acords adoptats pel Consell de Departament seran efectius des del moment en què s'aprovin, llevat que l'acord disposa una altra cosa. Els esmentats acords són públics, i s'han de notificar als òrgans de la Universitat que correspongui.

Article 19

El secretari o secretària ha de donar fe dels acords adoptats pel Consell i ha de lliurar els certificats que a aquest efecte li siguin sollicitats.

Capítol 3: Les comissions del Departament

Article 20

1. Es constitueixen les següents comissions:

 

a) Comissió Permanent del Consell.
b) Comissió de Professorat.
c) Comissió Acadèmica de Postgrau i Doctorat.
d) Comissió de Recerca.
e) Comissió de Docència.

 

2. El director o directora del Departament és president nat de totes les comissions. Cada comissió podrà tenir fins a dos vicepresidents, en els quals el director o directora podrà delegar la presidència de la comissió. En el cas de les comissions en que no hi hagi vicepresidents s'escollirà un coordinador d'entre els seus membres, que tindrà les mateixes competències que els vicepresidents.

3. Els vicepresidents, o coordinador, de les comissions seran designats pel Consell a proposta del director o directora.

4. Els diferents col·lectius representats en el Consell, a través dels seus representants en el Consell, poden demanar al director o directora ser presents en les reunions de les comissions quan es tractin temes en que la seva intervenció pugui ser rellevant. El director o directora ha d'acceptar la seva presencia i acceptar les persones que poden assistir a la reunió, que tindran veu però no vot. 

5. En totes les comissions es seguiran els mateixos processos que s'apliquen pel Consell de Departament per a convocatòria, elaboració de l'ordre del dia, presa de decisions, i aixecament d'actes.

6. Les comissions delegades podran exercir per delegació del Consell de Departament les competències dels apartats c) a la k) de l'article 10.

Article 21. La Comissió Permanent

1. La Comissió Permanent és una comissió delegada  del Consell de Departament per la gestió ordinària de les funcions pròpies del Consell de Departament i serà competent, per delegació del Consell de Departament, en les matèries establertes en els apartats c), d), g), i) i k) de l'article 10. Qualsevol d'aquestes matèries ha d'adreçar-se al plenari del Consell de Departament si ho demanen un o més membres de la Comissió Permanent.

2. La Comissió Permanent del Consell de Departament està integrada pel director o directora; el sotsdirector o sotsdirectora o sotsdirectors (cas d'haver-n'hi més d'un), el secretari o secretària, els vicepresidents, de la resta de comissions del Departament; entre dos i quatre representants del personal acadèmic doctor i dels investigadors vinculats del Consell de Departament; i una representació de la resta de col·lectius del Consell de Departament en la mateixa proporció que s'indica l'article 8 d) garantint un representant per col·lectiu. Aquests representants seran designats pel Consell a proposta del director o directora del Departament.

Article 22. La Comissió de Professorat

1. La Comissió de Professorat és l'encarregada de portar a terme les competències del Departament en matèria de contractació, avaluació i promoció de professorat, així com la proposta de convocatòria de places permanents. Específicament té les competències que en matèria de professorat li atribueixin els Estatuts i aquelles altres que li pugui delegar el Consell.

 2. La Comissió de Professorat està integrada pel director o directora i els professors permanents designats pel Consell a proposta del director o directora del Departament. La Comissió tindrà un mínim de cinc membres i un màxim de set, inclòs el director o directora i com a mínim la meitat dels seus membres han de ser catedràtics. 

3. Cap professor no participarà en les decisions que afectin les propostes de provisió de places de categoria superior a la seva.

Article 23. La Comissió Acadèmica de Postgrau i Doctorat

La Comissió Acadèmica de Postgrau i Doctorat és la comissió del Departament competent per a tractar tot allò relacionat amb els estudis de postgrau i doctorat que depenen del Departament. Aquesta comissió es regeix pel que fa a les seves funcions i composició pel que estableix la normativa de la universitat específica del Postgrau i Doctorat i podrà actuar com a comissió delegada en aquelles matèries que li assigni el Consell de Departament. La Comissió Acadèmica podrà integrar investigadors doctors dels organismes públics de recerca i d'altres entitats, públiques o privades, nacionals o internacionals, implicats en la recerca del programa

Article 24. La Comissió de Recerca

1. La Comissió de Recerca és una comissió delegada del Consell de Departament encarregada de portar a terme les competències del Departament en matèria de recerca. 

2. La Comissió de Recerca està integrada pel director o directora, el sotsdirector o sotsdirectora o sotsdirectors (cas d'haver-n'hi més d'un), pels coordinadors dels grups de recerca de la UPF que per la seva vinculació amb el Departament determini el Consell i una representació de tres professors permanents del Departament no adscrits a cap Grup de Recerca proposats i escollits per i entre ells.

Article 25. La Comissió de Docència

1. La Comissió de Docència és la comissió delegada  encarregada de la promoció, coordinació i seguiment de l'activitat docent del Departament. 

2. La Comissió de Docència està integrada pel director o directora, els directors o responsables dels estudis on el Departament imparteix majoritàriament docència, els coordinadors dels Màsters dependents del Departament, els coordinadors de les diferents àrees docents del Departament, i un representant dels estudiants i del personal investigador en formació, membre del Consell, escollit per i entre els membres d'aquests col·lectius.

3. Les àrees docents del Departament seran aprovades pel Consell del Departament a proposta del director o directora. Els coordinadors d'aquestes àrees seran professors a temps complert designats pel Consell a proposta del director o directora.

Article 26

1. El Consell de Departament podrà crear i definir altres comissions delegades, permanents o transitòries. 

Capítol 3

Director o directora del Departament

Secció primera

Definició, durada del mandat i elecció

Article 20

1. El director o directora del Departament exerceix la direcció i la gestió ordinària del Departament.

2. La durada del mandat del director o directora del Departament és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives.

Article 21

Els directors de Departament són elegits pel Consell de Departament entre els professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat adscrits al Departament. Per poder presentar-hi candidatura cal tenir el suport de com a mínim un terç dels membres del Consell de Departament. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

Article 22

Les eleccions a director o directora de Departament les ha de convocar el rector o rectora, i es regeixen pel Reglament Electoral de la UPF.

Secció segona

Competències del director o directora del Departament

Article 23

1. Correspon al director o directora del Departament:

 

a) Representar el Departament.
b) Exercir les funcions de direcció i de gestió ordinària del Departament.
c) Convocar i presidir el Consell de Departament i executar i fer complir els seus acords.
d) Designar el sotsdirector o sotsdirectors i el secretari o secretària en els termes establerts en els Estatuts i en la normativa interna.
e) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics del Departament aprovats pel Consell de Departament.
f) Elaborar anualment els plans d'activitat docent i de recerca, desenvolupament i  innovació i difusió científiques del Departament, així com tota iniciativa referent al millor funcionament d'aquest.
g) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques del Departament, i vetllar pel seu compliment i per la seva qualitat i avaluació.
h) Informar sobre les necessitats de personal acadèmic i d'administració i serveis.
i) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, així com signar el compliment dels compromisos adoptats en els instruments per a la distribució del pressupost i fer-ne el seguiment.
j) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.
k) Totes les funcions relatives al Departament que els Estatuts no atribueixin al Consell de Departament.

 

2. El director o directora de Departament serà substituït en cas de vacant, absència o malaltia pel sotsdirector o sotsdirectora que prèviament s'hagi determinat, a qui el rector o rectora n'encarregui les funcions.

3. El director o directora de Departament proposa el nomenament de sotsdirectors, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i els criteris assenyalats per la normativa interna, d'entre els professors doctors amb caràcter permanent adscrits al Departament. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

4. El director o directora de Departament ha de proposar al Consell de Departament la designació del secretari o secretària del Consell entre els professors del Departament.

Article 24

El director o directora del Departament pot ser sotmès a una moció de censura o a una qüestió de confiança per part del Consell de Departament, d'acord amb el que preveuen els articles 215 i 216 dels Estatuts de la UPF.

Capítol 4

Els sotsdirectors o sotsdirectores del Departament

Article 25

1. Correspon al sotsdirector o sotsdirectors col·laborar amb el director o directora en les seves funcions i portar a terme les funcions que aquest li encarregui.

2. El sotsdirector o sotsdirectora substitueix en cas de vacant, absència o malaltia el director o directora. En cas que n'hi hagi més d'un, el substituirà aquell que prèviament s'hagi determinat i a qui el rector o rectora n'encarregui les funcions.

Capítol 5

Secretari o secretària del Departament

Article 26

1. Correspon al secretari o secretària del Departament exercir la secretaria del Consell de Departament, redactar i custodiar les actes de les reunions d'aquest òrgan, expedir certificats dels acords que s'hagin pres en el seu si i coordinar els processos electorals que corresponguin al Departament d'acord amb els Estatuts i amb el Reglament Electoral de la UPF.

2. També li correspon:

 

a) Efectuar, per indicació del director o directora del Departament, la convocatòria de les sessions.
b) Exercir la secretaria de les comissions del Departament de les quals sigui secretari o secretària d'acord amb aquest reglament.
c) Comunicar a la Secretaria General de la UPF els acords adoptats pel Consell de Departament o per aquelles altres comissions del Departament que tinguin caràcter executiu.
d) Vetllar perquè els acords del Consell de Departament que ho requereixin siguin publicats d'acord amb les directrius establertes per la Secretaria General de la UPF.
e) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari o secretària del Departament.

 

 

 
Títol 3

 

Recursos econòmics i materials del Departament

Article 27

El Departament disposa dels recursos següents:

 

- Els  que li assigni la Universitat del seu pressupost.
- Els provinents dels contractes signats pel Departament a l'empara de l'article 83 de la LOU, sense perjudici del cànon que correspon a la Universitat.
- Qualssevol altres recursos que li corresponguin per les seves activitats i serveis.
- Les subvencions o donacions atorgades al seu nom.

 

Article 28

El Departament disposa dels mitjans materials de suport a la docència i a la recerca que li assigni la Universitat o que s'adquireixin amb càrrec als seus propis recursos.

Article 29

El Departament disposa del personal d'administració i serveis que li assigni la Universitat.

 

 
Títol 4

 

Reforma del reglament

Article 30

1. Poden proposar la reforma d'aquest reglament el director o directora del Departament, a iniciativa pròpia, o bé una desena part dels membres del Consell de Departament.

2. La reforma del reglament requereix l'acord de la majoria absoluta dels presents i la ratificació del Consell de Govern.

Disposicions addicionals

Primera. El professorat acadèmic doctor del Consell del Departament el conformaran aquelles categories per a les quals la llei o els Estatuts de la UPF, segons el previst a la seva disposició addicional tercera, apartat 6, exigeixen el títol de doctor, que actualment són: catedràtic d'universitat, titular d'universitat, catedràtic d'escola universitària, catedràtic contractat, agregat, lector, visitant, investigador propi o vinculat, col·laborador doctor, emèrit i titular d'escola universitària doctor,

Segona. En les eleccions de la representació del personal d'administració i serveis adscrit al Departament, elegida per i entre els membres d'aquest col·lectiu el personal que ocupi llocs no inclosos a la relació de llocs de treball o que estigui fent substitucions només podrà exercir el sufragi actiu d'acord amb el previst a l'article 3.5 del Reglament Electoral de la UPF. 

Disposició final

En tot allò no previst en els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i en aquest reglament s'aplicarà Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

ANNEX

Àrees de coneixement del Departament d'Enginyeria:

Arquitectura i Tecnologia de Computadors (035)
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial (075)
Enginyeria Telemàtica (560)
Llenguatges i Sistemes Informàtics (570)
Teoria del Senyal i les Comunicacions (800)
Electrònica (250)
Física Aplicada (385)